Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12
Bilagor till föredragningslista
101216 tillägg.pdf (84 kb)

1 Anmälan av medborgarförslag om utbyggnad av Gubbängshallen och byggnation av en idrottshall vid Tallkrogens bollplan

2 Anmälan av medborgarförslag om tunnel under Magelungsvägen

3 Svar på medborgarförslag om översyn av fritidsverksamheten

5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om demensboende

6 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

7 Utbyggnad av strandpromenad vid Hökarängsbadet - genomförandebeslut

10 Brukarundersökning inom äldreomsorgens beställarenhet 2010

13 Stadsdelsnämndens handikappråd 2011-2014

15 Förslag om inrättande av ett näringslivsråd i Farsta stadsdelsområde

15 A Delegering och förordnande till tjänstemän vid Socialjouren

16 Ekonomisk månadsrapport för november 2010

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2010

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 november 2010

19 Handikapprådets protokoll den 6 december 2010

20 Pensionärsrådets protokoll den 6 december 2010

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

22 Information från stadsdelsdirektören

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

24 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Edö gruppboende

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

25 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 november 2010, sluten del av sammanträdet

26 Sociala delegationens protokoll den 10 november 2010 (extra sammanträde) och den 9 december 2010

§1 Anmälan av medborgarförslag om utbyggnad av Gubbängshallen och byggnation av en idrottshall vid Tallkrogens bollplan

Beslut

Stadsdelsnämnden översänder medborgarförslaget från John ”Pelle” Pettersson till idrottsnämnden för ställningstagande inom ramen för det fortsatta arbetet att utveckla en idrottsprofil för Farsta stadsdelsområde.

Ärendet

John ”Pelle” Pettersson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga ut Gubbängshallen och att anlägga en ny idrottshall för fotboll, bandy och ishockey vid Tallkrogens bollplan.

Förvaltningen anser att förslagen är intressanta och att de bör utredas närmare när idrottsnämnden, stadsdelsnämnden och utbildningsnämnden fortsätter arbetet att utveckla en idrottsprofil i Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden översänder förslaget till idrottsnämnden för ställningstagande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-16.

Dnr 1.2.4-545/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ersättaren Ann-Louise Ebérus (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

§2 Anmälan av medborgarförslag om tunnel under Magelungsvägen

Beslut

Stadsdelsnämnden översänder medborgarförslaget från Lars Arenander till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendet

Lars Arenander har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en tunnel under Magelungsvägen, där det idag finns ett övergångsställe med trafikljus. En tunnel skulle ge en säkrare passage för gångtrafikanter och cyklister. Samtidigt skulle utsläppen minska eftersom biltrafiken skulle flyta mer obehindrat. Lars Arenander har även föreslagit att trafikljusen vid korsningen Farstavägen-Färnebogatan ersätts av en rondell.

I Stockholm hanteras frågor som rör trafik och trafiksäkerhet av trafik- och renhållningsnämnden. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden översänder förslaget till trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-26.

Dnr 1.2.4-578/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på medborgarförslag om översyn av fritidsverksamheten

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslag från Diana Reybekiel om översyn av fritidsverksamheten.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden förslår Diana Reybekiel att stadsdelsförvalt-ningen i samarbete med utbildningsförvaltningen ser över fritidsverksamheten för mellanstadiebarn.

Förvaltningen redovisar att grundskolorna ansvarar för den inskrivna eftermiddagsverksam-heten för barn i mellanstadieåldern och att grundskolorna i Farsta erbjuder skolbarnomsorg till samtliga elever. Förvaltningens fritidsverksamhet för mellanstadieåldern omfattar sju parklekar och sex fritidsgårdar. Parklekarna är öppna för besökare alla vardagar kl 13.00–17.00 och fritidsgårdarna 4-5 kvällar i veckan kl 18.30–21.30 alternativt kl 19.00–22.00.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-24.

Dnr 1.2.4-6/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Svar på skrivelser från (s), (mp) och (v) om dialog med invånarna

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om dialog med invånarna.

Ärendet

I två skrivelser till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet tagit upp olika sätt att utveckla dialogen med invånarna i stadsdels-området. Bland annat diskuteras formerna för nämndens sammanträden och för samrådsprocesserna vid nybyggnation.

Förvaltningen vill bland annat peka på möjligheten att vidareutveckla formerna för boendedialoger inom ramen för det fortsatta arbetet med Vision 2030 för Söderort. Kanaler för information och kommunikation via stadens hemsida utvecklas fortlöpande, både centralt i staden och vid stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen kommer också att se över anslagsytor vid tunnelbanestationerna och undersöka möjligheten att genomföra medborgardialoger inne i gallerian i Farsta centrum.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-26.

