Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-21

Sammanträde 2010-01-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida), Farstavägen 118

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Gubbängsvägen

4 Tillsyn av försäljningen av folköl och tobak i Farsta 2009

6 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Veckobo

7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Farsta Norra, Farsta Södra, Farsta Västra och Farsta Östra Hemtjänst

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

10 Förslag till program för Larsboda Strand - yttrande till stadsbyggnads-nämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Stadsrevisionens granskning av delårsrapport - uppföljning av budget 2009

12 Stadsrevisionens granskning av stadens integrerade ledningssystem, ILS

13 Länsstyrelsens beslut efter tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Farsta

14 Sveriges Kommuner och Landstings beslut om utvecklingsmedel till "Program för hållbar jämställdhet"

15 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 december 2009

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 4 januari 2010

17 Stadsdelsnämndens protokoll från extra sammanträde den 11 januari 2010

Publiceras efter nämndens sammanträde

18 Handikapprådets protokoll den 11 januari 2010

19 Pensionärsrådets protokoll den 11 januari 2010

Publiceras efter rådets sammanträde

20 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

21 Information från stadsdelsdirektören

* Vårdnadsbidrag för barn
* Presentation av de brukarundersökningar som används för att mäta andelen nöjda stockholmare (fråga från nämnden)
* Hur mycket anlitas "Kriscentrum för kvinnor" när förvaltningen ska stödja kvinnor som utsätts för våld i nära relationer? (fråga från nämnden)
* Hur ser resultatet ut vid stadens övriga Jobbtorg? (fråga från nämnden)
* Hur fördelas ansvaret för uppföljning av ungdomar som inte går i gymnasiet mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden? (fråga från nämnden)
* Vilken policy gäller för avlösartjänster för föräldrar till barn med funktions-nedsättning? (fråga från nämnden)
* Information om den planerade muddringen av Magelungen (fråga från nämnden)
* Information om utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad 2010" som EU har tilldelat Stockholm (fråga från nämnden)
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Upphandling av sjuksköterskeinsatser kvällar och nätter inom Edö vård- och omsorgsboende - tilldelningsbeslut

24 Ingripande enligt tobakslagen mot Sodexo AB

25 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Edö gruppboende

26 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Farsta vård- och omsorgsboende

27 Rapport från Hökarängens fritidsverksamhet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

28 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 december 2009, sluten del av sammanträdet

29 Stadsdelsnämndens protokoll från extra sammanträde den 11 januari 2010, sluten del av sammanträdet

30 Sociala delegationens protokoll den 7 januari 2010

§1 Ny ersättare i Farsta stadsdelsnämnd

När kommunfullmäktige den 30 november 2009 fastställde sammansättningen för Farsta stadsdelsnämnd 2010 ändrades nämndens sammansättning på så sätt att ersättaren Nadia Butt (s) lämnade nämnden och ersattes av Eva Gustafson (s). Även ersättaren Carolin Ludvigsson (m) lämnade nämnden. Den platsen är vakant i väntan på att kommunfull-mäktige utser ny ersättare.

Ordföranden hälsade Eva Gustafson varmt välkommen till stadsdelsnämnden.

§2 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Översyn av fritidsverksamheten

Förslaget inlämnat av Diana Reybekiel den 1 december 2009 (dnr 1.2.4.-6/2010)

Lokala träffpunkter i varje del av Farsta

Förslaget inlämnat av Anna Larsson den 7 december 2009 (dnr 002-706/2009)

Öppna Västbodakvarteret på dagarna för boende i området

Förslaget inlämnat av Åsa Nyberg den 28 december 2009 (dnr 1.2.4.-4/2010)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslagen.

§3 Svar på medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Gubbängsvägen

Beslut

Stadsdelsnämnden instämmer i medborgarförslaget från Andreas Lundberg. Förslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beslut om lämpliga åtgärder.

