Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-19

Sammanträde 2011-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

Bilagor till föredragningslista
110419 tillägg.pdf (82 kb)

1 Underlag för budget 2012 med inriktning för 2013 och 2014

2 Anmälan av medborgarförslag med synpunkter på detaljplaneförslag för Ullerudsbacken i Farsta strand

3 Anmälan av medborgarförslag om förändring av Farsta Centrum

4 Anmälan av medborgarförslag om bullerplank vid Gubbängsmotet

5 Svar på medborgarförslag om bullerplank vid Farstaängen

7 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om medverkan i kampanjen Ett friskare Sverige

8 Svar på skrivelse från (s) och (v) om genomfartsförbudet mellan Majrovägen och Målkurvan i Gubbängen

8 A Anläggning av en hundrastgård i Gubbängen – genomförandebeslut

10 Avsiktsförklaring om personalövertagande av Farsta Västra Hemtjänst

11 Så här tyckte de äldre om stadens dagverksamhet 2010

14 Ansökan från bostadsrättsförening om bidrag till konstverk på privat mark

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

17 Motion (s) om namn på en ny stadsdel - yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - AB Jessys Assistans

19 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Din Hemtjänst i Stockholm AB

28 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 mars 2011

29 Handikapprådets protokoll den 11 april 2011

30 Pensionärsrådets protokoll den 11 april 2011

31 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

32 Information från stadsdelsdirektören

Hur många av förvaltningens praktikplatser för personer från Jobbtorg har lett till fast anställning? Fråga från ersättaren Godfrey Etyang (s)

Hur arbetar förvaltningen med Språksam inom äldreomsorgen, och vilka effekter ger arbetet? Fråga från ledamoten Eva Gustafson (s)

Uppföljning av tidigare möte med fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Fråga från ersättaren Thomas Bäcklin (fp)

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

34 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

35 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst)

36 Svar till Socialstyrelsen efter anmälan enligt Lex Maria vid Edö vård- och omsorgsboende

38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

39 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 mars 2011, sluten del av sammanträdet

40 Sociala delegationens protokoll den 31 mars 2011 och den 19 april 2011

§1 Underlag för budget 2012 med inriktning för 2013 och 2014

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till underlag för budget 2012 med inriktning 2013-2014.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-25.

Dnr 1.2.1-158/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag till underlag för budget 2012 med inriktning 2013-2014 grundad i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag i kommunfullmäktige

2. samt anför därutöver

Förskolan

Nämnden har noterat att platsbehovet inom förskolan är stort. Det är glädjande att det föds samt flyttar in många barn i vårt stadsdelsområde. Det är mycket viktigt att antalet platser ökar så att alla får plats. Den moderatledda borgerliga majoriteten styr inte verksamheten så att KF mål om barngruppernas storlek uppnås. Detta ökar kraven på snabba och kraftfulla åtgärder för fler platser.

Kvalitetsgranskningen av förskoleverksamheten måste skärpas, gäller självklart även den privat drivna. Vi ser hellre satsning på detta än på marknadsföringsutbildning. Samma kö ska finnas för de kommunala och privata förskolorna.

Vi tycker det är bra med satsningar på lek, rörelse och hälsa. Viktigt att genusperspektivet hela tiden är levande i verksamheten.

Verksamhet för barn och unga

Nämnden anser att satsningar på förebyggande verksamhet och hälsa ska intensifieras. Fritidsverksamheten ska utökas så att fler ungdomar väljer att delta, även flickor.

I Sköndal ska en fritidsgård öppnas så snart som möjligt. Det är skamligt att det inte finns någon kommunal ungdomsverksamhet där.

Kultur och föreningsverksamhet

Nämnden har noterat att den moderatstyrda borgerliga majoriteten beslutat satsa på ett ”allaktivitetshus” i T-banehuset. Vi har dock inte fått klarhet i innehållet eller kostnaderna för denna satsning. Vi har därför svårt att bedöma om det kan bli en central och naturlig mötesplats för Farsta stadsdelsområdes invånare, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Vi satsar på kulturen, den är viktig för oss invånare. Vi vill satsa så att flera aktivt deltar i kulturverksamheten. Denna ska vara så att alla kan delta.

En viktig förutsättning för kulturen och föreningarna är lokaler.

Äldreomsorg

Nämnden behöver en analys av tidigare redovisad plan så att vi kan ta ställning till hur insatserna för äldre ska utformas på kort och lång sikt. Detta är ännu viktigare då situationen för Farsta vård och omsorgsboende är oklart. Nu ska tydligen även Edö utsättas för någon form av förändring. Vi vill att förvaltningen ordnar ett särskilt möte om läget och utvecklingen i äldreomsorgen. Den viktiga utgångspunkten är behoven hos invånarna, samt att dessa tillfredställs med de åtgärder nämnden genomför med anpassade lägenheter, hemtjänst, larm, särskilt boende, uppsökande verksamhet.

