Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

4 Svar på medborgarförslag om att behålla Kvarterets öppna eftermiddags-verksamhet

5 Svar på medborgarförslag om medverkan från facknämnder när stadsdelsnämnden behandlar ärenden som rör facknämnderna

6 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Gubbängen

7 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

8 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om trafikfrågor

10 Brukarundersökning inom äldreomsorgens beställarenhet 2009

13 Redovisning av åtgärder efter Stadsarkivets granskning av hanteringen av allmänna handlingar

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2009

17 Kommunstyrelsens beslut om ombyggnaden av Farsta vård- och omsorgsboende

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 november 2009

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

22 Information från stadsdelsdirektören

Vårdnadsbidrag för barn

Redovisning av avvikelser i hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Vilka insatser och aktiviteter genomförs under sommaren för barn till missbrukare? (fråga från nämnden)

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

24 Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen inklusive Veckobo - yttrande till kommunstyrelsen

25 Upphandling av kostproduktion inom äldreomsorg och förskola i Farsta - förfrågningsunderlag

26 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Farsta Södra Hemtjänst

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

27 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Farsta strands gruppbostad (Carema vård & omsorg)

28 Anmälan enligt Lex Maria som gäller Farsta vård- och omsorgsboende

29 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 november 2009, sluten del av sammanträdet

30 Sociala delegationens protokoll den 23 november 2009, den 1 december 2009 (extra sammanträde) och den 10 december 2009

§1 Ny ersättare i Farsta stadsdelsnämnd

Den 30 november 2009 utsåg kommunfullmäktige Lisbeth Crabo Ljungman (m) till ny ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd efter tidigare ersättaren Roland Bjurström (m), som utsågs till ordinarie ledamot när Anna Jäderlind (m) avgick tidigare i höstas. Ordföranden hälsade Lisbeth varmt välkommen till stadsdelsnämnden.

§2 Verksamhetsplan och budget 2010

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2010.

  2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.

  3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om119,2 mnkr.

  4. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till resultatenheter inom förskola och hemtjänst.

  5. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund presenterade förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-15.

Dnr 100-691/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Ett Stockholm i världsklass – Green Capital of Sweden – Stockholm

Sveriges Kvalitetskommun – Love 2010 Stockholm

Ovanstående utmärkelser sätter stadsdelens invånare i blickpunkten och oavsett ålder, kön eller bakgrund har alla rätt till en plats i Farsta stadsdelsområde och ges möjligheter och förutsättningar men också eget ansvar.

Vi i FarstaAlliansen vill trycka på några specifika områden som vi ska ytterligare utveckla inom vårt stadsdelsområde under 2010.

Med skrivningen Farsta avses alla stadsdelsområde som innefattar Farsta Stadsdelsnämnd.

Söderortsvisionen – Farstavisionen

Farsta skall utvecklas till en förstad dit människor vill flytta, stanna kvar och kunna se som möjligheternas stadsdelsområde. Detta innebär ett område som är fyllt av liv, där all service finns, privat som offentlig, och man kan hitta sin försörjning genom att många företag finns, flyttar hit och nystartas. I Farsta blir ABC (arbete, bostäder och centra) verklighet.

Farsta skall fortsätta utvecklas till den gröna metropolen i söder. Med detta menar vi att den fantastiska naturen görs tillgänglig för de boende men också för besökare. Vi öppnar våra omgivningar och gör dem inbjudande. Drevviken och Magelungen, Farstanäset och Farsta Gård är de pärlor som vi skall rama in och utveckla.

Vi önskar att Fagersjöviken muddras om det är det som ger bäst effekt för miljön och blir den vackra del av Magelungen den en gång var. Vi stödjer ytterstadsperspektivets alla möjligheter och satsar alla våra krafter på att få Farsta i centrum.

Farsta kommer att växa och på sikt kommer Fagersjö och Högdalen att knytas ihop. Detta skall vi vara med och påverka.

Många av de bostäder som ägs av kommunala bostadsbolag lider av eftersatt underhåll, men genom de resurser som staden fått genom bl. a ombildningar, skall eftersatta områden rustas upp och göras attraktiva.

Den gröna och sköna miljön

Stockholm - Europas Miljöhuvudstad 2010 - är resultatet av många års arbete, med bland annat miljöbilsprojekt, biogasproduktion från avfall och konvertering till miljövänlig fjärrvärme, som har lett till en minskning av stadens koldioxidutsläpp med 25 % sedan 1990.

De senaste åren under Alliansens ledning, har miljöarbetet intensifierats ytterligare, både med tydliga miljömål genom hela organisationen och genomförande i verkligheten. Stadens egna och leasade bilar ska bli 100 % miljöbilar, som ska köras på förnyelsebart fordonsbränsle, samt en offensiv mot dubbdäck särskilt i innerstaden. Stora satsningar på energieffektiviseringar på alla fronter, såsom mångmiljardsatsning på energieffektivisering i stadens bostads- och lokalbestånd, utbyte av all vägbelysning till nya energieffektiva lampor, utprovning av LED-belysning både i lokaler och parkbelysning och val av miljömärkt el. Hög ambition för materialåtervinning i stadens verksamheter, samt borttagning av straffavgift för enskilda med avfallskvarn, minskar mängden osorterat avfall och ökar underlaget för biogasproduktion ytterligare. Beslut att dessutom bygga flera nya miljömärkta bostadsområden och samarbete med näringslivet i Klimatpakten, kommer befästa Stockholm och Farsta som en miljöstad i världsklass.

Det nya bostadsområde som byggs i Hökarängen, med sk Passivhusteknik, där stor del av värmebehovet i husen kommer av de boendes kroppsvärme tillsammans med värmen från

hushållsmaskiner och andra elektriska apparater, är spännande och ligger i teknikens framkant.

Farstanäset är ett kulturlandskap i vårt område med en spännande biologisk mångfald och många möjligheter till rekreation och underbara upplevelser med picknick korg.

Kultur och fritid – ett Farsta i framkant!

Vi vill starta ett Bokrum Farsta som ska locka till sig nya människor. Detta kan ske genom att flytta nuvarande bibliotek i Farsta C från kulturskolans lokaler till ett nytt bokrum i T-banehuset så att människor kan göra bokbesök i väntan på att bussen, tåget eller mötet kommer.

Ungdomens Hus i Farsta ska flyttas till nya lokaler från Tuben-Huset och läggas intill kulturskolans lokaler. Här vill vi utveckla verksamheten för äldre tonåringar och driva framtidsaktiviteter som lockar till sig större publik. Ett samarbete med andra intresserade aktörer vore en stor framgång för kulturhuset Farsta Verkstad.

Upptäcktsfärd i Stieg Trenters fotspår med ”Träff i helfigur” och ”Tiga är silver” är kulturaktiviteter som bör beaktas och tas tillvara.

Farsta Gård är en gammal pärla som behöver utvecklas och här vill vi tillsammans med företrädare för Föreningsrådet hjälpa till med att göra Gården mer intressant och tillgänglig för Farstas invånare. Allsångskvällar på Farsta Gård och andra kulturaktiviteter såsom mer tillgänglig dansbana är viktiga inslag för utvecklingen av Gården. Dessutom kan med fördel närheten till Farsta idrottsanläggning utvecklas.

Farstahallen har en dold resurs i form av en skjutbana inomhus som kan användas för skytteintresserade i hela stockholmsområdet. Detta bör utvecklas och marknadsföras.

En tanke om en Boulehall är en annan idé som bör utvecklas. Vi vill undersöka möjligheten att påbörja en undersökning av boulehall belägen i Farstaområdet. Detta skulle kunna finansieras av olika sponsorer och andra intressenter. Denna skulle kunna bli en ytterliggare pärla i vårt område.

Hur skall vi bo, bygga och trivas i Farsta?

Bygg gärna – blandat med egna hem, bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboende och omsorgsboende. Lyhördhet för de närboendes önskemål vid förtätningar ska om möjligt följas.

Eklunds hage i Sköndal ska under kommande år utvecklas till en grön mötesplats för stora och små.

Skogspartiet bakom busshållplats i Norra Sköndal ska städas upp och gallras ut och

här ska parkbänkar placeras utefter stigarna i området. Det finns fler platser som vi vill säkra upp och göra trygga över hela vårt område.