Ärendet

I ett medborgarförslag har Andreas Lundberg påtalat problem med de höga hastigheterna på Gubbängsvägen. Farten behöver sänkas överlag men framför allt behövs fartdämpande åtgärder vid Gubbängsskolan, där många barn rör sig dagligen.

Förvaltningen håller med förslagsställaren om att hastighetsdämpande åtgärder borde utföras på den breda Gubbängsvägen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förslaget till trafik- och renhållningsnämnden med rekommendation att den ansvariga nämnden fattar beslut om lämpliga åtgärder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-30.

Dnr 002-459/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Tillsyn av försäljningen av folköl och tobak i Farsta 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansvarar för tillsyn av försäljningen av folköl och tobak i stadsdels-området. Varje försäljningsställe ska få ett tillsynsbesök och minst en inköpsstudie ska genomföras årligen på respektive försäljningsvara. Information om utfallet av inköpsstudien ska meddelas försäljningsstället.

Vid utgången av 2009 fanns 54 försäljningsställen i Farsta stadsdelsområde registrerade i ärendehanteringssystemet för folköls- och tobakstillsynen (OL2). Förvaltningen genom-förde tillsyn i alla tillgängliga butiker samt fyra inköpsstudier under 2009, två på folköl och två på tobak. Av 167 inköpstillfällen sålde totalt 17 butiker öl och/eller tobak utan att kontrollera åldern genom att begära legitimation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-15.

Dnr 506-718/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Stora Sköndals vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar uppföljningarna till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Stora Sköndals vård- och omsorgs-boende lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 mars 2010.

Ärendet

Stora sköndals vård- och omsorgsboende består av åtta enheter och har inriktningarna ålderdomshem, gruppboende och sjukhem. De senaste två åren har det skett stora förändringar vid boendet. Nya enheter har byggts och vissa av de gamla enheterna har byggts om. Till följd av detta har delar av personalen bytt enhet.

När det gäller rutiner och dokumentation har ett stort utvecklingsarbete skett. Dock återstår en hel del förbättringsarbete och alla enheter behöver arbeta med åtgärder inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-23.

Dnr 602-133/2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden Birgitta Holm (m) och ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet medan ärendet behandlades.

§6 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Veckobo

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Veckobo lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 mars 2010.

Ärendet

Veckobo drivs på entreprenad av Stora Sköndal och bedöms utifrån uppföljningen vara en väl fungerande verksamhet. Personalgruppen är stabil och kompetent. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten. När det gäller rutiner och dokumentation finns en del brister. Förbättringar krävs på en rad områden för att verksamheten ska motsvara de krav som finns.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-29.

Dnr 602-728/2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden Birgitta Holm (m) och ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet medan ärendet behandlades.

§7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Farsta Norra, Farsta Södra, Farsta Västra och Farsta Östra Hemtjänst

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningarna och överlämnar dem till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att de kommunala hemtjänst-utförarna Farsta Norra, Farsta Södra, Farsta Västra och Farsta Östra lämnar in åtgärdsplaner senast den 15 mars 2010.

Ärendet

I Farsta stadsdelsområde finns fyra kommunala hemtjänstenheter: Farsta Norra, Farsta Södra, Farsta Västra och Farsta Östra. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört uppföljning av dessa enheter. Samtliga bedöms vara fungerande verksamheter. Dock krävs förbättringar inom vissa områden för att de ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-23.

Dnr 602-386/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Funktionshinderinspektörernas granskning av daglig verksamhet och sysselsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadens funktionshinderinspektörer har under 2009 granskat daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning inom Farsta och ytterligare tre stadsdelsnämnder. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har överlämnat rapporten till de berörda nämnderna för beslut om åtgärder.

I granskningen av Farstas verksamheter pekar inspektörerna ut några utvecklings-områden, bland annat när det gäller journalföring, vardagsstöd till brukare, skriftliga rutiner och hantering av oväntade händelser. Samtliga granskade enheter har påbörjat arbetet med att ta fram åtgärdsplaner inom de utvecklingsområden som pekas ut i rappor-ten. Åtgärdsplanerna ska vara inlämnade till avdelningschefen senast 28 februari 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-01-04.

