Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-06-21

Sammanträde 2005-06-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till EXTRA SAMMANTRÄDE 7/2005 med fastighets- och saluhalls Läs mer...nämnden den
21 juni 2005, kl 08.30 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god ring tel 508 262 71 snarast möjligt.

Ordföranden

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

4 Ny lokalisering av fastighets- och saluhallskontoret. Slutredovisning

5 Förvärv av tomträtten inom fastigheten Kampementet 4

6 Vitt band på Stadshuset på Nobeldagen för världens fattiga. Svar på remiss av skrivelse från Åsa Romson, (mp) och Ann-Margrethe Livh, (v)

7 Renhållningsordningen. Föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010. Remiss av förslag.*

8 Försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

9 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem. Lägesrapport.

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1-5/2005

11 Förbättring av säkerhetssystemet i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Genomförandebeslut

12 Uthyrningspolicy för fastighets- och saluhallskontorets bostäder. Svar på skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) samt svar på skrivelse från Björn Ljung m fl (fp).

14 Markupplåtelse för ny ridanläggning inom fastigheten Ågesta 1:4.

15 Installation av ångpannor i hus 13 Slakthusområdet. Genomförandebeslut

16 Om- och tillbyggnation av restaurang Örtagården i Östermalmshallen, fastigheten Riddaren 3. Genomförandebeslut.

18 Rapport från förvaltningschefen

20 Rivning av byggnad på fastigheten Hässelby Villastad 10:1, Melongatan 26 i Hässelby.

21 Representation vid Nordic Building Forums årsmöte i Reykjavik

Mötesinformation

 

Justerat:
2005-07-05


Karin Wanngård                                        Rolf Könberg


Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Godfrey Etyang (s)

Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Raymond Hansson (s)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Björn Ljung (fp)

Martin Michel (mp)

Sven Påfvels (kd)

 


Ersättare

Maria Bosdotter (s), tjänstgörande

Mohibul Ezdanikhan (v), tjänstgörande

Petra Gardos (m)

Sofia Johansson (s)

Shrin Nasirpour (s)

Eva Nordin (mp)

Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Oskar Öholm (m)

 


Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad, nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen vid kontoret: Mikael Forkner, Lena Karlsson, Jan Lind. Personalrepresentant (SKTF) Lillemor Öhman

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 juli 2005.

§2 Frågor för beredning till kontoret

Skrivelser för beredning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighets- och saluhallsnämnden enligt följande:

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till långsiktigt och kulturellt hållbar förvaltning av Hässelby Slott m.m. av ordföranden Karin Wanngård (s), bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.

§3 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom Fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Ny lokalisering av fastighets- och saluhallskontoret. Slutredovisning

Dnr FS2005/201/7

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner slutredovisningen gällande ny lokalisering av fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Förvärv av tomträtten Kampementet 4 av Seniorgården / JM Bygg

Dnr 2005-906-291

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvärv av bebyggelsen på fastigheten Kampementet 4 från Seniorgården AB till ett pris av 119 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i upprättat avtal.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om ett godkännande av förvärvet.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om en utökning av investeringsramen för 2005 med 119 mnkr med anledning av förvärvet av fastigheten Kampementet 4.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Vitt band på Stadshuset på Nobeldagen för världens fattiga. Svar på remiss av skrivelse av Åsa Romson, (mp) och Ann-Margrethe Livh, (v)

Dnr FS 2005/106/253-1

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Martin Michel (mp) och tjänstgörande ersättaren Mohibul Ezdanikhan (v), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, för sin del enligt fastighets- och saluhallskontorets förslag d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Reservation

Ledamoten Martin Michel (mp) och tjänstgörande ersättaren Mohibul Ezdanikhan (v) enligt deras framställda yrkande.

§8 Renhållningsordningen. Föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010. Remiss av förslag.

Dnr: FS2005/106/70

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar renhållningsnämndens remiss med detta tjänsteutlåtande och beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C 1.

Ledamoten Sven Påfvels (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C 2.

Ledamoten Björn Ljung m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, för sin del enligt fastighets- och saluhallskontorets förslag d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar renhållningsnämndens remiss med detta tjänsteutlåtande och beslutar om omedelbar justering.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) enligt deras framställda yrkande.

Ledamoten Sven Påfvels (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt deras framställda yrkande.

§9 Försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv

Dnr FS05/906/16

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att försälja fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv i enlighet med bilagda koncept till köpekontrakt.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets Sjukhem. Lägesrapport.