Dnr 1.6-301/2010, 1.6-504/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om demensboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om demensboende.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ställt frågan hur bemanningen ser ut på Farsta gruppboenden för dementa. Frågan gäller även om de boende lämnas ensamma på nätterna med låsta dörrar.

Förvaltningens redogör i tjänsteutlåtandet för bemanningen på stadsdelsområdets gruppboenden. Ingen låses in på nätterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-01.

Dnr 1.6-583/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlade ärendet.

Ärendet

Inom ramen för kommunfullmäktiges vision för söderort 2030 har Farsta stads­dels­förvaltning, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen gemensamt tagit fram ett underlag för idrottsprofilering inom stadsdelsnämndens och idrottsnämndens verksamheter och utbildningsnämndens skolor inom stadsdelsområdet. Syftet är att Farsta ska utgöra ett nav för idrott och hälsa i hela staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-18.

Dnr 1.2.1-572/2010 (idrottsförvaltningens dnr 414-1003/2010, utbildningsförvaltningens dnr 10-400/7871)

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet. I detta instämde övriga partier.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

§7 Utbyggnad av strandpromenad vid Hökarängsbadet – genomförandebeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra utbyggnaden av strandpromenaden enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

I samband med ansökan om medel för åtgärder inom Stockholms vattenprogram fick stadsdelsnämnden 2,4 mnkr för utbyggnad av strandpromenaden vid Hökarängsbadet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar genomföra utbyggnaden enligt förvaltningens förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-25.

Dnr 3.1-576/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Lokalförsörjning för förskolan

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om planerad lokalförsörjning för nämndens förskoleverksamhet.

2. Stadsdelsnämnden inrättar en ny förskola om tre avdelningar på Kvickenstorpsskolan i Centrala Farsta, utökar förskolan Skeppet i Gubbängen med ytterligare tre avdelningar och utökar förskolan Ejdern i Fagersjö med en avdelning.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt befolkningsprognoser från stadens utrednings- och statistikkontor, USK, kommer behovet av förskoleplatser fram till år 2019 att öka i Farsta stadsdels­område. Inför 2011 krävs nytillskott av förskolelokaler för att uppfylla barnomsorgs­garantin i första hand i områdena Centrala Farsta, Gubbängen, Tallkrogen och Hökarängen. En ny avdelning öppnas i januari på förskolan Kråkan i Centrala Farsta.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att en tre-avdelningsförskola integreras i Kvickenstorpsskolans lokaler, att förskolan Skeppet i Gubbängen utökas med tre avdelningar och att förskolan Ejdern i Fagersjö utökas med en avdelning

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-07.

Dnr 2.6-582/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Förskolornas kvalitetsredovisning 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen 2010 för förskolan i Farsta stadsdelsområde och överlämnar den till utbildningsnämnden.

Ärendet

Staden ska enligt den statliga förordningen om kvalitetsredovisning inom förskolan upprätta en skriftlig redovisning senast den 1 maj 2011 avseende läsåret 2009/2010. Respektive stadsdelsnämnd gör en sammanställning och analys av förskoleverksamhetens måluppfyllelse under verksamhetsåret. Utbildnings­nämnden sammanställer sedan stadens samlade redovisning för förskolor och övriga skolformer.

Utifrån förskolornas bedömning och analys av hur förskolorna uppfyller målen i läroplanen finns det ett antal förbättringsområden att arbeta vidare med nästkommande år. Det handlar främst om föräldrasamverkan och information om förskolans mål och arbetssätt, barnens inflytande över verksamheten och barnens lärande och språkutveckling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-24.

Dnr 1.2.1-573/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§10 Brukarundersökning inom äldreomsorgens beställarenhet 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökning inom äldreomsorgens beställarenhet 2010.

Ärendet

Beställarenheten inom avdelningen för äldre har under oktober 2010 genomfört en brukarundersökning. Undersökningen omfattar brukare med beviljade insatser i ordinärt boende samt servicehus. Syftet är att följa upp åtagande i enhetens kvalitetsgaranti. Resultatet kommer även att ligga till grund för enhetens fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbete.

Helhetsomdömet visar att 72 procent av brukarna anser att beställarenheten lever upp till sina åtaganden. Svarsfrekvensen i undersökningen är 67,4 procent.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-12.

Dnr 1.6-554/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§11 Uppföljning av Farsta vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Farsta vård- och omsorgsboende lämnar in en åtgärdsplan senast den 31 januari 2011.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört uppföljningar vid Farsta vård- och omsorgsboende. På boendet finns inriktningarna sjukhem och sjukhem/demens. Verksamheten uppfyller till viss del kvalitetskriterierna, men det krävs förbättringsarbete inom flera områden för att verksamheten ska motsvara de krav som ställs. Förvaltningen föreslår därför att boendet avkrävs en åtgärdsplan som visar hur de konstaterade bristerna kommer att åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-03.