Säkra parker är en självklarhet kan tyckas, men de skall också upplevas så. Upprustningen av parkerna i stadsdelen ska fortsätta, i linje med Olympiaparken tidigare och pågående i Tallkrogens centrum. Detta innebär bland annat bättre belysning, röjning av buskage, bättre tillgänglighet med parkmöbler mm. Detta gäller inte bara parker utan promenadstråk och andra platser som kan upplevas som otrygga. Att klotter och vandalisering bekämpas är en självklarhet.

Brottsförebyggande åtgärder prioriteras. Det få inte stanna vid möten på lokal nivå utan frågan måste lyftas upp i förvaltningen så den kan få verkställande genomslagskraft och inte stannar vid skrivbordet.

Var skall vi arbeta i Farsta?

Fler arbetsplatser behövs för att utveckla Farstaområdet och satsningar på småföretagande. Rimliga hyror i små centra, lokala arrangemang och kontakt med lokala näringslivsföreträdare ska fortsätta och utvecklas.

Farsta skall bli en förstad med ABC-tänkande. Arbete, bostäder och attraktiva centra med viss närservice. Hotellet mitt i byn finns och vi behöver hjälpa det lokala näringslivet till förutsättningar att etablera sig och utvecklas. Fler arbetsplaster behövs i vårt område och vi är nyfikna och intresserade att få människor att starta företag och ska där det är möjligt för vårt uppdrag att hjälpa till.

Hur skall vi åka?

Önskemålet om pendeltågstation i Fagersjö är inte ny men kommer att bli mer aktuell när expansionen mot Älvsjö kommer igång. Ytor måste tidigt avsättas för denna och planering för en koppling till T-banan i Högdalen. För detta krävs samarbete med Vantör.

Tvärförbindelserna måste förbättras och inom vissa områden turtätheten ses över. Samordningen mellan bussar, T-bana och pendeltåg ytterligare förbättras.

Havsörnsvägen blir antingen en 30-väg genom åtgärder så att den blir naturlig eller också höjs gränsen till 50 km/h med 30 km/h vid daghem och skolor och säkerheten kring flera bostadsområden bör ses över.

Vem bryr sig om de äldre?

Vi startar nu en dagverksamhet i Västboda fritidsgård på dagtid för äldre där möjlighet finns att umgås, aktivera sig och få träffa nya bekanta.

Vi är medvetna om att ett stort antal 40-talister pensioneras och att fler verksamheter förväntas kring det stora antalet äldre inom en snar framtid. Olika aktiviteter och stöd måste individanpassas.

De bussutflykter som vi skapat med Dagkollo får nu en fortsättning. Ombyggnationen av Farsta vård- och omsorgsboende är viktigt för att få tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler.

På sikt kan man behöva se över samlingslokalernas storlek då pensionärernas tillväxt ökar. Samarbete med alla möjliga lokala aktörer och föreningar är en självklarhet för att hitta fler lokaler.

Och ungdomen då?

Ungdomars andra hem fritidsgården ska utvecklas och locka till sig nya och gamla ungdomar. Fräscha, trygga lokaler med gott innehåll är en förutsättning för att ha kvalitetsverksamhet. Vi har haft upptaktsmöte kring ungdomars önskemål och gårdar via Söderortsvisionen och detta kommer vi att fortsätta med som kvalitetsarbete. Vi vill flytta TUBEN till nuvarande bibliotekslokalen i Farsta och bygga en FarstaVerkstad där generationer kan mötas och lära känna varandra.

Tonårsförälskelse är trevligt, men på ett tryggt sätt ska oönskade graviditeter undvikas och vi öppnar nu upp för utökad verksamhet och har redan grupper på Tuben för unga föräldrar. Vi vill utveckla parklekarna och har planer på att öppna upp för mer aktiviteter på Parkleken Nybygget i Gubbängen.

Personlig frihet och uppfångande skyddsnät

Människors frihet tar vi på största allvar. Familjernas största utgift är skatter. Kommunal- och landstingsskatterna slår hårdast mot de med minst resurser och genom att i Farsta hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt gör vi det möjligt att sänka kommunalskatten för invånarna och se till att fler får behålla mer i plånboken. Detta innebär även att ett skyddsnät finns att tillgå för människor som inte själv kan klara sin försörjning p.g.a sjukdom och andra oplanerade händelser i livet.

Sjuka människor ska inte lämnas utanför som den tidigare vänsterpolitiken gjorde genom att förtidspensionera unga människor som aldrig fick den rehabilitering och arbetsträning som så väl behövs. Människor som kanske kan arbeta om det är endast en timme per dag ska naturligtvis göra det för att få vara en del och få ha den viktiga sociala kontakt som man har på en arbetsplats med arbetskamrater.

Vi kommer lokalt att följa upp och se till att fokusera på rehabilitering, vägar tillbaka till arbete och en rad andra stödåtgärder för människor där vi som organisation har personalansvar.

Människor som har arbetsförmåga ska få stöd för att komma tillbaka till arbetslivet, människor som är sjuka ska få vård och rehabilitering. Vi tar ansvar och stärker upp olika aktiviteter kring människor som står långt ner på den sociala trappan. Verksamheten Porten och Stegboendet är mycket viktiga för dessa människor och kommer därför att utvecklas. Det viktiga arbete kring barn och ungas utsatthet kommer

fortsättningsvis att pågå och vi ser att den trend som man redan påbörjat fortsätter och kan brytas.

Kunderna och medarbetarna?

De olika utmärkelserna förpliktigar och även om det är Farstaborna som är våra uppdragsgivare, så är medarbetarna de som är i framkant för att verkställa visionerna.

Utan medarbetare fungerar ej någon verksamhet och vi vill att varje medarbetare får ta del av de visioner som vi driver. Det är viktigt att få kännedom om vad som beslutas på politisk nivå och vad det innebär för verksamheten, men det är dessutom viktigt att medarbetarna får klar information om att våra kunder (invånarna) ska förvänta sig att det som beslutas också når verksamheterna. Vi kommer under året att fortsättningsvis nogsamt följa de kundfrågor, undersökningar och kvalitetskontroller som stadsdelsnämnden gör och det är därför viktigt att varje medarbetare förstår att kunden ska sättas i centrum.

Vi vet att det fortsättningsvis under 2010 inte går att blåsa någon fara över kring lågkonjunktur även om Vi i Stockholm och Farsta klarat oss relativt bra mot övriga landet.

Hushållningen av skattekronor

Det är Farstabornas pengar vi dagligen använder till våra verksamheter, vilket man ibland lätt glömmer bort i den dagliga verksamheten. Det går att bedriva verksamhet med kvalitet och hushållning av skattekronor om man vågar att prioritera och visa tydligt ledarskap.

Det måste bli mer lönsamt att arbeta och fler ska vilja anställa för endast då kan vi få tillgång till fler skattekronor, som då kan användas till god omsorg och verksamhet, samt möjliggöra att fler får behålla mer av sin inkomst.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2010

samt uppdra åt stadsdelsförvaltningen att

2. återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 som bygger på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige samt innehåller följande satsningar:

3. arbeta för att alla som kan arbeta får arbete. Förutsätter nära samarbetet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och nämnden. Samverkan sker genom att etablera ett gemensamt välfärdskontor. De som inte får arbete ska erbjudas projektarbete i nämndens regi.

