Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Samverkan inom staden för att långsiktigt förbättra beredskapen för snörika vintrar i Stockholm. Svar på skrivelse (A)

6 Tillfälliga platser för ungdomsbostäder. Motion (2010:8). Svar på remiss (A) *

8 Anmälan av protokoll 5/2010 från nämndens handikappråd (A)

9 Anmälan av Stockholms tingsrättsdom angående tomträttsavgäld för Sandhagen 9 i Slakthusområdet i Johanneshov, Enskede-Årsta församling (M&V)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

Enskede-Årsta-Vantör

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till NCC Bostad AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör

11 Detaljplan för del av Rinkebystråket i stadsdelen Rinkeby. Svar på remiss (PU) * Rinkeby-Kista

12 Bromstens industriområde. Reviderat inriktningsbeslut (PU) Spånga-Tensta

13 Markanvisning för bostäder vid kvarteret Silvret i Grimsta till Svenska bostäder (PU) Hässelby-Vällingby

14 Förstudie för Spårväg City. Svar på remiss. (PU + TK + Sbk) *

15 Vattenpark i Sjöängen. Svar på skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd (PU + Sbk) Älvsjö

16 Radhus och flerfamiljshus inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 och fastigheten Hydrografen 1 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäck

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, vid kv Sjöfararen i Hammarbyhöjden till Bonum Seniorboende (PU) Skarpnäck

18 Svar till förvaltningsrätten i Stockholm avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 11 februari 2010 gällande ärendet "Slussen - Genomförandebeslut" (SP) * Södermalm

19 Gasverksområdesavtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen (SP) Östermalm

20 Iordningställande av officiellt strandbad i Tantolunden (M&T)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 2 juni 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

1 Långsiktig strategi för en god tillgång på studentbostäder från ordförande Joakim Larsson (M), Ulf Fridebäck (FP), Erik Slottner (KD) och Christer Mellstrand (C).

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att överlämna skrivelserna till exploateringskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 maj 2010 och vad gäller senare inkomna skrivelser
m.m. i promemoria av den 20 maj 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2010-010-00239

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 april 2010.

§5 Samverkan inom staden för att långsiktigt förbättra beredskapen för snörika vintrar i Stockholm. Svar på skrivelse

Dnr E2010-440-00195

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Skrivelsen besvaras med exploateringskontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Den gångna vintern var svår utifrån snöröjning och halkbekämpning. Det är bra att staden i fortsättningen har en bra beredskap så att både bilister men även kollektivtrafiken kommer fram. Vi kan konstatera att det inte är tillräckligt med att dispens har getts för en så kort tid.

Vi anser att om staden ska kunna ha bra beredskap så krävs det att samordningen är bra, exploateringsnämnden har ett uppdrag att hitta mark för deponi och trafikkontoret ska veta var deponierna är. Vi anser att stadsledningskontoret bör ha ett sådant övergripande samordningsansvar. Vi hoppas att inte blir en lika sträng vinter 2010/2011 men om det blir det måste deponifrågan vara löst, så det är bråttom. Detta är ytterligare ett skäl till att vi anser att SLK ska samordna detta viktiga arbete

När det gäller deponi för eventuella snömassor så vore det bra om en övergripande miljöanalys om hur smältvatten påverkar dagvattnet.

Det är bra att kontoren gör en inventering för att hitta ett system med många deponiplatser av varierande storlek spridda över hela staden. Det är dock märkligt att kontoret redan innan inventeringen är gjord, drar slutsatsen att inventeringen inte kommer leda till en lösning av snötippningsproblemet och därmed förespråkar ytterligare en dispensansökan om sjötippning hos Naturvårdsverket.

Logistiken bör utvecklas så att de deponierna och upplagsplatser används så effektivt som möjligt. Det kan t ex handla om att den mest förorenade snön inte blandas med den mindre förorenade på deponierna, vilket medför att det blir lättare att hitta upplagsplatser.

För att i möjligaste mån skydda den grönyta som än så länge används för snöupplag, bör snön läggas på ett underlag/matta, som sedan kan tas bort.

Vi vill i sammanhanget påminna om att snö med fördel kan användas vid framställning av fjärrkyla, vilket redan görs på många håll. Staden bör i inventeringen även ta med parkeringsplatser som tänkbara deponiplatser.