Dnr 1.2.1-553/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§12 Uppföljning av Veckobo vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Veckobo vård- och omsorgsboende lämnar in en åtgärdsplan senast 31 januari 2011.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en uppföljning vid Veckobo vård- och omsorgsboende. Veckobo bedöms ha en god verksamhet med en personalgrupp som är stabil och kompetent och lokaler som är väl anpassade för verksamheten. När det gäller rutiner och dokumentation finns en del brister. Utveckling/förbättring krävs även på en rad andra områden för att motsvara de krav som finns. Förvaltningen föreslår därför att boendet avkrävs en åtgärdsplan som visar hur de konstaterade bristerna kommer att åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-16.

Dnr 1.2.1-552/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.


§13 Stadsdelsnämndens handikappråd 2011-2014

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter till stadsdelsnämndens handikappråd 2011-2014, enligt nomineringar från HSO Stockholms stad.

· Filip Burman, HSO (ny)

· Agneta Hagström, De Handikappades Riksförbund – Stockholm (DHR)

· Lars Jonsson, HSO (ny)

· Kerstin Järneberg, HSO

· Ebba Lundgren, HSO

· Ove Martinsson, HSO

· Blazena Westerlund, HSO

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämnderna ska ha egna handikappråd som rådgivande organ i ärenden som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet ska bestå av sju ledamöter som utses av nämnden efter förslag från handikapporganisationer-na. Nomineringarna samordnas av Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad, HSO Stockholms stad. Rådet utses för fyra år efter val till kommunfullmäktige och väljer själv ordförande och vice ordförande. (Kommunal Författningssamling för Stockholm 2004:4.)

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser ledamöter i handikapprådet enligt ovanstående nomineringar från HSO Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-01.

Dnr 1.1-577/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2011, i enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde.

Barbro Karlsson

PRO Tallkrogen/Gubbängen

Ledamot

Stig Åström

SPF Farsta

Ledamot

Bror Lord

PRO Farsta centrum

Ledamot

Lilian Falkbäck

PRO Farsta strand

Ledamot

Kerstin Holmgren

SPF Sköndal

Ledamot

Harry Wikner (ny)

PRO Hökarängen

Ersättare

Asta Westerlund

PRO Sköndal

Ersättare

Inger Sjöberg (ny)

PRO Farsta centrum

Ersättare

Ove Svensson

SPF Farsta

Ersättare

Sture Simonsson

SPF Sköndal

Ersättare

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämnderna ska ha egna pensionärsråd som rådgivande organ i frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Råden ska bestå av representanter för de rikstäckande pensionärsorganisationer med öppet medlemskap som har verksamhet inom stadsdelsnämndens geografiska område. Rådets fem ledamöter och fem ersättare nomineras av organisationerna proportionellt i förhållande till medlems-antalet i stadsdelsområdet. Rådet utses för ett år och väljer själv ordförande och vice ordförande. (Kommunal Författningssamling för Stockholm 2004:12.)

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare till nämndens pensionärsråd 2011 enligt ovanstående nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-01.

Dnr 1.1-478/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

§15 Förslag om inrättande av ett näringslivsråd i Farsta stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under våren 2011 inrätta ett näringslivsråd i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att inrätta ett forum för stadsdels-områdets företagare, kallat Farsta näringslivsråd. Syftet med det föreslagna forumet är att verka för en fortsatt positiv utveckling för områdets företagare och för etablerandet av fler arbetsplatser i stadsdelsområdet.

Rådet föreslås administreras av förvaltningen och bestå av representanter från företagsgrupper, Stockholm Business Region (Stockholms stads bolag med uppdrag att uppmuntra och underlätta företagande i Stockholm), trafikkontoret, centrumanläggningar, enskilda företag och stadsdelsnämnden. Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv föreslås inbjudas vid speciella tillfällen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-26.

Dnr 1.2.5-575/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§16 Delegering och förordnande till tjänstemän vid Socialjouren

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan namngivna socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren rätt att begära polishandräckning enligt 45 § punkt 1 och 2 lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inom nämndens ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan namngivna socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att begära polishandräckning enligt 43 § punkt 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens ansvarsområde.

3. Omedelbar justering.

Socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren: Ann Bergholz Flynn,

Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som ombeds fatta motsvarande beslut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-08.

Dnr 1.1-600/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§17 Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2010.

