Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-11-15

Sammanträde 2007-11-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gubbängsskolans aula, Gubbängsvägen 63-69, Gubbängen

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Program vid öppet forum:
Ø Presentation av Rehabiliteringsenheten, årets mottagare av kvalitetsutmärkelsen i klassen äldreomsorg.
Ø Information om förvaltningens tillsyn av försäljningen av folköl och tobak samt om fältassistenternas förebyggande arbete. Rita Zimmerhofer, enhetschef.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokollsjustering

2 a Val av nya ersättare i sociala delegationen

3 Utveckling av Högdalstopparna, etapp 1 – genomförande

4 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

7 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2007

8 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet ”Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta"

9 Svar på skrivelser (s), (v) och (mp) om Hökarängens närvårdcentral

10 Svar på skrivelse (s) om framtiden för Farsta närakut

11 Svar på skrivelse (s) om avvecklingen av Västbodaskolan

12 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2007

REMISSÄRENDEN – YTTRANDEN

13 Centrala upphandlingar av ramavtal – yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende kvartal 3 2007

15 Tillsyn av Björkgårdens gruppboende – rapport från länsstyrelsen

16 Tillsyn av Kyrkbyns äldreboende, Stora Sköndal – rapport från länsstyrelsen

17 Så används stadens lärarresurser – rapport från Stadsrevisionen

18 Länsrättens beslut angående överklagandet av beslutet att avveckla Västbodaskolan

19 Länsstyrelsens beslut angående tillsynen av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänst i Farsta

20 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-10-16

21 Lokala handikapprådets protokoll 2007-11-05

Utsändes via e-post efter rådets sammanträde

22 Lokala pensionärsrådets protokoll 2007-11-05

23 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

24 Information från stadsdelsdirektören

- Uppföljning av Edö äldreboende – redovisning av konsultrapport
- Barnomsorgsgarantin
- Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

26 Begäran från länsstyrelsen om uttag av särskild avgift på grund av ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL – yttrande till länsrätten

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

30 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

31 Socialstyrelsens beslut angående anmälan enligt Lex Maria

32 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-10-16, sluten del av sammanträdet

33 Sociala delegationens protokoll 2007-10-12, 2007-10-16 och 2007-11-01

Mötesinformation

Ledamöter
Holm, Birgitta (m) ordförande
Sandell, Gunnar (s) vice ordförande
Isacsson, Lennart (m)
Boškovic, Vladan (fp)
Fredriksson, Bertil (kd)
Fehrnström, Anita (s)
Lekberg, Karin (s)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Larsson, Malin (v)

Tjänstgörande ersättare
Lundberg, Peter (m)
Dahnell, Bengt (m)
Andersson, Leif-Åke (m)
Shaughnessy, Louise (mp)

Ersättare
Bjurström, Roland (m)
Bäcklin, Thomas (fp)
Wester, Åsa (s)
Karlsson, Tuula (s)
Wikner, Harry (s)
Nilsson, John (v)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, avdelningscheferna Siw Lideståhl, Per-Ove Mattsson, Inger Norman och Lena Rabe, enhetschef Stefan Tengbom, parkingenjör Jan Ekman, nämndsekreterare Pia Sundqvist.

Personalföreträdare
David Eklind, Kommunal.

Utses att justera Birgitta Holm (m) och Gunnar Sandell (s)

Dag för justering 20 november 2007

Paragrafnr 1 – 23 varav paragrafnr 17-23 under sluten del av sammanträdet.

Antal blad 29 varav blad nr 23-29 under sluten del av sammanträdet.

Ordföranden hälsade inledningsvis den nye ersättaren för vänsterpartiet, John Nilsson, varmt välkommen till nämnden. John Nilsson efterträder Malin Larsson, som den 1 oktober av kommunfullmäktige utsågs till ny ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden efter Magnus Welroos som lämnade sitt uppdrag i augusti.

§1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Upprustning av Hökarängsbadet.

Inlämnat av Ingela Aspenström den 9 oktober 2007 (dnr 004-574/2007)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Plantering av blommor i krukor samt klotter och vandalisering.

Inlämnat av Kerstin Strömberg den 15 oktober 2007 (dnr 004-589/2007)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Ohälsa bland barn och unga.

