Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-03-20

Sammanträde 2006-03-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 2/2006 med fastighets- och saluhallsnämnde Läs mer...n den
20 mars 2006, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser A

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret A

4 Underlag för planering för år 2007 och inriktning för åren 2008 och 2009. A

5 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2005 samt 1-2/2006. S

6 Stockholms miljöprogram 2007-2010”. Svar på remiss från Stadsledningskontoret.*S

8 Källsortering av avfallet från våra saluhalls- och partihallsområden. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezan (v). F

9 ”Larm även för döva”. Svar på remiss av motion från Nina Ekelund (kd). F

10 Förslag till bildande av Ösbyträsk naturreservat i Värmdö kommun. Svar på skrivelse från Värmdö kommun.*S

11 Fråga om byggnadsminnesförklaring av Kulturhuset, fastigheten Skansen 23, Norrmalm, Stockholms stad. Svar på remiss från Stadsledningskontoret.*F

12 Fastigheten Träspånet 2 i Gubbängen. Värdeöverföring till Marknämnden F

13 Rivning av vattenskadad parklek påd fastigheten Årsta 1:1 i Årsta. Genomförandebeslut F

14 Nytt koppartak på fastigheten Apotekaren 22. Genomförandebeslut F

15 Ombyggnad av magasinen i fastigheten Stadsarkivet 1, Kungsklippan 6. Genomförandebeslut *P

16 Ombyggnad av fastigheten Johanneshov 1:1, hus 15, Stureby Kött. Slutrapport P

17 Ombyggnad av fastigheten Blackebergs Gård 2, Blackebergs sjukhem. Slutredovisning P

18 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem. Lägesrapport P

20 Försäljning av del av fastigheterna Lappdal 1:3 och Lappdal 1:4 i Vallentuna kommun. F

21 Nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning, partihallar och Slakthusområdet. Svar på skrivelse från Rolf Könberg (m), Björn Ljung (fp) F

22 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Genomförandebeslut. Bordl FSN 9 februari 2006 nr 26 F

23 Anmälan av byggnadsdelegerades protokoll 1/2006

24 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:

2006-03-29

Karin Wanngård  Rolf Könberg


Närvarande:


Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Lamia Elamri (s)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)


Ersättare

Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Mohibul Ezdanikhan (v)
Ann Kuylenstierna (fp), tjänstgörande
Katarina Larsson (m)
Shrin Nasirpour (s)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Ann-Louise Thörn (kd)
Jan Valeskog (s)
Ann Westlund (mp)

 

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren
Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Lena Karlsson,
Julia Grunditz, Anita Granlund och Jan Lind.

Personalrepresentant SKTF: Lillemor Öhman. Borgarrådssekreteraren från
gatu- och fastighetsroteln Michael Silkesjöö.

 

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 3 april 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-01-18 -- 2006-02-20.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Underlag för planering för år 2007 och inriktning för åren 2008 och 2009

Dnr FS2006/120/116

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 17 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förslag till underlag för planering för år 2007 och inriktning för åren 2008 och 2009.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hos kommun­styrelsen begära att få ianspråkta 15 mnkr av tidigare års resultat för underhålls­åtgärder i fastighetsbeståndet.

 3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dom gemensamt framställda återremiss-yrkandet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag samt att utveckla och förbättra avfalls- och källsorteringsarbetet mot kända och kommande lagar och regler.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2005 samt 1-2/2006

Dnr FS2005/109/543

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 21 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2005 och 1-2/2006 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§6 ”Stockholms miljöprogram 2007-2010”. Svar på remiss från Stadsledningskontoret

Dnr FS2006/106/86

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Återredovisning av förutsättningarna för ett nytt Stadsbibliotek

Dnr 328-3818-2005

Fastighets- och saluhallskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Markkontoret och Kulturförvaltningen hade den 9 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Nämnden godkänner för egen del föreliggande programförutsättningar och kostnadsbedömningar för ett nytt stadsbibliotek
 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
 3. Ärendet överlämnas till Norrmalms stadsdelsnämnd för kännedom.
 4. Nämnden förklarar ärendet omedelbart justerat
  Marknämnden föreslås därutöver besluta och omedelbart justera följande:
 5. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa intentionsavtal rörande framtida utveckling av fastigheten Spelbomskan 12, mellan marknämnden och Hotelinvest & C:o KB, i enlighet med bilagda avtal.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt Fastighets- och saluhallskontorets, Stadsbyggnadskontorets, Markkontorets och Kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) enligt bilaga B1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga B2.

§8 Källsortering av avfallet från våra saluhalls- och partihallsområden. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezan (v).

Dnr FS2005/106/850

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen angående källsortering av avfallet från våra saluhalls- och partihallsområden.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§9 ”Larm även för döva”. Svar på remiss av motion från Nina Ekelund (kd).

Dnr FS2006/106/53

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att besvara remiss av motion av Nina Eklund (kd) med kontorets tjänsteutlåtande och besluta om att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att besvara remiss av motion av Nina Eklund (kd) med kontorets tjänsteutlåtande och besluta om att justera ärendet omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dom framställda yrkandet.