§6 Tillfälliga platser för ungdomsbostäder. Motion (2010:8). Svar på remiss

Dnr E2010-511-00480

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Kommunstyrelsens remiss av motion (2010:8) av Ann Mari Engel (V) besvaras med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att bifalla motionen samt därutöver anföra följande:

Bostadsbristen för Stockholms studenter är mycket stor, till och med akut. Vi håller med motionären om att särskilda insatser behövs för att omedelbart öka antalet studentbostäder, och att uppföra tillfälliga ungdomsbostäder är en av flera viktiga åtgärder. Mark som är avsedd för framtida exploatering för permanenta bostäder eller andra byggnader, kan med fördel användas för tillfälliga bostäder.

Tillfälliga bostäder är en av flera åtgärder som krävs för att förbättra bostadssituationen för stadens studenter. Såsom Miljöpartiet föreslagit tidigare, bör var femte nyproducerad bostad vara anpassad för unga och studenter. Vi behöver fler minikorridorer, trygga andrahandskontrakt förmedlade av arbetsförmedlingen, fler kontor i ytterstaden etc.

Vad gäller Norra Djurgårdsstaden så är vi oroade över att antalet planerade studentbostäder över huvud taget är så lågt.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att bifalla motionen, samt därutöver anföra följande:

Motionen av Ann-Mari Engel (V) pekar på de svåra konsekvenserna som den akuta bristen på hyreslägenheter i Stockholm får för stadens unga. Enligt Hyresgästföreningen saknar över hälften av länets innevånare mellan 20 och 27 år egen bostad. Unga tvingas flytta runt mellan otrygga andra- och tredje­ handskontrakt, bo inneboende utan besittningsrätt eller hemma hos föräldrarna i flera år mot sin vilja, vilket försvårar övergången till vuxenlivet. Studenter är tvungna att tacka nej till studieplatser på grund av att de inte hittar en bostad i tid, vilket på sikt riskerar att hota Stockholm som en ledande kunskapsregion.

Staden är med andra ord i akut behov av både studentbostäder och mindre hyresrätter som unga har råd att efterfråga. Exploateringskontoret berör dock i stort sett enbart studentbostäder i sitt tjänste­utlåtande.

Vänsterpartiet vill framhålla att 3 400 färdigställda studentbostäder, varav 1030 var tillfälliga, de senaste tio åren är långt mindre än vad som behövs för att möta behoven hos länets studenter. Staden måste i högre utsträckning markanvisa till exempelvis SSCO och aktivt verka för att sänka produktions­kostnaderna för nya studentbostäder. Samtidigt har nyproduktionen inte i tillräcklig utsträckning anpassats efter ungas behov av små hyreslägenheter med låga hyror. Under den senaste mandat­perioden har den borgerliga majoriteten istället prioriterat byggandet av nya bostadsrätter och om­bildningar av allmännyttan – vilket har försämrat ungas möjligheter att få en egen bostad.

För att komma till rätta med bostadsbristen i Stockholm krävs det långsiktiga lösningar och att stora delar av nyproduktionen ställs om för att möta behoven hos Stockholms unga. Samtidigt måste staden ta krafttag för att underlätta för de unga som i dags dato befinner sig på den osäkra andrahandsmarknaden och ständigt tvingas flytta mellan tillfälliga bostäder.

Idag tar det cirka sex år för ett bostadshus att gå från bygglovsansökan till slutförande, inklusive tid för behandling av överklaganden. Nätverket Jagvillhabostad.nu har i en studie undersökt möjligheten att få fram bostäder för unga i en snabbare takt än idag, men utan att standarden i bostäderna sänks. I studien har man fastnat för just tillfälliga bygglov och de modulhus som Ann- Mari Engel (V) efterlyser en utredning av. Även de två fokusgrupper som användes i studien var starkt positiva till av ett framtida boende i denna typ av boendeform.

Vänsterpartiet menar att Stockholms stad måste agera omgående för att förbättra situationen för unga och studenter på bostadsmarknaden. Det krävs att staden vågar tänka nytt kring bostäder och nyproduktion. Allt annat vore ett svek mot Stockholms unga.

