Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och di Läs mer...skutera med politikerna i nämnden.

Program: Representanter från SL informerar om upprustningen av tunnelbanans Gröna linje mellan Skärmarbrink och Farsta strand under perioden mars - augusti 2008.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

3 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning år 2007-2008

4 Redovisning av upphandlingen av ramavtal för platser på sommargård (kollo) 2008-2009

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

5 Förslag till kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg - yttrande till kommunstyrelsen

6 Förslag till riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm - yttrande till kommunstyrelsen

7 Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

8 Förslag till åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller - yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden

9 Förslag till detaljplan för kv Jällö mm i Farsta Strand - yttrande till stadsbyggnadskontoret

11 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om stimulansbidrag till projektet "Farstasteget"

14 Tillsyn av gruppboendet Äppelbo, Stora Sköndal - rapport från länsstyrelsen

15 Tillsyn av Skogsbyns gruppboende, Stora Sköndal - rapport från länsstyrelsen

16 Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Johannesgården, Stora Sköndal och Stora Sköndals sjukhem, enheterna 9 och 10

17 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-12-19

18 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-01-07 (extra sammanträde)

21 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

22 Information från stadsdelsdirektören

* Handlingsplan för Edö vård- och omsorgsboende
* Rapport från resa till Riga för biståndsenheten vid avdelningen för äldreomsorg
* Barnomsorgsgarantin

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

24 Upphandling av driften av köket vid Farsta sjukhem

25 Förnyad begäran från länsstyrelsen om uttag av särskild avgift på grund av ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL - yttrande till länsrätten

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering
Sänds ut senare

30 Upphävande av tidigare fattat beslut i enskilt ärende

32 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering
Sänds ut senare

33 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-12-19 och 2008-01-07 (extra sammanträde), sluten del av sammanträdet

34 Sociala delegationens protokoll 2008-01-08

Mötesinformation

Ledamöter
Holm, Birgitta (m) ordförande
Sandell, Gunnar (s) vice ordförande
Isacsson, Lennart (m)
Fredholm, Arne (m)
Jäderlind, Anna (m)
Fredriksson, Bertil (kd)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Fehrnström, Anita (s)
Larsson, Malin (v)
Slimane, Patrik (mp)

Tjänstgörande ersättare
Andersson, Leif-Åke (m)
Bäcklin, Thomas (fp)
Wester, Åsa (s)

Ersättare
Bjurström, Roland (m)
Marie-Louise Gudmundsson (m)
Karlsson, Tuula (s)
Wikner, Harry (s)
Etyang, Godfrey (s)
Nilsson, John (v)
Shaughnessy, Louise (mp)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, avdelningscheferna Siw Lideståhl, Per-Ove Mattsson, Inger Norman, Lena Rabe och Peter Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Blomqvist, enhetschef Stefan Tengbom, planingenjör Jan Ekman, planeringssekreterare Cecilia Rivard, nämndsekreterare Pia Sundqvist.

Personalföreträdare
David Eklind, Kommunal.

Utses att justera Birgitta Holm (m) och Gunnar Sandell (s)

Dag för justering 29 januari 2008

Paragrafnr 1 – 21 varav paragrafnr 12-21 under sluten del av sammanträdet.

Antal blad 29 varav blad nr 19-29 under sluten del av sammanträdet.

Inledningsvis berättade ordföranden att tidigare ersättaren i nämnden, Eva Dahlstrand (m), nyligen hade gått bort efter en längre tids sjukdom. Nämnden kommer att framföra sitt deltagande till Evas familj med en krans vid jordfästningen.

I samband med kommunfullmäktiges utseende av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnderna för 2008 utsågs Marie-Louise Gudmundsson (m) till ny ersättare i Farsta stadsdelsnämnd. Ordföranden hälsade Marie-Louise varmt välkommen till nämnden.

§1 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Ärendet

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 31 § ska kvaliteten i vården systematiskt och fort-

löpande utvecklas och säkras. Därför har Socialstyrelsen utkommit med en författning om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ledningssystem som bygger på denna författning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-03.

Dnr 601-005/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning år 2007-2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

För närvarande pågår tretton olika projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning. Fyra projekt avslutades vid årsskiftet. Den totala externa finansieringen uppgår för närvarande till drygt 22 mnkr. Förvaltningens medfinansiering består till stor del av personalkostnader. I föreliggande tjänsteutlåtande redovisas pågående och avslutade projekt. Under 2009 kommer även resultaten inom varje projekt att redovisas till nämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-08.