Dnr 600-720/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Ordförandebeslut i brådskande ärenden

Beslut

1. I enlighet med 6 kap 36 § kommunallagen uppdrar stadsdelsnämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Vid enstaka tillfällen inträffar oförutsedda händelser som kräver ett snabbt beslut av stadsdelsnämnden. Som ett alternativ till extrainkallade sammanträden vid sådana till-fällen finns i 6 kap 36 § kommunallagen en möjlighet för stadsdelsnämnden att uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens behandling av ärendet inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Samråd med nämndens vice ordförande föreslås i möjligaste mån ske innan beslutet fattas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-01-07.

Dnr 1.1-2/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Förslag till program för Larsboda Strand – yttrande till stadsbyggnads-nämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande.

2. Omedelbar justering.

Farstaområdet är viktigt för utvecklingen av ett Stockholm i världsklass och det är viktigt att det nya området Larsboda Strand planeras för olika former av boenden som radhus och småhus. Ett blandat boende är av vitalt intresse för Farsta stadsdelsområde. Detta mot bakgrund av Farsta stadsdelsområdes socioekonomiska situation. Vi vill understryka att i dagsläget utgör småhusen mindre än 20 % av det totala antalet bostäder inom stadsdels-området.

Att värdefull naturmark skyddas ser vi som ett led i Stockholms roll som ledande i bevarandet av värdefulla ekologiska miljöer och vill därför särskilt poängtera detta. Att särskilt känsliga stränder, våtmarker och ädelskogsmiljöer sparas är för stadsdelen vitalt.

Nynäsvägen separerar områdena vid Klockelund och Hökarängsbadet från övriga delar av Farsta – undantaget Sköndal. Om Nynäsvägen på sikt förläggs under jord förändras situationen, men för närvarande är detta knappast aktuellt, varför bebyggelse i dessa områden måste anpassas till rådande förhållanden.

Området vid Drevviken

Under 2006 fattade en enig stadsdelsnämnd beslut om att Drevviken med omgivandet natur borde bevaras och göras mer tillgänglig för naturnära sporter och andra aktiviteter för det rörliga friluftslivet. I princip står vi fast vid det beslutet, men mot bakgrund av att en byggnation kommer att betyda större möjligheter för allmänheten att ha tillträde både till sjön och den vackra naturen än vad som är möjligt idag så omvärderar vi vår tidigare ståndpunkt och är därförpositiva till viss byggnation vid sjön Drevviken under förutsätt-ning att en varsam och anpassad byggnation sker i det aktuella området.

Beträffande området kring Drevviken anser vi att detta är en i dagsläget mindre utnyttjad resurs i det aktiva friluftslivet. Därför finner vi det angeläget att området görs tillgängligt i högre grad för rekreation och naturnära upplevelser. I området kan olika aktiviteter utövas som exempelvis bad, paddling och skridskoåkning mm. Strandpromenaden bör komplet-teras med vindskydd, rast- och grillplatser och kanske med kiosk eller enklare matställe. Behovet av tillfarter och parkeringsplatser bör beaktas. Intrycket av grön oas är viktig och upplevelsen av och närheten till vatten bör förstärkas genom försiktig utgallring av skog närmast sjön.

Campingstugorna söder om Hökarängsbadet representerar ett kulturhistoriskt värde. Även om de har korttidskontrakt, ettåriga markkontrakt, och marken alltså tidigare måste ha be-dömts som potentiellt exploateringsbar, så menar vi att stugorna i dagsläget ska bevaras.

Området vid Klockelund och Hökarängsbadet

I planen föreslås att i området ska byggas ett 50-tal terränganpassade enfamiljshus, söder Hökarängsbadet, och i området vid Klockelund åtta hästskoformade hus i tre till fem våningar med ca 400 lägenheter.

