Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-05-14

Sammanträde 2007-05-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Tertialrapport 1/2007 (S&E)*

6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

7 Hovrätten avslår överklagat beslut att vägra tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Holaveden 1 i Traneberg (M&V)

8 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av del av fastigheten Kniven 27 på Södermalm (M&V)*

9 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av aktierna i Rådmania AB (M&V)

10 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar (M&V)

11 Friköp av marken till Centrumkompaniets centrumanläggningar (M&V)*

12 Hur säkrar vi stadens vattennära byggande mot klimathotet? Fråga från Åsa Romson (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp) (I)

13 Ändrad detaljplan för Gångaren 11 på Kungsholmen. Remiss av planförslag (I) Kungsholmen

14 Förslag till flytande kallbadhus och hotell i Riddarfjärden (I) Kungsholmen

15 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom Basaren 1 i Kungsholmen till SKB (I) Kungsholmen

16 Lägesredovisning av Slussenprojektet inför programsamråd (I+Sbk+Tk) Södermalm

17 Tomträttsupplåtelse av del av Bristol 1 i Södra Värtahamnen (I) Östermalm

18 Införande av boendeparkering i Hammarby Sjöstad (HS+Tk) Södermalm

19 Försäljning av fastigheten Robertsfors 1 i Lunda industriområde till Sika Sverige AB (Y) *Spånga-Tensta

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1, vid kv Martallen i Midsommar-kransen, till Svenska Hem i Bromma Mark AB (Y) Liljeholmen

21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till Veidekke Bostad AB (Y) Enskede-Årsta

22 Markanvisning för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba företagsområde till Vindkraften 2 AB (Y) Skarpnäck

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1, Ullerudsbacken i Farsta Strand till Arkitektmagasinet Bygg AB (Y) Farsta

24 Förslag till taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Remiss (M&T+Tk)

25 Samarbetsavtal med banverket beträffande överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station (Justerat inriktningsbeslut). Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 1:1 Bordlagt 19 april 2007 nr 18 (I) Södermalm

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg ledamoten Mustafa Tümturk (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 28 maj 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

 1. Redovisning av klimatkonsekvenser i alla beslut från ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp).

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till exploateringskontoret för beredning.

Frågor om exploatering av park- och naturmark och grönkompensation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställde följande frågor:

Hur arbetar kontoret med att uppfylla målet om att i första hand enbart bygga på oexploaterad mark?

Hur mycket park- och naturmark uppskattar kontoret kommer tas i anspråk till exploatering under mandatperioden?

Hur följs beslut om kompensationsåtgärder för ianspråktagen yta upp och i vilken omfattning görs de åtgärder som planerats?

Beslut

Exploateringsnämnden uppdrog åt exploateringskontoret att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 8 maj 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 14 maj 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt dels att godkänna anmälan dels att delta med fyra förtroendevalda (2+2) i IFHP:s Världskongress i Köpenhamn den 23 – 26 september 2007.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringsnämnden hade den 2 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, enligt kontorets förslag, att lägga anmälan till handlingarna.

§5 Tertialrapport 1/2007

Dnr E2007-111-00633

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till att nämnden beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-00666

Exploateringskontoret hade den 17 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

§7 Hovrätten avslår överklagat beslut att vägra tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Holaveden 1 i Traneberg

Dnr M2005-551-00577

Exploateringskontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av del av fastigheten Kniven 27 på Södermalm

Dnr M2005-551-00080

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslöt att staden inte ska fullfölja överklagandet avhyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av del av fastigheten Kniven 27

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat med hänsyn till att staden har anstånd till den 22 maj 2007 med att ange grunderna för överklagandet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av aktierna i Rådmania AB

Dnr M2006-553-01806

Exploateringskontoret hade den 25 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Dnr E2007-514-00751

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar skall beräknas på det sätt som anges i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden att framdeles korrigera friköpspriset när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar skall beräknas på det sätt som anges i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden att framdeles korrigera friköpspriset när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mustafa Tümürk m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C2.

§11 Friköp av marken till Centrumkompaniets centrumanläggningar

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt på förslag av exploateringskontoret, att låta ärendet utgå.

§12 Hur säkrar vi stadens vattennära byggande mot klimathotet? Fråga från Åsa Romson (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr M2006-510-02042

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 27 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner utlåtandet som svar på den ställda frågan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner utlåtandet som svar på den ställda frågan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D2.