4. driva på arbetet med förändringen av Larsboda företagsområde enligt tidigare planering

5. utveckla insatser för integration, mot diskriminering, kränkningar, trakasserier

6. stöd slutförandet av beslutade bostadsbyggnadsprojekt samt delta i utvecklingen av nya gröna, markeffektiva, attraktiva bostadsprojekt

7. presentera och diskutera alla kända förändringar i varje stadsdel, minst en gång årligen. Dokumentera invånarnas synpunkter på dessa och deras idéer om sin stadsdel, bered detta åt nämnden samt kommunicera resultatet

8. tillsammans med andra berörda förvaltningar/bolag inom staden snabbt vidta åtgärder för att återställa våra sjöar Magelungen och Drevviken

9. driva på arbetet med ett nytt, högt, vackert spännande hus i Farsta centrum – ”Farsta Torn”

10. tillsammans med Enskede –Årsta -Vantörs SDN och Idrottsnämnden utveckla verksamheter för fri tid på Högdalstopparna, som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

11. tillsammans med AB Stadsholmen och Idrottsnämnden utveckla Farsta gårdsområdet med Farsta gård, Farsta Idrotts - och simhall, Farsta Idrottsplats, Farsta strand- badet, till ”Farsta gårds- området” en pärla i Söderort

12. satsa på miljön genom en miljöpolicy med konkret åtgärdsplan och särskilda resurser som t ex miljösamordnare, energirådgivare. Förvaltningens transportbehov ska tillgodoses genom bilpool, cykel, kollektivtrafiken

13. satsa på närmiljön genom klottersanering, god belysning, blommor samt bad i Fagersjö. Genomföra skötselplanerna för naturområdena

14. arbeta för en ny idrottshall i Hökarängen, vid Hökarängsskolan

15. intensifiera arbetet för ökad tryggheten för invånarna genom det lokala brottsförebyggande rådet, genom poliser som syns i området, genom aktivt förebyggande arbete i skolorna och i socialtjänsten

16. tillsammans med det lokala näringslivet samt Stockholm Business Region arbeta för att utveckla näringslivet i området, bl a närservicen i varje stadsdelscentrum

17. återställa kvalitén i förskolan genom ökad andel förskollärare. Riktmärke för barngruppernas storlek är 12 i småbarn och 14 i storbarn. Särskild satsning på jämställdheten, behåll alla öppna förskolor

18. integrera de kommunala skolorna i nämndens verksamhet när de återförs från Utbildningsnämnden. Kvalitén ska utvecklas, alla elever ska ha samma möjligheter.

19. satsa på sommarjobb i tre veckor samt kollo åt alla ungdomar som vill ha det

20. åter starta och utveckla Naturskolan i Farsta och Kulturskolan i Farsta så att alla Farsta-elever blir delaktiga i dessa viktiga verksamheter

21. utveckla fritidsverksamheten för unga och kultur för alla. Fritidsgårdarna ska drivas i kommunal regi, finnas där ungdomarna är samt vara öppna när ungdomarna vill ha tillgång till dem. Särskild satsning på Sköndal där all fritidsverksamhet nu avvecklats

22. arbeta tillsammans med Farsta Föreningsråd för bättre folkhälsa genom projektet ”Offensiv folkhälsa i Farsta 2008-2012”

23. satsa för att förebygga och förhindra hemlöshet, t ex resurser till konsumentvägledningen för skuldrådgivning, vräkningsakut, förebyggande socialtjänst, boendestöd, behandling

24. fortsätt den uppskattade verksamheten med ”fixare Malte” för äldre samt öppna hunddagiset igen i socialpsykiatrin, t ex på Edö

25. fortsätt arbetet för att bryta de äldres ensamhet bl a genom träffpunkter i varje stadsdel där föreningarna inom området medverkar, för dessa föreningar avsätts 300.000 kr. Fler lekplatser för äldre!

26. förbättra maten äldre får via äldreomsorgen samt arbeta för att fler äldre ska kunna äta gemensamt

27. i samverkan med landstinget utveckla projektet samt åter öppna Närvårdscentralen i Hökarängen samt äldrevård i samverkan med hemtjänsten på samtliga vårdcentraler

28. alla över 75 år ska få två timmars hemtjänst per vecka, utan biståndsbedömning, samt hälsosamtal i samverkan med landstinget

29. avbryta alla privatiseringsåtgärder och satsa på kvalitetsutveckling av vår gemensamt drivna verksamhet. Utvärdering av de upphandlade verksamheterna ska ske genom oberoende granskare, i första hand ska kvaliteten följas upp

30. all verksamhet nämnden driver i egen regi eller genom avtal skall ha samma krav på kvalité samt följas upp en gång om året

31. tillsammans med Trafiknämnden genomföra 30 km begränsning på alla vägar inom området förutom Nynäsvägen, Magelungsvägen och Örbyleden. Satsa på särskilda trafiksäkerhetsåtgärder på Enskedevägen, Lingvägen och Stortorpsvägen

32. tillsammans med SL genomföra en översyn av busslinjerna i Farsta-området så att alla invånare får en god kollektivtrafik - prioriterade områden är Fagersjö och Sköndal. Servicelinjerna ska också utvecklas

33. genomföra en ”försiktig” upprustning av vårdfastigheterna

34. starta ett kvinnofridscenter i Farsta. Tillgång till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor särskilt för de med funktionshinder eller missbruksproblematik. Genomför kompetensutveckling om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Genomför insatser för att få män att sluta slå kvinnor. Utveckla jämställdhetspedagoger i första hand inom förskolan

35. Kraftfull satsning på medarbetarna genom bl a insatser för hälsa, rehabiliteringsinsatser och kompetensutveckling

Samt att därutöver anföra följande

Farsta-området är grönt - attraktivt – spännande ska även bli rättvist!

Vårt Farsta-område är grönt och skönt, det ska även vara tryggt och snyggt. Här finns 10 stadsdelar, med ca 47 000 invånare. Stockholm och Farsta-området ska vara mångsidigt och upplevelserikt, innovativt och växande. Särskilt viktigt är fortsatt satsning på långsiktigt hållbar tillväxt, minskade ekonomiska och sociala skillnader, fler bostäder, fler arbetsplatser samt kultur. I Farsta-området finns engagerade och kunniga invånare, bra bostäder, gröna fina fritidsområden samt många arbetsplatser. Vi vill göra Farsta-områdets stadsdelar ännu attraktivare, roligare och grönare. Vi är stolta över vår hembygd. Vi vill fortsätta utveckla den tillsammans med alla invånare. Framtidens stockholmare ska inte behöva lida för att vi i dag inte tar hand om vår miljö.

Vi i den rödgröna oppositionen har högre ambitioner än den moderatledda majoriteten. Vi sätter kvalitet i välfärden först. Det handlar om elevernas kunskaper, de äldres trygghet och barnens uppväxtvillkor – om att gemensamt bygga Stockholm för framtiden.

Alla människor har rätt att leva i ett hållbart samhälle som fria och jämlika individer. Så ser det inte ut, varken i världen, i Stockholm eller i Farsta-området. Varifrån du kommer och hur tjock din plånbok är påverkar fortfarande dina chanser i livet. Vi ska utplåna de

orättvisa klyftorna som begränsar människors liv. Vi använder politiken som verktyg. Vi formar ett samhälle grundat på demokratins ideal. Vi vill se en ordning där människor som invånare och individer kan påverka utvecklingen. Därför ska diskussioner föras och beslut fattas så nära invånaren som möjligt, så att det är enkelt att göra sin röst hörd. Det är mycket viktigt att möta varje invånare med respekt, ta vara på synpunkterna, dokumentera dessa samt kommunicera om åtgärder.

Invånarnas engagemang inom föreningsliv, kultur och idrott stärker vår demokrati och är viktigt för att utveckla Farsta-området till en ännu rättvisare och modernare del av storstaden. Stockholm är en bra stad. Med politikens verktyg kan vi göra den ännu bättre.

En femtedel av oss i Farsta-området har det som i statistiken kallas för utländsk bakgrund, åtta procent har annat medborgarskap än svenskt. Många kommer från olika delar av Sverige, Stockholmare och Farstabor är vi alla! Det är en tillgång, det ger möjligheter. Nämnden ska ta tillvara mångfalden. Segregationen är det tydligaste uttrycket för att en stad är orättvis. Uppdelningen mellan de som har och inte har – bostad, pengar, hälsa eller arbete – är inte värdigt Stockholm. Det är inte hållbart.

Decentralisering med beslut nära invånarna!

Moderaterna med stödpartier har under mandatperioden systematiskt centraliserat stadens verksamheter! Även makten har centraliserats, stadsdelsnämnderna kan liknas vid tomma skal, vid plundrade skalbolag. Detta genom att skolan förts över till central nämnd, genom upphandlingar, kommersialiseringar samt genom de s k pengsystemen. Vi vill utveckla stadsdelsnämndernas arbete nära invånarna. Invånarna ska mötas med lyhördhet, respekt och värdighet i kontakten med stadens verksamheter och oss förtroendevalda.