Dnr 099-681/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Redovisning av upphandlingen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har genomfört en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar för 2008 och 2009. Avtal har tecknats med Stiftelsen Barnens Dag, Utepedagogik AB, Arbacia AB, stiftelsen Birkagården, stiftelsen Skeppsholmsgården, stiftelsen S/Y Ellen, Synsholmens kolloförening, Min Omsorg AB och Svenska Läger i Norden AB.

Kvaliteten bedöms bli oförändrad eller möjligtvis något högre genom att kraven på utförarna har ökat i anbudsunderlaget. Det högsta pris som kommer att betalas för ett kollodygn är 558 kr. I upphandlingen 2006-2007 var det högsta priset 595 kr. Genomsnittskostnaden har ökat marginellt, från 550 kr till 553 kr. Flera mindre entreprenörer har fått avtal än vid tidigare upphandlingar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-14.

Dnr 105-398/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Förslag till kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg som ska tillämpas av de verksamheter som upphandlar, tillagar och serverar mat och måltider. Mat- och måltidsverksamhet ska präglas av service- och kvalitetstänkande med den äldre i centrum. Den föreslagna policyn ska utgöra underlag när äldreförvaltningen utformnar råd och rekommendationer för mat och måltider inom stadens äldreomsorg.

Förvaltningen anser att kostpolicyn är väl formulerad, med målsättningar som är viktiga för äldreomsorgen. Den stämmer också väl överens med Stockholms stads äldreplan 2007-2011.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-28.

Dnr 504-633/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett tilläggsyrkande. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v).

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade avslag på tilläggsyrkandet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde därefter förslagen om avslag eller bifall till tilläggsyrkandet mot varandra och fann att nämnden hade avslagit tilläggsyrkandet.

Reservation

Patrik Slimane (mp), Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

Till förmån för tilläggsyrkandet:

Den kostpolicy som föreslagits ser bra ut. Vi vill lägga till en punkt:

* Det skall i upphandlingen säkerställas att kosten i möjligaste mån är ekologisk och närproducerad och att transporterna sker miljövänligt.

Ekologisk mat har ett bättre näringsvärde och borde således förbättra de äldres allmäntillstånd. Ekologisk mat smakar också mer samt ger måltiden ytterligare en kvalitet.

Att maten är närproducerad samt sker med miljövänliga transporter torde vara i linje med de ambitioner och mål som samhället kommer att ställa upp in om de närmsta åren för att komma till rätta med klimatförändringarna.

Vi anser även det även bör framgå hur och när kostpolicyn skall följas upp.

§5 Förslag till riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljning är reglerat i lag och kommunerna har skyldighet att bedriva tillsyn. Stadsdelsnämnderna har haft ansvaret för folkölstillsynen sedan 2002 och för tobakstillsynen sedan 2003. Socialtjänstnämnden ansvarar för samordning, information, utbildning, konsultativt stöd samt bransch- och myndighetssamverkan.

För att åstadkomma ett enhetligt tillsynsarbete i staden har socialtjänstnämnden utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsyn, i vilket man föreslår avgiftshöjningar samt att socialtjänstförvaltningen får viss kostnadstäckning för den övergripande samordningen. Förvaltningen anser att den föreslagna avgiftshöjningen är rimlig.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-08.

Dnr 099-697/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd för Stockholms stad. Förslaget gäller förändringar avseende krav vid mathållning, de sena serveringstiderna och kraven på ordningsvakter. Förvaltningen ser positivt på de föreslagna förändringarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-07.

Dnr 399-680/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text. I detta instämde Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp)

 1. Stadsdelsnämnden hänvisar till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets reservation i Socialtjänstnämnden den 25 oktober 2007, § 9, som svar på remissen. Nämnden överlämnar även sdf tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering

Nämnden anser att oppositionens reservation i Socialtjänstnämnden uttrycker vår uppfattning i denna fråga.

§7 Förslag till åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller – yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt förordningen om omgivningsbuller (Svensk författningssamling 2004:675) ska kommuner med fler än 250000 invånare utarbeta bullerkartor, beskrivningar av antalet exponerade samt åtgärdsprogram för omgivningsbullret i hela kommunen. Motsvarande krav finns på de övriga trafikverken, det vill säga Vägverket, Banverket och Luftfartsverket. Det omgivningsbuller som avses är väg-, järnvägs- och flygtrafik samt viss industriell verksamhet.

