Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2012-11-20

Sammanträde 2012-11-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan protokoll från rådet för funktionshinderfrågor protokoll nr 6/2012

5 Vad händer med Kilen på Kulturhuset? Svar på skrivelse

6 Motion om skapande av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Svar på remiss

7 Möjligheten att låta privata entreprenörer bygga och äga idrottshallar som staden hyr. Svar på remiss

8 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, renovering och utbyggnad. Utredningsbeslut

9 Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut

10 Utveckling och upprustning av fastigheten Riddaren 3, Östermalms saluhall. Reviderat utredningsbeslut.

Upphandling av arkitekt och extern projektledning till Östermalms saluhall. Genomförandebeslut
Dnr 5.2-460/2012 Dnr 2.6.3-371/2012

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m.m. på Kärrtorps IP. Förslag till genomförandebeslut

12 Finansiering av konstnärlig utsmyckning vid mindre investeringsprojekt. Genomförandebeslut

14 Utveckling och gestaltning av stadens salutorg: Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen. Lägesrapport

15 Underhållsplan 2013-2018 för fullriggaren af Chapman. Redovisning

16 Underhållsbehov av stadens idrottsanläggningar under kommande tioårsperiod. Utredningsrapport (IdF)

17 Upprustning av Flatenbadet som en del i Vision Söderort. Slutrapport

18 Finansiering av underhåll av kontorets bostadsrätter för LSS-boende. Genomförandebeslut

19 Beslut om att teckna hyresavtal inom fastigheten Strömsborg 1 avseende International IDEA. Genomförandebeslut

20 Beslut om förlängning av stadsledningskontorets hyresavtal inom fastigheten Glasbruket 3

21 Lokaliseringsstudie Larsboda. Utredning avseende Larsboda industriområdes lämplighet för etablering av nytt livsmedelscentrum.

22 Inrättande av torghandelsplats på Skarpnäcks Allé.

23 Försäljningstider för torghandel och söndagsmarknad på Hötorget, samt beslut om utveckling av kompletterande platser för nya söndagsmarknader

24 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 27 november 2012 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 8 november 2012 och den 20 november 2012 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

1.4-005/2012

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2012-10-02–2012-10-30.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2012.

§4 Anmälan av protokoll 6/2012 från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde nummer 6/2012 från den 8 oktober 2012 anmäls.

§5 Vad händer med Kilen på Kulturhuset? Svar på skrivelse från Sebastian Wiklund (V)

Dnr 1.6-476/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Motion om skapande av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Svar på remiss

Dnr 1.6-450/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar den rubricerade remissen från Skolroteln med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 9 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vänsterpartiet tycker det är en god idé och precis som kontoret skriver så finns möjligheten även om fastighetskontoret bara är den som tar emot beställningen. Vänsterpartiet anser dock att det är viktigt att eventuell kullanläggning/bollplan tas fram med utgångspunkt i skolornas behov. Om detta kan sammanfalla med anläggningar som passar fotbollföreningarna så är det självklart ännu bättre.

§7 Möjligheten att låta privata entreprenörer bygga och äga idrottshallar som staden hyr. Svar på remiss

Dnr 1.6-444/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar den rubricerade remissen från Finansroteln med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen föreslå att

- Delvis bifalla kontorets förslag till beslut

- Utöver detta anföra

I skrivelsen till kommunstyrelsen har Karin Wanngård och Maria Östberg Svanelind bett staden undersöka möjligheten att låta privata entreprenörer bygga idrottshallar, exempelvis i kombination med bostäder, som staden sedan hyr. Bakgrunden till skrivelsen är bristen på sim- och idrottshallar i Stockholm och stadens oförmåga att bygga tillräckligt många hallar såväl som bostäder.

Kontoret menar att det ofta blir dyrare att låta en privat entreprenör bygga för att sedan låta staden hyra. Kontoret menar också att stadens möjligheter att driva en aktiv fastighetspolitik är större ifall staden själv äger både mark och byggnad. Det sistnämnda är helt riktigt, men när staden själv inte förmår bygga sim-och idrottshallar samtidigt som behovet är stort bör staden uppmuntra privata initiativ. Stadens inställning bör vara att i de fall då en privat entreprenör kan presentera ett mer kostnadseffektivt alternativ, exempelvis genom att bygga billigare genom att bygga flera hallar i kombination med bostäder, verka för att möjliggöra sådana lösningar. Självklart ska staden se till vilket alternativ som är kostnadseffektivt och ändå säkrar god kvalitet, men staden ska inte stänga dörren för privata entreprenörer.