Alla människors lika värde och ett målmedvetet arbete mot alla former av diskriminering ska prägla staden.

Alla stockholmare ska veta och känna att de är stadens uppdragsgivare. Det är alltid Farsta-bornas skilda behov och drömmar som ska stå i centrum. Stadsdelsnämnderna ska i alla frågor ha en intensiv dialog med invånarna. Beslut i frågor som berör oss i Farsta stadsdelsområde ska fattas i vår nämnd. Ur demokratisk synpunkt, samt för att motverka politikerföraktet, är det synnerligen viktigt att stadens invånare snabbt och enkelt kan få kontakt med förtroendevalda och handläggare via telefon, e-post, bloggar, diskussionsforum, brev eller besök. Vi anser att flera beslut fattade av den moderatledda majoriteten har minskat invånarnas möjlighet till kontakt. De motarbetar den demokratiska processen, insynen och delaktigheten.

Vi ska i fortsättningen, en gång årligen, vid öppna möten i varje stadsdel presentera alla kända eller planerade förändringar inom området. Det gäller även kollektivtrafik och sjukvård. Då får alla invånare och andra berörda en samlad bild av vad som är aktuellt och kan lämna synpunkter och bidra med egna idéer om sin stadsdel.

Miljöstadsdelen

Vår stora satsning är på miljön. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa ett hållbart Farsta-område. Att bryta och vända miljöbelastande trender handlar om att skapa en bättre livsmiljö för stockholmarna i dag. Det är samtidigt en solidarisk handling gentemot framtidens stockholmare och människor i andra delar av världen. Vi satsar på Farstaområdet som en mönsterstadsdel för miljön. Tre år har nu gått förlorade i miljöarbetet i Farsta, det är hög tid att satsa. En hållbar livsmiljö skapas inte av att man ställer miljökrav som inte förstås, som vi saknar kompetens att följa upp. Dessutom har vi de senaste tre åren saknat det utåtriktade miljöarbetet.

Det är bra att förvaltningen återskapat en del av det interna miljöarbete som tidigare gjorde Farsta förvaltningen till ett föredöme. Det måste bli bättre uppföljning av miljöbilar, återupprättande av rutiner för sortering av avfallsfraktioner samt energisanering. Mycket återstår - till exempel arbetet med kravmärkt mat, att välja bort giftiga varor och uppföljning av miljökrav vid upphandling. Arbetet måste intensifieras bl a genom information och åtgärder för barn och ungdomar i förskola och skola. Mycket viktigt att visa, informera om samt genomföra konkreta miljöåtgärder i våra verksamheter.

Sjöarna Magelungen och Drevviken är kraftigt påverkade av övergödning, vilket upprör och engagerar många. Detta har inte hindrat den moderatledda majoriteten från att trappa ner och slutligen ta bort arbetet med att försöka bevara sjöarna. Det arbetet måste återupptas. I det av Kommunfullmäktige fastställda ”Stockholms vattenprogram” finns specifika mål och åtgärder för bl a dessa sjöar med omgivande sjösystem. Det är synnerligen viktigt att genomföra åtgärder snarast.

Skötselplanerna för Farstas naturområden måste kompletteras utifrån kunskaper om biologisk mångfald och mer resurser ska läggas på uppföljning och skötsel.

Farstabornas har rätt till råd och stöd i miljöfrågor. Det tidigare goda samarbetet för kunskapsspridning och ömsesidigt erfarenhetsutbyte om miljöfrågor mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer till exempel Farsta församling, studieförbunden, bostadsrättsföreningarna, hyresgästföreningarna, bostadsbolagen, lokala handlare, övriga företagare m fl, måste startas på nytt. Vi vet att företagare gärna satsar inom miljöområdet t ex vid upphandling. Alla som deltar i upphandlingen ska ha samma krav på sig.

Krav på utveckling av miljövänliga produkter och metoder ser vi som ett nödvändigt och spännande utvecklingsområde. Entreprenörer hittar säkert det nya, det blir då en viktig grund för arbetsmarknaden i området.

Alla ska ha arbete

Grunden för välfärden är jobb, ekonomisk tillväxt, ett gott näringslivsklimat och en ekonomi i balans. Vi vill ha en aktiv jobbpolitik för självförsörjning. Alla som får försörjningsstöd ska inom fem dagar ha en individuell handlingsplan. Förvaltningen ska

samverka med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, flyktingintroduktionen och vuxenutbildningen.

Nämnden anser att alla som kan arbeta ska ha ett arbete. Det ökar invånarens livskvalité samt motverkar segregation och social utslagning. Arbete åt alla kräver en expansiv näringspolitik med bl a flera småföretagare, entreprenörer. Larsboda företagsområde ska utvecklas så att fler företagare flyttar dit. Det är viktigt att förebygga arbetslöshet genom bra utbildning och livsmiljö, genom att skolan har koll och följer upp elever som slutar i förtid samt arbetar för att få dem att återuppta sin skolgång.

Arbetsmarknaden måste vara öppen för alla oavsett etnisk bakgrund. Nämnden ska arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen i Farsta och Försäkringskassan för ett välfärdskontor där resurserna från Af, Fk och sdf samverkar – jämför Nynäshamn. Särskilt viktigt är det att inga unga går från skolan direkt till arbetslöshet. Om någon är arbetslös mer än 100 dagar ska vi erbjuda projektjobb i förvaltningen.

Västbodaskolan är riven, Farstas behov av skolor?

Vi anser att beslutet om avveckling av Västboda skola var helt felaktigt. Det behövs en skola i denna del av Farsta. Byggnation och generationsskifte gör att det är osäkert vilket totalt behov av skolplatser vi kommer att få i Farsta-området. Nämnden måste fortsätta analysera detta. Vi uppdrar åt förvaltningen att skapa en bättre bild av behovet av elevplatser samt läget i skolorna inom området, så att vi får ett underlag för att bedöma om åtgärder krävs.

Det behövs ett jämställdhetslyft i Farsta

För den moderatledda majoriteten är jämställdhetsarbete en ickefråga. Därför behövs en satsning för att lyfta jämställdhetsfrågorna så att de prioriteras inom alla verksamheter i Farsta. Ett aktivt jämställdhetsarbete har aldrig varit så viktigt som nu. Vi kan se tydliga tecken på att jämställdheten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män försämras. Enligt Brå har andelen anmälda misshandelsfall mot barn och kvinnor samt sexualbrott ökat oroväckande mycket under 2007 och 2008. Även det hedersrelaterade tvånget och förtrycket ökar.

Staden har en jämställdhetspolicy med aktivt jämställdhetsarbete gentemot medarbetarna; aktivt jämställdhetsarbete i stadens verksamheter samt att aktivt hämta kunskap från omvärlden. Farsta ska leva upp till jämställdhetspolicyn och då krävs aktiva åtgärder. Farsta har en bra handlingsplan för kvinnofrid. För att den ska fungera och kunna ge alla flickor och kvinnor hjälp och skydd krävs resurser samt kompetensutveckling för alla medarbetare som möter flickor och kvinnor i kris. Det behövs skyddade boenden, inte minst för funktionshindrade kvinnor och för kvinnor med missbruksproblematik. Vi vill satsa på ett kvinnofridscenter i Farsta där kompetensen och stödet samlas. Tillsammans med närliggande stadsdelar ska Farsta öppna skyddade boenden för de kvinnor som i dagsläget saknar skydd.

Det hedersrelaterade våldet kräver särskild uppmärksamhet och kompetens på förskolor, inom fritidsverksamheten och inom socialtjänsten.

Resursfördelningen ska vara rättvis och all statistik ska vara könsuppdelad så att det blir tydligt var förändring måste ske. Vi vill satsa på jämställdhetsutbildning för alla chefer i Farsta. Alla medarbetare ska erbjudas en utbildning i jämställdhet för att inspirera till ett aktivt jämställdhetsarbete både i personalgruppen och i verksamheten. Arbetet med jämställdhet ska redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelsen. Jämställdhetsplanen ska innehålla uppföljningsbara mål. Farsta ska ha tillgång till jämställdhetspedagoger för att utveckla genuskompetensen inom förskola, äldreomsorg, fritidsverksamheten, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt inom socialtjänsten. I Sköndal arbetar alla förskolor med

genuspedagogik, deras verksamhet ska spridas till alla förskolor i Farsta.