Vi har svårt att se att det ger bra kvalité och är kostnadseffektivt att ha 86 olika utförare av hemtjänsten. Kvalitetsuppföljningen och åtgärder vid brister måste utvecklas.

Vi ser samarbetet med frivilligorganisationer som guldkant för brukarna. Den ordinarie verksamheten kan aldrig ersättas av frivilliga insatser.

Individ och familjeomsorg

Nämnden prioriterar förebyggande insatser. Vi är synnerligen angelägna om ett fortlöpande samarbete med förskolor, skolor, fritidsverksamhet, polis för att snabbt upptäcka behov av insatser från socialtjänsten. Tillräckligt stora och kompetenta resurser måste finnas för att snabbt vidta åtgärder, för att kunna ge rätt stöd till de invånare som behöver detta.

Budgetrådgivning och stöd enligt den modell som används i sdf EÅV bör användas. Vi vill inte se några vräkningsärenden i vårt område, detta förutsätter nära samverkan med berörda invånare samt alla fastighetsägare.

Aktiva åtgärder ska vidtas för att öka folkhälsan, för att minska ohälsotalet som fortfarande är väsentligt högre i Farsta stadsdelsområde än genomsnittet i staden. En åtgärd är att inrätta och underhålla två Hälsans stig inom vårt område.

Barn och ungdom

Nämnden prioriterar även inom detta område förebyggande insatser. Fältassistenterna är viktiga. Vi måste ha tillräckligt många fältassistenter som arbetar i nära kontakt med ungdomarna.

Skolan är viktig i detta arbete. Tyvärr är den numera organiserad i en mycket stor, otymplig förvaltning skild från stadsdelsnämnden. Detta försvårar avsevärt samverkan mellan nämnderna och på tjänstemannanivå. Vi vill ha en gemensam organisation för att förstärka det förebyggande arbetet, för att utveckla skolorna. Det blir inte bättre av att det finns ett antal privata skolor som inte alls deltar i det gemensamma arbetet för ungdomar som bor i vårt område. Många ungdomar och deras föräldrar väljer skolor i helt andra delar av staden. Förvaltningen bör snarast återkomma med förslag till åtgärder så att de kommunala skolorna blir så bra att ingen söker alternativ.

Stadsmiljöverksamhet

Nämnden har åter noterat invånarnas protester mot de planer som görs. Vi vill ha stadsdelsvisa boendedialoger en gång per år där samtliga kända förändringar presenteras och där intresserade invånare kan komma med idéer om förändringar samt delta i dialog om dessa.

Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med handikapprådet, göra en inventering av den offentliga miljön inom stadsdelsområdet för att upprätta en plan med åtgärder så att alla kan nå allt. KS har medel avsatta för särskilda insatser inom området.

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med andra berörda ta fram en plan för åtgärder i sjön Magelungen, den växer snabbt igen.

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla åtgärder för att förverkliga iden om Ekopark Syd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Nämnden vill att alla som kan arbeta ska arbeta. Detta kräver en aktiv samverkan med berörda invånare, arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Det kräver utbildningsmöjligheter, även återkommande. Det kräver individuell planering tillsammans med de som står längst från arbetsmarknaden. Det kräver en aktiv näringspolitik, en ekonomisk politik. Det kräver samverkan med lokala näringslivet – bra att det nu finns ett lokalt råd för detta.

Vi vill att alla ungdomar som söker sommarjobb ska få det. Förutsätter samarbete med lokala näringslivet – det lokala näringslivsrådet bör kunna bidra.

Övrigt

Nämnden vill vara föregångare vad gäller konkret miljöarbete. Vi ska vara ett miljöstadsdelsområde.

Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsmiljö. Vi vill särskilt peka på vikten av dialog, ledarskap, återkoppling och kompetensutveckling.

Vi vill vidare att förvaltningen startar ett arbete för att skaffa flera försökslägenheter genom kontakter med samtliga fastighetsägare i området. I förvaltningens underlag återkommer skrivningar om bristen på lägenheter,

Ekonomisk analys

Nämnden är oroad av den ekonomiska utveckling som presenteras. Prognosen visar på en kostnadsökning samtidigt som planen visar på en minskad budget. Vi har svårt att se att det går att minska ytterligare på resurserna utan att kvalitén minskar vilket omedelbart drabbar invånarna!

Vi kan se att det går att spara pengar genom att sluta med den ideologiskt grundade konkurrensutsättningen. Den upphandlade verksamheten kostar mera och drar med sig en omfattande byråkrati. Den ger inte den enskilde invånaren något mervärde.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. I huvudsak godkänna underlag för budget för år 2012 med inriktning för åren 2013-2014

2. Att därutöver komplettera underlag till budget för år 2012 med inriktning för åren 2013-2014 enligt följande;

- Att nödvändig ombyggnad av förskolelokaler måste finansieras utanför förskoleschablonen och ska finansieras centralt.

