Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

6 Framtida förvaltning av bergrum som överförts från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut

7 Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Lägesrapport 1

8 Remiss av Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder. Svar på remiss *

9 Remiss av klimatberedningens slutbetänkande "Svensk klimatpolitik" (SOU 2008:24). Svar på remiss *

10 Motion - vindkraftsetablering i Nynäshamns kommun. Svar på remiss *

11 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Gateau AB. Slutrapport

12 Rivning av byggnad på fastigheten Anisen 1, Lingvägen 188 i Farsta. Slutrapport

13 Försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka samt köp av Fastighets AB Styckmästaren 1. Genomförandebeslut

14 Försäljning av markområde till SYVAB, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, 2:46 och Näs 2:1. Genomförandebeslut

16 Planändring för genomförande av vision Matstaden i Slakthusområdet.

Bordlagt FN 2008-04-17 § 14
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 29 maj 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-04-02 – 2008-04-29.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2008

Dnr 2008/109/054

Fastighetskontoret hade den 30 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2008 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tertialrapport 1 år 2008

Dnr 2008/121/204

Fastighetskontoret hade den 7 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för 2008.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 1 för 2008 till kommunstyrelsen.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att den av kontoret föreslagna omslutningsförändringen fastställs.

 4. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) enligt bilaga A1.

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga A2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga A3.

§6 Framtida förvaltning av bergrum som överförts från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut

Dnr 2008/209/157

Fastighetskontoret hade den 26 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning av framtida förvaltning av bergrum som överförts från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Lägesrapport 1

Dnr2008/206/158

Fastighetskontoret hade den 5 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport om arbetet med stadens fastigheter inom Vallentuna kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga B1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga B2.

§8 Remiss av Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder. Svar på remiss

Dnr 2008/106/148

Fastighetskontoret hade den 30 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s.

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och att justera ärendet omedelbart.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

§9 Remiss av klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU 2008:24). Svar på remiss

Dnr 2008/105/138

Fastighetskontoret hade den 28 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

§10 Motion – vindkraftsetablering i Nynäshamns kommun. Svar på remiss

Dnr 2008/208/125

Fastighetskontoret hade den 28 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

§11 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Gateau AB. Slutrapport

Dnr2006/201/627

Fastighetskontoret hade den 23 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande hyresgästanpassning/ombyggnad inom fastigheten Johanneshov 1:1 till Gateau AB.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Rivning av byggnad på fastigheten Anisen 1, Lingvägen 188 i Farsta. Slutrapport

Dnr FS2007/201/347

Fastighetskontoret hade den 22 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivning av byggnad på fastigheten Anisen 1, Lingvägen 188 i Farsta.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka samt köp av Fastighets AB Styckmästaren 1. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/031

Fastighetskontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden för sin del godkänner försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka kommun till Näslandet Skogsförvaltning AB för 38 miljoner kronor

 2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka kommun till Näslandet Skogsförvaltning AB för 38 miljoner kronor samt köp av bolaget Fastighets Aktiebolag Styckmästaren för en köpeskilling 25800000 kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp), d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden för sin del godkänner försäljningen av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka kommun till Näslandet Skogsförvaltning AB för 38 miljoner kronor.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att, till de friköpta tomter (samt tomter där avstyckning pågår och där husägarna kommer att få erbjudande att köpa) tillhörande Näs 2:1, trygga nuvarande tillgång till marken vid vattnet som tomt-ägarna har arrendeavtal med fastighetskontoret idag. Arrendeavtalen med kontraktsnummer 5004512, 5004514, 5004515, 5003628, 5004516, 5004517, 5004518, 5004519, 500,4520, 5004521, 5004522, 5004553 förlängs därmed att gälla till och med 2018-09-30. Arrendeavgiften indexuppräknas varje år i enlighet med indexklausul i arrendeavtalen och arrendeavgiften tillfaller ägaren av marken. Arrendatorn äger rätt att säga upp avtalet. Denna justering förutsätter köparens godkännande.