Inlämnat av Diana Reybekiel den 16 oktober 2007 (dnr 004-593/2007)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§2 Val av nya ersättare i sociala delegationen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Eva Gottfridsdotter-Nilssons (m) avsägelse som ersättare i nämndens sociala delegation.

 2. Stadsdelsnämnden utser Leif-Åke Andersson (m) till ny ersättare i sociala delegationen, att efterträda Eva Gottfridsdotter-Nilsson. Beslutet gäller tills vidare.

 3. Stadsdelsnämnden utser Tuula Karlsson (s) till ny ersättare i sociala delegationen, att efterträda Magnus Welroos (v) som lämnade sitt uppdrag i stadsdelsnämnden i augusti. Beslutet gäller tills vidare.

 4. Omedelbar justering.

Ärendet

Ledamoten i stadsdelsnämnden Eva Gottfridsdotter-Nilssons (m) har från och med den 6 november 2007 avsagt sig uppdraget som ersättare i nämndens sociala delegation.

Moderata samlingspartiet i stadsdelsnämnden föreslår att Eva Gottfridsdotter-Nilsson befrias från sitt uppdrag i sociala delegationen och att nämnden utser ersättaren i stadsdelsnämnden Leif-Åke Andersson (m) till ny ersättare i sociala delegationen.

Ledamoten i stadsdelsnämnden Magnus Welroos (v) lämnade sitt uppdrag i nämnden och sociala delegationen i augusti 2007. Nämnden föreslås utse ny ersättare i delegationen i enlighet med förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-15.

Dnr 002-636/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Utveckling av Högdalstopparna, etapp 1 – genomförande

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra de parkinvesteringar som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

 2. Beslutet gäller under förutsättning att nämndens begäran om överföring av årets investeringsmedel till 2008 bifalles.

Ärendet

Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder erhöll 2 mnkr vardera i budget 2007 för att utföra parkinvesteringar vid Högdalstopparna. Etapp 1 är nu projekterad och kan upphandlas under förutsättning att medlen för genomförande kan flyttas till 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-25.

Dnr 305-605/2007

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att återremissyrkandet skulle avslås.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Louise Shaughnessy (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde därefer förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Malin Larsson (v) anmälde att hon ej deltar i beslutet.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

att Farsta stadsdelsnämnd inte godkänner förvaltningens förslag

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag grundat på senaste beslutet om Högdalstopparna, med den satsning som stadsledningskontoret föreslagit på ca 40 mkr. Det är beklagligt att högeralliansen inte anser att de vill satsa även i Farsta-området – inte bara i innerstaden.

Nämnden har tidigare i enighet beslutat om utveckling av Ekopark syd. Ett första steg togs i beslutet om investeringarna på Högdalstopparna. Detta efter ett omfattande arbete av flera förvaltningar tillsammans med många engagerade invånare.

Nu föreslår förvaltningen projektering av en parkväg mm samt bearbetning av entréer som visserligen är rosamarkerade, men en ligger väl inte ens inom vårt område. Nämnden är tveksam till om detta är den bästa användningen av skattebetalarnas pengar.

Det är bra om planeringsarbetet med Högdalstopparna fortsätter trots en oklar framtida finansiering. Många invånare har varit engagerade i programförslaget i stadsdelsförnyelsearbetet. Deras idéer och förslag måste tas till vara. Det är också angeläget att söderort får en spännande attraktion för rekreation, fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Reservation

Louise Shaughnessy (mp)

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och anför därutöver följande.

Högdalstopparna lockar till sig många människor som använder platsen för många olika syften. Främst som rekreation, men även som motionsområde och upplevelseområde. Området är illa anpassat för de som besöker området – ingen belysning, nedskräpning, inga sammanhängande promenadvägare m.m. Trots detta är det många som njuter av de kvaliteter som området har. Därför är det glädjande att man nu kommer in i en genomförande fas efter de många motioner och skrivelser som har lagts om utveckling av Högdalstopparna.

I tjänsteutlåtandet nämns några åtgärder som har planerats och projekterats för, varav en av de större är en parkväg längs södra delen av Fagersjötoppen. Vi anser att den vägen är olyckligt dragen. Vi tror att området är bättre betjänt av en väg som på ett direktare sätt förbinder Hökarängen med Högdalen/Rågsved - genom att en gångväg dras mellan Hökarängstoppen och Fagersjötoppen och skär strax söder om återvinningscentralen. På det sättet vinner man två saker: vägen blir kortare och mindre kostsam att anlägga samt att den bidrar till en förbättrad infrastruktur i området för både gående och cyklister.

