Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-10-26

Sammanträde 2006-10-26

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9-10/2006. S

5 Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm. Svar på remiss från Stadsledningskontoret*S

6 Överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut S

7 Anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Svar på remiss från stadsledningskontoret. Återremiss HEMLIGT A

8 Redovisning av utredning rörande Forsen-området i Farsta Strand F

9 Iordningställande av kontor för Medeltidsmuseet i fastigheten Gamla Stan 1:2. Inriktningsbeslut F

10 Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. i Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport P

11 Om- och tillbyggnation av restaurang Örtagården i fastigheten Riddaren 3. Slutrapport P

13 Inredning av norra vinden i Stockholms Stadshus, fastigheten Eldkvarn 1. Slutrapport P

14 Ombyggnad av magasinen i fastigheten Stadsarkivet 1. Lägesrapport P

15 Avskrivning av hyresskuld för Stiftelsen Skulpturens Hus och för Stockholm Sculture Trienal i fastigheten Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2, Vinterviken.

Bordlagt 21 september 2006 nr 5
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Policys för upphandling konkurrensutsättning. Svar på remiss från Stadsledningskontoret.

Bordlagt 21 september 2006 nr 10
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Koloniverksamhet. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezán (v).

Bordlagt 21 september 2006 nr 14
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken-Stockholmsdelen. Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden

Bordlagt 21 september 2006 nr 15
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2006-11-06
Karin Wanngård Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter
Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Lamia Elamri (s)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Shrin Nasirpour (s)
Ann Westlund (mp)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Tjänstemän
Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner, Anita Granlund och Jan Lind. Personalrepresentant från SKTF Lillemor Öhman.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 9 november 2006 i Stadshuset.

§2 Sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till Fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-09-13 – 2006-10-04.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9-10/2006

Dnr FS2005/109/543

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 9-10/2006 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§5 Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm. Svar på remiss från Stadsledningskontoret

Dnr FS2006/106/123

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 26 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar besvara remissen med detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

§6 Överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/900/81

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 okober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna de i utlåtandet föreslagna fastighetsöverföringarna till AB Stadsholmen (bilaga 1).

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna att inte överföra objekt enligt bilaga 1.

 

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut, att inte överföra fastigheten Södermalm 9:1, samt att därutöver anföra:

  Vi har tidigare klargjort vår ståndpunkt när det gäller stadens ägande av Banmästarbostället i Fatbursparken. Vår uppfattning är att en avyttring kan ske på mest fördelaktigt sätt om fastigheten inte överförs till Stadsholmen. Kontoret bör således skyndsamt återuppta och slutföra arbetet med att sälja den aktuella fastigheten till Abbas och Danka Asly, i enlighet med de principer som tidigare föreslagits men som den förra majoriteten sade nej till.

  Reservation

  Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) för beslut enligt kontorets förslag

  §7 Anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Svar på remiss från stadsledningskontoret. Återremiss HEMLIGT

  Dnr FS2006/106/328

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets remissvar på ”anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser”.

  2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §8 Redovisning av utredning rörande Forsen-området i Farsta Strand

  Dnr FS2005/906/17

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning avseende promenadstråk i Forsenområdet, och beslutar att rapporten från Ekologigruppen sänds över till Markkontoret för vidare handläggning.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som är lämpliga för att förse Forsenområdet med vatten och avlopp, samt att undersöka de möjligheter som kan finnas för att åstadkomma kompletterande villabebyggelse i området.

   1. Nämnden beslutar att stadens fastigheter i området skall bjudas ut till försäljning när förutsättningar för detta föreligger.

   Beslut

   Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

   §9 Iordningställande av kontor för Medeltidsmuseet i fastigheten Gamla Stan 1:2. Inriktningsbeslut

   Dnr FS2006/201/71

   Fastighets- och saluhallskontoret hade den 8 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Ärendet förelågs även av en komplettering. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

   1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt Fastighets- och saluhallskontoret (FSK) att teckna hyresavtal med Stadsmuseinämnden för tillbyggnaden av ny kontorsdel till Medeltidsmuseet i Norrbro. Hyresavtalet skall vara ett självkostnadsavtal och täcka nämndens kostnader.