Satsa på äldre

I ett Farsta-område för alla ska det finnas ett brett utbud av aktiviteter som äldre uppskattar och en äldreomsorg av allra högsta kvalitet. De äldres frihet i vardagen måste öka. Därför vill vi göra flera satsningar för att utveckla äldreomsorgen så att äldre känner att de är och bemöts som en resurs i samhället. De flesta äldre är aktiva och friska. Pensionärerna och deras organisationer har en stor och viktig uppgift i att bidra till utvecklingen av Farstaområdet. Det ska finnas träffpunkter för invånarna i varje stadsdel, detta inte minst för de äldres behov.

Den äldres behov ska styra boendet och vilket stöd staden ska ställa upp med. Servicehusen ska vara kvar som ett av flera olika äldreboenden. De äldres önskemål ska vara mycket viktiga vid beslut om boende, många alternativ ska erbjudas. Så långt möjligt ska flera flyttningar till olika boenden undvikas, det är påfrestande för invånaren.

Läkemedelsgenomgångar för äldre i ordinärt boende ska genomföras. Bra att man erbjuder alla 75-åringar och äldre hembesök, men 75 år är en för alldeles för hög gräns för vissa invånare. Nämnden bör därför utveckla försöksverksamhet med uppsökeri för andra som behöver det. Maten ska förbättras - matlådorna ersätts av goda, vackra måltider! Hemtjänsten ska utformas efter invånarnas behov. ”Malte” fixaren som minskar fallolyckor hos äldre, är en uppskattad resurs, som ska finnas kvar och utvecklas. I kontakt med landstinget ska nämnden arbeta för att Farsta åter får såväl en Närakut som en Äldrecentral. Tänder är en del av kroppen, många äldre har dåligt tandstatus och detta genererar undernäring m.m. Vi ska i samverkan med landstinget kartlägga hur det är med de äldres tandstatus framförallt för äldre i ordinärt boende. Vi ska utöka kulturaktiviteterna för äldre i särskilt boende, alla är välkomna.

Bra hälso- och sjukvård

Vi kräver att landstinget och kommunen utvecklar samarbetet för en bra och tillgänglig närsjukvård inom Farsta-området, vi ska ha tillgång till specialistvård när det krävs.

Äldrevårdscentralen i Hökarängen samt närakuten i Farsta var bra exempel på detta. Vi ska arbeta för att dessa åter öppnas och utvecklas.

Vi ska utveckla folkhälsoarbetet som engagerar Farsta-områdets invånare. Det gäller konkreta insatser för bättre hälsa samt fler billiga möjligheter till breddidrott, motion, kultur och friluftsliv. Enligt landstingets Folkhälsorapport 2007 kommer Farstaområdet på 4-5 sämsta plats inom hela Stockholms län vad gäller invånarnas hälsa! Det finns ett stort behov av att förbättra invånarnas hälsa! Farstas barn och unga mår sämst i hela staden, att förbättra barnens hälsa ska vara ett fokusområde. Farsta Föreningsråd har startat ett projekt inom folkhälsan, de arbetar tillsammans med föreningarna, fritiden, vårdcentralerna, detaljhandeln för att förbättra hälsan. Vi ska medverka i och stödja detta arbete.

Barnens Farsta

Ett Farsta som är bra för barnen är bra för alla Farstabor. Barn är inga kunder på en marknad utan människor under 18 år som ska värnas enligt FN:s konvention om barnens rättigheter. Barn har rätt till inflytande i takt med sin ålder och mognad. Barn berörs av nästan alla beslut, trots detta har besluten oftast inte något barnperspektiv.

De borgerligas nedskärningar på välfärden har resulterat i att barn- och ungdomsverksamheten har blivit allt sämre. Under den moderatledda majoriteten har till exempel Kulturskolan
tappat tusentals deltagare, kvaliteten i skolbarnomsorg och på fritidsklubbar har sjunkit drastiskt och kolloverksamheten hotats. Vi satsar på ökade resurser för att minska barngrupperna i förskolan samt på lekparker, parklekar, skolbarnomsorg, fritidsklubbar. Stoppa privatiseringen av Farstas parklekar och fritidsgårdar. Skapa en mötesplats för barn och ungdomar i varje stadsdel.

Alla skolor ska vara bra skolor. Alla elever ska få goda kunskaper, inte bara godkända betyg. Andelen elever som inte klarar målen i grundskolan och som inte går ut gymnasiet ska halveras jämfört med 2009 års nivå. Den ojämna kvaliteten på stadens skolor ska minskas genom kvalitetsavtal. Det rödgröna samarbetet avsätter halva skattehöjningen till utbildningssektorn.

Alla barn mellan 9 – 16 år ska få åka på kollo. Sommarjobb under tre veckor till alla ungdomar som vill ha det.

Småbarnsgrupperna ska ha högst 14 barn och storbarnsgrupperna högst 18 barn, riktmärke för barngruppernas storlek är 12 i småbarns- och 14 i storbarnsgrupperna.

Inga vräkningar ska ske av barnfamiljer i Farsta. Översyn ska ske av det ekonomiska biståndet ur ett barnperspektiv. Alla barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom ska garanteras hjälp och stöd. Vi ska ha socialarbetare med spetskompetens på barn och ungdomar. Barn och unga i hela staden ska ha samma

tillgång till förebyggande och tidiga insatser. Samverkan mellan socialtjänst, skola, landsting, polis och andra aktörer ska stärkas. Breddutbildning ska finnas för alla medarbetare, bland annat om jämställdhet, HBT,
miljö, barnperspektiv, demokrati och brukarinflytande. Socialtjänstens insatser för utsatta barn och ungdomar förstärks.

Föräldrautbildning till bägge föräldrarna ska erbjudas när första barnet föds. Stöd till föräldrar vars barn är placerade i samhällets vård. Fördjupa samverkan med landstinget – undersök att tillsammans med landstinget starta en familjecentral i Farsta-området.

Kultur och fritid för alla

Ett rikt och blomstrande kulturliv är en omistlig del i ett gott samhälle. Förutsättningarna för

engagemang ökar då vi underlättar för kultur-, idrotts- och intresseföreningar att verka.

Alla, även de sköra, i Farstaområdet ska ha ett gott liv. Nämnden ska arbeta aktivt för en tillgänglig stad för alla. Stockholm genomsyras av olika erfarenheter och möten mellan olika traditioner. Vi kräver mötesplatser i varje stadsdel. Lokalerna ska vara öppna för alla så att de blir verkliga mötesplatser.

Det ska finnas meningsfull, stimulerande fritidsaktiviteter som erbjuder kultur - t ex bio, teater, musik, konstutställningar, bibliotek, parkfester, festivaler samt boulebanor både ute och inne. Öppna en fritidsgård i Sköndal, utveckla verksamheten i en ny lokal

Vi har en ny scen på Farsta torg, aktiviteter för denna ska utvecklas tillsammans med Farsta Centrum och föreningarna inom området. Vi vill ha tillbaka en bio i Farsta Torn - det nya höga huset vid T-banestationen. Innan det blir klart bör vi ordna billig bio på andra platser t ex i Farsta gymnasiums aula, Vår Teater, Hökarängsskolans ljusgård. Vi ska inte behöva åka in till city för att gå på bio! Nu finns föreningen ”Fanfaren Film i Farsta” som har startat en sådan verksamhet i Vår teater i Farsta centrum.

Vi vill utveckla de kreativa näringarna tillsammans med näringslivet och stadens verksamheter inom kultur och skola. Vi vill fortsätta satsningarna på idrott för alla. Föreningarna kräver fler lokaler, nämnden måste åtgärda detta i första hand genom att skolans lokaler ställs till förfogande.

Förnyelse och utveckling av Farsta-området

Vi genomförde under förra mandatperioden Stadsdelsförnyelsen. Det var en stor satsning som gav många förbättringar samt omfattande samverkan med invånare i olika delar av Farsta-området. Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom vårt gröna, sköna område.