I tjänsteutlåtande nämns också att skötselplan och åtgärder i vegetation skall genomföras. Det är önskvärt att dessa förstärker de ekologiska kvaliteter som området redan har.

§4 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB), jourfamiljsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enligt SoL och LVU i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 5. Nämnden uppdrar åt socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Stadsdelsnämndens beslut tillställs socialtjänstförvaltningen för kännedom.

Ärendet

Nuvarande ramavtal med vårdgivare inom hem för vård och boende, jourfamiljsverksamheter samt akut- och utredningsplatser inom dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter löper ut 2008-12-31. Stadsdelsnämnden föreslås ge socialtjänstförvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad samordnad upphandling av verksamheterna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-30.

Dnr 105-613/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Kvalitetsuppföljning av Farsta Strands gruppbostad, enhet 1, 2, 3 och 4

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsuppföljningen vid Farsta strands gruppbostad.

Ärendet

Uppföljning av Farsta strands gruppbostäder enhet 1, 2, 3 och 4 genomfördes under maj, juni och augusti 2007 av stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska och chefen på biståndsenheten för funktionsnedsättning. Uppföljningen visar i huvudsak på god kvalitet samt att verksamheten är utformad för den enskildes behov. Brister påvisades när det gäller dokumentation och genomförandeplaner. Även hälso- och sjukvården vid gruppbostäderna har i huvudsak en god kvalitet och ett kontinuerligt samarbete med Farsta husläkarmottagning. Förbättringsområden är dokumentation i ParaSoL, upprättande av genomförandeplaner samt förvaring av läkemedel på en av enheterna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-26.

Dnr 505-610/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Louise Shaughnessy (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Louise Shaughnessy (mp) Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsuppföljningen, samt anför därutöver följande:

Att man inför nästa gång en kvalitetsuppföljning görs

- närmare beskriver vad ”genomförandeplaner” innebär.

- utarbetar en gemensam blankett att använda för att utvärdera ” den enskildes egna upplevelser av insatsen”, samt ett arbetssätt för detta som ej innebär att den egna enheten ansvarar för uppgiften.

- bestämmer och fyller i nästa uppföljningsdatum för varje enhet.

- att frågor inte lämnas obesvarade, utan om någon fråga ej är aktuell för enheten skall detta fyllas i med ”ej aktuellt” eller liknande

§6 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboenden för äldre – Farsta sjukhem

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Den samlade bedömningen vid uppföljningen av Farsta sjukhem är att det är en väl fungerande verksamhet med god personalkontinuitet. Engagemanget från personalen är stort och bemötandet av de boende genomsyras av integritet, närhet och värme. En lugn och trygg atmosfär råder. Förbättringsmöjligheter finns när det gäller social dokumentation. Ett fåtal bland personalen behöver få stöd att förbättra sina kunskaper i svenska. Kompetensutveckling som riktar sig till undersköterskor och vårdbiträden kommer att genomföras inom områdena kost, vård i livets slutskede och demenshandikapp.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-22.

Dnr 504-571/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har tillsammans med övriga stadsdelsnämnder tecknat ramavtal och genomfört sommarkoloniverksamhet i samarbete med sju entreprenörer. I år kunde alla barn som ansökte om kollo erbjudas en plats. 347 barn har deltagit och i genomsnitt vistades barnen 10,7 dagar på kollo.

Stadsdelsförvaltningen har dessutom i egen regi anordnat två kolloverksamheter för tjugotvå respektive tretton ungdomar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-29.

Dnr 407-616/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet ”Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta"

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos Socialstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel till projektet ”Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta” i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen inbjuder till ansökan om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Frågan om hur man bäst motverkar vräkningar har varit aktuell inom förvaltningen de senaste åren. Ett av målen i förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2008 är att samverkan ska leda till att färre personer förlorar sin bostad. För att minska antalet verkställda vräkningar behövs ett samordnat och förebyggande samarbete med bostadsbolagen. För att utveckla rutiner för detta ansöker förvaltningen om utvecklingsmedel till projektet ”Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta”.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-31.