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) enligt följande:

Bristen på både studentbostäder och ungdomsbostäder är stor i Stockholm. Vi anser att det är viktigt att bygga permanenta bostäder även om tillfälliga bostäder kan avhjälpa situationen under en tid. Det måste byggas små lägenheter, lägenheter som ungdomarna har råd att efterfråga.

Vi anser att frågan är så viktig att arbetet bör bedrivas regionalt, därför avser vi bygga 3000 studentbostäder och 11000 ungdomsbostäder i regionen

§7 Tertialrapport exploateringsnämnden 1/2010

Dnr E2010-111-00601

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2010 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 7,7 mnkr för ökade kostnader och ökade intäkter för förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter på uppdrag av exploateringsnämnden.

 3. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade utgifter och ökade inkomster med 5,4 mnkr inom investeringsplanen med anledning av sitt beslut i § 5 ” Reviderad verksamhetsplan 2010 – investeringar” från exploateringsnämndens sammanträde den 11 februari 2010.

 4. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden i huvudsak bifaller kontorets förslag till beslut

samt därutöver anförs följande:

Vi har svårt att se att majoritetens markanvisningspolicy fungerar i en stad som drabbas av den ekonomiska krisen. Vi anser att det viktigt att fullfölja det stimulanspaketet som har antagits av fullmäktige. Det finns en risk att byggföretagen rustar ned i krisens spår vilket givetvis påverkar bostadsproduktionen i staden men är också menligt för sysselsättningen i Stockholm. Vi anser att det skulle vara av värde att även pröva markanvisningar med tomträtt när det gäller nybyggnation av bostadsrätter. Vi är övertygade om att detta skulle garantera en fortsatt hög byggnadstakt. Vi önskar att majoriteten skulle åtminstone titta på det för att nämnden skulle få en ordentlig värdering. Vi vänder oss starkt mot de generella markförsäljningarna som har pågått sedan majoritetsskiftet.

Vi saknar också byggnation med blandade upplåtelseformer på riktigt. Majoriteten markanvisar gärna för hyresrätter där det redan finns hyresrätter och för bostadsrätter där det redan finns bostadsrätter. Vi har svårt att se en strävan att i samma bostadsområde bygga hyresrätter, bostadsrätter och även radhus.

Vi ser också att planeringen utgår i alldeles för stor utsträckning utifrån byggherrarnas planering. Detta har inneburit att bostadsplaneringen inte är övergripande och utgår inte från de olika områdenas särart. Det är orimligt att i ett och samma område markanvisa små områden med en månads mellanrum istället för att planera för hela området.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att delvis bifalla tertialrapport 1,

samt därutöver anförs följande:

Tertialrapporten ger tyvärr inte en rättvisande bild av hur måluppfyllelsen för nämnden är. Miljöpartiet står inte bakom den politik som förts och de målsättningar som satts upp. Det är mycket anmärkningsvärt att mål beskrivs som uppfyllda trots att det inte stämmer.

Den borgerliga majoriteten har visat mycket få resultat på miljöområdet och har lågt satta miljömål. Att vissa mål anses vara uppfyllda säger mycket lite om vilka ansträngningar som faktiskt gjorts. T ex är det anmärkningsvärt att nämndmålet ”Exploateringsnämnden ska verka för en långsiktig hållbar markanvändning och bebyggelsesutveckling som främjar stadens invånare” anses vara helt uppfyllt, när väldigt mycket återstår att göra. Om vi ska få till en reell energieffektivisering måste staden rimligtvis i markanvisningsskedet ställa höga krav på energiförbrukning. Vi menar att en energiförbrukning på 45-55 kWh/m2/år ska krävas för att få markanvisning. Att som nämnden beskriver det ”verka för att energieffektiviseringsåtgärder utreds och övervägs vid nyexploateringar” kommer inte att leda till någon rejäl minskning av energiförbrukningen.

Målet för hållbar park- och naturmiljö innebär att särskilt värdefulla mark- och vattenområden ska bevaras och att nämnden ska kompensera exploatering av värdefulla mark- och vattenområden. Även detta är bra exempel på hur märkligt det är att nämndmålet anses vara uppfyllt. Först och främst har alla naturreservatsbildningar stoppats, till och med de som låg färdiga att inrättas.