- Att jobba ytterligare för att minska barngrupperna till rekommenderat barnantal.

- Att i underlaget skriva in att genuspedagogiken skall ytterligare prioriteras i förskoleverksamheten.

- Att ha som inriktning att majoriteten av kosten som serveras i förvaltningens regi skall vara rättvisemärkt och/eller ekologisk.

3. Omedelbar justering.

§2 Anmälan av medborgarförslag med synpunkter på detaljplaneförslag för Ullerudsbacken i Farsta strand

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Robert Eriksson.

Ärendet

I ett medborgarförslag har Robert Eriksson lämnat kritiska synpunkter på förslaget till nybyggnation vid Ullerudsbacken i Farsta strand. Robert Eriksson utgår i sin kritik från det reviderade förslag till byggnation som ställdes ut av stadsbyggnadskontoret under mars månad i år. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-05.

Dnr 1.2.4-169/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Anmälan av medborgarförslag om förändring av Farsta Centrum

Beslut

Stadsdelsnämnden föreslår att Lars Arenander överlämnar sitt förslag till stadsbyggnadsnämnden, den nämnd som ansvarar för planering av infrastruktur och bostadsförsörjning i Stockholm.

Ärendet

Lars Arenander har lämnat in ett medborgarförslag om omfattande nya anläggningar för affärsverksamhet, parkering och boende i Farsta Centrum. I Stockholm ansvarar stadsbyggnadsnämnden för planering av bostäder och annat som rör den fysiska miljön och infrastrukturen. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden föreslår att Lars Arenander överlämnar sitt förslag till stadsbyggnadsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-25.

Dnr 1.2.4-168/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar Lars Arenanders förslag till stadsbyggnadsnämnden, den nämnd som ansvarar för planering av infrastruktur och bostadsförsörjning i Stockholm.

§4 Anmälan av medborgarförslag om bullerplank vid Gubbängsmotet

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Lennart Selggren och Mattias Carlström om bullerplank vid Gubbängsmotet, längs Nynäsvägen och Örbyleden.

Ärendet

Lennart Selggren och Mattias Carlström har lämnat in ett medborgarförslag om behovet av bullerplank vid Gubbängsmotet och längs Nynäsvägen och Örbyleden. Förslags-ställarna menar att planket behövs för att skydda Gubbängsfältet och alla aktiviteter som pågår där från det höga bullret från de tungt trafikerade vägarna.

Ett liknande förslag om behovet av bullerbekämpning har nyligen lämnats in av Gunnar Björkman och förvaltningen bereder just nu det förslaget, enligt beslut vid stadsdels-nämndens sammanträde den 17 mars i år. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att även bereda detta nya förslag, gärna tillsammans med det tidigare inlämnade förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-31.

Dnr 1.2.4-186/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Svar på medborgarförslag om bullerplank vid Farstaängen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Alex Pacheco om bullerplank vid Farstaängen.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Alex Pacheco att ett bullerplank ska byggas vid Farstaängen för att parken ska bli den stora äng som inbjuder till spel och lek så som den beskrivs på Stockholms stads hemsida.

Förvaltningen håller med om att ett bullerplank mot Nynäsvägen troligen skulle förbättra miljön i parkstråket. Däremot är det inte något som staden kan genomföra på eget initiativ eftersom den delen av Nynäsvägen inte ingår i stadens vägansvar utan tillhör Trafikverket.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-29.

Dnr 1.2.1-484/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ledamoten Lisbeth Crabo Ljungman (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till trafik- och renhållningsnämnden samt till Alex Pacheco som svar på hans medborgarförslag om bullerplank vid Farstaängen

§6 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhet med mera

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Lars Arenander om trafiksäkerhet med mera.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Lars Arenander att hinder för cyklister ska placeras ut vid Västboda bollplan och vid Centrumkyrkan i Farsta. Därutöver föreslås åtgärder som inte faller inom nämndens ansvarsområde. Det gäller Runes trappa, hårtorkar i Hästhagsskolan, badmintonhall samt en husbåtsstad vid Magelungens strand. En fråga ställs också om varför inga åtgärder har utförts enligt Arenanders tidigare inlämnade medborgarförslag om upprustning av Farstaängen.

Förvaltningen delar inte uppfattningen att cykelvägarna vid Västboda bollplan och Farstaängen är farliga och avser därför inte att placera ut några hinder för cyklister på dessa platser. Upprustning av Farstaängen finns med i investeringsplanen för åren 2012-2014 och planeras att genomföras under denna tidsperiod.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-29.

Dnr 1.2.4-510/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om medverkan i kampanjen Ett friskare Sverige

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om medverkan i Folkhälsoinstitutets kampanjvecka Ett friskare Sverige.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari 2011 lämnade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet in en skrivelse med förslag om att nämnden ska delta med aktiviteter i Folkhälsoinstitutets arrangemang Ett friskare Sverige, som genomförs 9-15 maj i år.