§10 Förslag till bildande av Ösbyträsk naturreservat i Värmdö kommun. Svar på skrivelse från Värmdö kommun.

Dnr FS2005/900/1017

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 21 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar skrivelse från Värmdö kommun om bildande av Ösbyträsk naturreservat med kontorets tjänsteutlåtande och beslutar om att justera ärendet omedelbart.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Fråga om byggnadsminnesförklaring av Kulturhuset, fastigheten Skansen 23, Norrmalm, Stockholms stad. Svar på remiss från Stadsledningskontoret.

Dnr FS2006/106/87

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 21 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom länsstyrelsens förslag om att byggnadsminnesförklara Kulturhuset och att överlämna detta tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Fastigheten Träspånet 2 i Gubbängen. Värdeöverföring till Marknämnden

Dnr FS2006/206/139

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 21 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att till Marknämnden överföra fastigheten Träspånet 2 till bokfört värde, 2.671.470 kronor och uppdrar åt kontoret att genomföra överföringen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Rivning av vattenskadad parklek på fastigheten Årsta 1:1 i Årsta. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/121

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna rivning av byggnad på fastigheten Årsta 1:1, Sandfjärdsgatan 39 Årsta.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Nytt koppartak på fastigheten Apotekaren 22. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/125

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att upphandla och genomföra omläggning av koppartak på fastigheten Apotekaren 22, etapp 1 under 2006 samt möjlighet att tilläggsbeställa etapp 2 och 3 under 2007 och 2008. Kostnaden för hela takomläggningen har bedömts till ca 9 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) enligt bilaga E1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga E2.

§15 Ombyggnad av magasinen i fastigheten Stadsarkivet 1, Kungsklippan 6. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/201/57

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att upphandla och genomföra ombyggnaden av magasinen i fastigheten Stadsarkivet 1 i samarbete med Stockholms Stadsarkiv inom en kostnadsram på 45,6 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Ombyggnad av fastigheten Johanneshov 1:1, hus 15, Stureby Kött. Slutrapport

Dnr FS2005/201/55

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner föreliggande slutredovisning och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Ombyggnad av fastigheten Blackebergs Gård 2, Blackebergs sjukhem. Slutredovisning

Dnr FS2005/203/306

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 17 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad av fastigheten Blackebergs Gård 2, Blackebergs sjukhem.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem. Lägesrapport

Dnr FS2005/201/230

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande lägesrapport gällande ombyggnad av fastigheten Rio 8.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Ärende som utgått

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna paragraf.

§20 Försäljning av del av fastigheterna Lappdal 1:3 och Lappdal 1:4 i Vallentuna kommun.

Dnr FS2005/906/621

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheterna Lappdal 1:3 och Lappdal 1:4 i Vallentuna kommun (torpet Björkhagen mm).

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna att arrendeavtal för ett mindre markområde i anslutning till ovan nämnda försäljningsobjekt upprättas för en tid av 25 år.

 

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheterna Lappdal 1:3 och Lappdal 1:4 i Vallentuna kommun (torpet Björkhagen mm).

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna att arrendeavtal för ett mindre markområde i anslutning till ovan nämnda försäljningsobjekt upprättas för en tid av 25 år.

Reservation

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dom gemensamt framställda yrkandet.

§21 Nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning, partihallar och Slakthusområdet. Svar på skrivelse från Rolf Könberg (m), Björn Ljung (fp)

Dnr FS2005/106/852

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen angående nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga G.

§22 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Genomförandebeslut.

Bordl FSN 9 februari 2006 nr 26

Dnr FS2005/207/681

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden delegerar till kontoret att teckna avtal om försäljning av del av Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) med Abbas och Danka Asly i princip i enlighet med de villkor som framgår av tjänsteutlåtandet.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för berörd del av Fatbursparken.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå förslaget om att teckna avtal om försäljning av den del av fastigheten 9:1 som omfattar det s.k. Banmästarbostället för köpeskillingen 850 000 kr samt att uppdra till förvaltningen att undersöka om de problem som råder för lokalhyresgästen att bedriva avtalad verksamhet, samt det uttalade missnöje som finns med staden som hyresvärd, kan lösas genom ett frångående av hyresavtalet mot rimlig ersättning.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ersättaren Margot Thorin m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) enligt bilaga H2.

§23 Anmälan av byggnadsdelegerades protokoll 1/2006

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden godkände anmälan.

§24 Rapport från förvaltningschefen

 • Förvaltningschefen rapporterade om läget med uthyrningen av Mondos gamla lokaler vid Medborgarplatsen.

 • Förvaltningschefen rapporterade att han deltagit vid fastighetsmässan Mippim i Cannes.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§25 Övriga frågor

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till fastighets- och saluhallsnämnden enligt följande:

1. Skrivelse angående utemiljön i slakthusområdet och Årsta partihallar, bilaga I.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.