Vad gäller grönkompensationen så framgår av tertialrapporten att andelen ekologiska/biologiska åtgärder är alltför låg. Att ha ett årsmål på 65% är alltför låg ambitionsnivå. Vi menar att det inte är tillfredsställande att ett grönområde ersätts med en asfalterad gångväg eller att kompensationspengarna går till skötsel av parker.

Sammantaget menar vi att Tertialrapportens gröna uppfylls helt-markeringar säger väldigt lite om vad som verkligen är uppnått och vad som verkligen gjorts för att Stockholms markanvändning och exploateringsutveckling ska bli hållbar.

4) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet tar avstånd från Alliansens markpolitik. Det är en politik som snabbt ökar boendesegregationen i Stockholm och bidrar till att antalet hyresrätter med överkomliga hyror minskar. Målsättningen om blandade upplåtelseformergäller bara för vissa stadsdelar och det är i stor utsträckning de privata byggherrarna som sätter dagordningen. Försäljningen av stadens mark sker utifrån byggherrarnas önskemål och inte utifrån vad som är bäst för Stockholmarna och den framtida planeringen av Stockholm. Om försäljningen av mark fortsätter i samma takt som hittills under mandatperioden kommer staden inte att kunna styra planeringen av byggandet.

Det är också oroande att kraven på grönkompensation och energieffektiviseringarär så låga eller obefintliga i samband med markanvisningar.

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§8 Anmälan av protokoll 5/2010 från nämndens handikappråd

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmälan av protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 5/2010 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 6 april 2010.

§9 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för Sandhagen 9 i Slakthusområdet i Johanneshov, Enskede-Årsta församling

Dnr E2010-514-00655

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

Ärendet utgår.

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till NCC Bostad AB

Dnr E2010-513-00624

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål för ca 20 lägen­heter inom fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelen Årsta till NCC Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar kontorets förslag till beslut.

2 Exploateringsnämnden uppdrar till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt.

2 Exploateringsnämnden uppdrar till kontoret att göra en områdesplanering,

samt därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Vi vill även ha tydligare beskrivning var idrottsytorna skall vara framöver. Man kan avläsa av tertialrapporten att kompensation ska utgå när nämnden anvisar mark där idrottsplatser finns.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar godkänna markanvisning vid den f d öppenvårdsverksamheten.

2 Exploateringsnämnden planerar in en förskola i projektet.

3 Exploateringsnämnden avslår markanvisning på bollplanen,

samt därutöver anförs följande:

Det är rimligtvis att bygganden som tidigare användes för öppenvårdverksamhet ger plats för nya bostäder. Det ostligaste huset i det klustret borde dock användas för förskoleverksamhet, istället för bostäder, eftersom det finns ett stort behov av förskolor i området. Parkeringsnormen på 1,0 bör minskas till som mest 0,5.

Vi avslår byggnation på bollplanen, eftersom den behövs i området.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:


1 Exploateringsnämnden beslutar att anvisa mark för bostadsändamål ca 20 lägenheter inom fastigheten Årsta 1:1.

2 Exploateringsnämnden beslutar att lägenheterna ska vara hyresrätter,

samt därutöver anförs följande:

Årsta är utbyggt på 50-talet och förtätat i omgångar. Området domineras av flerbostadshus varav 2/3 är bostadsrätter och 1/3 hyresrätter. Det som behövs i Årsta är större lägenheter, 3-4 rum och kök, och fler hyresrätter.

De två föreslagna ersättningsplatserna för bollplanen är inte ultimata. Förstahandsalternativet vid Åmänningenvägen kommer effektivt att täppa igen parkstråket och andrahandsalternativet vid Svärdslångsvägen ligger både i ett viktigt parkstråk och nära en redan befintlig bollplan.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag .

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag .

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) enligt följande:

Denna markanvisning möjliggör uppförande av bostäder i ett bra läge i ytterstaden, nära Årstaskogen och med god tillgång till allmänna kommunikationer. Exploateringsnämnden ser därför positivt på att anvisa marken för bostadsbebyggelse, men vill understryka vikten av att i den fortsatta projekteringen finna en tillfredsställande lösning i närområdet för att kompensera för den bollplan som ianspråktas med det aktuella förslaget. Målsättningen måste vara att en nöjaktig omlokalisering av bollplanen föreligger inför plansamrådet.