Förvaltningen genomför under våren ett antal aktiviteter som syftar till att uppmärksamma och främja hälsa för invånare i Farsta, för de som får service och omsorg från förvalt-ningen och för personal. De aktiviteter som genomförs 9-15 maj kommer att rapporteras till kampanjen Ett friskare Sverige och därmed publiceras på Folkhälsoinstitutets hemsida.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-01.

Dnr 1.6-110/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Svar på skrivelse från (s) och (v) om genomfartsförbudet mellan Majrovägen och Målkurvan i Gubbängen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2. Stadsdelsnämnden ber trafik- och renhållningsnämnden att se över skyltningen med anledning av den nya bussdepån i Målkurvan.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslagit att tydliga skyltar om förbud mot genomfartstrafik måste sättas upp på båda sidor om spårviddshindret inför färdigställandet av SL:s nya bussgarag vid Målkurvan i Gubbängen.

Förvaltningen delar socialdemokraternas och vänsterpartiets synpunkter om vikten av tydlig skyltning för att undvika otillåten genomfart. Det kan vara lämpligt med en förbudskylt med tilläggstavla ”Gäller ej buss i linjetrafik”. Trafikskyltning är dock inte nämndens ansvarsområde varför synpunkterna föreslås skickas vidare till trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-30.

Dnr 1.6-111/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och att nämnden skulle be trafik- och renhållningsnämnden att se över skyltningen med anledning av den nya bussdepån i Målkurvan. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v).

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förslag från samtliga partier.

§9 Anläggning av en hundrastgård i Gubbängen – genomförandebeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden genomför anläggningen av en hundrastgård i Gubbängen enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

På stadsdelsnämndens sammanträde den 17 december 2009 biföll nämnden ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i Gubbängen. Nämnden har därefter, i verksamhetsplanen för 2011, bestämt att denna investering ska genomföras i år.

I detta förslag till genomförandebeslut föreslår förvaltningen att en hundrastgård om cirka 300-400 kvadratmeter anläggs i Gubbängen, på ängen mellan tunnelbanespåret och Gubbängens fritidsträdgårdar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-19.

Dnr 3.1-233/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Kvalitetsgarantier för Farsta stadsdelsförvaltning 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till kvalitetsgarantier 2011 för de enheter som vänder sig till brukare och allmänhet.

Ärendet

Samtliga enheter inom förvaltningen som vänder sig till brukare och allmänhet ska enligt stadens kvalitetsstrategi formulera kvalitetsgarantier. Garantierna ska fastställas av stadsdelsnämnden.

Förvaltningens bedömning är att samtliga enheter har utformat trovärdiga kvalitets-garantierna och föreslår att nämnden fastställer dem.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-23.

Dnr 1.2.1-32/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Avsiktsförklaring om personalövertagande av Farsta Västra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning med anledning av avsiktsförklaring om personalövertagande av hemtjänstenheten Farsta Västra.

Ärendet

Staden har ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Kundvalssystemet innebär att den som är beviljad hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning själv väljer vilken utförare som ska utföra tjänsten. Genom äldrenämnden genomför staden upphandling av ramavtal för hemtjänstutförare.

Den kommunalt drivna enheten Farsta Västra Hemtjänst utför insatser utifrån biståndsbeslut och vänder sig till personer 65 år eller äldre. Enhetschefen har anmält sin avsikt att lägga anbud i äldrenämndens kommande upphandling av hemtjänstutförare.

Stadsdelsförvaltningen redogör för de riktlinjer som gäller för personalövertagande och ärendets fortsatta handläggning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-31.

Dnr 2.2.2-193/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle godkänna förvaltningens redovisning.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Till förmån för yrkandet att nämnden inte skulle godkänna förvaltningens redovisning.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Vi är för valfrihet, därmed motsätter vi oss att begränsa tillgången till kommunalt driven hemtjänst. Valfrihet innebär för oss ett brett utbud av privata alternativ och kommunala, det måste finnas båda två. Det behöver finnas kommunal verksamhet att välja på för de brukare som efterfrågar detta. Vi utgår ifrån att vissa av dem som valt Farsta Västra hemtjänst valt det just på grund av att de är kommunalt drivet. Det finns ingen anledning att begränsa deras möjlighet att välja fritt.

Personalövertagande är något bra i de fall där det offentliga tagit sin hand från någon verksamhet och hotar med nedläggning. I det här fallet säljer vi ut en väl fungerande verksamhet, oklart av vilken anledning. För samhället innebär det ingen ytterligare funktion eller nytta.

Om nämnden väljer att fullfölja med denna process ser vi en värdering av oberoende aktör som något positivt, en utförsäljning i underpris är inget som vi förespråkar eller kan godta.