 3. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljningen av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka kommun till Näslandet Skogsförvaltning AB för 38 miljoner kronor samt köp av bolaget Fastighets Aktiebolag Styckmästaren för en köpeskilling 25800000 kronor.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§14 Försäljning av markområde till SYVAB, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, 2:46 och Näs 2:1. Genomförandebeslut

Dnr 2007/206/066

Fastighetskontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att sälja ett markområde på Näslandet, fastigheterna Hörningsholm 2:46, del av 2:44 och del av Näs 2:1 i Botkyrka kommun och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra försäljningen.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Nybyggnation av kök och renovering av Långholmens restaurang, fastigheten Alstavik 1:1. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/201/446

Fastighetskontoret hade den 6 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en nybyggnation av kök och varumottagning samt renovering och upprustning av nuvarande kök och matsal till Långholmens Hotell AB på fastigheten Alstavik 1, för en budgeterad kostnad av 25 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden godkänner nytt hyresavtal med Långholmens Hotell AB med en årshyra på 8 mnkr och en hyrestid om 10 år.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Planändring för genomförande av vision Matstaden i Slakthusområdet.

Bordlagt FN 2008-04-17 § 14

Dnr 2008/106/140
DnrE2008-215-00597

Fastighetskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret verkar för en detaljplaneändring för området Matstaden i Slakthusområdet i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området Matstaden i Slakthusområdet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga G1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga G2.

§17 Olovlig fordonstrafik vid Riksten. Svar på skrivelse från Martin Michel (mp)

Bordlagt FN 2008-03-19 § 6

Dnr2008/101/105

Fastighetskontoret hade den 28 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport som svar på skrivelsen och uppdrar åt kontoret att i samverkan med berörda kommuner, polismyndigheter och andra myndigheter, fortsätta verka mot den olagliga fordonstrafiken

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Rapport om klottersanering

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2008 är fram till den 13 maj 228.000 kronor vilket är en minskning i förhållande till motsvarande period förra året med 120.000 kronor.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader.

Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Trafikkontoret har genomfört en upphandling där staden delas in i tre olika distrikt. Avtalet som omfattar en mängd på drygt 14 mnkr per år ska gälla från 1 april 2008. Upphandlingen omfattar bland annat vite vid brott mot 24-timmarsregeln och krav på elektronisk återkoppling med bilder, polisanmälan, arbetsbeskrivning m.m.

Utredning om i vilken utsträckning det är fördelaktigt för fastighetskontoret att ansluta sig till avtalet pågår.

Fr.o.m. den 1 april 2008 överfördes 48 bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut. Många av ingångarna till bergrummen är föremål för mycket klotter och nedskräpning. Kontoret undersöker om det är fördelaktigt att genomföra klottersanering av bergrummen genom att ansluta sig till den upphandling som trafikkontoret genomfört enligt ovan.

Under andra halvåret 2007 har kontoret deltagit i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 62 personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid 34 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

I förhållande till föregående rapport till nämnden är läget oförändrat. D.v.s. 15 av de 34 tillfällena är under utredning, elva fall ligger hos åklagare och åtta av fallen har lett till åtal.

Kontoret har under månaderna januari – maj gjort ett uppehåll med väktarinsatserna. Skälet är att trafikkontoret inte kunnat prioritera dessa åtgärder av ekonomiska skäl. Fastighetskontoret har beslutat att avvakta med fortsatta väktarinsatser. Kontoret kommer att undersöka om det finns någon annan medfinansiär exempelvis Sisab och/eller SL.

§19 Rapport från förvaltningschefen

- Information angående försäljningar av jordbruk och försäljningar till andra kommuner.

- Försäljningsläget gällande Hässelby Slott.

- Rapport om bosättningarna i Nackareservatet.

§20 Övriga frågor

Ordföranden Ulla Hamilton (m) påminde att nästa sammanträde med fastighets-nämnden sker i Vinterviken den 17 juni 2008 (se tidigare utsänd inbjudan).