Ersättaryttrande

Erik Slottner (KD) och Christer Mellstrand (C) instämmer i ordförande Joakim Larssons m.fl. (M) och Ulf Fridebäcks (FP) särskilda uttalande.

§11 Detaljplan för del av Rinkebystråket i stadsdelen Rinkeby. Svar på remiss

Dnr E2010-512-00560

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av Rinkebystråket i stadsdelen Rinkeby, S-Dp 2009-19937-54.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:


1 Exploateringsnämnden besvarar stadsbyggnadskontorets remiss med detta tjänsteutlåtande.

Rinkebystråket anlades enligt principen om fysisk separering mellan skyddade och oskyddade trafikanter. Trafiksepareringen är en stor trygghet för barnen i området som från tidig ålder fritt kan röra sig utan risk att bli påkörda av passerande bilar. Det förslag som nu läggs fram innebär en stor försämring för cyklister och gångtrafikanter och det är oklart varför stadsbyggnadskontoret anser att detta är en positiv utveckling av stadsmiljön.

I övriga staden diskuteras hur säkerheten och framkomligheten för cyklister ska kunna förbättras. Det är märkligt att man här kommer med ett förslag som är en klar försämring. Även om hastighetsbegränsning på 30 km införs riskerar man olyckstillbud och att busstrafiken får problem att passera och därmed förseningar. I Trafikkontorets svar finns en mening som är av yttersta vikt. ”Det är av största betydelse att projektet medger en ordnad varuförsörjning och avfallshantering liksom en fullgod tillgänglighet. Dessa frågor måste studeras vidare i det fortsatta arbetet.” Vi ifrågasätter att tillgängligheten för bilar med kantparkering bidrar till att upprätthålla det som Trafikkontoret efterfrågar. Att planera för ökad bilism på Rinkebystråket ligger inte i tiden med tanke på klimatfrågan. Man bör istället underlätta för gående och kollektivtrafik.

När Familjebostäder på 80-talet renoverade sitt bostadsbestånd i Rinkeby revs hus i det område man nu vill förtäta. Anledningen då var att området var för tätbebyggt, det behövdes mer utrymme, särskilt för barnen. Vi saknar en förklaring till varför man idag anser att barn och andra behöver färre fria ytor än man ansåg tidigare då det vara nödvändigt att riva hus för att förbättra boendemiljön.

Att planera för en rad butiker i Rinkeby är idag ett stort riskprojekt. Rinkeby centrum håller på att dö. Sedan förvaltningshuset revs, försäkringskassan och arbetsförmedlingen lades ner har kundunderlaget minskat med minst hälften. Sedan staden sålde centrumet till det privata företaget Boultbee har hyrorna höjts och servicen försämrats. De flesta affärer i centrum håller på att gå i konkurs. Om man vill se en positiv utveckling av Rinkeby är prioritet ett att rädda centrum och affärerna där. Vi saknar en analys av kundunderlaget för ännu en affärsgata. Vilken typ av affärer ska lokaliseras dit? Vilka kommer att handla där, när det idag inte finns underlag för de affärer som redan finns i centrum. Vad som akut behövs i Rinkeby är arbetsplatser, människor som kommer till stadsdelen för att arbeta, som äter lunch där och handlar där. Därför behövs kontors- och arbetslokaler mer än butikslokaler. Vilka garanter finns att ”affärsgatan” inte kommer att bli en gata med tomma rutor och galler för fönstren. Det kommer verkligen att bidra till en otryggare stadsdel.

Det finns många sätt att utveckla våra förorter på. Det sämsta sättet är att inte lyssna på människor som bor i områdena och att ta bort de positiva karaktärsdrag som till exempel miljonprogramsområdena har. Ett populistiskt sätt är att göra förorten stadslik istället för att ta tillvara just det som gör förorten speciell och attraktiv för de som valt att bo där. Vi vill inte bygga samman förorter genom att exploatera de grönområden som omgärdar förorten. Ska nya bostäder uppföras ska det ske på redan hårdgjord mark.

