Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-11-23

Sammanträde 2010-11-23

Datum
Klockan
16.30
Plats
Drätselnämndens Sessionssal, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2010

4 Sammanträdestider 2011

5 Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef vid fastighetskontoret

6 Anmälan av arkivbeskrivning för fastighetsnämnden

7 Underhållsplanering av fastighetsnämndens byggnader. Rapport

8 Avsiktsförklaring för köp av bostadsrätt i fastigheten Sänket 1, Södermalm, som anpassning till förskola

9 Ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård. Slutrapport

10 Förlängning av hyresavtal inom fastigheten Beridarbanan 10 avseende Hemtex AB

11 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 30 november 2010 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 9 november 2010 och den 23 november 2010 anmäls.

§3 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2010

Dnr 1.1.3-003/2010

Protokoll 5/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 18 oktober 2010 anmäls.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Tillgängligheten till nämndens fastigheter har under senare år diskuterats mycket och beslut har tagits. Krav på handikappanpassning och tillgänglighet borde därför varit inarbetat i nämndens kvalitetsarbete för upphandlade projekt och dess entreprenader så att missar som exemplet med stadshusparken inte ska behöva uppstå.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande.

§4 Sammanträdestider 2011 för fastighetsnämnden

Dnr 1.1.1-555/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden fastställer datum för sammanträdestider 2011 enligt följande:

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

19 maj

14 juni

30 augusti

27 september

25 oktober

22 november

13 december

2 Fastighetsnämnden fastställer datum för möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden och fastighetsnämndens gemensamma handikappråd till den 22 november i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 3 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§5 Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef vid fastighetskontoret

Dnr 1.4-552/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förordna Thomas Perslund som t.f. förvaltningschef med placering vid fastighetskontoret fr.o.m. 2010-09-23 och tills vidare.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till stadsdirektören att fastställa lön och anställningsvillkor.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 10 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Anmälan av arkivbeskrivning för fastighetsnämnden

Dnr 2.2.2-537/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av arkivbeskrivning för fastighetsnämnden.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 1 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§7 Underhållsplanering av fastighetsnämndens byggnader. Rapport

Dnr 4.2-550/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner rapporten avseende underhållsplaneringen av fastighetsnämndens byggnader.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Vi tror inte att ’okulär besiktning’ räcker för att skaffa sig rätt kunskap om i vilket skick nämndens fastighetsbestånd befinns i. För det krävs flera typer av mätningar och provtagning som kan ge en mer komplett bild av upprustningsbehovet, såväl akut som på längre sikt. Vi utgår från att det är det som förvaltningen egentligen menar i sitt förslag till beslut till nämnden.

Vi beklagar också att angivna mätbara mål saknas i underhållsplaneringen. Sådana mål är som vi påpekat tidigare, viktiga för att aktiviteter och verksamhet ska kunna bedrivas professionellt och för att kunna se att utvecklingen går i önskad riktning.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl.(S) och Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Ärendet pekar återigen på att vi har haft rätt i vår kritik. Den politik som förts inom fastighetskontoret den senaste mandatperioden har lett till eftersatt underhåll som på sikt kommer att ge Stockholm försämrade fastigheter. Politiken innebär att man visar ett strålande ekonomiskt resultat på kort sikt. Men fastigheterna skadas. Deras värde sjunker och det gör även trivseln i husen. Ett hus som inte underhålls håller sämre och kräver akuta reparationer. Detta har vi - tack och lov - sett relativt lite av ännu. Men det märks att verksamheten sträcks ut, för att klara problemen. T.ex. så löser förvaltarna problemen, men har inte tid att rapportera tillbaka till gästerna. Staden skall utvecklas och för detta behöver staden manöverutrymme. Utförsäljningar till reapris minskar stadens möjligheter att agera.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande.

§8 Avsiktsförklaring för köp av bostadsrätt i fastigheten Sänket 1, Södermalm, som anpassning till förskola

5.3.1-542/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner avsiktsförklaringen mellan Byggnads AB Abacus och fastighetsnämnden att köpa en bostadsrätt som skall användas för förskola i fastigheten Sänket 1

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 1 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Det är absurt att staden för sin lokalförsörjning är hänvisad till att inköpa bostadsrätter. Det är en direkt konsekvens av att borgerligheten genomdriver en hårdhänt segregering av Stockholms innerstad genom att, för det första sälja ut alla hyresrätter, och, för det andra, enbart skapa förutsättningar för nyproduktion av bostadsrätter.

Med en annan politik skulle verkligheten se annorlunda ut. Givet förutsättningarna ser vi ingen annan möjlighet än att Sveriges största kommun ska ägna sig åt att köpa in enskilda bostadsrätter och därmed bli en aktör på Stockholms överhettade bostadsmarknad.

§9 Ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård. Slutrapport

Dnr 2009/201/026

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för om- och tillbyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna inkluderande ny avskrivningstid för investeringen på Ågesta Gård.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 3 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Det är glädjande att ridstallet nu är färdigt och att många ungdomar och särskilt flickor kan börja använda ridskolan. Fler sport- och fritidsverksamheter för flickor är efterlängtad då många kommunala satsningar som tidigare gjorts främst gagnat pojkars sport- och fritidsintressen.

I ärendet framgår att avskrivningstiden för denna anläggning planerades för 50 år. Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) anvisningar ska avskrivningstiden för denna typ av anläggningar vara 25 år. Hur kommer förvaltningen att lösa detta och vad innebär det för verksamhetens kostnader i framtiden mer än att de ökar?

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande.

§10 Förlängning av hyresavtal inom fastigheten Beridarbanan 10 avseende Hemtex AB

Dnr 3.2.2-360/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet med Hemtex AB avseende lokal i Beridarebanan 10 med ytterligare tre år enligt de villkor som framgår av kontorets tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till tillförordnade förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§11 Rapport från förvaltningschefen

Tf förvaltningschef Thomas Perslund Informerar om att det pågår arbete kring budgetförändringarna som följer av att fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av idrott - bad - och motionsanläggningar.

Tf förvaltningschef Thomas Perslund informerar om verksamhetsplanering pågår inför budget.

§12 Övriga frågor