Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-06-19

Sammanträde 2006-06-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Diskussion med revisorerna med anledning av granskning av år 2005 och 2006.

3 Yttrande över revisorernas årsrapport 2005. *A

4 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser A

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret. A

6 Anmälan om semester för förvaltningschefen för Fastighets- och saluhallskontoret S

7 Anmälan av beslut avseende personuppgiftsombud vid Fastighets- och saluhallskontoret. A

8 Översyn av stadens administration. Remiss *A

9 Anmälan om genomförd upphandling av receptions- och bevakningstjänster i Kulturhuset S

10 Överföring av fastigheten Sötmandeln 1, Sirapsvägen 5 i Farsta, till Marknämnden. Genomförandebeslut S

11 Upplåtelse av mark för äventyrspark i Sofielundsområdet i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut F

12 Redovisning av fastigheter kopplade till el-allergi. Svar på skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp). F

13 Renovering och ombyggnad av lokaler i fastigheten Klamparen 7 för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Genomförandebeslut *F

14 Förslag till långsiktigt och kulturellt hållbar förvaltning av Hässelby Slott. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s). Återremiss. F

15 Norrortsleden. Lägesrapport F

16 Avtal för fjärrvärme – fjärrkyla med Fortum i fastigheten Skansen 23. F

17 Utbyggnad av boende för hemlösa inom f d Råcksta äldreboende. Lägesrapport P

18 Införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet. Lägesrapport P

19 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokaler på Slakthusområdet för Stockholms Butikkött Försäljning AB i hus 40 på fastigheten Johanneshov 1:1. Lägesrapport P

20 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2006-06-26
Karin Wanngård Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter
Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Jonny Munkhammar (fp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Johan Bohman (m)
Mohibul Ezdanikhan (v)
Petra Gardos (m)
Stefan Hansson (s)
Ann Kuylenstierna (fp)
Shrin Nasirpour (s), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)
Margot Thorin (fp)
Katarina Larsson (m)

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och vikarierande nämndsekreterare Anita Granlund. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner, Jan Lind, Anders Nilfjord. Vidare personalrepresentanter från SKTF Lillemor Öhman och från SKAF Louis Lopez. Borgarrådssekreteraren från gatu- och fastighetsroteln Michael Silkesjöö. Därutöver t.o.m § 2 från revisorgrupp 2, revisorerna Östen Bohlin (fp), Ingrid Dorle Andersson (s), Börje Linder (s), Barbro Ernemo (v) och Gunilla Karlström (s) samt från revisionskontoret stadsrevisor Gunnar Björkman och tjänstemännen Jan-Erik Ek och Hans Classon.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 4 juli 2006 i Stadshuset.

§2 Diskussion med revisorerna med anledning av granskning av år 2005 och 2006

Stadsrevisor Gunnar Björkman gav en sammanfattande bild från revisionen av nämndernas verksamhet 2005. Vice ordföranden Östen Bohlin (fp) och ledamoten Ingrid Dorle Andersson (s) från revisorsgrupp 2 informerade om revisionen av fastighets- och saluhallsnämndens verksamhet 2005 och planerade granskningar 2006, samt diskuterade granskningen och planen tillsammans med nämnden.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade efter avslutad överläggning för informationen.

§3 Yttrande över revisorernas årsrapport 2005

Dnr FS2005/103/122

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna kontorets yttrande över årsrapport 2005.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att till revisorerna överlämna och åberopa förvaltningens yttrande över årsrapport 2005.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till Fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-05-05 – 06-05-22.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§6 Anmälan om semester för förvaltningschefen för Fastighets- och saluhallskontoret

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner anmälan av semester för fastighets- och saluhallsdirektör Sten Wetterblad.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§7 Anmälan av beslut avseende personuppgiftsombud vid Fastighets- och saluhallskontoret.

Dnr FS2006/110/368

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av beslut om personuppgiftsombud vid Fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Översyn av stadens administration. Remiss, dnr 030-2455/05

Dnr FS/2006/106/345

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets remissvar på slutrapporten översyn av stadens administration

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§9 Anmälan om genomförd upphandling av receptions- och bevakningstjänster i Kulturhuset

Dnr FS2005/131/615

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 18 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar lägga anmälan om genomförd upphandling av receptions- och bevakningstjänster till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Överföring av fastigheten Sötmandeln 1, Sirapsvägen 5 i Farsta, till Marknämnden. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/206/366

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överföra fastigheten Sötmandeln 1 i Farsta till Marknämnden.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Upplåtelse av mark för äventyrspark i Sofielundsområdet i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/207/371

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret skall uppta förhandlingar med Stockholm Action Center AB angående upplåtelse av mark för äventyrspark i Sofielundsområdet i Huddinge med en arrendetid på 25 år.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandet av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att anta återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att

återremittera ärendet med uppdrag till kontoret att utföra en mer komplett och hållbar miljökonsekvensbeskrivning med betoning på buller, avgaser och föroreningar i samband med planerade åtgärder. Särskild hänsyn ska tas till det faktum att anläggningen föreslås läggas på en höjd och i närheten till Sörmlandsleden och Paradisets- och Tornbergets naturområden.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dem framställda yrkandet.

