Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-06-15

Sammanträde 2004-06-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2004 (utdelas) (A)

6 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2004 (A)

7 Överenskommelse om exploatering med tomträtt av fastigheten Snickeriet 1 till Svenska Bostäder AB i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2004 (RI)

9 Försäljning på offentlig plats. Skrivelse från TOMER- Torg och Marknadshandlares Ekonomiska Riksförening

10 Återvinning av tidningar – ambulerande behållare eller annan lösning för ett hållbart samhälle.

Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Upplåtelse av offentlig plats på Kungsgatan vid Hötorget. Laglighetsprövning (RI)

12 Stockholmsställningen – ett försök att ta fram en bättre byggnadsställning för stadsmiljöer (RI)

13 Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar.

Motion (2004:27) från Ulla Hamilton (m) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Försöksverksamhet med ny planprocess inom stadsbyggnadsområdet.

Skrivelse från Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Claes Flemming (fp) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Lägesredovisning för Hammarby Sjöstad (RI)

17 Kv Fikonet på Södermalm. Genomförandebeslut (RI)

18 Vasaparken. Reviderat genomförandebeslut (RI)

19 Avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning (RI)

20 Utformningen av Norrmalmstorg. Skrivelse från Jan Valeskog (s) (RI)

21 Detaljplaner för Citybanan, delsträcka Norrmalm och delsträcka Södermalm.

Remiss från stadsbyggnads-nämnden (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anläggande av ett kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm-Tantobadet.

Motion (2004:17) av Nina Ekelund (kd) och Hardy Hedman (kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Markanvisning för förskola i Sickla Park, Hammarby Sjöstad, till Botrygg Bygg AB (RI)

24 Upprustning av Strandvägens kaj, etapp II. Genomförande-beslut (RI)

25 Avtal avseende upplåtelse av nyttjanderätt för Fortum Distrubution, Hammarby Sjöstad (RI)

26 Flytt av Essinge båtklubb. Svar på skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

27 P-garage i Sabbatsberg. Skrivelse från Sten Nordin (m) (RI)

28 Trafikkommitténs funktion. Skrivelse från Anna Wersäll (m) (RI)

29 Anordnande av allmän platsmark inom kv Kojan mm. Genomförandebeslut (RI)

33 Markanvisning för bostäder invid kvarteret Timglaset i Örby till Bostaden AB. Inriktningsbeslut (RY)

34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Billåset 1 i stadsdelen Rågsved till Peab Sverige AB. Inriktningsbeslut (RY)

35 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i stadsdelen Rågsved med Riksbyggen ekonomisk förening och med Järntorget mark och byggnads AB. Genomförandebeslut (RY)

36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Veidekke AB. Inriktningsbeslut (RY)

38 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan. Inriktningsbeslut (RY)

39 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Gröndal 1:1 vid Gröndalsvägen i stadsdelen Gröndal till Stiftelse Olle Enkvist Byggmästare och NCC AB. Inriktningsbeslut (RY)

40 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Aspudden 2:1 vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden till AB Stockholmshem och Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB. Inriktningsbeslut (RY)

41 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Släkten 1 i Östberga med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (RY)

42 Upprustning av Skärholmstorget, samt svar på hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd angående driftkostnaden för markvärmen. Genomförandebeslut (RY)

43 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande (RY)

44 Detaljplan för del av kv Hemholmen m m inom stadsdelen Vårberg för bostadskomplettering på Hemholmen 1, tomträttshavare, Elsafemhundranio KB. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret (RY)

46 Markanvisning för bostäder i Älvsjö centrum till PEAB. Inriktningsbeslut (RY)

47 Markanvisning för bostäder i Axelsberg till Familje-bostäder och AB Bostaden. Inriktningsbeslut (RY)

48 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004 - 2015. Svar på remiss från miljöförvaltningen (RY)

49 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete i enlighet med FNs barnkonvention (RY)

50 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets insatser med anledning av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser (RY)

