Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-09-27

Sammanträde 2011-09-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

5 Samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Vinsta i stadsdelarna Grimsta, Hässelby Gård och Vinsta, dnr S-TDp-2010-00870-54, samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Kälvesta i stadsdelarna Vinsta och Kälvesta, dnr S-TDp-2010-00866-54,

samråd om förslag till tillägg för för Förbifart Stockholm Vinstamotet i stadsdelarna Vinsta och Vällingby, dnr S-Dp 2009-18963-54. Svar på plansamråd.

Omedelbar justering
p
Dnr 1.6-405/2011, Dnr 1.6-406/2011, dnr 1.6-407/2011

6 Stockholms miljöprogram 2012-2015. Svar på remiss

8 Modernisering av Beckomberga sim- och idrottshalls, vattenreningsanläggning. Genomförandebeslut

9 Renovering och ombyggnad av bankettkök Gyllene Salens kök samt Stadshuskällaren och Ekens kök, i fastigheten Eldkvarnen 1. Genomförandebeslut

10 Rapport från förvaltningschefen

11 Övrigt

Nytt datum för nämnden i decembersammanträdet 12 december kl 16.00

p
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 5 oktober i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 15 september 2011 och den 27 september 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-079/2011

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2011-04-12 –2011-05-16.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 september 2011.

§4 Tertialrapport 2 2011 för fastighetsnämnden

Dnr 1.3-400/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt Madeleine Sjöstedts (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2011.

2 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till budgetjustering på ökade intäkter från idrottsnämnden gällande ridanläggningarna med 12,1 mnkr och minskade kostnader för kreditivränta med 1,3 mnkr.

3 Fastighetsnämnden överlämna tertialrapport 2 för 2011 till kommunstyrelsen.

4 Fastighetsnämnden förklara ärendet omedelbart justerat.

samt därutöver anförs följande:

Fastighetskontoret arbetar efter en ambitiös miljöinriktning och lägger ner stora resurser på miljöarbetet. Exempelvis läggs 205 miljoner kronor på det energieffektiviseringsprojekt som pågår 2010-2013. Kontoret genomför överlag ett mycket bra miljöarbete, men det finns mer att göra.

Kontoret bör prioritera sitt arbete med att införa gröna hyresavtal och även arbeta intensivt med att separera verksamhetsel från fastighetsel där så är möjligt. Fastighetskontoret bör skyndsamt utreda avtalsvillkoren för sina befintliga fordon för att långsiktigt kunna konvertera till elbilar. Kontoret ska också ordentligt analysera avvikelsen gällande elförbrukningen hos de abonnemang man administrerar, och det aktiva arbetet med driftoptimeringar av fastigheterna ska intensifieras. Fastighetskontorets långsiktiga arbete för en framtida miljöklassning av fastighetsbeståndet ska alltid vara prioriterat.

Staden i allmänhet och Fastighetskontoret i synnerhet ska vara ett föredöme i miljöarbetet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2011.

Fastighetskontoret föreslår fastighetsnämnden besluta enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för 2011.

2 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till budgetjustering på ökade intäkter från idrottsnämnden gällande ridanläggningarna med 12,1 mnkr och minskade kostnader för kreditivränta med 1,3 mnkr.

3 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 2 för 2011 till kommunstyrelsen.

4 Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Därutöver anföra:

I stort är Miljöpartiets nöjda med tertialrapporten, förutom på några punkter. Rapporten tyder på att det kan behövas en bättre långsiktig planering för underhållet och strukturen för underhållsarbetet kan behöva ses över.

De fastigheter som Stockholm Stad äger ska vara ett föredöme och underhållas i bästa skick. Tidigt och förebyggande underhåll är ofta billigare än sent och akutmässigt sådant – Miljöpartiet vill här se en mer långsiktig politik.

Den andra stora punkten är energieffektiviseringen och miljöarbetet. Även om vi vet att kontoret har tagit nya initiativ och ökat arbetstakten blir det ändå tydligt att det saknas resurser och politisk styrning för att ens nå upp till den styrande majoritetens redan lågt satta mål.

