Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.
Tema: Framtidsvision Farsta centrum. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg medverkar.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om HBT-frågor i förskolan

3 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om muddring i Magelungen

4 Långsiktig strategi för utveckling av förebyggande arbete för barn och ungdom

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2008 för Farsta stadsdelsnämnd

6 Utseende av ny ersättare i sociala delegationen

7 Ändring av förordnande och delegering till sociala delegationen

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

10 Förslag till plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktions-nedsättning - yttrande till kommunstyrelsen

11 Förslag till anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 - yttrande till kommunstyrelsen

13 Förslag till införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag - yttrande till kommunstyrelsen

14 Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till kommunstyrelsen

16 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-05-14

17 Handikapprådets protokoll 2009-06-01

18 Pensionärsrådets protokoll 2009-06-01

19 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

20 Information från stadsdelsdirektören

* Sommaraktiviteter för äldre
* Sommaraktiviteter för barn och ungdom
* Studiebesök för nämnden
* Daglig verksamhet 20 år
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Gemensam upphandling av ramavtal för sommarkolloverksamhet 2010

23 Gemensam upphandling av ramavtal för hantverkstjänster

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering
Publiceras inte

25 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-05-14, sluten del av sammanträdet

26 Sociala delegationens protokoll 2009-05-18, 2009-05-29 (extra samman-träde) och 2009-06-04

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (34 kb)

§1 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om HBT-frågor i förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 mars 2009 lämnade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet in en skrivelse om HBT-frågor i förskolan (HBT = homosexuella, bisexuella och transpersoner). I skrivelsen föreslås att förvaltningen utarbetar en handlingsplan för att öka förskolepersonalens kompetens i HBT-frågor och att det material som används på förskolorna ses över.

Förvaltningen instämmer i att förskolan ska uppmärksamma alla barn, att alla har rätt att få sin familj bekräftad och speglad. Litteraturen ses över och likabehandlingsplanerna omsätts till praktiskt arbete med delaktighet för föräldrar. Detta arbete inspekteras kontinuerligt av stadens förskoleinspektörer och av Skolverket.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-25.

Dnr 499-218/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om muddring i Magelungen

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  2. Nämnden överlämnar sitt beslut till miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten AB för kännedom.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden den 26 mars 2009 föreslår socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att förvaltningen ska engagera sig i frågorna kring sjön Magelungens igenväxning. Vattenfrågorna i Stockholms stad handläggs i huvudsak av miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten AB. Stadsdelsnämndens ansvar omfattar de officiella strandbaden och städning av badens sjöbottnar närmast strandkanten.

Förvaltningen följer utvecklingen kring Magelungen men anser att nämnden bör överlåta till miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten AB att föreslå åtgärder för hur sjöns problem ska lösas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-18.

Dnr 399-219/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Långsiktig strategi för utveckling av förebyggande arbete för barn och ungdom

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till långsiktig strategi för utveckling av förebyggande arbete för barn och ungdom.

Ärendet

Förvaltningen har i enlighet med stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2009 utarbetat ett förslag till en långsiktig strategi för det förebyggande arbetet inom barn- och ungdoms-verksamheten. Syftet med strategin är att långsiktigt utveckla stödinsatser för barn och ungdomar på hemmaplan, att i bred samverkan utveckla det förebyggande arbetet inom stadsdelsförvaltningen och att effektivt använda de resurser som bidrar till att barn och ungdomar och deras familjer får rätt stöd i rätt tid och vid rätt tillfälle.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-03.

Dnr 500-296/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Den framtagna strategin för det förebyggande arbetet inom barn- och ungdomsverksam-heten visar på behovet att långsiktigt utveckla stödinsatser för barn och ungdom på hemmaplan och att i bred samverkan effektivt använda de resurser som bidrar till att barn och ungdomar och deras familjer får rätt stöd i rätt tid och vid rätt tillfälle. Rapporten tydliggör på ett pedagogiskt sätt nuläget och framtida mål och uppdrag.

Till detta ska också fogas projektet Modellområden psykisk hälsa barn och unga.

Detta är den första strategi i sitt slag och det är en ordentlig genomlysning som nu sker och som kommer att ligga till grund för det fortsatt arbetet med utvecklingen av det förebyggande arbetet för barn och ungdom.Stadsdelsnämnden kommer att begära återkommande rapporter kring strategin för att få konkret återkoppling då detta är ett

prioriterat område. Kontinuerlig rapportering gör det möjligt att i kommande budgetarbete göra prioriteringar för förebyggande arbete för barn och ungdom.