§12 Så här tyckte de äldre om stadens dagverksamhet 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökningen inom stadens dagverksamheter för äldre 2010.

Ärendet

En brukarundersökning har genomförts vid stadens dagverksamheter för äldre av före-taget Markör Marknad och Kommunikation AB, på uppdrag av stadsledningskontoret. Undersökningen genomfördes första gången 2010. Resultatet visar att en stor del av de äldre är nöjda, känner sig trygga och får ett bra bemötande från personalen. Måltiderna upplevs som en trevlig stund på dagen. Sex av tio upplever att de fått möjlighet att välja dagverksamhet.

Under våren kommer resultaten att analyseras på enhetsnivå. Åtgärdsplaner ska tas fram där fokus läggs på fördjupade studier inom de områden som identifieras som förbättringsområden. Arbetet ska följas upp i årsredovisningen 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-02-02.

Dnr 1.6-68/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Föreningsbidrag 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag med sammanlagt 275 000 kronor i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att fördela resterande 50000 kronor som kompletterande aktivitetsbidrag under hösten 2011, med sista ansökningsdag 1 oktober.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över riktlinjerna för föreningsbidraget för att tydliggöra bidragets konstruktion, principerna för fördelning och anvisningarna till föreningar som söker.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har avsatt 325 000 kronor för föreningsbidrag 2011. Totalt 17 ansökningar har lämnats till förvaltningen.

Förvaltningen föreslår att 275000 kronor fördelas mellan 15 föreningar enligt bilaga till tjänsteutlåtandet. Resterande 50000 kronor föreslås fördelas som kompletterande aktivitetsbidrag efter ett särskilt ansökningsförfarande under hösten 2011. Förvaltningen föreslår också en översyn av riktlinjerna för föreningsbidraget inför 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-27.

Dnr 5-148/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Mötet ajournerades under fem minuter.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Punkt 3: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över riktlinjerna för föreningsbidraget för att tydliggöra bidragets konstruktion och storlek, principerna för fördelning, vem som fattar beslut om bidragen samt anvisningarna till de som söker.

§14 Kulturbidrag till föreningar 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden fördelar årets kulturbidrag till föreningar om 150000 kr enligt förvaltningens förslag.

2. Höstens ansöknings- och fördelningstillfälle utgår.

Ärendet

Stadsdelsnämndens kulturbidrag till föreningar uppgår till 150000 kr för år 2011. Bidraget kan sökas av föreningar för kulturarrangemang som riktar sig till allmänheten och förläggs till lokaler eller platser inom stadsdelsområdet som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden föreslås fördela hela bidragssumman nu, istället för att spara en mindre summa till ett andra ansökningstillfälle i höst. Tretton organisationer har ansökt om bidrag. Förvaltningens förslag till fördelning framgår i bilaga till tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-28.

Dnr 5-84/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Gustafson m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) och ledamoten Roland Bjurström (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Reservation

Eva Gustafson m fl (s) och Inger Stark (v)

Ny punkt 3: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över riktlinjerna för föreningsbidraget för att tydliggöra bidragets konstruktion och storlek, principerna för fördelning, vem som fattar beslut om bidragen samt anvisningarna till de som söker.

§15 Ansökan från bostadsrättsförening om bidrag till konstverk på privat mark

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår ansökan från bostadsrättsföreningen Revskär om ekonomiskt bidrag till konstverk på privat mark i Farsta.

Ärendet

Bostadsrättsföreningen Revskär i centrala Farsta ansöker hos stadsdelsnämnden om 175000 kronor i ekonomiskt bidrag för att installera ett konstverk i utemiljö. Konstverket ska uppföras inom bostadsrättsföreningens område som gränsar till stadens gångstråk som leder från centrum till Farstaängen.

Enligt bestämmelser i kommunallagen om att alla invånare ska behandlas lika har nämnden inte möjlighet att bevilja ekonomiskt bidrag till enskilda för det syfte som föreningen föreslår. Ansökan avslås således.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-04.

Dnr 2.1-199/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Medgivande till tjänsteresa för förvaltningschefen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden medger resa i tjänsten till Toronto, Kanada, den 1-5 maj 2011 för förvaltningschefen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret planerar en studieresa till Toronto i Kanada den 1-5 maj för ett antal förvaltningschefer inom staden. Stadsdelsdirektören i Farsta har erbjudits att delta, under förutsättning av stadsdelsnämndens medgivande. Resan syftar till att ge kunskap om Torontos framgångsrika arbete för att motverka utanförskap i socioekonomiskt eftersatta områden med hög andel invånare med utländsk bakgrund. Fokus kommer att ligga på strategier och metoder för olika grupper som befinner sig eller riskerar att hamna i ett långsiktigt utanförskap, till exempel analfabeter och personer med dålig hälsa.

Förvaltningen föreslår att nämnden medger resa i tjänsten till Toronto den 1-5 maj för förvaltningschefen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-01.