51 Godkännande av investeringsutgifter rörande fastigheterna Kontorsskylten, Inköpschefen m fl i Vällingby Centrum. Genomförandebeslut (RY)

52 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 18:1 och 28:1 i Hässelby till Småa AB. Inriktningsbeslut (RY)

53 Hyresnämndens beslut att medge tillstånd till förvärv av 16% av fastigheten Asken 3 på Östermalm (SV)

54 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

55 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss (F)

56 Anmälan av rivning av barnstuga på fastigheten Fjäderholmen 1, Svanholmsvägen 10, Vårberg (F)

57 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Nytta och Nöja 1 i Bredäng. Genomförandebeslut (F)

58 Försäljning av del av fastigheten Norr Rangsta 1:38 i Nynäshamns kommun (F)

59 Försäljning av fastigheten Anneberg 1:55 i Nynäshamns kommun (F)

60 Gamlebo 8, Stureby Sjukhem hus 23 och 24, framtida användning. Framställning från stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta (F)

61 Om- och tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Bibliotekarien 4, Bävervägen 43 i Abrahamsberg. Slutredovisning (F)

63 Försäljning av del av fastigheten Häringe 5:6 i Haninge kommun (F)

64 Rivning och nybyggnad av förskola på fastigheten Takhuven 1, Älvsjö. Inriktningsbeslut (F)

65 Rivning och nybyggnad av förskola på fastigheten Amarantern 4, Ålgrytevägen 101 i Bredäng. Inriktningsbeslut (F)

66 Nybyggnad av 5-avdelnings förskola på fastigheten Skärholmen 2:1, 1 i Vårberg. Inriktningsbeslut (F)

67 Elfria zoner. Redovisning av kontorets pågående arbete enligt tidigare beslut i gatu- och fastighetsnämnden (F)

68 Ombyggnad av bibliotek i fastigheten Medborgarhuset 1 på Södermalm. Genomförandebeslut (F)

69 Försäljning och överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut och svar på skrivelser (F)

71 Hiss och nödutrymningstrappa i Spelbomskan 3 i Vasastaden. Slutredovisning (F)

72 Långsiktigt skydd av skogsmark. Remiss från miljöroteln (F)

73 Åtgärdsplaner för trafiksignaler inom Stockholms stad (St)

74 Kontokortsbetalning i parkeringsautomater (Pa)

75 Trafikutskottets protokoll nr 4/2004 (Pa)

77 Ordnande av 4 000 fler platser nattetid för boendeparkering i Stockholms innerstad.

Skrivelse av Jan Valeskog (s) och utvärdering av försök med dagstädning inom Vasastan (Pa)

78 Kortbetalning i parkeringsautomater. Framställan om svar på skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (Pa)

79 Markanvisning för bostadsändamål i kv Persikan på Södermalm till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem Byggnads AB, JM AB, Seniorgården AB, SKB, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 12 (RI)

80 Anordnande av parkeringsplatser längs Rålambshovsleden.

Skrivelse från Mats Rosén och Björn Nyström (kd).
Bordlagt 18 maj 2004 nr 19 (RI)

81 Markanvisning för bostadsändamål (hyres- och bostadsrätt) inom Norra och Västra Hjorthagen till ca 20 byggherrar.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 20 (RI)

82 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Träspånet 2 i Gubbängen till Besqab Projektutveckling AB. Inrikt-ningsbeslut.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 24 (RY)

83 Lägesredovisning av pågående arbete med stadsutveckling i Hökarängen, Fagersjö och Rågsved. Nämnduppdrag. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 väster om Värmlandsvägen i Farsta till SMÅA. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 26 (RY)

84 Markanvisning till JM AB för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 28 (RY)

85 Detaljplan för asfaltsverk i område vid kv Drivremmen i Västberga. Remiss av planförslag.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 31 (RY)

86 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Hässelby. Inriktnings- och genomförandebeslut.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 42 (F)

87 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 (Pa)