Området Klockelund –Hökarängsbadet ser vi som ett integrerat område. Det anges att en stadsliknande bebyggelse som ska ansluta till övriga Farsta är önskvärt. Nynäsvägen innebär svårigheter att uppnå anslutning till Farsta. Att då nå ett stadsmässigt boende vid Drevviken är inte möjligt och heller inte eftersträvansvärt.

En trädgårdsstad är mot denna bakgrund lockande och området bör, enligt vårt förmenan-de, bebyggas med i första hand villor och/eller radhus. För att kunna behålla det nuvaran-de skogsområdet mellan Hökarängsbadet och Klockelund bör detta företrädesvis ske på tomterna i nuvarande kolonilottområdet och vid Plantagen.

Den föreslagna bebyggelsen, 400 lägenheter, skulle innebära att ca 1 300 människor skulle tillföras området, vilket strider mot vårt principiella ställningstagande enligt ovan.

Tillgängligheten i transportsystemet måste dessutom förstärkas.

Larsboda fritidsträdgårdar

Vi vill understryka att föreningens besvär och kostnader måste kompenseras på lämpligt sätt.

Mårbackagatan

Här föreslås två lamellhus samt ett höghus. I nuläget finns radhusbebyggelse som är väl anpassad till terrängen och vilken ger en småskalig framtoning. De föreslagna husen kan inte anses vara lämpade efter befintlig bebyggelse. De utgör ett stilbrott som inte är acceptabelt. De kommer enligt förslaget att placeras mycket nära radhusen. Storleken på och närheten utgör för de boende en betydande olägenhet.

Byggnation med radhus skulle däremot kunna väl lämpa sig för området. Detta ligger i linje med strävan att öka andelen småhus inom stadsdelsområdet.

Ärendet

År 2030 antas söderort ha ökat sin befolkning med 75000 invånare. En intensiv produk-tion av bostäder behövs för att möta den förväntade befolkningsökningen. Stadsbyggnads-nämnden beslutade i april 2007 att stadsbyggnadskontoret skulle ta fram en startprome-moria för stora delar av Larsbodaområdet. Prioriterat var att skapa en sammanhållen, tät

och kvarterslik struktur och ge förutsättningar för publika verksamheter. I maj 2009 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att gå ut på samråd med ovanstående inriktning på förslaget.

Förvaltningen anser att det är bra att det byggs både bostäder och områden för arbets-platser i stadsdelsområdet, men ställer sig tveksam till den storskaliga bostadsbebyggelse som föreslås mellan Drevvikens strand och Nynäsvägen i Klockelundsområdet. En enig nämnd fattade 2006 beslut om att Drevviken med omgivande natur borde bevaras och att byggnation i området avvisas. Området är också bullerstört och avskilt från övriga stadsdelar.

Byggnationen i övriga föreslagna områden är förvaltningen positiv till med några kompletterande synpunkter. På Mårbackagatan föreslås exempelvis att ett av lamellhusen byts ut mot en radhuslänga för att bättre komplettera befintlig bebyggelse.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-30.

Dnr 300-669/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla det av ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) framlagda förslaget röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Arne Fredholm (m), Peter Lundberg (m), Lennart Isacsson (m), Roland Bjurström, Vladan Boškovic (fp) och tjänstgörande ersättaren Elin Stenblom (m). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s), Anita Fehrnström (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
  2. Omedelbar justering
  3. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Stadsdelsförvaltningen har utarbetat ett mycket bra utlåtande som underlag för nämndens beslut. Vi vill i detta tillägg understryka några särskilt viktiga ställningstaganden.

Det är bra att många finner vår stad och vårt län attraktiva, vill flytta till oss. Det är då nödvändigt med fortsatt kraftfullt bostadsbyggande i hela Stockholms län. Detta gäller inte minst billiga lägenheter i kollektivtrafiknära lägen, med ytor och planlösningar anpassade till de bostadssökandes efterfrågan.