§12 Redovisning av fastigheter kopplade till el-allergi. Svar på skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp).

Dnr FS2005/106/977

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden anser att skrivelsen är besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandet av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att anta återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Det saknas en ordentlig kartläggning av torpen i kontorets svar på skrivelsen. Därför vill vi upprepa önskemålet om att få kunskap om hur många fastigheter som Fastighets- och saluhallskontoret bedömer är lämpliga för el-överkänsliga. När det gäller frågor om el-överkänsliga skall ”försiktighetsprincipen” gälla.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd).

§13 Renovering och ombyggnad av lokaler i fastigheten Klamparen 7 för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/70

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna renovering och ombyggnation av Stockholm Stads Bostadsförmedling AB:s lokaler inom fastigheten Klamparen 7, Fleminggatan 6, för deras räkning till en beräknad kostnad om 5,7 mnkr.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Förslag till långsiktigt och kulturellt hållbar förvaltning av Hässelby Slott. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s). Återremiss.

Dnr FS2005/111/650

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallskontoret föreslår att fastighets- och saluhallsnämnden som svar på skrivelsen åberopar detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandet av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att anta återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Kontoret måste återkomma med förslag om hur den långsiktigt hållbara förvaltningen av Hässelby slott kan åstadkommas för att bland annat arrangera en upprustning av slottet samt att en underhållsplan upprättas som är bestående för framtiden.

Det är viktigt att staden tar ett kulturpolitiskt ansvar för Hässelby slott. Att det vid en eventuell försäljning skulle ge staden garantier för framtiden vad gäller slottets användning är felaktigt. En försäljning kan aldrig bli aktuell om det finns en vilja att behålla slottet publikt. Ett avtal gäller bara med den första köparen. Skulle denna köpare sälja slottet vidare faller avtalet mellan staden och den ursprungliga köparen. Därmed finns inga garantier för att slottet är offentligt för framtiden.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd).

§15 Norrortsleden. Lägesrapport

Dnr FS2005/900/310

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna denna lägesrapport.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Avtal för fjärrvärme – fjärrkyla med Fortum i fastigheten Skansen 23.

Dnr FS2006/203/373

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tecknandet av 10-åriga avtal med AB Fortum Värme för fjärrvärme respektive fjärrkyla till fastighet Skansen 23, Kulturhuset. Total årlig kostnad är beräknad till ca 5,6 mnkr.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till bordläggning.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till kontorets förslag.

Yrkanden och beslut i denna del

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandet av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att anta bordläggning. Nämnden hade sålunda beslutat att bordlägga ärendet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd).

§17 Utbyggnad av boende för hemlösa inom f d Råcksta äldreboende. Lägesrapport

Dnr FS2006/201/2

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande ombyggnation av Råcksta äldreboende till Stiftelsen Hotellhem.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet. Lägesrapport

Dnr FS2005/203/211

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokaler på Slakthusområdet för Stockholms Butikskött Försäljning AB i hus 40 på fastigheten Johanneshov 1:1. Lägesrapport

Dnr FS2006/201/40

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 29 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Slakthusområdet för Stockholms Butikskött Försäljning AB i hus 40, på fastigheten Johanneshov 1:1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Rapport från förvaltningschefen

 • Fastighets- och saluhallsdirektören rapporterade om att stadens ekonomiutskott godkänt att utbildningsförvaltningen hyr fordonstekniskt center av Kilenkrysset på den mark som nämnden tidigare beslutat att sälja i Kungens Kurva. Detta medför att försäljning nu genomförs.

 • Fastighets- och saluhallsdirektören rapporterade om att 2 100 personer har anmält intresse och hämtat ut handlingar gällande arkitekttävlingen för det nya stadsbiblioteket.

 • Fastighets- och saluhallsdirektören önskade samtliga närvarande nämndledamöter, fackliga företrädare och borgarrådssekreterare trevlig sommar.

§21 Övriga frågor

Ordföranden tackade nämnden och förvaltningen och önskade en skön sommar!