88 Klarastrandsledens utbyggnad till fyra körfält. Redovisning.

Bordlagt 4 maj 2004 nr 42 och 18 maj 2004 nr 52 (St)

89 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stads-delsnämnd.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 18 maj 2004 nr 58 (RY)

90 Förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut och återremiss.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 59 (RI)

91 Stiftelseförordnande och stiftelsestadgar för Egendomsstiftelsen i Stockholms län.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 61 (F)

92 Ballongflyg över Stockholm. Skrivelse från Kristina Axén-Olin (m) (St)

93 Inkomna ansökningar till Miljömiljarden 2004-04-01. (RY)

94 Överenskommelse om bl.a. transportköp av tomträtten till Ängsbotten 6 i Hjorthagen med PrisXtra (RI)

Mötesinformation

Justerat:
23 juni 2004
 
Jan Valeskog                                             Sten Nordin
 
Närvarande: 
 
Ledamöter
 
Jan Valeskog (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m) 

Ersättare
 
Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s)
Johanna Nilsson (s)
Björn Nyström (kd)
Åsa Romson (mp), §§ 1-10 och 12-94
Gunnar Sandell (s)
Göran Wrene (s)

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Olssson, Claes-Olle Rasmusson, Solveig Svedgård och Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.
 

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Jan Valeskog (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 29 juni 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Ny lokalisering av Järva Motorklubb av ordföranden Jan Valeskog (s).

 2. Utredning av platser för placering av återvinningscentral i Bromma av ledamoten Karin Hanqvist (s).

 3. Förskolelokaler av ersättaren Gunnar Sandell (s).

 4. Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 5. Försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51 undertecknad för respektive partier av vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp), Mats Rosén (kd), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 6. Gågatuföreskrifter i Gamla Stan av ledamoten Anna Wersäll (m).

 7. Bullerskydd längs Nynäsvägen av ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om organisationsöversynen av gatu- och fastighetskontoret

-------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade frågor av ersättaren Björn Nyström (kd) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om organisationsöversynen av gatu- och fastighetskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om ersättningshall för Åsöhallen

-----------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om ersättningshall för Åsöhallen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om planerna för Skeppsbron

-----------------------------­­­­­------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade frågor av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och vice ordföranden Sten Nordin (m) om planerna för Skeppsbron. En broschyr benämnd Skeppsbron – Stockholms framtida promenadstråk – hade utdelats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret och broschyren.

Fråga om trängselbeslut fattade av gatu- och fastighetsdirektören på delegation

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om trängselbeslut fattade av gatu- och fastighetsdirektören på delegation.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om värdering av stadens mark och fastigheter vid försäljning

--------------------------------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om värdering av stadens mark och fastigheter vid försäljning utifrån ett aktuellt fall i Vallentuna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Rapporten grönstrukturen i Stockholms stads del av Hanvedenkilen

---------------------------------------------------------------------------------

En av gatu- och fastighetsnämnden den 4 maj 2004, § 2, begärd rapport Grönstrukturen i Stockholms stads del av Hanvedenkilen hade utsänts.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för rapporten.

Fråga om upphandlingen av konsulttjänster hänförliga till försöket med trängselavgifter

--------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Monica Hildingson och regionschefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Anna Wersäll (m) vid nämnd-sammanträdet den 4 maj 2004, § 2, om upphandlingen av konsulttjänster hänförliga till försöket med trängselavgifter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om planerad golfbana i Ekerö/Nibbla

-----------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Åsa Romson (mp) vid nämndsammanträdet den 18 maj 2004, § 2 om konkurrerande markintressen i samband med planerad golfbana i Ekerö/Nibbla.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 8 juni 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 juni 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

          Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2004

Dnr 2004-112-523

En av gatu- och fastighetskontoret den 11 juni 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för maj 2004 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§6 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2004

Dnr 2004-010-2034

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden under nämndens sommaruppehåll år 2004 och att anmäla dessa beslut vid nämndens sammanträde 17 augusti 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Överenskommelse om exploatering med tomträtt av fastigheten Snickeriet 1, Hammarby Sjöstad med Svenska Bostäder

Dnr 2004-511-2137

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagd överenskommelse om exploatering med Svenska Bostäder avseende fastigheten Snickeriet 1 inom Hammarby Sjöstad.