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram tillsammans med Vägverket, Banverket, Luftfartsverket, SL, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-21.

Dnr 306-644/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Patrik Slimane (mp), Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Samt anför därutöver

Det är bra att det finns ett åtgärdsprogram mot buller, dock håller det sig, som nämts i tjänsteutlåtandet, på en övergripande nivå. Inom Farsta stadsdel finns det områden som är

kraftigt bullerpåverkade eftersom de följdaktligen ligger nära högtrafikerade vägar och järnväg. Kunskapen om dessa områden har funnits länge, både lokalt och centralt. Buller påverkar sömn, blodtryck och hjärta. Högtrafikerade vägar ger t.ex. ett konstant brus som man inte vänjer sig vid utan man lever med en ständig störning.

Det är därför önskvärt att dessa områden i Farsta inom snar framtid kommer i fråga för bullersanerande åtgärder.

§8 Förslag till detaljplan för kv Jällö mm i Farsta Strand – yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till detaljplan innebär att fastigheten Jällö 9,1 vid Rödkindavägen i Farsta Strand avstyckas för byggnation av parhus. Det innebär även ändring av användningsbestämmelser för befintliga byggnader samt uppförande av radhus på fastigheten Jällö 9,2. Totalt byggs tio bostäder. Ett markbyte sker mellan staden och markägaren Jällö Specialboende i Stockholm AB. I området finns idag en återvinningsstation på den del som föreslås bli kvartersmark och en ersättningsplats bör skapas i närheten. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till byggnation i området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-04.

Dnr 302-702/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Patrik Slimane (mp), Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget till byggnation i området.

Om det så bara finns en enda kvalitet i naturen i söderförort så är det de rika ekmiljöerna. Det finns endast en plats till i Stockholms stad som har lika värdefulla områden och det är Nationalstadsparken.

Att godta byggnation på en plats där ”många träd måste fällas” samt ”en viktig spridningskorridor och har en rik flora och fauna” samt som är en entré till Stockholms

stad via Ågesta broväg är mycket olyckligt. Området är redan väl tätt byggt med villor och radhus och alldeles nära Magelungen är detta den dominerande boendeformen och vi anser inte att de kvaliteter som radhusbebyggelse medför överväger det intrång i den ömtåliga strandnära naturen.

Den äldre villa som ligger på tomten är även av kulturellt värde för Stockholm och för Farsta, detta värdet kommer kraftigt förringas av de tio radhusen.

§9 Anmälningsärenden

Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Vid anmälan av länsstyrelsens tillsynsrapporter avseende verksamheter inom Stora Sköndal samt av länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av verksamheter inom Stora Sköndal anmälde ersättarna Tuula Karlsson (s) och Harry Wikner (s) jäv och lämnade sammanträdet, med hänvisning till sitt uppdrag i direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal.

Vid anmälan av länsstyrelsens båda tillsynsrapporter avseende verksamheter inom Stora Sköndal anmälde Gunnar Sandell m fl (s) ett särskilt uttalande (se nedan).

Äldrepeng i tre nivåer – beslut av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ersättningsnivåer i ett valfrihetssystem avseende vård- och omsorgsboenden för äldre personer (ålderdomshem, gruppboenden och sjukhem) som bygger på en fast ersättning i tre nivåer. Övriga boendeformer, såsom korttidsvård, avlastning/växelvård, profilboenden och servicehus, ingår inte i valfrihetsmodellen. Ersättningar för dessa beslutas som tidigare av respektive stadsdelsnämnd eller fastställs i samband med upphandling.

Dnr 601-015/2008

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om stimulansbidrag till projektet ”Farstasteget”

Stadsdelsnämnden beslutade den 14 juni 2007 att ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 2,0 mnkr till projektet Farstasteget, ett lågtröskelboende som ska ingå i ett vård- och boendeprojekt. Därefter har förvaltningen kompletterat ansökan med ytterligare uppgifter. Totalt omfattar ansökan 2,6 mnkr. Länsstyrelsen har nu beslutat bevilja 2,4 mnkr till projektet. Bidraget avser en period om 12 månader.