§4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2008 för Farsta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisorernas årsrapport.

Ärendet

Stadsrevisionen har efter granskningar av verksamheten 2008 inom Farsta stadsdels-nämnd överlämnat en årsrapport. Rapporten kan sammanfattas i följande punkter.

  • Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande.
  • Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.
  • Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-27.

Dnr 000-261/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Utseende av ny ersättare i sociala delegationen

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden utser ersättaren i nämnden Ann-Louise Ebérus (m) som ny ersättare i sociala delegationen.

  2. Omedelbar justering.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 maj 2009 utsågs ersättaren i sociala delegationen Leif-Åke Andersson (m) som ny ordinarie ledamot i delegationen efter avgående Anna Jäderlind (m). Stadsdelsnämndens ordförande föreslår nu att ersättaren i nämnden Ann-Louise Ebérus (m) utses som ny ersättare i delegationen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-25.

Dnr 000-310/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ändring av förordnande och delegering till sociala delegationen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar nyvalde ledamoten i sociala delegationen Leif-Åke Andersson (m) rätt att fatta beslut enligt

- 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

- 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

- 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Nämnden delegerar till ledamoten i sociala delegationen Leif-Åke Andersson (m) beslutanderätten enligt

- 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

- 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

3. Nämnden återkallar förordnande och delegering enligt ovanstående till sociala delegationens avgående ordförande Anna Jäderlind (m).

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 maj godkändes Anna Jäderlinds (m) avsägelse som ledamot och ordförande i nämndens sociala delegation. Leif-Åke Andersson (m) utsågs till ny ordinarie ledamot. Förvaltningen föreslår, enligt nämndens gängse rutiner för förordnande och delegering av beslutanderätt till delegationen, att Leif-Åke Andersson förordnas rätten att fatta vissa beslut enligt LVU och LVM samt att han även delegeras beslutanderätten enligt vissa beslut enligt LVU. Motsvarande förordnande och delegering till Anna Jäderlind föreslås återkallas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-20.

Dnr 000-299/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ekonomisk månadsrapport för maj 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per maj 2009 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorgen har antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende minskat under april och maj. De riskområden som finns är insatser för barn och ungdomar, vuxna missbrukare, socialpsykiatri och försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 57 mellan januari och maj. Inom ovanstående enheter vidtas åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-09.

Dnr 100-193/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Minskning av förskottskassa

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att återredovisa 170000 kr respektive 480000 kr för förvaltningens förskottskassor. Farsta stadsdelsförvaltning har därefter en limit på 200000 kr för förskottskassan.

Ärendet

Förvaltningen har inte längre behov av att inneha två förskottskassor med 370000 kr respektive 480000 kr. Efter förvaltningens ändrade förutsättningar kommer ett behov av endast 200000 kr för utdelade underförskottskassor att kvarstå.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-29.

Dnr 101-276/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Förslag till plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Trots att en omfattande utbyggnad av bostäder har genomförts under 2000-talet finns ett stort behov av nya lägenheter för personer tillhörande personkrets 1 och 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer med psykiska funktions-nedsättningar. En behovsinventering avseende perioden 2009-2012 visar att stadsdels-områdena har ett fortsatt omfattande utbyggnadsbehov av särskilda boendeformer. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till utbyggnadsplan för åren 2009-2014 som innebär att 740 nya lägenheter färdigställs.

Förvaltningen anser att utbyggnadsprocessen är komplicerad och svårstyrd. Det är helt nödvändigt att det finns en helhetssyn och en central samordning av behovsinventering, utbyggnadsplanering och bevakning av byggprocesserna. Stadsdelsnämnderna kan omöjligen ha den överblick som krävs för att få till stånd en utbyggnad som motsvarar stadens samlade behov.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-18.

Dnr 006-257/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt framför därutöver följande.

Nämnden anser att det är mycket angeläget att bidra i planeringen och verkställandet av de behov av service som invånarna har, inte minst vid exploateringar. Det gäller bl a förskolor, skolor, särskilda boenden, vägar.

Stadsdelsnämnderna ska ha en sådan överblick att de aktivt kan medverka till att lösa dessa frågor. Det kräver analys och framförhållning. Lösningarna måste inarbetas i t ex bostadsplanerna i ett så tidigt skede som möjligt.

Att, som den moderatledda majoriteten,bygga fler bostadsrätter än hyresrätter samt att omvandla allmännyttans lägenheter tillbostadsrätter försvårar lösningar som bidrar till att ge alla invånarebästa möjligaboende och livskvalitet

§10 Förslag till anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2008 att valfrihet ska införas inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS). Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram anvisningar och organisation för kommande upphandlingar.