Med en mer långsiktig politik hade de resurser som nu måste spenderas på en överskriden energibudget istället kunnat läggas på tidigare års energieffektivisering. Miljöpartiet vill att vi slutar skjuta problemen framför oss och gör en kraftfull satsning på energieffektivisering, då detta inte bara är bra för miljön – utan också på sikt sparar skattemedel till Stockholmarnas gagn. Det finns också goda möjligheter att driva marknaden och skapa nya gröna företag och arbetstillfällen.

Stockholm ska vara bäst i klassen – men då krävs politiska beslut.

För det tredje skulle vi vilja se ett större och mer ambitiöst initiativ till genomlysning av fastighetsbestånden för att se om det finns möjligheter till konvertering till bostäder för unga och studenter.

Vidare uppskattar vi kontorets strävan till ökad samverkan med exploaterings- och stadsbyggnads- och trafikkontoret. Detta är viktigt för att stärka helhetsutvecklingen för stadens byggnader. Exempelvis bör fastighetskontoret få ett vidgat ansvar för Stadsmuseet och Slussens utveckling när det gäller kultur och marknadsplats.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len Eklund (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt därtill anföra följande:

Stadens roll som fastighetsägare är en viktig roll. Genom en aktiv fastighetspolitik kan staden inte bara se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik, vårt kulturliv och hälsan hos stadens invånare. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skapar vi en stad som står stark inte bara idag utan också om 20 år.

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus driver en helt annan fastighetspolitik. Utförsäljningar och dåligt underhåll av stadens fastigheter har och fortsätter att prägla fastighetsnämnden under den borgerliga majoriteten. Det är inte bara beklagligt, det är också oansvarigt.

Under 2011 har samtliga utförsäljningar av fastighetsnämnden motiverats genom att de 1) inte varit av strategiskt värde för staden och 2) haft stora underhållsbrister.

Vi har vid upprepade tillfällen frågat vad den borgerliga majoriteten som definierar det strategiskt värde för staden de så ofta refererar till. Något konsekvent svar har vi inte fått. Den enda slutsats vi har kunnat dra är att det inte finns en konsekvent strategi, utan att försäljningarna sker godtyckligt.

Under den förra mandatperioden halverades kostnaderna för planerat underhåll av stadens fastigheter, per kvadratmeter. Som följd av de nedskärningarna är många av stadens fastigheter i dåligt skick. Det går inte att skära hur mycket som helst i underhållet av fastighetsnämndens fastigheter och sedan bli förvånade när de är i dåligt skick. Att den borgerliga majoriteten använder konsekvenserna av den egna politiken som skäl att sälja ut gemensamma tillgångar istället för att investera för framtida generationer är anmärkningsvärt.

Vi konstaterar också att energieffektiviseringen av stadens fastigheter fortsatt släpar efter. Med den teknik som idag finns tillgänglig och med den kunskap vi besitter finns det inget försvar för att inte minska energiförbrukningen i stadens

fastigheter. En framtidsinriktad fastighetspolitik är att gå i framkant för energieffektiviseringen och utmana med modern teknologi. Där är inte fastighetsnämnden idag, och det är beklagligt.

Vi har länge beklagat den kortsiktiga politik som präglat fastighetsnämnden. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan istället spara in på detta, leder enbart till att det blir dyrare på sikt och på att våra gemensamma fastigheter förfaller. Det är oansvarigt och det är osmart.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len Eklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§5 Samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Vinsta i stadsdelarna Grimsta, Hässelby Gård och Vinsta, dnr S-TDp-2010-00870-54, samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Kälvesta i stadsdelarna Vinsta och Kälvesta, dnr S-TDp-2010-00866-54,

samråd om förslag till tillägg för för Förbifart Stockholm Vinstamotet i stadsdelarna Vinsta och Vällingby, dnr S-Dp 2009-18963-54. Svar på plansamråd Dnr 1.6-405/2011, Dnr 1.6-406/2011, Dnr 1.6-407/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Vinsta i stadsdelarna Grimsta, Hässelby Gård och Vinsta, dnr S-TDp-2010-00870-54.

2 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Kälvesta i stadsdelarna Vinsta och Kälvesta, dnr S-Tdp-2010-00866-54.

3 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på samråd om förslag till tillägg för Förbifart Stockholm Vinstamotet i stadsdelarna Vinsta och Vällingby, dnr S- Dp 2009-18963-54.

4 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet är tydliga motståndare till bygget av Förbifart Stockholm – det innebär stora negativa konsekvenser för både globala klimatförändringar och Stockholms närmiljö. Det är också slöseri med ekonomiska resurser som skulle behövas betydligt bättre i kollektivtrafiken.

