Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Läs mer...r kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

Handlingar och protokoll finns elektroniskt på www.insynsverige.se/stockholm-farsta.
I pappersform finns de på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

5 Ombyggnad och omstrukturering av Edö vård- och omsorgsboende och servicehus

7 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Veckobo

8 Ekonomisk månadsrapport juli 2017

REMISSER OCH YTTRANDEN

9 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

12 Motion M om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten

Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Serveringstillstånd för restaurang Rasteri Grill & Pizza i Farsta strand

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Serveringstillstånd för restaurang Grace of India i Gubbängen

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Detaljplan för del av Sköndal 2:1 vid kvarteret Korintkakan

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor

17 Socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2016

18 Funktionshinderrådets protokoll den 14 augusti 2017

19 Pensionärsrådets protokoll den 14 augusti 2017

20 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Lex Maria i kommunal verksamhet. Redovisning av allvarlig händelse i hälso- och sjukvården vid Edö servicehus

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

25 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

26 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p LVU. Anmälan av beslut enligt delegering

27 Sociala delegationens protokoll den 6 juli, 17 juli (extra sammanträde), juli och 17 augusti 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§5 Ombyggnad och omstrukturering av Edö vård- och omsorgsboende och

§7 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad -­ Veckobo

§8 Ekonomisk månadsrapport juli 2017

§9 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21) Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion M om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering

§13 Serveringstillstånd för restaurang Rasteri Grill & Pizza i Farsta strand

§14 Serveringstillstånd för restaurang Grace of India i Gubbängen

§15 Detaljplan för del av Sköndal 2:1 vid kvarteret Korintkakan i Sköndal

§16 Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor Årsrapport 2016 från miljö- och hälsoskyddsnämnden

§18 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§19 Nämndens frågor och information från förvaltningen