Dnr 1.1-194/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§17 Ekonomisk månadsrapport för mars 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2011.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen för mars 2011 visar att nämndens verksamheter sammantaget ryms inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter antalet placeringar i heldygnsomsorg att minska samtidigt som antalet hemtjänsttimmar ligger över planeringsnivån och verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 1,5 mnkr.

Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under perioden januari-mars över budgeterad nivå, men verksamheten bedöms klara sitt budgetmål. Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om 0,2 mnkr vilket hänförs till placeringar av vuxna missbrukare. Förskolornas barnantal var enligt våravläsningen högre än budgeterat vilket bidrar till ett prognostiserat överskott om 1,0 mnkr. Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 0,7 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-15.

Dnr 1.2.1-106/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Motion (s) om namn på en ny stadsdel – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Tomas Rudin (s) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det nya bostadsområdet i Sköndal, som av fastighetsägarna benämns som Lilla Sköndal, ska få namnet Östra Sköndal. Detta föreslås för att undvika förvirring och sammanblandning med det historiska Lilla Sköndal som redan finns.

Förvaltningen anser att namnet ska vara Sköndal då det inte är en stadsdel som byggs utan ett nytt bostadsområde som uppförs inom stadsdelen Sköndal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-28.

Dnr 1.5.1-159/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§19 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – AB Jessys Assistans

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen har nu gjort en uppföljning av AB Jessys Assistans. Verksamheten har utvecklats och har stort intresse för kvalitetsutveckling. Det krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-25.

Dnr 1.2.1-173/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§20 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Din Hemtjänst i Stockholm AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen har nu gjort en uppföljning av Din Hemtjänst i Stockholm AB. Verksamheten har fokus på kontinuitet och tillgänglighet och personalkontinuiteten är hög. Det krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-23.

Dnr 1.2.1-174/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli – 31 december 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska rapporterar hälso- och sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning till stadsdelsnämnden två gånger per år. Under första halvåret 2010 hade antalet läkemedelsavvikelser ökat i samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. Andra halvåret har den trenden avstannat och antalet har minskat på flera enheter. Antalet fallincidenter som har lett till skada har ökat på Edö vård- och omsorgsboende men däremot minskat på Farsta vård- och omsorgsboende.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har Strandlidens grupp-bostäder rapporterat 22 läkemedelsavvikelser och en fallavvikelse. Stora Edsvallas dagliga verksamhet har rapporterat två läkemedelsavvikelser. Farsta strands grupp-bostäder redovisar avvikelser i Caremas statistik för avvikelser. Övriga gruppbostäder har inte rapporterat någon avvikelse.

Enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att förebygga att avvikelser/vårdskador inträffar genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-22.

Dnr 1.2.1-170/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§22 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Stadsrevisionen granskar hur nämnder och styrelser tar ansvar för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

Den årliga granskningen måste vara tillräcklig för att revisorerna ska kunna uttala sig om hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda uppfyller sina åtaganden. Gransk-ningen genomförs under tiden 1 april 2011 – 31 mars 2012 och delas upp i grundläggande nämnd- och bolagsgranskning, fördjupad granskning samt större revisionsprojekt. Det ingår även att följa upp tidigare års iakttagelser och rekommendationer. Under 2011 planeras bland annat uppföljning av tidigare granskningar av upphandling, skyddade personuppgifter och barnsäkerhet i förskolan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-29.

Dnr 1.6-184/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§23 Äldreombudsmannens årsrapport 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Äldreombudsmannens rapport inriktar sig främst på hur de äldre och deras närstående upplever kvalitet, innehåll och bemötande i äldreomsorgen. Flera av de synpunkter som framförs i rapporten kommer att kunna åtgärdas under 2011, exempelvis genom att det blir lättare att lämna synpunkter genom en ny e-tjänst och att Stockholms stads äldreomsorg får en gemensam värdegrund.

För att åtgärderna ska nå full effekt krävs att äldreomsorgens medarbetare är väl införstådda med deras syfte och funktion. Äldreförvaltningen kommer i den takt åtgärderna införs att återkomma till stadsdelsförvaltningarna med mer information, men rapporten kan redan nu utgöra underlag för samtal på arbetsplatserna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-31.

Dnr 1.6-191/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§24 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Äldreomsorgsinspektörernas rapport riktar främst in sig på arbetssätt och metodarbete. Deras rapport innehåller flera goda exempel från olika verksamheter. Rapporten kan med fördel användas som underlag för samtal i personalgrupperna om arbetssätt. Inspektörernas rapport tjänar som inspirationsunderlag för att komma vidare och framåt med arbetsplatsernas kvalitetsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-03-31.

