Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

FÖRE SAMMANTRÄDET: ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45


I. PROGRAM FÖR FARSTA STRANDPARK
Läs mer...Förvaltningen berättar om planerna på att utveckla Farsta strandpark till en stadsdelspark. Nämnden kommer att ta ställning till ett förslag om detta vid kvällens sammanträde.


II. INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och diskutera sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera det närmare. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

4 Sätt upp en eller flera bänkar vid busshållplatsen Vildandsvägen i Fagersjö, i riktning mot Högdalen. Svar på medborgarförslag

5 Program för Farsta strandpark i Farsta strand

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2018

7 Samråd om utökad depåkapacitet i Högdalen

Anmälan av svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

8 Funktionshinderrådets protokoll den 25 februari 2019

9 Pensionärsrådets protokoll den 25 februari 2019

10 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 20 februari 2019

11 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

12 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

13 Upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på parkvägar

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

15 Umgängesförbud enligt 14 § 2 st 1 p och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

16 Svar till kammarrätten över överklagat beslut

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

17 Sociala delegationens protokoll den 7 februari och den 28 februari 2019

§1 Godkännande av föredragningslistan

§4 Sätt upp en eller flera bänkar vid busshållplatsen Vildandsvägen i Fagersjö, i riktning mot Högdalen

§6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2018

§8 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§9 Nämndens frågor och information från förvaltningen