Vi är mycket angelägna om ett maximalt markutnyttjade så att alla får en bra bostad. Vi vill hushålla med marken, samt satsa på bra grönområden. Vi vill bygga tätt och relativt högt men inte småhus, det finns redan många inom Farsta-området. All byggnation ska ha miljöinriktning för t ex uppvärmning – vi har exempel på detta genom de passivhus som byggs i Hökarängen.

När stadsdelsnämnden senast yttrade sig om Farsta Strand/Larsboda den 26 oktober 2006 beslutade en enig nämnd bl a följande: ”Stockholm är en stad som växer. Nya bostadsområden planeras. Larsbodaområdet är ett sådant. Den föreslagna storsatsningen på ett sportcentrum är spännande. Människor i storstäder behöver och kommer att behöva tillgång till natur och fridfull fritid. Därför bör Drevviken med omgivande natur bevaras och göras mer tillgänglig för naturnära sporter som bad, paddling och skridskoåkning. Nämnden avvisar därför bebyggelse vid Drevviken.” Partierna i oppositionen har fortfarande samma uppfattning.

Vi är angelägna om att fullfölja tidigare beslutade åtgärder för utveckling av Larsboda företagsområde (område 7 i samrådshandlingen). Dock har i det remitterade programmet tillförts ett höghus för bostäder bland befintliga kontorsfastigheter, detta är inte något bra läge (område 4 östra delen). Det anges att huset ska vara för äldreboende, vilket Sdf Farsta inte ser något behov av. Vi avstyrker därför detta förslag. Om det finns byggföretag intresserade av att bygga högt i vårt område vill vi peka på Farsta Stadsdelsnämnds tidigare förslag om att bygga Farsta Torn – ett mycket högt hus vid T-banestationen i Farsta.

I förslaget finns även några hus inklämda alldeles framför ett sedan länge befintligt radhusområde (område 4 öster). Vi avstyrker denna placering då de inte passar in på denna plats samt medför betydande olägenheter för invånarna i dessa radhus.

Vi avstyrker helt förslagen om nya byggnader vid Klockelund (område 1) och söder om Hökarängsbadet (område 2). Dessa bostäder får ett mycket bullerstört och inklämt läge mellan Nynäsvägen och Drevviken. Nynäsvägens trafik kommer dessutom att öka, och bli farligare, om hamnen i Norvik börjar trafikeras. Vi tror inte att det föreslagna jätteplanket

dämpar bullret tillräckligt, det blir däremot en mur mot resten av Farsta-området – på illustrationerna har det inte heller ritats in! Områdena har ingen service, inte tillräcklig kollektivtrafik, inte utrymme för ny biltrafik. Områdena bör bevaras i nuvarande skick. Campingstugeområdet bör få avtal som stugägarna vid Farstanäsets område m fl fått.

Stråket Drevviken-Forsån är en viktig ekologisk spridningszon mellan Tyrestakilen och Hanvedenkilen. Zonen består av ekologiskt särskilt känsliga stränder, våtmarker och ädelskogsmiljöer. Enligt stadens miljöprogram 2008-2011 bedöms det som särskilt värdefullt. På en sträcka gäller också strandskydd enligt miljöbalken. Den föreslagna bebyggelsen förstör natur med oersättliga värden och funktioner. Invånarna använder området mycket, det kommer att bli ännu attraktivare 2011 när strandpromenaden som Farsta stadsdelnämnd fått investeringsmedel till blir klar.

Vi är synnerligen tveksamma till de föreslagna nya verksamheterna vid Perstopsvägen (område 8) då de kommer att vara mycket bullerstörda. Det är viktigt att först fylla alla ytor i Larsboda företagsområde samt i kontorshusen i Farsta centrum m fl tomma lokaler. Vi anser att det är mest angeläget att satsa på utbyggnad av verksamhetslokaler i stads-delen Fagersjö där det i dag helt saknar sådana lokaler.