Farsta stadsdelsområde har särskilda förutsättningar när det gäller tillgång på naturområden, sjöar och strandpromenader. Det finns goda förutsättningar att erbjuda invånarna i Farsta-området, söderortsbor, övriga stockholmare och besökare ett brett

utbud av upplevelser, rekreation och friluftsliv. Detta kräver även satsning på skötseln av våra grönområden, parker, gator och torg.

Det behövs ett aktivt arbete för att flera ska komma ut i vår fantastiska natur. För att öka attraktiviteten i vårt gröna, sköna Farsta-område ska vi satsa på Ekopark Syd. Det är en idé om ett sammanhållet, skyddat grönt stråk från Svedmyraskogen över Majroskogen, Högdalstopparna samt runt Magelungen, ner mot Hanvedenkilen. Många olika aktiviteter och möjligheter finns i ett mer utvecklat förslag. För att utveckla det attraktiva friluftsområdet är det viktigt att SITA:s fula upplag avvecklas. Högdalstopparna ska utvecklas till ett attraktivt aktivitetsområde som en del av Ekopark Syd. Detta inte bara för skejtåkare utan även för andra aktiviteter t ex promenader, frisbeegolf, skärmflygning, fågelskådning, maratonvandring samt caféverksamhet på en av topparna.

Vi är synnerligen angelägna om att behålla Gubbängsfältet som en öppen, attraktiv mötesplats för idrott och andra aktiviteter. Vi har hört att det pågår planering för exploatering av detta fina aktivitetsfält. Vi avvisar bestämt alla sådana planer! Vi vill utveckla fältet. Då bör även prövas nedgrävning/överdäckning av delar av Tyresövägen och Örbyleden mellan Skarpnäck och Lingvägen. Det ger utrymme för bostadsbyggande.


Ett forskningscentrum om sjöutveckling, i samarbete med Södertörns högskola eller Naturgeografen på Stockholms universitet, bör inrättas i Farsta-området. Kan placeras i Fagersjö, för att på plats forska i hur Drevviken och Magelungen, samt i förlängningen andra sjöar i samma situation, ska kunna räddas.

Stadsdelsområdet har idag stråk av strandpromenader kring våra vackra sjöar. Dessa ska byggas ut så att de är sammanhängande och tillgängliga för alla.

Tyresån är det största sammanhängande systemet av sjöar och vattendrag i Stockholmsområdet och upptar en stor del av södra Storstockholm. I systemet ingår 37 sjöar, de tre största är Orlången, Magelungen och Drevviken. En kanotled bör utvecklas i detta område.

Nämnden har tidigare föreslagit ett nytt mycket högt hus, Farsta Torn, som bör ersätta den nuvarande T-stationsbyggnaden i Farsta Centrum. Huset ger förutsättningar för mer liv i centrumet dygnet runt. Det blir ett tydligt landmärke för Farsta Centrum. Det ger många nya möjligheter t ex att bygga ihop Farsta centrum i T-baneplanet. Ger även ett tillskott till bostadsmarknaden.

Vi är angelägna om fortsatt nära samarbete med TeliaSonera i Farsta, Larsboda. En idé är att samverka kring fri trådlös uppkoppling till Internet i Farsta centrum. TeliaSonera och andra företagare i Larsboda industriområde ska fortsätta utveckla företagsområdet i samband med att stenkrossen avvecklas. Avvecklingen frigör en stor yta för ny etablering av företag och annan service. Det finns redan konkreta planer på att förlägga ett sportcenter dit. Vi vill samarbeta med Stockholm Business Region för att öka servicen

och göra området mer attraktivt för företagsetableringar. Flytta AB STOKAB till området samt arbeta för flera liknande lokaliseringar. Ett samarbete bör även ske gällande marknadsföring av området och de företagare som finns etablerade i Farsta.

Stadsdelar inom Farsta-området med små centrum som Hökarängen, Gubbängen, Tallkrogen, Sköndal, Farsta strand samt Fagersjö - som inget centrum har längre - måste utveckla en god service till invånarna i närområdet. Det ska även öka tryggheten och livskvalitén. Ett sätt är att staden fastställer en miniminivå för önskvärd service i ett närcentrum t ex kunna köpa tidningar, mat, SL-biljetter/kort, ATG samt Internet och bankomatservice. Viktigt att staden med de medel vi förfogar över aktivt arbetar så att denna minimiservice finns i alla stadsdelscentrum.

Vi tycker även att det är viktigt att flera kvalitetsrestauranger etablerar sig, något som lockar andra än enbart invånarna i närområdet. Det kan även ge möjligheter för någon av områdets skolor att profilera sig som matskola!

Fagersjö är en stadsdel med många bostäder och endast ett fåtal arbetsplatser. En ökning av antalet arbetstillfällen behövs för att öka attraktiviteten och flexibiliteten i området. Nämnden föreslår att staden arbetar för att flytta en förvaltning eller statlig myndighet t ex Naturvårdsverket till Fagersjö. I samband med flytten från Tekniska nämndhuset bör någon förvaltning flytta till Fagersjö eller annan del av vårt område. Järnvägsstationen lades ner 1963, om en ny pendeltågsstation etableras höjs stadsdelens attraktivitet.

Gubbängsskolans högstadium finns idag klasser med fotbollsprofil. När elever som vill satsa på fotbollen går vidare till gymnasiet kan de idag inte hitta detta på en skola i stadsdelsområdet. Farsta gymnasium, som redan har idrottsprofil, bör satsa på en fotbollsinriktning. För detta måste Farsta IP utvecklas så att det blir möjligt med träning på idrottsplatsen året runt. Idrottsprofilen på Farsta gymnasium har gjort skolan attraktiv och ytterligare profilering skulle locka ännu fler elever.

Vi vill utveckla området - Farsta gård, Farsta IP, Farstahallen, Farsta strandbadet - till ett kulturcentrum, ett idrottscentrum, en folkpark – ”Farsta Gårds området”. Kan ett vandrarhem byggas vid IP, nära Farsta gård? Kan campingplatsen återuppstå på Farstanäset? Skyltningen från T-banan och från närliggande områden måste snarast förbättras.

Nämnden vill ha flera ”Hälsans Stig” inom området. Dessa ska underhållas i samverkan med Hjärt- och lungsjukas riksförbund. Bl a bör en ny stig anläggas som ansluter till de befintliga slingorna i Rågsved och Hökarängen/Gubbängen.

Nämnden slår vakt om och utveckla koloniområdena, de ger rekreation och närhet till en blomstrande natur för många invånare.

Det pågår omfattande bostadsutbyggnad i stadsdelsområdet. Vi är positiva till blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Vi är mycket angelägna om ett maximalt markutnyttjade så att alla får en bra bostad. Vi vill bygga tätt och relativt högt men inte småhus, det finns redan många inom området. Vi vill hushålla med marken, viktigt satsa även på bra grönområden. All nybyggnation ska ha en miljöinriktning för t ex uppvärmning – vi har redan exempel på detta genom de passivhus som byggs i Hökarängen.

Nämnden är vidare angelägen om att stadens bostadsbolag respekterar sina hyresgästers val av hyresrätt. Vi anser att det är fel att tvinga till omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, stadens resurser används felaktigt.

I flera fastighetsägares befintliga fastighetsbestånd i Farstaområdet finns behov av upprustning. Staden ska verka för att denna sker.

Budgeten från den moderatledda majoriteten har inga förslag om utveckling vilket vi som invånare mycket beklagar. Vår gemensamma kassakista har fyllts på med många miljarder genom fastighetsförsäljningar. Vi har många goda förslag till förstärkning och utveckling i vårt stadsdelsområde i denna verksamhetsplan. Vi pekar på utveckling av Ekopark Syd; ny idrottshall vid Hökarängens skola; bygg Farsta Torn; satsa på vision Larsboda -sportcenter och bostäder i Larsboda företagsby; utveckla Farsta-gårds området; rädda våra sjöar; satsa på småcentrum i området tillsammans med företagarna; utveckla metoder och utbilda medarbetarna för mer förebyggande arbete; satsa på föreningslokaler.