   2. Fastighets- och saluhallsnämnden uppdrar åt kontoret att när avtal tecknats utföra tillbyggnaden. Tillbyggnaden är beräknad till 8,5 mnkr.

   3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att bekosta evakueringen av Medeltidsmuseet till en beräknad kostnad av ca 5 mnkr.

    

    Beslut

    Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

    §10 Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. i Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport

    Dnr FS2005/203/76

    Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

    1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport 3 gällande utbyte av installationer m.m. i fastigheten Skansen 23.

    Beslut

    Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

    §11 Om- och tillbyggnation av restaurang Örtagården i fastigheten Riddaren 3. Slutrapport

    Dnr FS2005/201/108

    Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

    1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande om- och tillbyggnation av restaurang Örtagården i Östermalms­hallen, fastigheten Riddaren 3.

    Beslut

    Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

    §12 Nytt koppartak på fastigheten Apotekaren 22. Lägesrapport

    Dnr FS2006/201/125

    Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

    1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande omläggning av koppartak på fastigheten Apotekaren 22.

    Beslut

    Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

    §13 Inredning av norra vinden i Stockholms Stadshus, fastigheten Eldkvarn 1. Slutrapport

    Dnr FS2005/201/442

    Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

    1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad av norra vinden i Stockholm stadshus till sammanträdesrum m.m.

    Beslut

    Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

    §14 Ombyggnad av magasinen i fastigheten Stadsarkivet 1. Lägesrapport

    Dnr FS2005/201/57

    Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

    1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande ombyggnaden av magasinsplan i fastigheten Stadsarkivet 1.

    Beslut

    Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

    §15 Avskrivning av hyresskuld för Stiftelsen Skulpturens Hus och för Stockholm Sculture Trienal i fastigheten Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2, Vinterviken.

    Dnr FS2006/129/494

    Bordlagt 21 september 2006 nr 5

    Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Ärendet förelågs av en lägesrapport av den 23 oktober 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

    1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att subventionera Stiftelsen Skulpturens Hus och Stockholm Sculture Trienals ekonomiska förening med totalt 680.885 kr avseende hyra för perioden augusti till december månad 2006 under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner justering av avkastningskrav enligt beslutspunkt 2.

    2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att i tertialrapport 2 begära om justering av avkastningskravet motsvarande det belopp som subventionen avser.

     

     Beslut

     Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att avslå kontorets förslag till beslut.

     Särskilt uttalande

     Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga B1.

     Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga B2.

     §16 Policys för upphandling konkurrensutsättning. Svar på remiss från Stadsledningskontoret.

     Dnr FS2006/106/412

     Bordlagt 21 september 2006 nr 10

     Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

     1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att tillstyrka förslagen till policys för upphandling och konkurrensutsättning samt lämna kontorets skrivelse som yttrande över remissen.

     Beslut

     Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

     Särskilt uttalande

     Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga C.

     §17 Koloniverksamhet. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezán (v)

     Dnr FS2005/907/851

     Bordlagt 21 september 2006 nr 14

     Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

     1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa detta tjänsteutlåtande.

     Beslut

     Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

     §18 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken-Stockholmsdelen. Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden

     Dnr FS2006/106/416

     Bordlagt 21 september 2006 nr 15

     Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

     1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och tillstyrka förlaget till översiktplan för Nationalstadsparken-Stockholmsdelen.

     Yrkanden

     Bifall yrkades till kontorets förslag.

     Ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

     Beslut

     Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

     Reservation

     Ledamoten Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

     §19 Rapport från förvaltningschefen

     § I anslutning till dagens sammanträde med nämnden bjöd förvaltningschefen in till guidning av de nyrenoverade lokalerna på plan 4 och 5 i stadshuset.

     §20 Övriga frågor

     Två inkommande skrivelser anmäldes för beredning till kontoret:

     1. Skrivelse angående försäljning av fastigheter och mark, enligt bilaga E1.

     2. Skrivelse angående nämndens ansvar för Slakthusområdets framtid, enligt bilaga E2.

     Beslut

     Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till Fastighets- och saluhallskontoret.