Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-02-11

Sammanträde 2020-02-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Jobbtorg Farsta, lokal Magelungen, Storforsplan 36, våning 6

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Klimathandlingsplan 2020-2023”

5 Yttrande över remiss av ”Nytt miljöprogram för Stockholm 2020 -2023”

6 Yttrande över remiss av ”Departementspromemoria Bättre studiestöd till äldre”

7 Yttrande över remiss av ”Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd”

8 Yttrande över remiss av ”Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen”

Beslutsärenden

9 Svar på skrivelse gällande att uppmärksamma förtjänstfulla insatser

10 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

11 Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

12 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

Anmälningsärenden

13 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Klimathandlingsplan 2020-2023”

§5 Yttrande över remiss av ”Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023”

§6 Yttrande över remiss av ”Departementspromemoria Bättre studiestöd till äldre”

§7 Yttrande över remiss av ”Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd” AMN 2020-0052-1.6

§8 Yttrande över remiss av ”Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen”

§9 Svar på skrivelse gällande att uppmärksamma förtjänstfulla insatser

§10 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

§11 Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

§12 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

§13 Anmälningsärenden

§15 Förvaltningsinformation