Dnr 502-628/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Svar på skrivelser (s), (v) och (mp) om Hökarängens närvårdcentral

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

Ärendet

Den socialdemokratiska gruppen i stadsdelsnämnden har lämnat in två skrivelser om Hökarängens närvårdcentral där man föreslår att åtgärder vidtas så att närvårdcentralen får vara kvar. Förvaltningen hänvisar i sitt svar till landstingsstyrelsens förslag till budget 2008 för Stockholms läns landsting.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-22.

Dnr 599-379/2007 och 504-596/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s)

Hökarängens närvårdscentral för äldre och funktionshindrade är en välfungerande verksamhet som många äldre i stadsdelen kan intyga om det. Högeralliansen i Landstinget har fattat beslutet att inte förlänga avtalet. I svaret på skrivelsen hänvisar förvaltning till Landstingstyrelsens förslag till budget 2008 för Stockholms länslandsting men i den finns inte en rad om framtiden för närvårdscentralen eftersom högeralliansen i Landstinget har redan fatta beslutet om att lägga ned landstingsdelen av projektet.

Förvaltningen skriver också i svaret att samverkan med landstinget kommer att fortsätta i viktiga frågor som nämnden ansvarar för. Vi vill här påpeka att vid det första samverkansmötet på politikernivån mellan Farsta STDN och sjukvårdstyrelsen för Stockholm och Ekerö den 22/10-07 ville inte de två ordförandena (m) att frågan om framtiden för närvårdscentralen i Hökarängen skulle diskuteras.

Vi som har undertecknad skrivelsen är mycket angelägna att Hökarängens närvårdscentrals unika arbete fortsätter och vi vet att vi representerar befolkningen som i brev och skrivelser har vänt sig till Landstingets och kommunens olika politiska organ för att se till att över 1000 äldrepersoner och 50-tal funktionshindrade kan fortsätta att ha sin vårdhemvisst där.

Vi vill också hänvisa till de uttalanden som har gjorts av både kommunstyrelsens och stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd (KPR respektive LPR).

KPR 2007-11-01 (rådets protokoll § 8)

Närvårdscentralen i Hökarängen startade den 1 juli 2004 som ett projekt i samarbete mellan Farsta stadsdelsnämnd och Stockholms läns lands­ting. Målgruppen är såväl äldre som funktionshindrade. Av stadsdelens drygt 1500 ålderspensionärer är 1200 listade hos NVC. Samarbetet mellan kommunen och landstinget har ökat tillgängligheten och trygg­heten för de äldre och deras anhöriga och åstadkommit större effektivitet i vården och omsorgen.

Äldrecentrum har i rapport 2007:5 (2 maj 2007) redovisat en första utvärdering av Hökarängens NVC. Resultaten är i allt väsentligt positiva. Ur slutdiskussionen citerar vi följande:

Faktorer som talar för att närvårdcentralens arbetsformer bör kunna ge hälsoekonomiska vinster är t.ex. att den kunnat vara mer till­gänglig för sina patienter och att läkare, distriktssköterskor och undersköterskor kunnat göra fler hembesök än en vanlig vård­central. Det teambaserade arbetssättet bör likaså ge vinster i vårdkvalitet. Tidigare upptäckt och bättre uppföljning av sjukdoms­tillstånd hos de äldre är exempel på detta, något som dock är svårt att belägga med statistik. Vinsterna kan på lite längre sikt ge utslag i minskad konsumtion av akut- och slutenvård. Om närvård­centralen får chans att leva vidare är det ett intressant forsknings­område att följa dessa effekter över tid.

Pensionärsorganisationerna har sett modellen med närvårdscentraler som ett nytt lovande koncept som kan tjäna som mönster och förebild för den framtida utbyggnaden av äldreomsorgen. Det vore beklagligt om Hökarängsprojektet skulle läggas ner innan utvärderingen ens har hunnit slutföras. Verksamhetens effekter över tid skulle inte kunna studeras. Mycket talar emellertid redan nu för att modellen på sikt kan visa sig samhällsekonomiskt lönsam, förutom de uppenbara vinsterna i trygghet och livskvalitet för de äldre och funktionshindrade.

