Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Storforsplan 36 i Farsta centrum, gatuplanet, rum STORFORS

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-19.00

Tema: Föreningen Ung & Stolt berättar om sin verksamhet Läs mer...
Ung & Stolt är en förening för och med ungdomar och unga vuxna i Farsta stadsdelsområde. Verksamheten syftar till att stötta och hjälpa ungdomar.

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 19.00

1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

2 Anlägg kollektiv stadsodling i Farsta - svar på medborgarförslag

Ärendet utgick vid nämndens sammanträde den 23 april 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Gratis broddar till pensionärer - svar på medborgarförslag

4 Fler boulebanor på Olympiaplan i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

5 Förbättra stig på Farstaängen i Farsta - svar på medborgarförslag

6 Mångfald i bostadsbyggandet - för en bättre stadsdel. Svar på skrivelse från M och FP

7 Begäran om presidiemöten - svar på skrivelse från M och FP

8 Reinvestering i parker i Farsta stadsdelsområde - inriktnings- och genomförandebeslut

10 Den fortsatta driften av Lingberga gruppbostad

12 Farsta inrättar ett demokratiutskott

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 23 april 2015

14 Nya ledamöter i utvecklings- och näringslivsrådet

15 Förordnande av rättegångsombud

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

17 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2015

19 Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad - rapport från socialnämnden

20 Socialtjänstens kontakter med vuxna missbrukare oktober 2014 - rapport från socialnämnden

21 PRIO-medel till barn och unga med psykisk ohälsa 2012-2014 - rapport från socialnämnden

22 PRIO-medel till vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 - rapport från socialnämnden

23 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 april 2015

24 Funktionshinderrådets protokoll den 11 maj 2015

25 Pensionärsrådets protokoll den 21 april 2015 (extra möte)

26 Pensionärsrådets protokoll den 11 maj 2015

27 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

28 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

29 Gemensam ramavtalsupphandling av jourhemsverksamhet - förfrågningsunderlag

30 Svar till förvaltningsrätten över överklagat beslut i enskilt ärende

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

32 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

33 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 april 2015, sluten del av sammanträdet

34 Sociala delegationens protokoll den 7 maj 2015

§1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§2 Anlägg kollektiv stadsodling i Farsta

§3 Gratis broddar till pensionärer

§4 Fler boulebanor på Olympiaplan i Tallkrogen

§5 Förbättra stig på Farstaängen i Farsta

§6 Mångfald i bostadsbyggandet ­ för en bättre stadsdel

§8 Reinvestering i parker i Farsta stadsdelsområde

§10 Den fortsatta driften av Lingberga gruppbostad

§14 Nya ledamöter i utvecklings- och näringslivsrådet

§15 Förordnande av rättegångsombud

§18 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2015

§23 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§24 Nämndens frågor och information från förvaltningen