Ett av alliansens största svek mot Stockholmarna är deras oförmåga att bygga de bostäder som Stockholmarna efterfrågar. I Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter finns omfattande bilagor med alla typer av bostadsrätter. För den som vill och har råd finns ett enormt utbud av bostadsrätter i olika prisklasser. Den som inte har råd med en bostadsrätt eller som vill hyra sin lägenhet får ställa sig bland de 300000 övriga i bostadsförmedlingens kö. De som drabbas hårdast av alliansens bostadspolitik är de som inte kommit ”in på bostadsmarknaden”, exempelvis ungdomar, hemlösa, personer som skiljer sig etc.

Trots den skriande bristen på billiga hyresrätter fortsätter Alliansen envist att ombilda Allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter, att bygga dyra bostadsrätter och i de fall där man faktiskt bygger hyresrätter är de så dyra att flertalet Stockholmare inte har råd att bo där.

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) enligt följande:

Det kan vara bra att bygga om en del av gator på Järvafältet. Det är viktigt att transporter kan ske på ett smidigt sätt och det är också viktigt att det finns bra lokaler för företag.

Men när det gäller Rinkeby så känns det märkligt att staden först säljer centrumanläggningen till ett företag som höjer hyrorna så pass mycket att företag inte har råd att efterfråga lokalerna. När sedan företagarna har flyttat ut så ska staden se till att det finns andra lokaler tillgängliga. Helt plötsligt ingår detta i Vision Järva 2030!

§12 Bromstens industriområde. Reviderat inriktningsbeslut

Dnr E2010-511-00633

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering inom Bromstens industriområde samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna samt utföra nödvändig förprojektering och evakuering upp till 30mnkr. (Reviderat inriktningsbeslut).

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till strategiska markförvärv inom projektet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att minst hälften av de markanvisade lägenheterna ska vara hyresrätter, samt därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet ställer sig positiva till en omvandling av Bromstens industriområde, då det både skulle innebära ett lyft för området och ett välbehövligt tillskott av nya bostäder. Det är även positivt att markanvisningarna sker på redan exploaterad mark och att inriktningsbeslutet innehåller en upprustning och rening av området kring Bällstaån.

I Stockholm som helhet råder dock en stor brist på hyresrätter, särskilt mindre lägenheter med låga hyror som unga Stockholmare har råd att efterfråga. I Bromsten som helhet är runt hälften av bostäderna småhus och villor, varför fler hyresrätter skulle bidra till en bra balans av olika boendeformer. Andelen hyresrätter av de anvisade lägenheterna bör därför öka från 30 till minst 50 procent. Flerbostadshusen bör även prioriteras framför radhus, då de senare innebär ett mindre effektivt utnyttjande av mark.

Staden måste även ta ansvar för att de småföretagare som idag har verksamheter i industriområdet bereds plats i företagsbyn eller på annan lämplig plats i Bromsten. Områdets behov av förstärkt kollektivtrafik bör även utredas, för att inte bygga in ett bilberoende hos boende i det nya området.

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Markanvisning för bostäder vid kvarteret Silvret i Grimsta till Svenska bostäder

Dnr E2010-513-00420

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid kvarteret Silvret till Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet, samt därutöver anförs följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§14 Förstudie för Spårväg City. Svar på remiss

Dnr E2008-330-01927

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som stadens yttrande över Förstudie Spårväg City från SL.

 2. Exploateringsnämnden tillsänder ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

 3. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets, trafikkontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Emilia Hagberg (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut, samt därutöver anföra följande:

Vi har svårt att se att just Spårväg city ska prioriteras först när det gäller kollektivtrafiksatsningar i Stockholm. Framförallt har vi svårt att tänka att den lilla snutten spårväg som nu håller på att byggas, skall vara ”den största kollektivtrafiksatsningen” i modern tid.