Dnr 1.6-192/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§25 Delrapport från projektet Barnfrid

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Barnfrid Stockholm är ett projekt som drivs av socialnämnden med medel från länsstyrelsen. Projektet har som övergripande syfte att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn och deras familjer. Barnfrid syftar till att inventera, finna och utarbeta en strategi för att genomföra verksamma insatser i socialtjänstens arbete med familjer där våld är riktad mot barnen och där barnen bor kvar hemma. Farsta stadsdelsnämnd är en av aktörerna som deltar i projektet, som fortgår under 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-05.

Dnr 1.6-187/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Inger Stark (v)

När andra fasen i projektet Barnfrid påbörjas, med förankring i barngrupper, kan det vara önskvärt att inom ramen för projektet även kunna erbjuda verktyg i form av riktade metoder och insatser till föräldrar med alkohol- och annat missbruk. De metoder som redan har arbetats fram för att motverka våld mot barn i familjer kan kompletteras, med möjliget att ge särskilt stöd till föräldrar med missbruksproblematik. Även om missbruk i familjen inte går att upptäcka så gynnas projektet av att kunna informera om och erbjuda familjer detta stöd.

Det är bra att man tar tillvara de kunskaper som finns inom kvinnofridsteamet i Rinkeby-Kista. Arbetet för Barnfrid behöver implementeras i ordinarie verksamhet, det ska inte vara beroende av projektpengar.

Det kan också behöva utarbetas mål och indikatorer på att antalet barn som utsätts för eller bevittnar våld minskar – mätbara mål som fungerar i ILS, stadens integrerade ledningssystem.

§26 Delrapport från projektet Unga vuxna i hemlöshet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Projektet Unga vuxna i hemlöshet har startats på initiativ av socialnämnden eftersom antalet unga vuxna på härbärge har ökat. Projektet utvecklar arbetsmetoder i samarbete med stadsdelsnämnderna. Dels behöver samverkan mellan olika aktörer utvecklas, dels behöver befintliga vård- och boendealternativ för unga vuxna inventeras. I arbetet har ingått att kartlägga behov, att erbjuda förstärkt stöd och att lotsa vidare för mer varaktiga insatser än akut nattlogi. Projektet är stadsövergripande och redovisar nu en delrapport.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-04.

Dnr 1.6-188/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Nästan hälften av de personer med missbruksproblem som är aktuella inom stadens socialtjänst är hemlösa. Detta är oroande, i synnerhet som gruppen hemlösa med missbruksproblem ökar samtidigt som antalet hemlösa är relativt konstant. Detta innebär att ännu fler hemlösa är än mer utsatta än tidigare. Det tyder också på att hemlöshet i sig leder till ökat alkoholbruk och missbruk. Det understryker hur viktigt det är att rätten till fast bostad förverkligas.

Det är också oroande att det saknas uppgifter för många av personerna i kartläggningen om de har barn respektive lever med barn (egna eller andras). En mycket viktig del av arbetet med att upptäcka och fånga upp barn som har det svårt är att regelmässigt fråga om detta. Uppenbarligen finns det inte fungerande rutiner för detta inom socialtjänsten på flera håll och det är något som måste åtgärdas.

§27 Kartläggning av socialtjänstens kontakter under oktober 2010 med vuxna med missbruksproblem

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

I en rapport redovisas resultatet från kartläggningen av personer, 20 år och äldre, med missbruksproblem som hade kontakt med stadsdelsförvaltningarna och socialförvalt-ningens enhet för hemlösa under oktober månad 2010. Mätningen visar att situationen i Farsta inte skiljer sig så mycket från situationen i staden som helhet.

Farsta hade dock näst efter enheten för hemlösa flest missbrukare aktuella för utredning och behandlingsinsatser. Efter att ha minskat mellan 2002 och 2004 har antalet missbrukare ökat i Farsta, från 238 till 282. Under samma period har de flesta andra stadsdelsområden minskat sitt antal. Detta bekräftar förvaltningens bild av situationen i Farsta sedan några år tillbaka om ett ökat behov av utredningsinsatser och ökad efterfrågan på olika former av missbruksbehandling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-01.

Dnr 1.6-189/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§28 Lägesrapport om arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

I en lägesrapport presenterar socialnämnden resultatet av det projekt som har genomförts under 2010 för att stödja stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Bedömningen är att ett fortsatt metodiskt arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar är en viktig komponent i arbetet med ekonomiskt bistånd, såväl ur ekonomisk synpunkt som ur legitimitets- och kvalitetssynpunkt.

Förvaltningarna arbetar aktivt med att förhindra felaktiga utbetalningar och att korrigera med eventuellt återkrav om fel uppstår. Arbetet med polisanmälningar vid misstanke om brott är nu mer systematiskt. Under 2010 har de första fällande domarna för bedrägeri och bidragsbrott kommit med ett totalt skadestånd på 721 110 kr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-04.

Dnr 1.6-190/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§29 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 17 mars 2011

Handikapprådets protokoll den 11 april 2011

Pensionärsrådets protokoll den 11 april 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 2 mars – 5 april 2011, enligt nämndens delegering.