Ärendet

Månadsrapporten för november 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget lämnar ett överskott om 6,0 mnkr. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 14,0 mnkr. Insatser för barn och unga visar ett underskott om 5,0 mnkr och beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd om 10,0 mnkr, förskoleverksamhet om 5,6 mnkr och inom administration om 2,0 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-14.

Dnr 1.2.1-136/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2010

I enlighet med delegering och stadens riktlinjer har avdelningschef för planering, strategi och service nedskrivit 956352,15 kr för osäkra fordringar och avskrivit 57 081 kr för dödsbon utan medel. En nedskrivning innebär att beloppet tas bort i den ekonomiska bokföringen men att skulden kvarstår och långtidsbevakas hos inkassobolag. Avskrivning görs för fordringar där dödsbo saknar medel. Både nedskrivning och avskrivning av fordran utförs enligt regelverket för ekonomisk förvaltning.

Dnr 1.2.1-567/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 23 november 2010

Handikapprådets protokoll den 6 december 2010

Pensionärsrådets protokoll den 6 december 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

2010-10-28: Förordnande av tillförordnad stadsdelsdirektör under perioden 1-3 november 2010. Dnr 1.1-515/2010

§19 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 22 november – 16 december 2010 har fyra ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har två beviljats helt respektive halvt vårdnadsbidrag. I två fall har beslut ännu inte fattats.

2. Vid nämndens sammanträde den 12 februari 2009 föreslog ledamoten Karin Lekberg (s), med instämmande av ordföranden Birgitta Holm (m), att nämnden skulle få en sammanställning av inkomna medborgarförslag, med åtgärder och resultat, samt ett förslag om utveckling av arbetet med medborgarförslag. Ulla Thorslund berättade att svaret på frågan kommer att redovisas i årsredovisningen för 2010.

3. Projektet Verksamhet och hälsa har beviljats nästan 24 mnkr av ESF-rådet, utifrån den ansökan som stadsdelsnämnden tidigare lämnade in tillsammans med stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, kommunstyrelsen samt Upplands Väsby kommun.

4. Kulturnämnden har nu fattat beslut i det ärende som togs upp till diskussion vid stadsdelsnämndens förra sammanträde, Farsta Kulturcentrum.

5. Ulla Thorslund framförde förvaltningens varma tack till nämnden för det gångna året, och särskilt till dem som nu lämnar nämnden. Alla tillönskades en god jul.

§20 Nämndens frågor

Ersättaren Eva Gustafson (s) berättade att hon fått en skrivelse om en startpromemoria från stadsbyggnadskontoret avseende byggnation vid Värmlandsvägen, på en yta som väldigt ofta används som pulkabacke. Förvaltningen informerade om den gängse processen i planärenden, som innebär att stadsdelsnämnden så småningom – när det finns ett färdigt tjänsteutlåtande – kommer att få förslaget på remiss.

Ersättaren Godfrey Etyang (s) tog upp en rapport om plaskdammar som har skrivits som ett studentarbete. Rapporten pekar bland annat på en del brister när det gäller dammar i Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen svarade att rapporten kommer att skickas till stadsdelsnämnden och att en del åtgärder kommer att tas upp i förslaget till verksamhetsplan för 2011.

Ersättaren Harry Wikner (s) frågade om fritidsgården Morgongården ska flyttas från nuvarande lokaler i Hökarängen. Förvaltningen svarade att fritidsverksamheten kommer att flyttas till andra lokaler, troligen i anslutning till Konsthall C.

Ersättaren Godfrey Etyang (s) frågade hur långt Farsta stadsdelsförvaltning har kommit när det gäller att nå de av staden fastställda klimatmålen avseende energiförbrukning. Förvaltningen svarade att detta kommer att redovisas i årsredovisningen för 2010 och att arbetet att minska energiförbrukningen även kommer att tas upp i verksamhetsplanen för 2011.

Ordföranden berättade att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011 kommer att presenteras för den nya nämnden tisdag 11 januari, enligt överenskommelse mellan partierna. Klockslag meddelas senare.

Ordförande Birgitta Holm (m) uttryckte nämndens varma tack till förvaltningen för allt arbete som har utförts under året. Ett särskilt tack riktades till de ledamöter och ersättare som nu lämnar stadsdelsnämnden: Lennart Isacsson (m), Bertil Fredriksson (kd), Juan Carlos Cebrían (s), Anita Fehrnström (s), Mats E P Lindqvist (mp), Elin Stenblom (m), Harry Wikner (s) och Susanna Brolin (v). Alla tillönskades en god jul och ett gott nytt år.

Även vice ordförande Gunnar Sandell (s) önskade både nämnd och förvaltning en god jul och ett gott nytt år.