Dnr: FS2005/201/230

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande ombyggnaden av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1-5/2005

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 8 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 1-5/2005 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§12 Förbättring av säkerhetssystemet i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Genomförandebeslut

Dnr: 03-770-4170

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 8 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner ombyggnad och installation av ett nytt utrymnings- och säkerhetssystem vid Stadsbiblioteket till en kostnad om 13,5 mnkr under förutsättning att Kulturnämnden fattar erforderliga beslut så att kostnaden kan regleras genom tillägg på hyran.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Uthyrningspolicy för fastighets- och saluhallskontorets bostäder. Svar på skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åke Mezan (v) och Martin Michel (mp) samt svar på skrivelse från Björn Ljung m fl (fp)

Dnr: FS2005/111/270

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna åberopa detta tjänsteutlåtande och godkänna föreslagen policy för uthyrning av kontorets bostäder.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Mohibul Ezdanikhan (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D 1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D 2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt tjänstgörande ersättaren Mohibul Ezdanikhan (v) och ledamoten Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

I underrubriken ”Huvudregel” under rubriken ”Uthyrningspolicy för fastighets- och saluhallskontorets bostäder” ändra till ”Samtliga lediga lägenheter/bostäder, lägenheter i flerbostadshus/kontorshus, enfamiljshus, fritidshus/bostäder och bostadsrätter lämnas till bostadsförmedlingen”.

I underrubriken ”Undantag från huvudregel” under rubriken ”Uthyrningspolicy för fastighets- och saluhallskontorets bostäder” ändra till ”Förvaltningschefen kan besluta om undantag från huvudregeln om särskilda skäl föreligger och anmäla det till nämnden”.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) enligt deras framställda yrkande.

§14 Sommargårdar och kolloverksamhet. Svar på skrivelse från Martin Michel (mp) och Eva Nordin (mp)

Dnr FS2005/906/199

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 25 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Martin Michel (mp) och Eva Nordin (mp) gällande stadens kolloverksamhet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Markupplåtelse för ny ridanläggning inom fastigheten Ågesta 1:4

Dnr: FS2005/907/339

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att upplåta mark inom fastigheten

Ågesta 1:4 på 25 år för att ett nytt ridhus ska kunna uppföras.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag enligt bilaga E.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter proposition på framställt yrkande, för sin del enligt fastighets- och saluhallskontorets förslag d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att upplåta mark inom fastigheten

Ågesta 1:4 på 25 år för att ett nytt ridhus ska kunna uppföras.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt deras framställda yrkande.

§16 Installation av ångpannor i hus 13 Slakthusområdet. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/203/141

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt kontoret att upphandla bygg- och installationsarbeten upp till en kostnad av 4,3 mnkr för att installera nya ångpannor i hus 13, Slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Om- och tillbyggnation av restaurang Örtagården i Östermalms­hallen, fastigheten Riddaren 3. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/201/108

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighet- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt förvaltningen att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp om 4 mnkr för om- och tillbyggnad av restaurang Örtagården i Östermalms­hallen, fastigheten Riddaren 3.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Verksamhetsplan för 2005

Dnr FS/2005/120/224

Bordlagt 19 maj 2005 nr 10

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 8 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2005.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om minskat avkastningskrav om 19,1 mnkr med anledning av överförandet av tomträtter till markkontoret.

4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2005 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Mohibul Ezdanikhan (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F 1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F 2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt tjänstgörande ersättaren Mohibul Ezdanikhan (v) och ledamoten Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Fastighets- och saluhallskontorets uppgift är att förvalta och utveckla de byggnader som staden äger. Samtidigt ska kontoret också ha ett helikopterseende för att tillsammans med andra förvaltningar nå de mål som är bäst för stockholmarna.

Fastighets- och saluhallskontoret bör ta ett större ansvar för att i samarbete med socialtjänstnämnd och stadsdelsnämnder hitta bra lösningar för hemlösa. Det kan handla om lågtröskelboenden, försökslägenheter och träningsboenden i de fastigheter som Fastighets- och saluhallskontoret äger.

Fastighets- och saluhallskontoret bör i samråd med utbildningsförvaltningen, stadsdelsnämnderna och SISAB bistå med sin kompetens för att möjliggöra förmedling och konvertering av lämpliga lokaler som avses användas till förskoleverksamheter.