Dnr 502-298/2007

Projektet ”Porten” – delrapport till länsstyrelsen

Projektet ”Porten”, en dagverksamhet för hemlösa som delfinansieras av länsstyrelsen, har nu pågått i 1½ år. Projektet ingår i den utveckling av en mer komplett vård- och boendekedja för hemlösa missbrukare som pågår i Farsta. Kontakten med målgruppen är väl etablerad och verksamheten är mycket uppskattad. I detta ärende redovisas den delrapport som lämnades till länsstyrelsen i november 2007.

Dnr 599-703/2007

Konsumentprojektet ”Välj själv” – slutrapport 2007

Konsumentprojektet ”Välj själv” genomfördes under hösten 2007 för tredje året i rad. Projektet engagerade drygt 1600 elever och lärare från sjutton högstadieskolor i stadsdelsområdena Farsta, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö. Även ett antal

externa organisationer medverkade. Syftet med projektet är att öka medvetenheten och engagemanget kring frågor om klimat, konsumtion och hållbar utveckling.

Dnr 004-732/2007

Tillsyn av gruppboendet Äppelbo, Stora Sköndal – rapport från länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn av gruppboendet Äppelbo och beslutat rikta kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister både i den sociala dokumentationen och när det gäller de boendes möjlighet till självbestämmande och en meningsfull tillvaro. Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av huvudmannen senast den 31 januari 2008 där det ska framgå hur och när bristerna kommer att ågärdas. Kopia av länsstyrelsens beslut har skickats för kännedom till Farsta stadsdelsnämnd och till nämndens pensionärsråd.

Dnr 602-001/2008

Tillsyn av Skogsbyns gruppboende, Stora Sköndal – rapport från länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn av Skogsbyns gruppboende och beslutat rikta kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister både i dokumentationen och när det gäller integritet och självbestämmande för de boende. Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av huvudmannen senast den 31 januari 2008 där det ska framgå hur och när bristerna kommer att ågärdas. Kopia av länsstyrelsens beslut har skickats för kännedom till Farsta stadsdelsnämnd och till nämndens pensionärsråd.

Dnr 602-002/2008

Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Johannesgården, Stora Sköndal och Stora Sköndals sjukhem, enheterna 9 och 10

Länsstyrelsen i Stockholms län har tidigare genomfört tillsyn av Johannesgården, Stora Sköndal och Stora Sköndals sjukhem, enheterna 9 och 10 och riktat allvarlig kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister i verksamheten. I november genomfördes uppföljande tillsyner i form av oanmälda besök. Länsstyrelsen meddelar att det fortsatta förändringsarbetet vid de granskade enheterna kommer att följas inom ramen för länsstyrelsens ordinarie tillsynsarbete. Den särskilda tillsynen avslutas därmed.

Dnr 504-390/2007

Stadsdelsnämndens protokoll 2007-12-19 och 2008-01-07 (extra sammanträde)

Handikapprådets protokoll 2008-01-14

Pensionärsrådets protokoll 2008-01-14

Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s)

Nämnden har avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om äldreboende. Vi har under lång tid haft minst 100 invånare boende där. Verksamheten har varit mycket uppskattad med god omvårdnad.

S-gruppen är mycket positiv till Stiftelsen och att ha avtal med dem om bl a äldreboende. Stiftelsen är icke vinstdrivande med mycket seriös huvudman. Stiftelsens verksamhet och fastigheter är en viktig del av stadsdelen Sköndal inom nämndens verksamhetsområde.

Vi har därför med bestörtning noterat Länsstyrelsens beslut om kritik mot verksamheten. Något allvarligt har hänt med ledningen av äldreboendet. Vi är särskilt bekymrade över synpunkterna om bemötandet av de boende, den i vissa fall bristande omvårdnaden.

Vi har noterat att Stiftelsens ledning har utarbetat en handlingsplan för att åtgärda de brister som Länsstyrelsen visat på. För att nämnden ska återfå förtroendet och förlänga avtalet krävs att denna genomförs samt att fortsatta insatser sker för att säkerställa en fullgod kvalite.

Socialdemokratiska gruppen i Farsta Stadsdelsnämnd är mycket angelägen om att fortsätta och utveckla kontakterna med Stiftelsen av skäl som vi anfört ovan.

§10 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Den handlingsplan som har utarbetats för att åtgärda konstaterade brister vid Edö vård- och omsorgsboende presenterades för nämnden. (Handlingsplanen hade utsänts inför sammanträdet.) Utgångspunkten för de åtgärder som nu genomförs är den översyn som gjordes hösten 2007 av Solving Bohlin & Strömberg på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. Konsultens rapport (dnr 504-692) lämnades till nämnden vid sammanträdet den 19 december 2007.