§13 Ändrad detaljplan för Gångaren 11 på Kungsholmen. Remiss av planförslag

Dnr E2007-512-00554

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 26 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kv Gångaren 11 på Kungsholmen, S-Dp 2006-17139-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta överenskommelse om exploatering för tomträttsupplåtelse av bostäder i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kv Gångaren 11 på Kungsholmen, S-Dp 2006-17139-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta överenskommelse om exploatering för tomträttsupplåtelse av bostäder i enlighet med utlåtandet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga E2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E2.

§14 Förslag till flytande kallbadhus och hotell i Riddarfjärden

Dnr E2007-513-00764

Exploateringskontoret hade den 7 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark och vatten för bad -, hotell- samt restaurangverksamhet inom fastigheterna Kungsholmen 2:8 och Kungsholmen 2:2 till Stockholm Kallbadhus AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom fastigheten Basaren 1 på Kungsholmen till SKB

Dnr E2007-513-00603

Exploateringskontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. 1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Basaren 1 till SKB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Basaren 1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. 1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Basaren 1 till SKB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Basaren 1.

Reservationer

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld enligt bilaga F1.

§16 Lägesredovisning av Slussenprojektet inför programsamråd

Dnr E2007-420-00737

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret, m fl hade den 27 april 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelserna från Ulf Christerson den 27 april 2007 samt Green Sweden den 5 maj 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden uppdrar åt exploateringskontoret att medverka i programsamråd för Slussenprojektet och att driva tillståndsprövningen enligt miljöbalken i samordning med detaljplanearbetet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga G1.

Ett särskilt uttalande avgavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G1.

§17 Tomträttsupplåtelse av del av Bristol 1 i Södra Värtahamnen

Dnr E2007-514-00776

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden uppdrar åt kontoret att träffa tomträttsavtal för del av Bristol 1 samt överlåtelseavtal gällande byggnaden.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga H.

§18 Införande av boendeparkering i Hammarby Sjöstad

Dnr E2007-340-00600

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 25 april 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner nya parkeringsprinciper i Hammarby Sjöstad.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till Södermalms stadsdelsnämnd som svar på skrivelse enligt protokollsutdrag från sammanträde 2006-08-24.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner nya parkeringsprinciper i Hammarby Sjöstad.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till Södermalms stadsdelsnämnd som svar på skrivelse enligt protokollsutdrag från sammanträde 2006-08-24.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) enligt bilaga I2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I1.

§19 Försäljning av fastigheten Robertsfors 1 i Lunda industriområde till Sika Sverige AB

Dnr E2007-554-00170

Exploateringskontoret hade den 11 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande avtal om försäljning av fastigheten Robertsfors 1.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1, vid kv Martallen i Midsommarkransen, till Svenska Hem i Bromma Mark AB

Dnr E2007-513-00694

Exploateringskontoret hade den 9 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 till Svenska Hem i Bromma Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 till Svenska Hem i Bromma Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande bilaga J2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande bilaga J3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av Torkel Tigerschiöld enligt bilaga J2.

§21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till Veidekke Bostad AB

Dnr E2007-513-00089

Exploateringskontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande bilaga K2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande bilaga K3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K2.

§22 Markanvisning för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba företagsområde till Vindkraften 2 AB

Dnr E2007-510-00463

Exploateringskontoret hade den 11 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 till Vindkraften 2 AB och ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1, Ullerudsbacken i Farsta Strand till Arkitektmagasinet Bygg AB

Dnr E2007-513-00731

Exploateringskontoret hade den 2 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Ullerudsbacken till Arkitektmagasinet Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Ullerudsbacken till Arkitektmagasinet Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande bilaga L2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande bilaga L3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L2.

§24 Förslag till taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Remiss

Dnr E2007-000-00623

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 27 april 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

 1. Exploateringsnämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till det gemensamma yrkandet i bilaga M1.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) enligt bilaga M2.

§25 Samarbetsavtal med banverket beträffande överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station (Justerat inriktningsbeslut). Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 1:1

Dnr M2006-513-00921

Bordlagt 19 april 2007 nr 18

Exploateringskontoret hade den 26 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner samarbetsavtal med banverket beträffande projektering av överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station (justerat inriktningsbeslut)

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra anbudsförfarande för mark avseende del av fastigheten Södermalm 1:1

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret avseende del av Södermalm 1:1

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till beslut som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner samarbetsavtal med banverket beträffande projektering av överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station (justerat inriktningsbeslut)

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra anbudsförfarande för mark avseende del av fastigheten Södermalm 1:1

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret avseende del av Södermalm 1:1

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga bilaga N1.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga N3.