Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Motion om ökad ljussättning på stadens fasader. Remissvar.

6 DigIn - digital arkivstrategi för Stockholms stad. Remissvar.

8 Västberga IP, byggande av ny idrottshall. Initieringsbeslut

9 Östermalms IP, placering och uppförande av en permanent ishall. Initieringsbeslut.

10 Anläggande av ny idrottsplats i Bällsta. Initieringsbeslut

11 Förvärv av förskola i Årstafältet etapp 1, Årsta. Inriktningsbeslut

Dnr: 4.4.2-357/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

12 Förvaltningschefen informerar

13 Frågor för beredning och övrig information

P

Teckenförklaringar
P = Ärende med personalföreträdare
OJ = Omedelbart justerat ärende

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret, Dnr 1.7-001/2015

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr 1.1.2-003/2015

§5 Motion om ökad ljussättning på stadens fasader. Remissvar, Dnr 1.6-347/2015

§6 DigIn ­ digital arkivstrategi för Stockholms stad. Remissvar, Dnr 1.6-301/2015

§8 Västberga IP, byggande av ny idrottshall. Initieringsbeslut, Dnr 4.3-366/2015

§9 Östermalms IP, placering och uppförande av en permanent ishall. Initieringsbeslut, Dnr 4.3-367/2015

§10 Anläggande av ny idrottsplats i Bällsta. Initieringsbeslut, Dnr 4.3-362/2015

§11 Förvärv av förskola i Årstafältet etapp 1, Årsta. Inriktningsbeslut, Dnr 4.4.2-357/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Stockholms stads fastighetsnämnd

Beslut/Protokollsutdrag
protut11 sekretessrensad.pdf (264 kb)

§12 Förvaltningschefen informerar

§13 Frågor för beredning och övrig information