Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-10-26

Sammanträde 2010-10-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till fastighetsnämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2010

5 Anmälan av beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen samt beslut om vissa ändringar av vad som utgör verkställighet vid fastighetskontoret

6 Exploatering för ny bebyggelse i Nynäshamn och Haninge kommun. Svar på skrivelse från Martin Michel (MP) och Yildiz Kafkas (MP) samt (S) och (V)

7 Inventera i vilka av stadens hus det skulle passa att installera hjärtstartare. Svar på skrivelse från Bengt Sandberg m.fl. (S)

8 Elsäkerhetsansvar på fastighetskontoret

9 Nytt avtal gällande överlåtelse av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut

10 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Yvonne Fernell-Ingelström (M) att tillsammans med tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 2 november i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 12 oktober 2010 och den 26 oktober 2010 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-05-20 – 2010-10-05 enligt förteckning från den 7 oktober 2010 anmäls.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll

Dnr 1.1.3-003/2010

Protokoll 4/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 6 september 2010 anmäls.

§5 Anmälan av beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen samt beslut om vissa ändringar av vad som utgör verkställighet vid fastighetskontoret

Dnr 1.4.-437/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av förvaltningschefens beslut den 20 september 2010 om vidaredelegation.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag enligt rubricerat samt i övrigt anförs följande:

Vi vill hänvisa till oppositionens gemensamma reservation i fastighetsnämnden den 16 december 2008. Vi anser att delegationsordningen inom fastighetsnämnden under alliansens styre sedan hösten 2006 gått för långt och att nämndens demokratiska inflytande, insyn och ansvar beskurits allt för mycket.

Alliansens ansvarslösa hållning som majoritet i nämnden under de senaste 4 åren har bidragit till sämre politisk styrning och inflytande som lett till många dåliga beslut. Exempel på det är försäljningarna av stadens stora markegendomar i grannkommunerna som drivits igenom i strid mot den egna försäljningspolicyn och krav på affärsmässighet, energieffektiviseringsarbetet som havererade under större delen av förra mandatperioden, nedprioritering av fastigheternas underhåll, avtalsändringar och kraftiga hyreshöjningar som upprört många hyresgäster främst inom konstnärs- och kultursektorn, genomdrivande av en ny närmast skandalös skogsskötselplan utan remissförfarande (man tackar nej till kunskap) som går stick i stäv mot biologisk mångfald, modern miljövård, hänsyn till det rörliga friluftslivet med mera.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i tjänstgörande ordföranden Martin Michels (MP) och Bengt Sandbergs m.fl. (S) förslag till beslut.

§6 Exploatering för ny bebyggelse i Haninge och Nynäshamns kommun. Svar på skrivelse från Martin Michel (MP) och Yildiz Kafkas (MP) samt (S) och (V)

Dnr 1.6-461/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets svar på skrivelse rörande exploatering för ny bebyggelse i Haninge och Nynäshamn.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Stockholms stad äger markområden, huvudsakligen skogsmark kring pendeltågsstationerna Hemfosa i Haninge kommun och Segersäng i Nynäshamns kommun. En enig nämnd har tidigare beslutat att på förvaltningens förslag utreda dessa kollektivtrafiknära områden för exploatering av bostäder, arbetsplatser, handel med mera Det är viktigt att utredningsarbete fortsätter särskilt med beaktande av att vi har svår bostadsbrist i regionen. Här skulle många lägenheter kunna byggas utan att värdefull jordbruksmark offras. Ett boende kan erbjudas med god tillgängligheten till kollektivtrafiken vilket innebär att bilägande och parkeringsnorm kan minimeras. Detta bidrar i sin tur till en hållbar miljö i boende och till att vi kan uppnå högt ställda miljömål.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§7 Inventera i vilka av stadens hus det skulle passa att installera hjärtstartare. Svar på skrivelse från Bengt Sandberg m.fl. (S)

Dnr1.6-463/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets svar på skrivelse från Bengt Sandberg m.fl. (S) angående installation av hjärtstartare (defibrillator).

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Elsäkerhetsansvar på fastighetskontoret

Dnr 1.4-470/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets utlåtande om elsäkerhetsansvar.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetskontoret att kartlägga vilka fastigheter innehavaransvaret åvilar nämnden respektive hyresgästen och uppdrar till fastighetskontoret att återrapportera uppdraget.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§9 Nytt avtal gällande överlåtelse av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-083/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 till köpare enligt upprättat avtal för 50 miljoner kronor.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag om ändringsavtal samt i övrigt anföra följande:

Oppositionen hänvisar till tidigare reservationer och ersättaryrkanden i fastighetsnämnden 2008-11-11, till gemensam reservation i fastighetsnämnden 2009-06-16, till gemensam reservation och ersättaryttrande i fastighetsnämnden 2009-10-20 samt minoritetsåterremiss och beslut i kommunfullmäktige. Återremissen handlade om att servitutsavtal ska vara klart, redovisat och samrådsgranskat innan försäljningsärendet åter tas upp till kommunfullmäktige för beslut.

Alliansens hantering av och brådska med att leverera förslag till beslut trots att viktiga delar i beslutsunderlagen alltför ofta saknas, vittnar om en nonchalans och slarv av häpnadsväckande slag. Frågan är om detta slarv är omedvetet eller rentav medvetet, eftersom den är ständigt återkommande. Respektlösheten för hur en nämnd ska arbeta och ärenden ska hanteras liksom för det demokratiska arbetet är snarare regel än undantag.

Vi beklagar att nämnden tidigare inte lyckades skapa en god ekonomi av denna unika fastighet. Vi beklagar än mer att alliansen inte ansträngt sig mer att behålla Hässelby slott och dess parterrträdgård, utan finner det enklast att sälja.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Martin Michel (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i tjänstgörande ordföranden Martin Michels (MP) och Bengt Sandbergs m.fl. (S) förslag till beslut.

§10 Rapport från förvaltningschefen

Biträdande förvaltningschefen rapporterar om att arbetet med verksamhetsplanen har påbörjats.

§11 Övriga frågor

Skrivelser för beredning

Anmälan av inkomna skrivelser till fastighetsnämnden enligt följande:

Vad gör fastighetsnämnden för stadens småföretagare? Skrivelse från Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V). Dnr 1.6-540/2010.

Fråga

Fråga från Ulf Holmlund (S) angående Hässelbyslott besvarades av Andreas Jeager.