När det gäller just denna del av ärendet och de fastigheter som berörs här så accepterar vi kontorets skrivelser.

Särskilt uttalande lämnas av Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Vänsterpartiet anser att Förbifart Stockholm inte bör byggas av många olika anledningar. All tillgänglig forskning säger att ett byggande av motorvägen ökar klimatpåverkan på ett sådant sätt att Sveriges klimatmål omöjgtvis kan uppnås. Dessa fakta döljs av förespråkarna för förbifarten. Vänsterpartiet finner det djupt oroande att ett av de största byggprojekten i Sveriges historia sker med förvanskade fakta och argument.


I de frågor kontoret tar upp i sin skrivelse, som enbart berör de fastigheter som berörs av bygget av Förbifart Stockholm, instämmer Vänsterpartiet med kontorets skrivelser.

§6 Stockholms miljöprogram 2012-2015. Svar på remiss

Dnr 1.6-342/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen om Stockholms miljöprogram 2012-2015.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) och Maj-Len Eklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Därutöver anföra:

Miljöpartiet är i grunden kritiska till det nya miljöprogrammet, då ambitionen är satt alldeles för låg för att Stockholm på allvar ska kunna bli en hållbar storstad med ett miljöarbete i världsklass. Det tydligaste exemplet är utsläppsmålet om 3 ton koldioxid per person och år till 2015 måste skärpas till 2 ton.

Synen på den gröna miljön bör vidgas till mer än bara rekreation, den bör bidra ökad delaktighet och närvaro stadens natur. Exempelvis kan gröna tak förändra stadsmiljön i den riktningen.

Övriga mål är för vagt satta, då miljöpåverkan ska ”minska” och bra miljöagerande ska ”öka”. Miljöprogrammet bidrar inte heller med tydliga uppdrag till förvaltningar, nämnder och styrelser om vad de förväntas göra för att uppnå målen. Det är även oklart hur uppföljning ska ske för att mäta hur målen nås. Denna problematik lyfter kontoret fram på ett förtjänstfullt sätt som vi instämmer i.

Vi vill ha ambitiösa, tydliga och uppföljbara mål om energieffektivisering, förbättrad avfallshantering och minska miljöpåverkan.

Till exempel - miljöprogrammets mål om 10 % energieffektivisering är ett absolut minimum och vi vill utreda om det är möjligt att höja siffran till 40 eller 50 %. Energieffektivisering av stadens fastigheter är en utav stadens absolut viktigaste miljöområden.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

- Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Föreslå att Miljöprogram 2012-15 remissbehandlas i en bredare extern krets och granskas av forskare och andra externa sakkunniga opponenter under en eller flera hearings, samt därutöver anföra:

En stad i världsklass förutsätter miljökrav i världsklass. Detta förslag till miljöprogram visar inte någonstans att de föreslagna miljökraven ligger just i världsklass.

Grunden för ett starkt miljöarbete är ett metodiskt arbete, med utgångspunkt i ett ambitiöst, heltäckande och styrande miljöprogram. Förslaget på miljöprogram som nu presenterats har en rad brister. Bland annat är ambitionerna och skrivningarna på exempelvis vattenområdet och bullerområdet för svaga. Kvantitativa mål saknas på flera områden och i några fall medför förslaget till och med en ambitionssänkning mot idag. Programmet skulle därutöver vinna på att breddas med ett tydligare barnperspektiv. Vi delar miljöförvaltningens kritik och synpunkter på förslaget.

Stockholmarna har rätt att veta om deras miljöprogram verkligen ligger i världsklass. Enda sättet att garantera detta är att förslaget granskas av andra städer som, ligger långt framme samt av forskare och miljöorganisationer.

Vi föreslår att staden sänder ut förslaget till miljöprogram till ett antal framstående städer och därefter ordnar hearings med forskare och miljöorganisationer. Därefter kan ett heltäckande och ambitiöst miljöprogram för Stockholm utarbetas.