Medarbetarna och organisationen

Stadsdelsförvaltningen framstår efter moderaternas spariver som en anorektisk organisation, mer ägnad åt pappersplaner än reell verksamhet! Den hittillsvarande stora omsättningen på chefer har varit till skada för förvaltningen. Den har bland medarbetarna skapat osäkerhet om förvaltningens egentliga syften och mål. Den kraftigt nedbantade administrationen har inte genererat en minskning av byråkratin. Verksamheterna tvingas lägga ner mer resurser på att fylla i enkäter, skicka in papper, vilket inverkat menligt på förvaltningens effektivitet, trots att syftet var det motsatta.

Överförandet av fler administrativa uppgifter till Serviceförvaltningen medför att mer av det administrativa arbetet läggs ut på verksamheterna vilket ytterligare tär på deras resurser för att utföra uppgifter för oss invånare. Det är viktigt att följa upp de genomförda förändringarna. Vi är mycket oroliga för konsekvenserna av den nyligen beslutade upphandlingen av hela IT-verksamheten, den medför en stor säkerhetsrisk för verksamheten samt en omfattande övertalighet.

I alla delar av stadens verksamheter är det kvaliteten som ska stå i fokus. Medarbetarnas kunskaper och motivation, samt tillräckliga ekonomiska resurser, är grunden för ökad kvalitet i välfärden. Därför ska kompetensutveckling prioriteras Vi ska satsa mer resurser för kompetensutveckling och organisationsutveckling. Ledningen ska alltid lyssna på och

ta till sig medarbetarnas synpunkter och behov. Förvaltningen driver för många projekt i stället för ordinarie verksamhet. Det saknas samordnare och medarbetare. Många projekt drivs av eldsjälar vilket gör det svårt att inordna dessa i ordinarie verksamhet. Hellre redig verksamhet nu, än tillfälliga projekt i världsklass!

Samarbetet med frivilliga organisationer kan fördjupas utan att de tvingas ta över ansvaret för kommunal verksamhet.

Moderaternas orättvisa Stockholm

Den moderatledda majoriteten har fattat beslut som minskar den enskilda människans frihet och ökar klyftorna mellan invånarna. Skatterna har sänkts för dem som tjänar bäst samtidigt som de som är deltidarbetande, låginkomsttagare, sjuka, föräldralediga, pensionerade eller arbetslösa har fått det sämre.

Insatserna för att underlätta för nya privata aktörer att etablera sig inom välfärdssektorn är ett hot mot valfriheten då vi snart står utan offentligt drivna verksamheter. Det finns då endast kommersiellt driven verksamhet. Utvecklingen påverkar negativt medarbetarnas arbetsmiljö, deras förutsättningar för att ge brukarna en bra verksamhet försämras. De tvingas leva med en ständig osäkerhet om verksamheten där de i dag arbetar finns kvar i morgon, om de har något jobb att gå till. Mycket energi, arbete och skattepengar läggs nu i att arbeta med detta – i stället för att utveckla medarbetarnas kompetens och kvalitén i vår gemensamma kommunala verksamhet.

Det finns goda möjligheter för privata aktörer att etablera sig på marknaden så att brukarna får flera alternativ. Vi förstår inte varför processen ska drivas på genom att aktivt omvandla, sälja stadens egen verksamhet. Vi kräver att detta omedelbart upphör.

Avslutning

All verksamhet som nämnden finansierar ska genomsyras av bra bemötande, ge god service, vara effektiv samt öppen och tillgänglig. Detta kräver engagerade invånare samt duktiga medarbetare som får möjlighet till goda arbetsvillkor och utveckling. Vi vill satsa på att förbättra vår egen verksamhet, tillsammans med brukarna samt medarbetarna och deras fackliga företrädare! Det kräver förtroendevalda som kommunicerar, tar ansvar, vågar välja, fattar beslut samt ser till att dessa genomförs och sedan följer upp resultaten.

Vi hoppas att väljarna röstar fram dessa vid nästa val!

§3 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Förbättringsåtgärder på stig i Farsta strand

Förslaget inlämnat av Anna Fredriksson den 20 november 2009 (dnr 002-672/2009)

Öppna Kvartersgården

Förslaget inlämnat av Oscar Aydin Claesson den 25 november 2009 (dnr 002-664/2009)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslagen.

§4 Svar på medborgarförslag om att behålla Kvarterets öppna eftermiddags-verksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslag från Eva Karlsson.

Ärendet

Eva Karlsson har i ett medborgarförslag föreslagit att Västboda fritidsgård ska utöka sitt öppethållande för skolår 4-6 på eftermiddagstid.

Förvaltningen har i enlighet med nämndens verksamhetsplan och strategin för utveckling av det förebyggande barn- och ungdomsarbetet inte utökat eftermiddagsaktiviteterna utan istället valt att utveckla fritidens verksamheter vid andra tidpunkter under året.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-02.

Dnr 002-332/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Svar på medborgarförslag om medverkan från facknämnder när stadsdelsnämnden behandlar ärenden som rör facknämnderna

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslag från Stefan Troëng.

Ärendet

I ett medborgarförslag förslår Stefan Troëng att stadsdelsnämnden till sina sammanträden ska bjuda in andra nämnder när frågor som dessa nämnder ansvarar för ska avhandlas. Exempelvis kan representanter för exploateringsnämnden bjudas in när byggprojekt i stadsdelsområdet ska behandlas.

Som ett alternativ till medverkan från andra nämnder vill förvaltningen peka på det samarbete som fortlöpande pågår mellan stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar, där representanter för fackförvaltningarna inbjuds att presentera och föra dialog om större utvecklingsprojekt av olika slag. Förvaltningen planerar också för fortsatt medverkan från andra instanser vid nämndens öppna möten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-05.

Dnr 002-300/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Gubbängen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslag från Susanne Sandström.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden har Susanne Sandström föreslagit att det ska anläggas en hundrastgård i Gubbängen. Det finns många hundar i området och många hundägare skulle uppskatta om deras hundar kunde släppas lösa under kontrollerade former. Förvaltningen tycker att en inhägnad hundrastgård är ett bra förslag och kommer att undersöka om det är möjligt att göra en sådan investering inom ramen för budget 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-25.

Dnr 002-505/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har i en skrivelse till stads-delsnämnden begärt en redogörelse för ökningen av antalet vräkningar och vilka förebyggande åtgärder som görs och kan göras. Partierna vill också att det projekt om folkhälsa som Farsta föreningsråd har startat ska få stöd av nämnden.

Antalet vräkningar ökade under början av 2009 men har därefter minskat. Förvaltningens metoder för att förebygga vräkningar har utvecklats under de senaste åren. När det gäller övrigt förebyggande folkhälsoarbete hänvisar förvaltningen till barn- och ungdoms-strategin, som är ett försök att i ett tidigt skede stödja barn och ungdomar och deras familjer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-16.

Dnr 099-314/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om trafikfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit att nämnden ska bjuda in trafik- och renhållningsnämndens presidium samt handläggare inom trafikkontoret som arbetar med Farsta stadsdelsområde till ett öppet möte.

Förvaltningen föreslår att om någon specifik trafikfråga ofta återkommer kan den tas upp på Öppet forum, i samband med nämndens sammanträde. Vid ett sådant tillfälle bör tjänstemän från trafikkontoret bjudas in.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-26.

Dnr 300-495/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Förskolornas kvalitetsredovisning 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen 2009 för förskolan i Farsta stadsdelsområde och överlämnar den till utbildningsnämnden.

Ärendet

Enligt den statliga förordningen om kvalitetsredovisning inom förskolan ska staden upprätta en skriftlig redovisning senast den 1 maj 2010 avseende läsåret 2008/2009. Varje stadsdelsnämnd sammanfattar enheternas kvalitetsredovisningar och därefter samman-ställer utbildningsnämnden stadens totala redovisning.

Utifrån förskolornas bedömning och analys av måluppfyllelse finns det ett antal förbätt-ringsområden som stadsdelsförvaltningen kommer att arbeta med under kommande år. Dessa områden är föräldrasamverkan och information om förskolans mål och arbetssätt, barnens inflytande över verksamheten och i vardagen, barnens lärande och språkutveckling, flickors och pojkars lika möjlighet samt barns hälsa och miljö.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-30.