Precis som fastighetskontoret tror vi att det är smart av staden att själv äga och driva sina sim- och idrottsfastigheter. Samtidigt ser vi att alla goda krafter för att få bukt med hallbristen i Stockholm måste tas tillvara. När det finns privata entreprenörer med goda initiativ för att kostnadseffektivt bygga fler sim-och idrottshallar ska staden agera som en konstruktiv medspelare, inte som en byråkratisk stoppkloss.

Vi har förståelse för kontorets analys kring de ekonomiska förutsättningarna för staden och fristående aktörer när det gäller att bygga och äga idrottshallar. Däremot vill vi lyfta fram att det kan finnas andra viktiga värden i att staden samverkar med fristående aktörer, i syfte att uppföra idrottshallar. Det kan främja mångfald, lokal förankring och mångfacetterat utnyttjande av fastigheterna. Detta hade vi gärna sett varit en del i kontorets analys.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vänsterpartiet håller med kontoret i deras svar till motionen. Det är även så att kostnader för ett projekt som detta måste tas ut någonstans. Resultatet blir att det läggs på hyror eller på priset vid en lägenhetsförsäljning.Vänsterpartiet ställer sig kritiska till en sådan utveckling i ett Stockholm där nyproduktionskostnaderna redan är allt för höga.

§8 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, renovering och utbyggnad. Utredningsbeslut

Dnr 5.2-478/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att teckna avtal med kulturförvaltningen angående utredning inför renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall fram till inriktningsbeslut upp till 5 mnkr.

2 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att i enlighet med avtalet utreda förutsättningar för renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall inklusive genomförande av arkitekttävling och återkomma med inriktningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 30 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§9 Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut

Dnr 5.2-488/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda utvecklings­alternativ för fastigheten Stiftelsen 1 inom ramen för högst 2 mnkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att fastighetens ursprungliga inriktning för kvinnor ska kvarstå samt att därutöver anföra;

Angående byggnadens historik vill Miljöpartiet gärna komplettera lite. Änkedrottning Josefina, som anges som formell byggare till Stiftelsen Oscar den 1: s minne hade själv ett efternamn och en historia. Josefina Maximiliana Eugenia Napoleon av Leuchtenberg, född 1887 och avliden 1876 i Stockholm. Josefina var Sveriges och Norges drottning mellan 1844-1856 och gift med Oscar den 1. Byggnaden verkade ursprungligen som ålderdomshem åt såväl fattiga kvinnor som åt änkor ur högre samhällsklassen. När den verksamheten flyttade ut till Bagarmossen 1952, av samma anledning som vi i dag uppmärksammar byggnaden, nämligen att spår skulle dragas, kom fastigheten att lyda under Stockholms stad. Den har varit skola för sjuksköterskor och sedan hyst olika verksamheter för mentalhygien, d v s för människors psykiska hälsa och välbefinnande.

Kvinnors historia ska enligt regleringsbrev ges likvärdig uppmärksamhet som mäns historia och staden har ansvar för gestaltning av sin kulturhistoria och sitt kulturarv. Vi vill ge fastighetskontoret i uppdrag att kvarhålla fastighetens ursprungliga inriktning mot kvinnor. Gärna för gestaltning och verksamheter utifrån stadens kvinnors historia i ett nationellt, nordiskt och globalt sammanhang och gärna tillsammans med många olika aktörer. Vi anser det viktigt att fastighetsnämnden tydligt markerar det redan nu när vi beslutar om inriktning för utredning och fastighetens framtid.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vänsterpartiet tycker det är viktigt att involvera fler parter med ett ärende som detta. Stiftelsen 1 är en fantastisk byggnad och kontoret borde även diskutera med exempelvis stadsdelsnämnd och kulturförvaltningen också om vad fastigheten skulle kunna inhysa. Det är inte givet att det måste vara ett innehåll av offentlig karaktär, men kontoret bör ha som rutin att utreda frågan på ett bredare plan för att verkligen kunna utvärdera vad stockholmarna har behov av. Vidare bör kontoret vara restriktivt med kontor i innerstan. Det behövs arbetsplatser utanför innerstan och genom att vara restriktiv med kontor i redan kontortäta kvarter skapar vi incitament för att flytta kontor till områden med färre arbetsplatser.

§10 Upphandling av arkitekt och extern projektledning till Östermalms saluhall. Genomförandebeslut

Dnr 5.2-460/2012 Dnr 2.6.3-371/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att fördjupa utredningen gällande utveckling och upprustning av fastigheten Riddaren 3, Östermalms saluhall, och återkomma med ett inriktningsbeslut under år 2013. Detta till en kostnad upp till 3 mnkr.