1. 2011-03-08: Resa i tjänsten till Åland. Dnr 1.1-205/2011

2. 2011-03-15: Resa i tjänsten till Reggio Emilia, Italien. Dnr 1.1-206/2011

Redovisades även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 8 februari – 31 mars 2011

§30 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vid nämndens sammanträde den 17 februari i år frågade ersättaren Godfrey Etyang (s) hur många av förvaltningens praktikplatser för personer från Jobbtorg som har lett till fast anställning. Svar: Sedan januari 2009 har förvaltningen tagit emot 76 praktikanter. Av dessa har 23 gått vidare till fasta anställningar.

2. Vid nämndens sammanträde den 17 mars i år frågade ledamoten Eva Gustafson (s) hur förvaltningen arbetar med Språksam, satsningen på förstärkt svenska inom äldreomsorgen, och vilka effekter arbetet ger. Svar: En mycket uppskattad utbildning genomförs just nu vid Edö vård- och omsorgsboende för ett tiotal anställda. Effekten kan redovisas först när utbildningen är slutförd, men flera deltagare är intresserade av att vidareutbilda sig till undersköterska.

3. Vid nämndens sammanträde den 17 mars i år frågade ersättaren Thomas Bäcklin (fp) om det kommer att göras en uppföljning av det tidigare mötet med fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Svar: Uppföljningen kommer att göras inom ramen för det nyinrättade Farsta näringslivsråd.

4. Farsta Strands Naturvärn firar 20-årsjubileum och har fått ett diplom av förvaltningen för kvalitetshöjande och ekologiskt hållbar skötsel av naturmarken vid Högeruds-backen. Naturvärnet har framfört sitt varma tack för diplom och uppvaktning.

5. Som svar på fråga från ledamoten Mariana Moreira Duarte (mp) försäkrades att det kommer att städas efter slutfört arbete med strandpromenaden längs Magelungen. Den nya strandpromenaden invigs med korvgrillning tisdag 24 maj.

6. Årets Brå-dag i Farsta Centrum genomförs lördag 28 maj kl 11-14, på temat ungdomars förhållande till alkohol och narkotika. Elever från Kvickenstorpsskolan bjuder på underhållning.

7. Påmindes om återkopplingen den 12-14 maj av förra vårens boendedialog i Hökarängen, med besök av borgarrådet Joakim Larsson (m) lördag 14 maj.

8. Förvaltningens kommunikationsstrateg Marie Khoury kommer från och med nu att delta vid nämndens öppna forum och sammanträden för att göra snabbreferat som publiceras på stadens hemsida.

9. Aktuell arbetslöshetsstatistik redovisades.

10. Det aviserade kvalitetsseminariet flyttas från 12 maj till 15 september, bland annat eftersom staden har nya mallar för verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen.

§31 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Smygande nedskärning av fältassistentverksamheten vid Farsta stadsdelsförvaltning (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Översyn av avtalen med privata hemtjänstföretag (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

På fråga från ledamoten Eva Gustafson (s) om det har gjorts en konsultgranskning av socialtjänsten svarade förvaltningschef Ulla Thorslund att sådana granskningar görs mer eller mindre regelbundet för att säkerställa att ärenden och akter hanteras rättssäkert. Den nu aktuella konsultrapporten kommer att skickas till nämnden.

På fråga från ledamoten Arne Fredholm (m) om antalet ansökningar om sommarjobb och antalet tillgängliga jobb svarade Ulla Thorslund att nästan 600 ungdomar har sökt och att nämnden kommer att kunna erbjuda drygt 200 jobb. Förvaltningen väntar just nu på besked om hur mycket extra medel som nämnden kommer att tilldelas för sommarjobb.

Tjänstgörande ersättaren Annaklara Martin-Löf (mp) frågade hur sommarjobben fördelas bland de sökande ungdomarna. Förvaltningen återkommer med svar vid nästa sammanträde.

Ledamoten Karin Lekberg (s) påtalade att de stora mängder grovsopor som har gömts i snö kommer fram i tö. Ulla Thorslund försäkrade att det kommer att städas.

Ersättaren Godfrey Etyang (s) frågade varför de smidiga p-skivorna togs bort vid parkeringen i Farsta Centrum och ersattes med ett mindre miljövänligt och mer omständigt system. Ulla Thorslund svarade att det nya systemet är på väg att tas bort.

Ledamoten Vladan Boškovic (fp) framförde beröm till boendestödet inom socialpsykiatrin från en äldre invånare som är mycket nöjd med det stöd som ges.

Ordförande Birgitta Holm (m) tackade förvaltningen för ett mycket matnyttigt och viktigt studiebesök som några ledamöter och ersättare fick möjlighet att genomföra den 14 april vid familjestödsenhetens verksamhet i Tallkrogens hus.