KPR föreslår äldrenämnden att uppdra åt äldreborgarrådet att i sina kontakter med landstinget verka för att närvårdscentralen i Hökarängen får fortsätta sin verksamhet även efter avtalets utgång den 31 december i år.

LPR 2007-11-05 (rådets protokoll § 9)

Pensionärsrådet vill uttrycka sin bestörtning och besvikelse inför beslutet att lägga ned Hökarängens närvårdscentral, detta inte minst med tanke på vad stadsdelsnämndens ordförande uttryckte vid besöket hos pensionärsrådet i september.

Den delrapport som redovisats visar på att närvårdcentralen hade vissa startproblem med tanke på att nya arbetsformer och samverkansformer skulle utvecklas, vilket kan anses naturligt. Positiva sidor redovisas också, t ex minskad konsumtion av läkemedel och att särskilt boende har efterfrågats i mindre omfattning. Arbetet med mobila hembesök har uppskattats.

Pensionärsrådet anser det olyckligt att projektet inte får fortsätta då t ex ett av målen var att antalet hembesökande personalkategorier hos den bistånds-bedömde skulle minskas. Detta måste på sikt vara kostnadsbesparande.

Vi anser att stadsdelsnämnden måste göra ytterliggare ansträngningar i syfte att fullfölja intentionerna med Hökarängens närvårdscentral.

§10 Svar på skrivelse (s) om framtiden för Farsta närakut

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden 2007-09-20 tar den socialdemokratiska gruppen upp frågan om framtiden för Farsta närakut.

När det gäller Farsta närakut hänvisas till landstingsstyrelsens förslag till budget 2008 för Stockholms läns landsting. I övrigt kommer förvaltningen att fortsätta samverka med landstinget på såväl central som lokal nivå kring den hälso- och sjukvård för äldre som nämnden ansvarar för.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-10.

Dnr 599-560/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s)

I svaret på skrivelsen hänvisar förvaltning till Landstingstyrelsens förslag till budget 2008 för Stockholms länslandsting men i den finns inte en rad om framtiden för Farsta närakut. eftersom högeralliansen i Landstinget redan har fattat beslutet om att lägga ned verksamheten.

Förvaltningen skriver också i svaret att samverkan med landstinget kommer att fortsätta i viktiga frågor som nämnden ansvarar för.

Vi vill här påpeka att vid det första samverkansmötet på politikernivån mellan Farsta STDN och sjukvårdstyrelsen för Stockholm och Ekerö den 22/10-07 ville inte de två ordförandena (m) att frågan om framtiden för Farstas närakut skulle diskuteras. Vi beklagar här ointresset som högeralliansen har när det gäller samverkan mellan stadsdelsnämnden och Stockholms läns landsting. En samverkan som är ytterst viktig för många invånare i Farsta som är beroende av omsorg/vård från både kommun och Landsting.

Vi hade gärna sett att förvaltningen i sitt svar var bereda att ta ny kontakt med Landstinget för att säkerställa framtiden för Farstas närakut. Vi kan konstatera i svaret att så är inte fallet.

Som vi påpekar i skrivelsen vårdfrågor är Landstingets ansvar men vi anser att Stadsdelsnämnden har till uppgift att främja hälsan bland sina invånare och förhindra utarmning och försämringar av vårdverksamheten.

Närakuten tillsammans med vårdcentralen och Läkarhuset utgör ett vårdcentra där de flesta Farstabon idag får den vård de behöver. Närakuten har besökts i år av mer än 10 000 patienter boende i Farsta.

Det så kallade ohälsotalet i Farsta är mycket stort i jämförelse med andra stadsdelar. För att främja hälsan i Farsta behöver vi ha kvar Närakuten och Närvårdscentralen för Äldre i Hökarängen.

§11 Svar på skrivelse (s) om avvecklingen av Västbodaskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden 2007-10-16 efterlyser den socialdemokratiska gruppen en redovisning av det aktuella läget för elever och personal som berördes av beslutet att avveckla Västbodaskolan. Förvaltningen informerar i sitt tjänsteutlåtande om elevströmmar samt om skolbarnomsorgen vid Hästhagsskolan, klubbverksamheten vid Kvickenstorpsskolan och arbetet med personalens tjänsteplaceringar. Vissa frågor i skrivelsen faller utanför stadsdelsnämndens ansvar och kan därför inte besvaras av förvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-31.