Fastighets- och saluhallskontoret bör i sitt arbete underlätta för stadens barn och ungdomar att få meningsfulla sommaraktiviteter. De sommargårdar vi har ska inventeras och i samarbete med stadsdelarna hitta bra lösningar för aktiviteter.

Fastighets- och saluhallskontoret ska ta initiativ till och se över om det finns några områden som kan exploateras för att öka antalet bostäder i Stockholm. Förslagen ska ske i samarbete med markkontoret och stadsdelsnämnderna.

Fastighets- och saluhallskontoret ska arbeta för att underlätta för företagare att få tag i lokaler. Kontoret bör också utarbeta policys för olika områden exempelvis för designers, konstnärer etc.

Fastighets- och saluhallskontoret bör i större utsträckning mäta hur nöjda kontorets kunder är genom intervjuer eller enkäter för att se om målet med ”nöjda kunder” har uppnåtts.

Fastighets- och saluhallskontoret skall även utveckla åtagandet att utarbeta en jämställdhets- och mångfaldsplan.

Inför arbetet med verksamhetsplanen 2006 bör Fastighets- och saluhallskontoret länka samman verksamhetsplanen med stadens miljöprogram. Mål och delmål skall vara lättbegripliga, tydliga och mätbara. Mål och delmål fastställs i tidplaner och följs upp. I god tid före årets slut görs avstämningar mot planerade mål/delmål. Nämnden rapporteras regelbundet om uppföljningarnas resultat.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) enligt deras framställda yrkande.

§19 Rivning av byggnad på fastigheten Hässelby Villastad 10:1, Melongatan 26 i Hässelby

Dnr FS2005/201/391

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner rivning av byggnad på fastigheten Hässelby Villastad 10:1, Melongatan 26 i Hässelby.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Representation vid Nordic Building Forums årsmöte i Reykjavik

Dnr FS2005/143/402

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna att två nämndledamöter och två tjänstemän deltar vid Nordic Building Forums årsmöte i Reykjavik den 18 – 20 september 2005.

Muntligt yrkande

Vice ordföranden Rolf Könberg (m) föreslog att godkänna sex nämndledamöter till deltagande av Nordic Building Forums årsmöte i Reykjavik.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter proposition på muntligt framställt yrkande, enligt det av vice ordföranden Rolf Könberg (m) samt att godkänna del av kontorets förslag d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna att sex nämndledamöter och två tjänstemän deltar vid Nordic Building Forums årsmöte i Reykjavik den 18 – 20 september 2005

§21 Rapport från förvaltningschefen

· Gården Börjesvik i Värmdö kommun.

Kontoret har haft diskussioner med Värmdö kommun där uthyrning alternativt försäljning diskuterats. Fastigheten har omfattande upprustningsbehov.

· Egendom och stiftelsefrågan.

Kontoret har fått i uppdrag att ytterligare utreda de ekonomiska problemen med stiftelsebildning samt att fortsätta förhandlingarna med Naturvårdsverket.

· Teatern Södra Fot

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att i tertialrapport 1 revidera nämndens förslag till budget med 400.000 kronor för att kontorets hyresgäst Södra Fot i Skarpnäck ska kunna beviljas motsvarande bidrag till hyran för 2005.

· Upphandling av skogsskötselentreprenad

Förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av skogsskötselentreprenaden finns att ta del av hos förvaltningschefen.

· Nynäsvägen

Förhandlingar pågår med Vägverket angående nya Nynäsvägen. Byggstart sker den 20 september 2005. Förhandlingar om intrångsersättning kommer under senhösten eller under 2006.

· Lövsätra

Förhandlingar pågår med Vägverket angående Norrortsleden.

· Medborgarhuset, Mondo

Information om terrassen som är byggd i Medborgarhusets trappa.

· Slakthusområdet

Miljöförvaltningen har gett kontoret ett föreläggande om att före den 30 juni 2005 göra en utredning om alternativa åtgärder inom Slakthusområdet för att minska bullret till omkringliggande bostäder. Förvaltningschefen påtalade de problem som finns med att bygga ytterligare bostäder i områdets absoluta närhet.

Förvaltningschefen Sten Wetterblad avslutade och önskade alla en trevlig sommar.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§22 Övriga frågor

Ordföranden Karin Wanngård (s) avslutade sammanträdet med att önska alla en trevlig sommar!

Inga övriga frågor behandlades.