Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS. Remissvar

6 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Remissvar

Dnr 1.6-253/2015 P SLK EXPL SBK KUF IDF UTBF MF TK

7 Kristinebergshallarna på Kungsholmen Inriktningsbeslut.

9 Avyttring genom fastighetsreglering av fastigheten Kvarnberget 1. Genomförandebeslut

10 Förvaltningschefen informerar

11 Frågor för beredning och övrig information

P Teckenförklaringar P = Ärende med personalföreträdare OJ = Omedelbart justerat ärende SLK = Gemensamt ärende med stadsledningskontoret EXPL = Gemensamt ärende med exploateringskontoret SBK = Gemensamt ärende med stadsbyggnadskontoret KUF = Gemensamt ärende med kulturförvaltningen IDF = Gemensamt ärende med idrottsförvaltningen UTBF = Gemensamt ärende med utbildningsförvaltningen MF = Gemensamt ärende med miljöförvaltningen TK = Gemensamt ärende med trafikkontoret Sida 2 (2) Hantverkargatan 2 Box 8312

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-001/2015

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-003/2015

§5 Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS. Remissvar Dnr 1.6-245/2015

§6 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Remissvar Dnr 1.6-253/2015

§7 Kristinebergshallarna på Kungsholmen Inriktningsbeslut Dnr 2.6-178/2015

§8 Tertialrapport 1 2015 för fastighetsnämnden Dnr 1.2.2-257/2015

§9 Avyttring genom fastighetsreglering av fastigheten Kvarnberget 1. Genomförandebeslut Dnr 4.4.1-123/2015

§10 Förvaltningschefen informerar

§11 Frågor för beredning och övrig information