Dnr 499-597/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Prognosen visar att verksamheten ryms inom givna budgetramar. Det underskott som uppstod inom individ- och familjeomsorg 2006 beräknas inte vara helt eliminerat 2007. Det beräknade underskott uppgår till ca 5 mnkr. Det kompenseras av ett överskott inom andra verksamheter, främst förskoleverksamheten där ett ökat barnantal ger ökade resurser vilka inte fullt behöver tas i anspråk. Äldreomsorgen ligger för närvarande på en för hög förbrukningstakt men bedöms genom åtgärder vid vissa enheter komma i fas under året och därmed vara i balans inför 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-12.

Dnr 103-087/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Centrala upphandlingar av ramavtal – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Idag har alla nämnder ett eget ansvar för att upphandla varor och tjänster till sina verksamheter. I samband med kommunfullmäktiges beslut om policy för upphandling och konkurrensutsättning uppdrogs åt kommunstyrelsen att återkomma i ett särskilt ärende med förslag på områden som bör upphandlas av staden centralt.

De varor och tjänster som föreslås upphandlas enligt centraliserat förfarande är standardiserade och bedöms inte vara specifika för någon speciell verksamhet eller nämnd. De föreslagna områdena berör många eller samtliga nämnder.

Stadsdelsförvaltningen anser att det är bra att staden tydligare samordnar den här typen av upphandlingar. Tydliga vinster är att administrationen kring upphandlingarna minskar och att staden bättre kan utnyttja sin storlek för att uppnå bättre avtalsvillkor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-25.

Dnr 105-573/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Louise Shaughnessy (mp) föreslog att nämnden delvis skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Louise Shaughnessy (mp)

- Att delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remiss Central upphandling av ramavtal

- Servicenämnden får i uppdrag att speciellt bevaka avtalstroheten gällande antidiskrimineringsklausulen

- Att remissvaret ska kompletteras med följande:

Skäl för att använda centralupphandling är förutom administrativa vinster och enhetlighet också viktigt för ett sammanhållet, effektivt arbete för miljö och antidiskriminering.

Miljökrav och sociala krav ska styra val av avtalsområden för centralupphandling. Miljökrav ska t ex innehålla krav på att transporter av varor och personal görs med miljöbilar (enligt Stockholms stads definition), att fordon som används inte ska ha dubbdäck, att transporter ska följa EU/USA steg 1 grundkrav och att entreprenören ska följa vad som gäller i Stockholms stads miljöprogram för kemiska produkter i verksamheten. Upphandlad kost ska vara minst 30% ekologisk.

Med centralupphandling ökar också möjligheten att kontrollera avtalstrohet när det gäller antidiskrimineringsklausulen. Bevakningen av antidiskrimineringsklausulens efterlevnad bland leverantörer och underleverantörer har tidigare varit bristfällig. Därför ges servicenämnden i uppdrag att särskilt bevaka avtalstroheten gällande antidiskrimineringsklausulen. Det kräver också att antidiskrimineringsklausul även gäller underleverantörer, vilket inte är fallet med den antidiskrimineringsklausul som den borgerliga majoriteten nu inför. Det är allvarligt att vi riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattebetalarnas pengar.

§14 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Vid anmälan av länsstyrelsens tillsynsrapporter om Björkgårdens gruppboende och Kyrkbyns äldreboende anmälde ersättarna Harry Wikner (s) och Tuula Karlsson (s) jäv och lämnade sammanträdet, med hänvisning till sina uppdrag i direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal.

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende kvartal 3 2007

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att till länsstyrelsen anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis. I detta tjänsteutlåtande redovisas rapportering avseende kvartal 3 2007.

Dnr 599-556/2007

Tillsyn av Björkgårdens gruppboende – rapport från länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn av Björkgårdens gruppboende och beslutat rikta kritik mot brister i dokumentationen vid boendet. Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av huvudmannen, Stiftelsen Stora Sköndal, där det ska framgå hur bristerna kommer att ågärdas. Yttrandet ska vara inlämnat senast den 10 december 2007. Kopia av länsstyrelsens beslut har skickats för kännedom till Farsta stadsdelsnämnd.