För att utöka utbudet av verksamheter inom valfrihetssystemet föreslår stadslednings-kontoret att upphandlingar av enskilt drivna verksamheter ska göras i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). För att valfrihetssystemet ska fungera och få acceptans bland de berörda måste den enskilde uppleva att det finns flera reella alternativ att välja mellan.

LOV innebär en förenkling av upphandlingsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för att öka utbudet av verksamheter som erbjuder vård och sysselsättning till personer med funktionsnedsättningar. Detta är enligt förvaltningen bra. Dock måste staden vara öppen med att valfriheten inledningsvis kommer att vara begränsad för många enskilda brukare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-18.

Dnr 006-259/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt avslår stadsledningskontorets förslag till beslut, därutöver framför vi följande.

Utgångspunkten för den nya Lagen Om Valfrihet (LOV) tycks vara åsikten att fler privata utförare är ett självändamål inom offentligt finansierad vård och omsorg. Lagen fokuserar på villkoren för producentledet och inte på mer kvalitativ och mer tillgänglig vård och omsorg för medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg att privata aktörer alltid har ett vinstkrav vilket givetvis påverkar kvaliteten.

Det låter bra med valfrihet men kom ihåg att det innebär att man överlåter till enskilda att fatta svåra beslut. Det är förståeligt att många inte vill göra ett aktivt val utan istället vill ha en av kommunen garanterad omsorg med hög kvalitet. Mot denna bakgrund vill vi slå fast att ingen ska tvingas välja utförare. Ickevalsalternativet ska vara omsorg i kommunal regi.

Välfärdstjänster av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet kan möjliggöras och säkerställas genom demokratiskt styrning. Vi ser med oro på förskjutningen av makt från den demokratiskt kontrollerade politiska arenan till den okontrollerade marknaden. Vi anser att driften av varje enskild verksamhet bör avgöras utifrån hänsyn till kvalitet för brukaren, utifrån personalens perspektiv samt utifrån skattebetalarnas perspektiv. Den så kallade valfriheten innebär för personalen en otrygghet och en oro.

Det är tydligt att det är utförarnas rätt att bedriva skattefinansierad verksamhet som står i fokus, inte invånarnas rätt att få goda välfärdstjänster.

Det kommer bli dyrt att genomföra fyra prövningar av utförare per år, samt att hantera begäran om rättelse från dem som får avslag. Det vore intressant att få se en beräkning av hur de sammantagna kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer att påverkas.

Vid s.k. kvalitetsupphandling enligt LOU vinner den som erbjuder bäst kvalitet. Med det föreslagna förfarandet räcker det med att leva upp till en miniminivå.Kommunen kommer då inte att på samma sätt som tidigare kunna pressa utförarna att höja sin kvalitet.

§11 Förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till säkerhetsprogram för Stockholm stad för åren 2009-2012. Förvaltningen välkomnar programmet och ser gärna en plan för hur allmänheten kan informeras om innehållet. Förvaltningen påpekar också att det är viktigt att tänka på säkerhetsaspekter när olika verksamheter upphandlas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-08.

Dnr 006-256/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Förslag till införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att servicenämndens ansvar för den gemensamma växel-funktionen utvidgas till att omfatta samtliga nämnder och bolag. Överförandet ska ske successivt från 1 maj 2009 till den 31 december 2010. Den gemensamma växelfunktionen ska läggas ut på entreprenad via stadens gemensamma ramavtal för telefoni. Ambitionen att ha ett enda telefonnummer till staden måste utredas ytterligare.

Förvaltningen anser att ett begränsat antal telefonnummer till staden är bra för att ge bästa möjliga service. Tidplanen för en gemensam växelfunktion för samtliga nämnder och bolag verkar något kort vad gäller både praktiska, personella och tekniska aspekter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-20.

Dnr 006-258/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt avslår stadsledningskontorets förslag till beslut, därutöver framför vi följande.

Ur demokratisk synpunkt, för att motverka politikerföraktet är det synnerligen viktigt att stadens invånare snabbt och enkelt kan få kontakt med handläggare och förtroendevalda via telefon, e-post, brev och besök. Vi anser att detta förslag om växeln minskar invånarnas möjlighet till enkelt kontakt, det motarbetar den demokratiska processen och insynen.