Gunnar Sandell (s) efterlyste en återrapportering till nämnden om ungefär ett halvår när det gäller implementeringen av handlingsplanen.

Gunnar Sandell (s) påpekade, med instämmande av ordföranden, att det generellt sett är angeläget att förvaltningen rapporterar eventuella missförhållanden inom verksamheterna till nämnden i ett tidigt skede.

2. Som svar på tidigare fråga från ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) lämnades en kort redogörelse för den resa till Riga som genomfördes den 7-9 juni 2007 av biståndsenheten inom avdelningen för äldreomsorg.

3. Barnomsorgskön – förvaltningen bedömer att man i dagsläget klarar efterfrågan. En mer utförlig redovisning av läget inom förskoleverksamheten kommer att lämnas till nämnden vid sammanträdet den 14 februari.

4. Delades ut en inbjudan till firandet av Humlans 10-årsjubileum i Söderledskyrkan fredag 1 februari kl 13-16. Humlan är en gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar som bedrivs av Svenska kyrkan i samarbete med förvaltningen. På Humlan kan barnen få stöd och möjlighet att bearbeta svåra upplevelser, bland annat genom att träffa andra barn som lever i samma situation.

5. Meddelades att tjänsten som chef för avdelningen för äldreomsorg nu är tillsatt och att den nya chefen, Ingrid Friberg, beräknas tillträda i april.

6. Förvaltningen har genomfört en inventering av äldreomsorgens behov av platser vid vård- och omsorgsboenden. Situationen har varit tillfredsställande under 2007 och är så även i dagsläget. Förvaltningen konstaterar dock att önskemål om plats vid ett specifikt boende kan vara svårt att tillgodose. Redogjordes även för rutinerna vid beviljande av boende.

7. Lämnades en kortfattad redogörelse för bokslut 2007. Verksamhetsberättelse och bokslut redovisas i sin helhet vid nämndens sammanträde den 14 februari.

§11 Nämndens frågor

Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Exploatering i Svedmyra. Skrivelse till exploateringsnämnden, med kopia till stadsbyggnadsnämnden (bilaga 1 till detta protokoll)

Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp), Bertil Fredriksson (kd), Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp)

Beslut

Skrivelsen skickas till exploateringsnämnden med kopia till stadsbyggnadsnämnden.

Privata aktörer inom hemtjänsten (bilaga 2 till detta protokoll)

Malin Larsson (v)

Skrivelsen besvarades muntligt av förvaltningschefen och lämnades därför inte in till förvaltningen för beredning. Rapporterades att inga brukare inom Farsta stadsdelsområde anlitar det nämnda hemtjänstföretaget. Redogjordes för rutinerna vid kontrollen av privata utförare.

Med anledning av inrättandet av Jobbtorg ställde Gunnar Sandell (s) en fråga om nämndens tidigare arbetsmarknadsinriktade verksamheter, Arbetsforum Sydost och Ungdomsforum. Ulla Thorslund svarade att dessa verksamheter avvecklades vid årsskiftet när Jobbtorget etablerades, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Gunnar Sandell (s) efterlyste ärenden med mer detaljerad information om de förändringar i fritidsverksamheten som beslutades i nämndens verksamhetsplan för 2008. Avdelningschef Inger Norman berättade att planeringen av förändringarna pågår och att konsekvensanalyser genomförs, detta inom ramen för förvaltningens uppdrag att verkställa nämndens beslut om verksamhetsplan.

På fråga från Juan Carlos Cebrian om hanteringen av inkommande e-post upplyste Ulla Thorslund om att e-post och brev ställda till nämnden besvaras av ordföranden. Både brev och ordförandens svar redovisas till nämnden på listan över övriga anmälningsärenden.

Patrik Slimane (mp) lämnar sitt uppdrag i nämnden för att vara pappaledig. På nämndens vägnar överlämnade ordföranden en gåva och uttryckte sin stora uppskattning över Patriks engagemang i nämndens arbete. Patrik tackade nämnden och menade att det hade varit trevligt över förväntan att fullgöra uppdraget som nämndledamot.

Ordföranden framförde också nämndens varma tack till enhetschef Stefan Tengbom som lämnar Farsta för Södermalms stadsdelsförvaltning.