Dnr 504-626/2007

Tillsyn av Kyrkbyns äldreboende, Stora Sköndal – rapport från länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn av Kyrkbyns äldreboende, Stora Sköndal och beslutat rikta kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister i verksamheten. Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av Stiftelsen där det ska framgå hur bristerna kommer att ågärdas. Yttrandet ska vara inlämnat senast den 30 november 2007. Kopia av länsstyrelsens beslut har skickats för kännedom till Farsta stadsdelsnämnd.

Dnr 504-627/2007

Så används stadens lärarresurser – rapport från Stadsrevisionen

Stadsrevisionen har under åren 2004-2007 granskat hur stadens lärarresurs används inom grundskolorna. I sin rapport (2007:7) betonar revisorerna hur viktigt det är att lärarna blir mer tillgängliga för eleverna och att lärarnas tid används så att det främjar lärande och utveckling.

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för yttrande senast den 10 mars 2008 samt till de granskade stadsdelsnämnderna för kännedom.

Dnr 104-614/2007

Länsrättens beslut angående överklagandet av beslutet att avveckla Västbodaskolan

Stadsdelsnämnden beslutade den 26 april 2007 att avveckla Västbodaskolan fr o m 1 augusti 2007. Beslutet överklagades till länsrätten, som den 19 oktober 2007 beslutade att avslå samtliga överklaganden.

Dnr 403-295/2007

Länsstyrelsens beslut angående tillsynen av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänst i Farsta

Länsstyrelsen har tidigare genomfört en tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser inom Farsta stadsdelsområde. Tillsynsrapporten behandlades vid stadsdelsnämndens sammanträde 2007-08-23, då nämnden fattade beslut om ett yttrande till länsstyrelsen med anledning av den framförda kritiken. Länsstyrelsen konstaterar nu att stadsdelsnämnden vidtar åtgärder för att rätta till de påtalade bristerna. Tillsynen avslutas därmed.

Dnr 504-411/2007

Stadsdelsnämndens protokoll 2007-10-16

Lokala handikapprådets protokoll 2007-11-05

Lokala pensionärsrådets protokoll 2007-11-05

Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

§15 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Rapportering om översynen av Edö äldreboende flyttades till den slutna delen av nämndens sammanträde.

 2. Barnomsorgskön – förvaltningen bedömer att man i dagsläget klarar efterfrågan.

 3. Ordinarie ledamöter i nämndens sociala delegation inbjuds att delta i en utbildning i en ny metod att genomföra barnutredningar inom individ- och familjeomsorgen, BBIC. Utbildningen genomförs tisdag 4 december 2007 kl 9-11 i Nürnberghuset.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutade att arvode ska utgå för de ledamöter som deltar i ovan nämnda utbildning.

§16 Nämndens frågor

Följande skrivelse till trafiknämnden lämnades in.

Angående tvärställd parkering längs Lingvägen i Hökarängen (bilaga 1 till detta protokoll)

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att översända skrivelsen till trafiknämnden.

Följande övriga skrivelser lämnades in.

Bistånd längre än 5 dagar? (bilaga 2 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Näringslivsutveckling för flera jobb (bilaga 3 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Personalsituationen på stadsdelens förskolor (bilaga 4 till detta protokoll)

Louise Shaughnessy (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Vladan Boškovic (fp) framförde ett tack till förvaltningen för ett antal lärorika och välorganiserade verksamhetsbesök och uttryckte sin förhoppning om att flera studiebesök kommer att arrangeras nästa år. Gunnar Sandell (s) föreslog att en plan för fortsatta verksamhetsbesök presenteras i samband med nämndens behandling av verksamhetsplan för 2008 den 19 december.

På fråga från Gunnar Sandell (s) upplyste Ulla Thorslund om att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 kommer att skickas ut till nämnden torsdag 6 december, för behandling vid sammanträdet onsdag 19 december.

Malin Larsson (v) bad om information avseende dels ett knivdåd där en sjuksköterska blivit skadad, dels företeelsen att ungdomar träffas på överenskomna tider och platser för att slåss. Ulla Thorslund berättade att knivdådet inträffade vid Ytterö i Farsta, ett av landstingets behandlingshem. När det gäller ungdomsvåld och förebyggande insatser kommer stadsdelsnämnden att få ingående information i början av nästa år, då representanter för polisen kommer att medverka vid ett nämndsammanträde tillsammans med några av förvaltningens fältassistenter.