Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Storkyrkoförsamlingen Storkyrkosalen, Stortorget 1

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Redovisning av handläggningsplan gällande tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen. Dnr 2.1.1-268/2011

Sekretessbelagd 30 kap 22 §
p
Omedelbar
justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Inventera möjligheterna till gröna tak. Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m fl (FP), Billy Östh m fl (M) och Elisabeth Svensson (C)

6 Motion (2011:18) om ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Svar på remiss

7 Motion av Thomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Svar på remiss

8 Modernisering av vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall. Genomförandebeslut Dnr 4.1.1-173/2011

9 Teknisk tillsyn och skötsel i idrottsfastigheter i egen regi samt uppdrag åt idrottsförvaltningen. Genomförandebeslut Dnr 3.4-270/2011

10 Renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Lägesrapport

11 Nybyggnation av Skanstullshallen på Södermalm. Slutrapport

12 Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra II (del av Hjorthagen 1:3) i stadsdelen Hjorthagen och Norra Djurgården, S-Dp 2009-18084-54. Svar på remiss

13 Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. inom stadsdelen Södermalm och Gamla Stan. Dp 2005-08976-54. Svar på remiss

Dnr 1.6-284/2011

p
Omedelbar
justering

14 Samråd om förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm,

S-Dp 2011-0158-54. Svar på remiss
Dnr 1.6-285/2011

p
Omedelbar
justering

15 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Billy Östh (M) att tillsammans med tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 22 juni 2011 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 31 maj 2011 och den 14 juni 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-079/2011

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan.

Delegationsbeslut fattat inom fastighetskontoret från den 12 april 2011 till den 16 maj 2011 enligt förteckning från den 25 maj 2011 anmäls.

§4 Redovisning av handläggningsplan gällande tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen

Dnr2.1.1-268/2011

Sekretess enligt 30 kap 22 § i offentlighet- och sekretesslagen (OSL)

§5 Inventera möjligheterna till gröna tak. Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C)

Dnr1.6-250/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner inventeringen av möjligheterna till gröna tak.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att utreda möjligheterna vidare för att anlägga sedumtak på befintliga fastigheter.

3 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att diskutera möjligheten att anlägga urban odling vid större ny- och ombyggnationer.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Billy Östh m.fl. (M), Per Altenberg (FP), Elisabeth Svensson (C) och Rana Carlstedt (S) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 I huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 Uppdra åt fastighetskontoret att utreda andra alternativ till sedumtak och möjligheter till produktion av förnybar energi samt därutöver anföra:

Vi välkomnar kontorets förslag om inventering av gröna tak. Vi vill dock gärna se en något bredare utredning som ser över fler alternativ till sedumtak. Vi vill även utreda möjligheterna till produktion av förnybar energi i samband med de gröna taken.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Billy Ösths m.fl. (M), Per Altenbergs (FP), Elisabeth Svenssons (C) och Rana Carlstedts (S) förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§6 Motion (2011:18) om ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Svar på remiss

Dnr1.6-120/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda hur tillgängligheten till Rådsalens åhörarläktare kan förbättras och återkomma med en redovisning till nämnden.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§7 Motion av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om inrättande av ”offentliga ateljéer”, ytor för gatukonst. Svar på remiss

Dnr1.6-180/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Modernisering av vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall. Genomförandebeslut

Dnr4.2.1-216/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att på uppdrag av idrottsförvaltningen genomföra en renovering av vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall till en beräknad kostnad om 6 mnkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 12 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Framlagda förslag till beslut

1) Billy Östh m.fl. (M), Per Altenberg (FP), Elisabeth Svensson (C), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för utredning om energieffektivisering i samband med renovering samt därutöver anföra följande:

Det är positivt att vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall moderniseras. Bad- och sportanläggningar är energikrävande, vilket innebär att energisparåtgärder kan få stor effekt och vara mycket lönsamma.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att modernisering av vattenreningsanläggningar inte är tillräckligt för att sänka energiåtgången i våra simhallar. Staden måste beakta alla de möjligheter till energieffektivisering som kan uppnås genom olika typer av renoveringsinsatser. Det innebär vi måste vara beredda att göra omfattande investeringar, satsningar som på sikt innebär att vi sänker vår energiåtgång och minskar vår miljöpåverkan.

Ett gott exempel kan hämtas från Örnsköldsvik där liknande renoveringar av vattenreningsanläggning tillsammans med energieffektivisering minskat energiförbrukningen med 420000 kilowattimmar per år och sänkt driftskostnaderna med 336000 kronor per år.