Till följd av den mycket begränsade tiden som givits för behandling av ärendet i nämnderna återkommer vi socialdemokrater med mer utvecklade synpunkter inför den samlade behandlingen i kommunstyrelsen. Förhoppningsvis har då kommunstyrelsebehandlingen av miljöprogrammet föregåtts av den av oss föreslagna externa expertgenomgången.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts (FP), Billy Ösths m.fl. (M) Elisabeth Svenssons (C) och Maj-Len Eklunds (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Stockholm har länge arbetat strukturerat, målinriktat och framgångsrikt med miljöfrågor. Det ska staden fortsätta med, och alltid vara ett föredöme i sitt miljöarbete.

När det är dags att ta fram ett nytt miljöprogram för perioden 2012-2015, det åttonde i ordningen, är det därför av stor vikt att programmet blir mer vässat än sina föregångare. Överlag är förslaget på nytt miljöprogram också skarpare, men på vissa punkter kan det skärpas ytterligare.

Fastighetskontoret, vars remissvar tar upp de delar av dokumentet som på något sätt berör deras verksamhet, tar på ett bra sätt upp områden där programmet skulle kunna bli mer heltäckande och fördjupat. Vi delar exempelvis helt kontorets synpunkt på att det bör bli tydligare hur programmet ska följas upp och anser också att vissa av delmålen och indikatorerna kan bli skarpare.

Staden ska vara en förebild i miljöarbetet och här spelar fastighetskontoret en viktig roll.

Särskilt uttalande lämnas av Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Vänsterpartiet instämmer i de synpunkter som förs fram av förvaltningen, samt därutöver begära att;

Miljöprogrammet omarbetas så att det

- Till sin struktur överensstämmer med de nationella miljömålen och deras preciseringar

-Till sitt innehåll möjliggör att klimatmålet om 0-utsläpp av koldioxidekvivalenter uppnås allra senast 2050 innebärande en kontinuerlig minskning t.v. med 0,2 g/person.

-Också överensstämmer med de nationella miljömålen och med EU:s marina direktiv, vattendirektiv och Art och Habitat direktiv.

Särskilt framhålla att delmålen 1.3, 1.4, 1.7, 2.4, 3.5 och 6.4 ska vara ”ska”mål och att nedanstående delmål förtydligas

- 4.1 Restaurering, bevarande och skydd av markområden ska successivt stärkas och utvecklas

-4.2 Restaurering, bevarande och skydd av vatten ska ske så att God Ekologisk Status enligt vattendirektivets definition är uppnått senast 2015 utom vad gäller Stockholms hamn där God Ekologisk Potential ska råda.

Därutöver framföra att vi finner det anmärkningsvärt att programmets till stor del saknar kvantitativa mål och oftast har en väsentligt lägre ambitionsnivå än de nationella miljömålen och de EU-direktiv som styr mark- och vatten användningen. Som vi tidigare framhållit är det gällande vattenprogrammet helt otillräckligt och kan inte – som nu är fallet - ligga till grund för ett seriöst miljöprogram som måste utgå från existerande internationella överenskommelser

§7 Överföring av idrottsanläggningar till fastighetsnämnden

Dnr 3.1-323/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner för egen del förslag till överenskommelse om principer för internhyressättning.

2 Fastighetsnämnden godkänner i övrigt fastighetskontorets redovisning.

3 Fastighetsnämnden överlämnar förslag till överenskommelse om principer för internhyressättning till kommunstyrelsen för godkännande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Modernisering av Beckomberga sim- och idrottshalls, vattenreningsanläggning. Genomförandebeslut

Dnr4.2.1-216/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Ärendet utgår

§9 Renovering och ombyggnad av bankettkök Gyllene Salens kök samt Stadshuskällaren och Ekens kök, i fastigheten Eldkvarnen 1. Genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-166/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att projektera och genomföra ombyggnation av bankettkök Gyllene Salens kök samt Stadshuskällarens och Ekens kök till en kostnad om totalt 98 miljoner kronor.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att genomföra nödvändiga upphandlingar och teckna avtal för projektets genomförande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§10 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerar om att i Högdalens skateparksbyggnation skedde en högtrycksolycka den 12 september 2011. Endast materiella skador som dock var omfattande på de områden man inte gjutit betong på. Detta gör att projektet blir försenat med ca ett halvår och beräknas nu stå färdig i juni 2012.

§11 Övrigt

Nytt datum för nämnden i decembersammanträdet

Beslut

1 Fastighetsnämnden beslutar att decembersammanträdet ska vara den 12 december kl 16.00