De föreslagna nya bostäderna vid Stortorpsvägen (område 5) blir enligt uppgift mindre bullerstörda genom att terrängen ger skydd mot Nynäsvägens trafik. Vi ser därför inget hinder för att bygga där.

Kring Ågesta Broväg pågår fortfarande stora byggprojekt, det ser ut att bli ett mycket bra område! Om trafikföringen kan lösas på ett tillfredställande sätt ser vi inget hinder för att bygga vid hörnet Ågesta Broväg – Larsbodavägen (område 3), även om de berörda vägarna just har blivit klara efter stora ombyggnader!

Vi förutsätter att våra synpunkter, som representanter för invånarna i stadsdelsområdet, väger tungt i Stadsbyggnadsnämndens fortsatta arbete. Vi, liksom många invånare vi haft kontakt med, kommer att se mycket negativt på om förslagen blir verklighet – då blir ett av de genuina, tillgängliga och vackra rekreationsområdena inom Farsta-området förstörda för all framtid!

Farsta-området har tagit ett mycket stort ansvar för bostadsbyggandet inom staden. Många projekt är genomförda, allt för många ligger dessvärre stilla främst beroende på överklaganden. Vi föreslår därför ett fortsatt arbete för att planera för ännu fler nybyggen. Detta gäller bl a i nära anslutning till Telias kontorsbyggnader. Viktigt att även klara ut vilka ytor Telia behöver på sikt. Dialog kring detta bör ske i samband med arbetet med ny detaljplan för Telias fastigheter. I närheten av Edsvallabacken och i området Mårbackagatan – Filipstadsbacken – Arvikagatan bör förutsättningarna för ytterligare byggande särskilt studeras. En samlad bedömning av byggmöjligheterna bör även ske inom stadsdelen Sköndal. Vi är positiva till en planering för alla stadsdelarna inom Farsta stadsdelsområde. Vi erinrar då även om tidigare förslag om Ekopark Syd.

För att snabba på processen vill vi föreslå att arbetet startar med möten med invånarna i de berörda stadsdelarna där dialog förs kring utvecklingsmöjligheter och förändringsbehov.


§11 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsrevisionens granskning av delårsrapport – uppföljning av budget 2009

Revisorsgrupp 1 har den 20 november 2009 behandlat en rapport som gäller granskning av nämndbehandlade tertialrapporter och stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2009-10-26 angående delårsrapporten för staden. Rapporten har överlämnats till kommun-styrelsen för yttrande till Stadsrevisionen senast den 12 februari 2010.

Dnr 102-668/2009

Stadsrevisionens granskning av stadens integrerade ledningssystem, ILS Stadsrevisionen har granskat stadens integrerade ledningssystem, ILS, för att ta reda på om det är ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning. Revisorsgrupp 1 konstaterar att ILS och ILS-webb verkligen är ett effektivt stöd, både för kommunstyrel-sen och övriga nämnder. Samtidigt framkommer att kunskapen om ILS hos stadens förtroendevalda måste öka. Endast hälften av nämndledamöterna känner sig delaktiga i verksamhetsplanering och ännu färre tycker att de är delaktiga vid uppföljningarna.

Revisorsgruppen understryker att nämnderna har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs. Därför är det ytterst angeläget att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att fler ledamöter görs delaktiga i planering och uppföljning.

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande senast 1 mars 2010.

Dnr 102-726/2009

Länsstyrelsens beslut efter tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Farsta

Under förra året genomförde länsstyrelsen på uppdrag av regeringen en förstärkt tillsyn av missbruks- och beroendevården i utvalda kommuner och stadsdelsområden. Tillsynen av Farsta stadsdelsområde ledde till viss kritik som kommenterades av stadsdelsnämnden vid sammanträdet den 17 september. Kritiken gällde framför allt otydliga rutiner för arbetet med barnperspektivet och brister i dokumentationen av öppenvårdsinsatser.