Vi anser fortfarande att det finns viktigare prioriteringar. Spårväg Syd, Tvärbanans förlängning till Kista och tunnelbana till NKS anser vi är viktigare prioriteringar när det gäller utbyggnad av kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§15 Vattenpark i Sjöängen. Svar på skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr E2010-510-00505

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till Älvsjö stadsdelsnämnd som svar på deras brev rörande en vattenpark i Sjöängen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att bifalla skrivelsen från Älvsjö stadsdelsnämnd, samt därutöver anföra följande:

Det är en utmärkt idé att, som Älvsjö stadsdelsnämnd föreslår, anlägga en vattenpark i Sjöängen. Platsen skulle med en vattenpark bli mer tillgänglig och få större rekreations- och naturvärden. Vi menar att det är fullt möjligt att anlägga en vattenpark i Sjöängen, samtidigt som andra delar av Älvsjö centrum kan utvecklas och upprustas.

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Det är positivt med förslaget om vattenpark i Sjöängen. Men kontoret svarar inte på nämndens krav på att få besked om hur grönmarkskompensationen ska hantera vid förtätning av Solberga. Det hade varit önskvärt att stadsdelsnämnden hade fått svar på alla sina frågor

§16 Radhus och flerfamiljshus inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 och fastigheten Hydrografen 1 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-513-02043

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar ärendet, samt därutöver anförs följande:

Vi vill att det byggs hyresrätter i området eftersom det finns ett behov av sådana. Vi anser att även radhusen som byggs kan vara hyresrätter istället för bostadsrätter

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet, samt därutöver anföra följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. I det här kollektivtrafiknära läget är det dessutom orimligt att uppföra radhus.

4) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att bifalla motionen samt därutöver anföra följande:

En radhusbebyggelse i Hammarbyhöjden, ”den vita staden” från 1930-talet, vore att starkt förändra den miljö som är välbevarad från barnrikehusens tidevarv. I Hammarby, Skärmarbrink och Hammarbyhöjden har planarbetet hittills varit bra för stadsdelen. Under 1980-talet tillkom ett stort antal bostäder i området under namnet ”Upprustning av äldre ytterstaden” och alltjämt planläggs nya ”in-fill” områden. Det har gett ett stort antal nya bostäder i Hammarbyhöjden och lett till en varierad befolkningsstruktur, vilket är mycket positivt.

Med ett undantag, har det handlat om flerfamiljshus och det har fungerat bra. Att nu mitt i den vita staden etablera radhus är totalt främmande och ovarsamt. Vi anser att fortsatt bebyggelse i området är positivt men vad som efterfrågas i Stockholm är hyresrätter. Dessutom finns ingen anledning för staden att sälja mark. Alliansens ideologiska privatiseringar ochutförsäljningen av mark undandrar på sikt staden värdefulla intäkter och möjligheter att planera framtidens Stockholm.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, vid kv Sjöfararen i Hammarbyhöjden till Bonum Seniorboende

Dnr E2010-513-00585

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Bonum Seniorboende och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar ärendet

2 Exploateringskontoret återkommer till nämnden med en markanvisning för ungdomsbostäder med hyresrätt, samt därutöver anförs följande

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Området lämpar sig bra för bostadsbyggnation. Men det finns ett behov av ungdomsbostäder i området och därför vill vi att kontoret återkommer med ett förslag till markanvisning för ungdomsbostäder istället.

3) Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet, samt därutöver anföra följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. I det här fallet kanske det handlar om att vrida på byggnaden, så att tillgängligheten till Willy Brandts Park blir så stor som möjligt, eftersom närhet och tillgänglighet till grönområde är en viktig del av miljön kring ett seniorboende.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslagen att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Svar till förvaltningsrätten i Stockholm avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 11 februari 2010 gällande ärendet ”Slussen - Genomförandebeslut”

Dnr E2009-400-00676

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner bifogat yttrande som svar till
  förvaltningsrätten i ärendet avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 11 februari 2010 gällande ärendet ”Slussen - Genomförandebeslut”.

 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Gasverksområdesavtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen

Dnr E2010-510-00656

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande Gasverksområdes- avtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen.

 2. Exploateringsnämnden underställer beslutet för kommunfullmäktiges godkännande samt begär att delegation ges för tecknande av avtal rörande resterande delar av gasverksområdet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Iordningställande av officiellt strandbad i Tantolunden

Dnr E2010-520-00762

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att iordningställa ett officiellt strandbad vid Tantolunden.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.