Den centralisering som föreslås i detta, och i tidigare ärenden, försvårar denna viktiga kontakt som dessutom ofta kräver kännedom om lokala förhållanden. Riskerna vid avbrott ökar med storskaliga system. Bra service förutsätter goda kunskaper om verksamheten, inte minst hos växeltelefonisterna. Det är därför mycket olämpligt att lägga ut denna verksamhet till externa entreprenörer som aldrig kan ge samma service. Tonvalssystem är ytterligare en försämring, inte minst för äldre invånare.

Vi motsätter oss konkurrensutsättningen av stadens växel och anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i kommunal regi. Förslaget i remissen utgår från att en växel på entreprenad ska ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men det saknas helt beräkningar och underlag som styrker ett sådant antagande. Däremot står det klart att förvaltningarna får utökade kostnader för telesamordnare och för arbetsuppgifter som idag sköts av telefonisterna. Grundläggande faktauppgifter som måste redovisas innan beslut är stadens kostnader för en gemensam växel på entreprenad jämfört med dagens situation.

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entreprenören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln förlorar den kompetens som finns idag. Dessutom riskerar personalen att bli övertaliga och sägas upp. Om syftet med gemensam växel är förbättrad service borde det vara självklart att en eventuell upphandling ska genomföras så att personalen kan följa med, eftersom det krävs god kunskap om verksamheter och organisation hos dem som ska bemanna den gemensamma växeln.

Det finns en hel rad andra tveksamheter i förslaget, bland annat att nämnderna ska ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen trots att växelfunktionerna ska centraliseras, detta bäddar för oklarheter och försämringar och tyder på en bristfällig utredning.

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Synpunkter och klagomål är en viktig del av kvalitetsuppföljningen. Det är helt fel väg att dessa ska skiljas från verksamheten och hanteras i en särskild databas. Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är tveksamma till. Frågan är om en förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster, eftersom många tjänster kräver ingående kunskap så service och information blir rätt.

§13 Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  2. Omedelbar justering.

Ärendet

År 2000 antog EU:s medlemsländer ramdirektivet för vatten. Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av vattendirektivet, innebär att Sverige ska kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål och kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna samt övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god vattenstatus” i alla vatten senast år 2015.

Vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förslag till förvalt-ningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för samråd. Samrådsförslaget påverkar stadsdelsnämndens ansvar avseende badvatten-kvaliteten i Magelungen och Drevviken och berör även i viss mån påverkansmöjligheter vid planläggning av nya bostäder och verksamheter i strandnära områden. I övrigt påverkas nämndens verksamhet ytterst marginellt av förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-20.

Dnr 006-149/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande, därutöver framför vi följande.

Nämnden har åtskilliga gånger de senaste åren krävt åtgärder för att minska problemen i våra vattenförekomster Magelungen, Drevviken och Forsån. Det har inte hänt så mycket.

Det krävs resurser och kunskaper för att genomföra åtgärder som ger rätt långsiktig effekt. Det finns ett bra faktaunderlag och strategi i ”Vattenprogram för Stockholm 2000”. Nämnden anser att detta ska vara underlag för fortsatt agerande.

Nämnden vill fortlöpande ha rapporter om vad som händer, eller inte händer, med utvecklingen av våra vattendrag. Nämnden ser åtgärder för vattendragen som synnerligen viktiga för oss invånare i Farsta-området.

§14 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Uppföljning av sommarkollo i Stockholms stad 2008

Kulturnämnden har genomfört en uppföljning av sommarkolloverksamheten i Stockholms stad år 2008. Kommunstyrelsen behandlade uppföljningen den 29 april 2009 och beslutade då att avslå kulturnämndens förslag att uppföljningen fortsättningsvis ska ske vartannat år. Istället föreslås att uppföljningen fr o m år 2010 utförs av kommunstyrelsen.

Uppföljningen visar bland annat att både antalet ansökningar och antalet beviljade platser har fortsatt att minska. Minskningen i Farsta är inte alarmerande – antalet barn som beviljades kolloplats år 2008 är endast 15 färre än år 2007. Under samma tidsperiod har fritidsverksamheten arrangerat aktiviteter för hemmavarande barn och ungdomar.

Dnr 401-307/2009

Stadsdelsnämndens protokoll 2009-05-14

Handikapprådets protokoll 2009-06-01

Pensionärsrådets protokoll 2009-06-01

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§15 Information från stadsdelsdirektören

Föräldrautbildningen Komet: Med anledning av en tidigare fråga från Inger Stark (v) berättade avdelningschef Inger Norman att Komet är ett samarbete mellan Barn och ungdom utredning/insats, Öppna förskolan och fältassistenterna. Utbildningen har under 2009 genomgått en förändring. Nu bygger man på det som fungerar och är positivt. Åtta föräldrar till barn och ungdomar i åldern 12-18 år och fem föräldrar till barn i åldern 3-11 år har deltagit. Familjestödsenheten har det övergripande ansvaret.