Länsstyrelsen gör nu bedömningen att de åtgärder som nämnden och förvaltningen har vidtagit är tillräckliga för att på sikt rätta till bristerna. Ärendet avslutas.

Dnr 500-169/2009

Sveriges Kommuner och Landstings beslut om utvecklingsmedel till ”Program för hållbar jämställdhet”

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har av regeringen tilldelats 145 miljoner kronor för att under åren 2008-2010 stödja arbetet att integrera ett hållbart jämställdhets-perspektiv i verksamheter inom kommuner och landsting. Stadsdelsnämnden beslutade

den 22 oktober 2009 att ansöka hos SKL om 687000 kr för jämställdhetsarbete inom äldreomsorgen. Syftet är att med hjälp av en kartläggning utforma rätt kompetensutveck-ling för medarbetarna och att ta fram policydokument som kan bidra till förändrade arbetssätt.

SKL anser att Farsta stadsdelsnämnd har lämnat in en gedigen och konkret ansökan och har därför beviljat nämnden 600000 kr för att stödja arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten inom äldreomsorgen.

Dnr 007-539/2009

Stadsdelsnämndens protokoll den 17 december 2009

Stadsdelsnämndens protokoll den 4 januari 2010

Stadsdelsnämndens protokoll från extra sammanträde den 11 januari 2010

Handikapprådets protokoll den 11 januari 2010

Pensionärsrådets protokoll den 11 januari 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

2009-11-24: Beslut om bidrag till utomstående organisationer 2009. Dnr 004-137/2009


§12 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 17 december 2009 – 20 januari 2010 har fjorton ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har fyra beviljats helt eller halvt vårdnadsbidrag medan en ansökning har avslagits. I nio fall har beslut ännu inte fattats.

2. Vid nämndens sammanträde den 12 februari 2009 bad ledamoten Karin Lekberg (s) om en presentation av de brukarundersökningar som används för att mäta andelen nöjda stockholmare. Ulla Thorslund redovisade en promemoria över de brukar-undersökningar som planeras centralt inom staden och lokalt inom förvaltningen under 2010.

3. Vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2009 efterlyste ersättaren Inger Stark (v) information om hur ofta ”Kriscentrum för kvinnor” anlitas när förvaltningen ska stödja kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Avdelningschef Per-Ove Mattsson berättade att förvaltningen under 2009 har anlitat Kriscentrum i två fall.

4. Vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2009 frågade ledamoten Anita Fehrn-ström (s) hur resultatet ser ut vid stadens övriga Jobbtorg. Avdelningschef Per-Ove Mattsson redovisade en sammanställning över samtliga Jobbtorg under perioden november 2008 – november 2009. Av materialet framgick antalet inskrivna, återremitterade till stadsdelsförvaltning, nytillkomna samt avslutade.

5. Vid nämndens sammanträde den 19 november 2009 bad ersättaren Inger Stark (v) – med instämmande av nämndens ordförande Birgitta Holm (m) – om information om hur ansvaret för uppföljning av ungdomar som inte går i gymnasiet fördelas mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden. Frågan bordlades i avvaktan på utbild-ningsnämndens svar på Stadsrevisionens rapport ”Det kommunala uppföljnings-ansvaret för 16-19-åringar” (rapport nr 11:2009).

6. Vid nämndens sammanträde den 17 december 2009 undrade ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) vilken policy som gäller för avlösartjänster för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Avdelningschef Per-Ove Mattsson svarade att insatsen avlösartjänst regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

7. Vid nämndens sammanträde den 17 december 2009 efterfrågade ersättaren Godfrey Etyang (s) information om den planerade muddringen av Magelungen, eftersom Huddinge kommun beslutat att inte tillåta muddring av sjön. Frågan bordlades eftersom Godfrey var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

8. Vid nämndens sammanträde den 17 december 2009 bad Karin Lekberg (s) om mer information om utmärkelsen ”Europas miljöhuvudstad 2010” som EU har tilldelat Stockholm. Avdelningschef Lena Rabe redogjorde för motiveringen till utmärkelsen.

9. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund framförde ett önskemål från stadsdelsnämndens handikappråd om att få träffa hela nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktion för de lokala handikappråden. Önskemålet har även framförts i handikapprådets protokoll från den 7 december 2009 och den 11 januari 2010. Det bestämdes att gruppledarna kommer överens om en lämplig tidpunkt, gärna i anslutning till ett nämndsammanträde.

10. Ulla Thorslund berättade att förvaltningen på förfrågan från ersättaren Sebastian Sandström (mp) kommer att arrangera ett studiebesök för Sebastian vid förvaltningens centrala administration och i några verksamheter. Studiebesöket genomförs tisdag 16 mars och även andra nya ersättare är varmt välkomna att delta.


§13 Nämndens frågor

Med hänvisning till länsstyrelsens tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Farsta (se § 11) ställde ersättaren Eva Gustafson (s) frågor om innehållet i barnchecklistan och om hur förvaltningen säkerställer ett bra samarbete när olika enheter är engagerade i en och samma individ eller i flera personer inom en familj. Förvaltningen återkommer med svar.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) tog upp den kritik som både pensionärsrådet och handikapprådet framförde vid sina möten den 11 januari mot den bristande snöröjningen i stadsdelsområdet. Stadsdelsdirektören uppmanades kontakta förvaltningschefen vid trafikkontoret i denna fråga. Ledamoten Vladan Boškovic (fp) föreslog att även problemet med felparkerade bilar som hindrar snöröjningen tas upp vid kontakten med trafik-kontoret.

Med hänvisning till redovisningen av resultaten vid stadens Jobbtorg (se § 12, punkt 4) frågade vice ordförande Gunnar Sandell (s) om det är rätt uppfattat att ungefär 15 % av de inskrivna har gått vidare till arbete. Avdelningschef Per-Ove Mattsson bekräftade uppgiften.

Inger Stark återkom till förvaltningens svar på hennes tidigare fråga om hur ofta Kris-centrum anlitas (se § 12, punkt 3) och undrade varför stadens egen verksamhet anlitas så sällan. Avdelningschef Per-Ove Mattsson svarade att även andra inrättningar anlitas och att det också har betydelse till vilken instans kvinnor själva vänder sig till när de söker hjälp. Inger lovade återkomma senare med en mer preciserad fråga.

Ledamoten Mats E P Lindqvist (mp) berättade att han frågat trafikkontoret hur de upplever samarbetet med stadsdelsförvaltningen när det gäller rätten för personer med funktionsnedsättning att få hjälp med snöröjning. Insatsen utförs av trafikkontoret och bygger på uppgifter från stadsdelsförvaltningen. Trafikkontoret anser enligt Mats att samarbetet med förvaltningen fungerar mycket bra, och detta bekräftades även av stadsdelsdirektören.

Ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) frågade om det finns några planer på att inrätta trygghetsboenden i Farsta stadsdelsområde. Ulla Thorslund svarade att det för närvarande inte finns några sådana planer, men att äldreförvaltningen vill att förvaltningen utreder vilken form av boende som ska erbjudas på Edö vård- och omsorgsboende i framtiden. Förvaltningen återkommer vid ett senare tillfälle med information om vilken form av service brukarna får vid olika sorters äldreboenden.

Ledamoten Karin Lekberg (s) frågade hur många långtidssjukskrivna i Farsta stadsdels-område som har fått ändrade levnadsförhållanden pga de nya regler för sjukskrivning som gäller från årsskiftet, och hur detta kommer att påverka nämndens kostnad för social-bidrag. Karin frågade även hur många anställda vid förvaltningen som berörs av de nya reglerna.