Miljöpartiet avsätter i sin budget 100 miljoner kronor varje år för energieffektiviseringsåtgärder. Detta gör vi inte bara för miljöns skull, utan också för att det är långsiktigt ekonomiskt lönsamt.

Under 2010-2014 har kommuner och landsting också möjlighet att ansöka om statligt stöd för energieffektivisering. Vi hoppas att staden tar denna möjlighet i akt.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot förslag att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner därefter att nämnden beslutar enligt Billy Ösths m.fl. (M), Per Altenbergs (FP), Elisabeth Svenssons (C), Rana Carlstedts m.fl.(S) och Mattias Ericsons (V) förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss.

§9 Teknisk tillsyn och skötsel i idrottsfastigheter i egen regi samt uppdrag åt idrottsförvaltningen. Genomförandebeslut

Dnr 2.6.4-270/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret får i uppdrag att teckna en uppdragsöverenskommelse med idrottsförvaltningen om teknisk tillsyn och skötsel.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Billy Östh m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Den tekniska driften av stadens idrottsanläggningar sköts i dagsläget på entreprenad. Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har nu kommit överrens om att det vore mer rationellt att fastighetskontoret, i ett inledande skede, tillfälligt tar över den tekniska tillsynen och skötseln. Syftet med förändringen är att i detta inledande skede ordentligt se över idrottsfastigheterna, vad det gäller standard och behov, för att i framtiden kunna åstadkomma en bättre driftsäkerhet till lägre kostnad. Vi anser att detta är en klok bedömning. Men det är långt ifrån säkert att detta är den mest kostnadseffektiva och för verksamheten bästa lösningen i det längre perspektivet.

Vi i Alliansen tror att en lyckad konkurrensutsättning frigör kreativitet och initiativkraft. Genom att arbeta med mångfald stimuleras både företag och kommuner till att söka nya och bättre lösningar. Kreativiteten handlar också om att titta på hur man kan spara i verksamheten utan att kvaliteten försämras. Det är något som gynnar oss alla. Det är därför viktigt att staden främjar konkurrensen och småföretagandet.

I uppdraget att effektivisera förvaltandet av nämndens fastigheter ska kontoret kontinuerligt pröva om fastigheterna förvaltas på bästa möjliga sätt. Det är därför mycket viktigt att den föreslagna förändringen framöver utvärderas ordentligt, så att det säkerställs att den tekniska driften av idrottsfastigheterna utförs på det effektivaste och för verksamheten bästa sättet.

§10 Renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Lägesrapport

Dnr 4.4-207/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

För oss är det viktigt att den renoverande och ombyggda Hötorgshallen tar hand om och återvinner matavfall till biogas för både hyresgäster och torghandlare.Detta är ett utomordentligt tillfälle att låta staden visa vägen mot ett hållbart samhälle, och eftersom vi syftar till att presentera hallarna och torget som en enhet är det rimligt att tillvarata även avfall från stånden på Hötorget.

Vidare ser vi gärna att hyresavtalen i samband med ombyggnationen omförhandlas till kallhyresavtal.

§11 Nybyggnation av Skanstullshallen på Södermalm. Slutrapport

Dnr 4.1.1-265/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport avseende den nybyggda Skanstullshallen på Södermalm.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra II (del av Hjorthagen 1:3) i stadsdelen Hjorthagen och Norra Djurgården, S-Dp 2009-18084-54. Svar på remiss

Beslut

1 Fastighetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 juni 2011.

§13 Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. inom stadsdelen Södermalm och Gamla Stan. Dp 2005-08976-54. Svar på remiss

Dnr 1.6-284/2011

Beslut

1 Fastighetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 9 juni 2011.

§14 Samråd om förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2011-0158-54. Svar på remiss

Dnr 1.6-285/2011

Beslut

1 Fastighetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 9 juni 2011.

§15 Rapport från förvaltningschefen

- kontoret kommer se över ärenderutinerna med fokus vilka ärenden som ska behandlas i nämnden samt se över sekretess rutinerna.

- Förvaltningschefen presenterar fastighetskontorets nye stabschef, Pontus Werlinder

- Kontoret föredrar vilka och hur många idrottsanläggningar nämnden ansvarar då nämnden tidigare ställt frågan.

- Kontoret gjorde vid paragraf fem en dragning av att inventera möjligheterna till gröna tak.

§16 Övrigt

Frågor för beredning

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighetsnämnden enligt följande:

1 Inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet från ordförande Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh (M) och Elisabeth Svensson (C). Dnr 1.6-276/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar att överlämna skrivelserna till fastighetskontoret för beredning.