2 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att genom öppen upphandling upphandla och teckna avtal med arkitektorganisation för utveckling och upprustning av fastigheten Riddaren 3, Östermalms saluhall.

3 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att genom öppen upphandling upphandla och teckna avtal med projektledningsorganisation för utveckling och upprustning av fastigheten Riddaren 3, Östermalms saluhall.

4 Fastighetsnämnden anmäler beslutet till stadsbyggnadsnämnden och till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§11 Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m.m. på Kärrtorps IP. Genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-378/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av två 11-manna konstgräsplaner med tillhörande omklädningsbyggnad på Kärrtorps IP, med en beräknad sammanlagd investeringsutgift om 32,5 mnkr, som utförs efter beställning från idrottsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) enligt följande:

Vi ser mycket positivt på den upprustning som Kärrtorps IP nu kommer att få och att hänsyn kommer att tas till dess närmaste grannar, Ekobyn Understenshöjden och Nacka reservatet. I synnerhet då det gäller anpassning av belysning och avgränsning av området.

Vi utgår ifrån att den nya omklädningsbyggnaden om ca 260 kvm byggs utifrån senaste energi och miljötänk. Politiskt menar vi att staden markerat att den vill vara ”världsbäst” och här finns nu alla möjligheter att bygga energisnålt och miljöanpassat. Uppvärmning kanske kan ske genom sol och taken bli gröna och möjligheter till pedagogisk sopseparering bör finnas inom området.

§12 Finansiering av konstnärlig utsmyckning vid mindre investeringsprojekt. Genomförandebeslut

Dnr 5.2-471/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag för finansiering av konstnärlig utsmyckning för mindre investeringsprojekt.

2 Fastighetsnämnden godkänner att kontoret tecknar avtal med Stockholm Konst i enlighet med detta beslut.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) enligt följande:

Vi tycker det är bra med tydlig reglering av hur konstnärlig utsmyckning ska genomföras även för mindre investeringsprojekt. Vi vill dock markera tre synpunkter:

- När kommunfullmäktige tog beslut om att ändra dåvarande inriktningsregler från två procent till en procent hade miljöpartiet föredragit att beslutat blivit

” minst en procent” så som dåvarande centerpartiet föreslog.

- Den risk som förvaltningen nu pekar på, att förslag på konst blir så kostsamt att ta fram att medel till själva utförande äts upp, anser vi ska elimineras genom goda rutiner. Administration i sig får aldrig bli så stor att medel till själva utföraren av konsten drabbas.

- Det är positivt att ha en pott till konstnärlig utsmyckning för att finansiera även mindre projekt. Tyvärr är risken att resurser omfördelas mellan fastigheter på ett sätt som strider mot tanken bakom 1 % -regeln.

§14 Utveckling och gestaltning av stadens salutorg: Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen. Lägesrapport

Dnr 5.2-340/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport om utveckling och gestaltning för stadens salutorg: Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§15 Underhållsplan 2013-2018 för fullriggaren af Chapman. Redovisning

Dnr 4.2.1-484/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av underhållsplan för kommande 5-årsperiod för fullriggaren af Chapman.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 30 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§16 Underhållsbehov av stadens idrottsanläggningar under kommande tioårsperiod. Utredningsrapport

Dnr 4.2.1-400/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner denna av fastighetskontoret och idrottsför­valt­ ningen gemensamt framtagna rapport om underhållsbehovet av stadens id­rotts­ anlägg­ningar, för beaktande i arbetet med kom­mande års verksam­hets­planer och flerårsprogram.

2 Fastighetsnämnden lägger rapporten till grund för ett uppdrag till fastighetskontoret att tillsammans med idrottsförvaltningen upprätta en femårig underhållsplan för stadens idrotts­anläggningar.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 10 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra;

Vi känner en viss oro för att de planerade upprustningarna av sim- och idrottshallarna i Åkeshov, Västertorp och Vällingby får mindre resurser till ”sina” renoveringar på grund av att kostnaderna skenat iväg för renoveringen av Farsta sim- och idrottshall.

I fastighetsnämndens tjänsteutlåtande skriver man bland annat att resterande 270 mnkr inom ramen för de totala 500 mnkr som anslagits i tidigare inriktningsbeslut för renovering av övriga simhallar inte räcker till motsvarande upprustning som till den som skett i Farsta sim- och idrottshall. Man skriver även att detta påverkar behovet av underhållsåtgärder och underhåll de kommande åren. Detta är alarmerande. Vi har i vår investeringsbudget anslagit 30 miljoner utöver borgarnas budget vilket nu visar sig vara i underkant.