Dnr 400-584/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Brukarundersökning inom äldreomsorgens beställarenhet 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Beställarenheten inom avdelningen för äldre har under oktober 2009 genomfört en brukarundersökning. Undersökningen omfattar brukare med beviljade insatser i ordinärt boende samt servicehus. Syftet med brukarundersökningen är att följa upp åtaganden i enhetens kvalitetsgaranti. Resultatet är även tänkt att ligga till grund för enhetens fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbete.

Helhetsomdömet i undersökningen visar att 74 % av brukarna anser att beställarenheten lever upp till sina åtaganden. Svarsfrekvensen i undersökningen är 72,8 %.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-11.

Dnr 602-634/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Slutrapport för projekt ”FarstaSteget”

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten för projekt FarstaSteget och överlämnar den till länsstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Boendepojektet FarstaSteget har genomförts i projektform under ett år. Hemlösa har under projektåret fått chansen till ett bättre boende. Verksamheten har förberetts och bedrivits enligt projektplanen. Personalens flexibla arbetssätt och den goda samverkan som arbetats fram utgör viktiga delar i verksamheten. Med denna grund har verksamheten kunnat fortsätta efter projekttiden.

Viktiga erfarenheter från projektet är behovet av ett boende med lägre krav och att det behövs något mer än bara ett boende för att få igång en förändringsprocess som gör att man så småningom klarar ett eget boende.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-25.

Dnr 007-666/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Tillsyn 2009 av enskilda verksamheter med inriktning funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tillsynsrapporter och överlämnar dem till länsstyrelsen.

Ärendet

På länsstyrelsens uppdrag genomför stadsdelsnämnden tillsyn av enskild verksamhet som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den aktuella rapporten omfattar tillsyn av verksamheterna Lyran, Stora Vårbacka och Nybacken.

Den samlade bedömningen är att verksamheten vid de tre enheterna drivs av stort engagemang med klient- och brukarfokus. Förvaltningens anser att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentationsrutinerna i verksamheterna har förbättrats sedan uppföljningen 2008. Utvecklingsområden är uppföljningar av de enskilda genomförandeplanerna och placerande kommun.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-01.

Dnr 602-605/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§13 Redovisning av åtgärder efter Stadsarkivets granskning av hanteringen av allmänna handlingar

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och överlämnar den till Stockholms Stadsarkiv som svar på de förelägganden som har utfärdats.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms Stadsarkiv har genomfört en inspektion av hanteringen av allmänna handlingar vid Farsta stadsdelsförvaltning för att se om hanteringen följer gällande regler och lagstiftning. Inspektionsrapporten visar att hanteringen generellt sett är god men att det finns områden där den kan ses över och förbättras. På dessa områden har Stadsarkivet utfärdat förelägganden och rekommendationer.

Förvaltningen redovisar hur dessa förelägganden och rekommendationer antingen redan har eller kommer att åtgärdas. Nämnden föreslås godkänna redovisningen och överlämna den till Stadsarkivet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-16.

Dnr 005-141/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare att ingå i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010, i enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde.

Barbro Karlsson

PRO Tallkrogen/Gubbängen

Ledamot

Stig Åström

SPF Farsta

Ledamot

Bror Lord

PRO Farsta centrum

Ledamot

Lilian Falkbäck (ny)

PRO Farsta strand

Ledamot

Kerstin Holmgren

SPF Sköndal

Ledamot

Inga Lill Lindgren

PRO Hökarängen

Ersättare

Asta Westerlund (ny)

PRO Sköndal

Ersättare

Mary Andersson

PRO Farsta centrum

Ersättare

Ove Svensson (ny)

SPF Farsta

Ersättare

Sture Simonsson

SPF Sköndal

Ersättare

Ärendet

I enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden utser ovanstående ledamöter och ersättare att ingå i nämndens pensionärsråd 2010. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-03.

Dnr 000-619/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport för november 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per november 2009 visar på ett överskott om 10,3 mnkr vilket är oförändrat i förhållande till föregående månad. Det finns dock områden som redovisar underskott och det är insatser för barn och ungdomar samt socialpsykiatri. Inom dessa enheter pågår ett arbete med åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budget. Inom äldreomsorgen har antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende ökat något. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 40 mellan oktober och november.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-14.

Dnr 100-193/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2009

I enlighet med delegation och stadens riktlinjer har ekonomichefen nedskrivit 1025149,20 kr för osäkra fordringar och avskrivit 72 729 kr för dödsbon utan medel.

En nedskrivning innebär att beloppet tas bort i den ekonomiska bokföringen men att skulden kvarstår mot gäldenärer och långtidsbevakas hos inkassobolag, Sergel inkasso. Avskrivning görs för fordringar där dödsbo saknar medel. Både nedskrivning och avskrivning av fordran utförs enligt regelverket för ekonomisk förvaltning kap 3 § 2 fakturering, krav och inkasso.

Dnr 099-663/2009

Kommunstyrelsens beslut om ombyggnaden av Farsta vård- och omsorgsboende

Den 22 oktober beslutade stadsdelsnämnden att genomföra en ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende hus A till ett modernt vård- och omsorgsboende med heldygns-omsorg. Nämnden begärde hos kommunstyrelsen totalt 31,2 mnkr, varav 8,6 mnkr avser ombyggnad av bostadslägenheter, 17,8 mnkr tomgångshyror och 4,8 mnkr kostnader i samband med evakueringen.

Den 18 november beslutade kommunstyrelsens ekonomiutskott att bevilja stadsdels-nämnden stimulansbidrag för ombyggnaden om 23,9 mnkr, varav 8,6 mnkr för nya lägenheter och 15,3 mnkr för tomgångshyror mm.

Dnr 302-83/2009

Stadsdelsnämndens protokoll den 19 november 2009

Handikapprådets protokoll den 7 december 2009

Pensionärsrådets protokoll den 7 december 2009

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

Resa i tjänsten till Åland. Dnr 203-587/2009

Begäran om allmän handling. Dnr 005-631/2009

§17 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 19 november – 17 december har tolv ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har nio beviljats helt eller halvt vårdnadsbidrag medan en ansökan har avslagits. I två fall har beslut ännu inte fattats.

2. Vid nämndens sammanträde den 17 september 2009 frågade ledamoten Mats E P Lindqvist (mp) vilka insatser och aktiviteter som genomförs under sommaren för barn till missbrukare. Avdelningschef Inger Norman berättade att eventuella insatser utgår från varje barns individuella behov.

3. Vinterns bussutflykter för seniorer har liksom tidigare år varit fullbokade och mycket uppskattade.

4. Sveriges Kommuner och Landsting har beviljat Farsta stadsdelsnämnd de utvecklings-medel som nämnden har ansökt om till ”Program för hållbar jämställdhet” inom äldreomsorgen.

Ulla Thorslund framförde förvaltningens tack till nämnden för ett gott samarbete under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

§18 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Ungdomsarbetslösheten (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s) och Mats E P Lindqvist (mp)

Samverkan med landstinget (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s) och Mats E P Lindqvist (mp)

Byggandet av en boulehall i Farsta (bilaga 3)

Stadsdelsnämndens pensionärsråd genom nämndens ordförande Birgitta Holm (m) och vice ordförande Gunnar Sandell (s)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

På fråga från ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) om vilken policy som gäller för avlösar-tjänster för föräldrar till barn med funktionsnedsättning svarade stadsdelsdirektör Ulla Thorslund att förvaltningen återkommer med information vid nästa sammanträde.

Ersättaren Godfrey Etyang (s) efterlyste information om den planerade muddringen av Magelungen, då Huddinge kommun enligt uppgift beslutat att inte tillåta muddring av sjön. Förvaltningen besvarar frågan vid nästa sammanträde.

Med anledning av fråga från ledamoten Karin Lekberg (s) lovade Ulla Thorslund återkomma vid nästa sammanträde med mer information om utmärkelsen ”Europas miljöhuvudstad 2010” som EU har tilldelat Stockholm.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) framförde oppositionens tack till förvaltningen för ett gott arbete under året och önskade både nämnd och förvaltning en god jul och ett gott nytt år.

Ordförande Birgitta Holm (m) uttryckte nämndens varma tack till förvaltningen för allt det arbete som har utförts under året och som har resulterat i att Farsta nu ligger i framkant inom många områden. Avslutningsvis tillönskade ordföranden alla en god jul och ett gott nytt år.