Stadsdelsdirektören informerade om följande aktiviteter som genomförs under sommaren.

· Sång, musik och dans med mera för seniorer i Ladan, Farsta gård. Arrangemangen genomförs i samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och en rad frivilligorganisa-tioner.

· Midsommarfirande kommer att ske på alla äldreboenden.

· Block Party lördag den 27 juni på torget i Farsta för barn och unga, ett samarbete mellan Farsta Centrum (Atrium Ljungberg) och fritidsklubben Tuben. Nämndens ordförande kommer att inviga evenemanget, där bland annat ett mycket populärt brittiskt band spelar.

· Farsta Beach 2009 – ungdomsaktiviteter på Farsta Strandbad, öppet i alla väder med musik, grill, sport, filmvisningar med mera.

· Badbuss arrangeras till Flatenbadet och Gålö havsbad för barn och ungdomar i årskurs 4-9 och deras föräldrar och syskon.

Ulla Thorslund rapporterade vidare att skolavslutningen var ovanligt lugn i år. Sexton föräldrar, fyra fältassistenter, två kontaktpersoner och en verksamhetschef fanns på plats.

Farsta dagliga verksamhet fyller 20 år torsdag den 24 september. Stadsdelsdirektören hoppades att de förtroendevalda vill uppmärksamma denna dag.

Förvaltningen undersöker hur studiebesöken i verksamheterna kan organiseras så att de blir mer intressanta och mer välbesökta. Olika förslag framfördes från nämnden, bland annat att besöken förläggs antingen tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen för att inte splittra arbetsdagen för de förtroendevalda som deltar.

§16 Nämndens frågor

Följande medborgarförslag hade lämnats in och anmäldes av ordförande Birgitta Holm.

Behåll Kvarterets öppna eftermiddagsverksamhet (bilaga 1)

Inlämnat av Eva Karlsson den 8 juni 2009 (dnr 002-332/2009).

Satsa på att förebygga ohälsa och att främja hälsa för barn och unga i Farsta (bilaga 2)

Inlämnat av Föreningen 4f genom ordförande Diana Reybekiel den 11 juni 2009.

Om att klubben ska flyttas till Fagersjöskolan (bilaga 3)

Inlämnat av Anja Veskovic och Lydia Folkman den 20 maj 2009.

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara medborgarförslagen.

Karin Lekberg (s) tog upp en fråga som kommit upp från allmänheten vid det öppna forumet om hur man kan mäta kvaliteten i fritidsverksamheten. Frågan gällde bland annat vilka parametrar som används, hur resultatet ser ut och om det är bättre eller sämre än förväntat. Karin frågade också om man kan göra en konsekvensanalys innan det sker någon förändring av en verksamhet.

Juan Carlos Celebrian (s) frågade kring arbetslösheten bland ungdom och önskade siffror om hur det ser ut för Farsta och vad man kan göra för att stävja denna. Stadsdelsdirektö-ren bad att få återkomma med aktuella siffror för området.

Godfrey Etyang (s) betonade att Farsta är ett mycket utsatt område och refererade till en tidningartikel som beskriver att barn ofta glöms bort i hem där våld förekommer. Han undrade om det verkligen kan vara så att man missar barnen vid sådana tillfällen. Stads-delsdirektören informerade om att i Farsta inleds alltid en utredning när det handlar om barn som har bevittnat våld i hemmet.

Gunnar Sandell (s) ställde frågor kring muddringen i Fagersjöviken. Huddinge kommun säger nej till muddring. Gunnar menade att frågan bör kunna hanteras så att förvaltningen lämnar synpunkter tillsammans med andra instanser i staden. Det är en fråga som måste belysas vidare och snart lösas. Roland Bjurström (m) undrade vad Huddinge kommun sagt i ärendet och på vilket sätt det hela hade gått till.

Vladan Boškovic (fp) berättade om nedklottring av valaffischer under EU-valet och undrade om stadsdelsförvaltningen känner till detta. Vladan kunde konstatera att detta i huvudsak är en polisiär angelägenhet.

Stadsdelsdirektören tackade nämnden för gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar. Nämnden tackade förvaltningen för gott samarbete och önskade trevlig sommar.