Det råder redan nu brist på tider i stadens simhallar. Vi har bland annat avsatt pengar till en simhall i Skarpnäck i vår budget. För att möta den ökade efterfrågan borde man snarast sätta igång bygget av denna. En överdäckning av Nälsta friluftsbad skulle också bidra till att öka kapaciteten.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Upprustning av Flatenbadet som en del i Vision Söderort. Slutrapport

Dnr 5.2-064/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner följande slutrapport för upprustningen av Flatenbadet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§18 Finansiering av underhåll av kontorets bostadsrätter för LSS-boende. Genomförandebeslut

Dnr 5.2-313/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag för finansiering av underhåll av kontorets bostadsrätter för LSS-boende.

2 Fastighetsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att godkänna fastighetskontorets förslag för finansiering av underhåll av kontorets bostadsrätter för LSS-boende.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Att återremittera ärendet med följande motivation.

Det är viktigt att kontoret underhåller sina lägenheter, och som kontoret skriver är rådande finansieringsplan ohållbar. För att kunna fatta beslut i denna fråga behöver vi ytterligare underlag. Hyreshöjningen till stadsdelsförvaltningarna är markant. Innan vi fattar beslut behöver vi veta vad hyreshöjningen innebär för brukarna. Därtill anser vi att denna fråga ska ventileras med nämndens eget handikappråd. Vi vill veta vad dessa tycker innan vi fattar beslut. Detta är ju själva syftet med ett handikappråd.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Jakop Dalunde m.fl. (MP).

Reservation

Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§19 Beslut om att teckna hyresavtal inom fastigheten Strömsborg 1 avseende International IDEA. Genomförandebeslut

Dnr 3.2-070/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att teckna ett treårigt hyresavtal med International IDEA avseende lokal i fastigheten Strömsborg 1 enligt de villkor som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§20 Beslut om förlängning av stadsledningskontorets hyresavtal inom fastigheten Glasbruket 3

Dnr 3.2.2-501/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet med stadsledningskontoret avseende lokal i fastigheten Glasbruket 3 med ytterligare tre år enligt de villkor som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§21 Lokaliseringsstudie Larsboda. Utredning avseende Larsboda industriområdes lämplighet för etablering av nytt livsmedelscentrum. Anmälan av utredningsbeslut

Dnr 5.2-081/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden anmäler beslutet till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§22 Inrättande av torghandelsplats på Skarpnäcks Allé. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr1.6-516/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på rubricerade skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd angående torghandel på Skarpnäcks Allé.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§23 Försäljningstider för torghandel och söndagsmarknad på Hötorget, samt beslut om utveckling av kompletterande platser för nya söndagsmarknader

Dnr4.1.1-107/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets rutiner för upplåtelse av plats för tillfällig försäljning på söndagsmarknaden på Hötorget.

2 Fastighetsnämnden beslutar att ordinarie torghandel på Hötorget får ske måndag – fredag från kl 7.30 till kl 19.00 samt lördag från 7.30 till kl 17.00.

3 Fastighetsnämnden beslutar att upplåtelseavgiften för plats på Hötorgets söndagsmarknad under perioden den 1 januari – den 31 december 2013 ska uppgå till 23 460 kr för en enkelplats och 46 920 kr för en dubbelplats.

4 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att fortsatt utreda utveckling av kompletterande platser för nya salumarknader liknande söndagsmarknaden på Hötorget.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 12 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) enligt följande:

Vi ser mycket positivt på att det förtydligas att söndagsmarknaden blir kvar och att det finns möjlighet för de tidigare hyresgästerna att vara kvar under de nya mer strukturerade formerna. Torghandelns mångfald är viktig att värna.

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det finna anledning till att tro att det kan komma att uppstå en konkurrenssituation kring företagare som vill ha en torgplats på Hötorget. Ett urvalskriterium för att få torgplats bör därför vara om näringsidkaren har en historia av att ha en torgplats på plats. Det kan inte vara kontorets mening i sin strävan att skapa ett fungerande system för söndagsmarknaden också dramatiskt förändra villkoren för de många handlare som redan idag säljer saker på den så populära söndagsmarknaden.

§24 Rapport från förvaltningschefen.

Förvaltningschefen lämnar en ekonomisk rapport om fastighetsnämnden för oktober månad.

§25 Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp vid dagens sammanträde.