 2. Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga A.

§8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 22 april 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Försäljning på offentlig plats. Skrivelse från TOMER - Torg och Marknadshandlares Ekonomiska Riksförening

Dnr 2003-421-3249

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även två skrivelser från TOMER av den 4 maj 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande och åberopar detta som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Den försäljning av mat och annat som sker på Stockholms gator och torg tillför staden ett levande gatuliv och är en del av småföretagarverksamheten i staden. För en trevlig gatumiljö krävs en reglering av användandet av offentliga platser som ger en rimlig avvägning mellan olika behov att nyttja platserna och att försäljning kan ske på ett säkert sätt. Att föreningar som TOMER ger synpunkter på förhållandena är viktigt för att kunna förbättra och förenkla denna tillståndsgivning. Ett led i förbättrad dialog om vilka krav som gäller kan vara enklare informationsmöten och informationsblad.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga B2.

§10 Återvinning av tidningar – ambulerande behållare eller annan lösning för ett hållbart samhälle. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-930-1637

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Upplåtelse av offentlig plats på Kungsgatan vid Hötorget. Laglighetsprövning

Dnr 2004-420-2033

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar till utlåtandet bifogade promemoria från juridiska avdelningen som yttrande till länsrätten i Stockholms län.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ersättaren Åsa Romson (mp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§12 Stockholmsställningen – ett försök att ta fram en bättre byggnadsställning för stadsmiljöer

Dnr 2004-420-2032

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion (2004:27) från Ulla Hamilton (m)

Dnr 2004-422-1681

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar utlåtandet som remissvar på motionen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Försöksverksamhet med ny planprocess inom stadsbyggnadsområdet. Skrivelse från Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Claes Flemming (fp)

Dnr 2004-511-1359

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§15 Lägesredovisning för Hammarby Sjöstad

Dnr 2003-511-573

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisningen avseende Hammarby Sjöstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga D.

§17 Mark- och anläggningsarbeten inom fastigheterna Fikonet 6 och 8 på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 2000-512-04453

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kvarteret Fikonet omfattande investeringsutgifter om 35,3 mnkr och investeringsinkomster om 4 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner att beslutet omedelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Vasaparken. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2003-681-422

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar reviderat genomförandebeslut i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning

Dnr 2004-600-1944

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelse nr 3 om förlängning till och med 2004-12-31 av avtal om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården.

 2. Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra avveckling av kommunens åtaganden enligt nuvarande avtal att sköta vägar m m inom Norra och Södra Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Utformningen av Norrmalmstorg. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr 2004-630-1638

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret fortsätter utredningsarbetet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Detaljplaner för Citybanan, delsträcka Norrmalm och delsträcka Södermalm. Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-512-1278 och 1684

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till tillägg till detaljplaner för Citybanan i Stockholm, delsträckorna Norrmalm och Södermalm, S-TDp 2004- 02488-54 och S-TDp 2004-02489-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga E.

§22 Anläggande av ett kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm-Tantobadet. Motion (2004:17) av Nina Ekelund (kd) och Hardy Hedman (kd)

Dnr 2004-685-1291

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2004:17 med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Markanvisning för förskola inom kv Sjön Hammarby Sjöstad till Botrygg Bygg AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-511-1908

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för förskola inom kv Sjön till Botrygg Bygg AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Upprustning av Strandvägens kaj, etapp II. Genomförandebeslut

Dnr 2003-670-1504

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar genomföra upprustningen av Strandvägens kaj mellan OK/Q8-macken och Djurgårdsbron, i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Avtal om nyttjanderätt för Fortum Distrubution, Hammarby Sjöstad

Dnr 2004-420-2036

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda förslag till avtal med Fortum Distribution avseende upplåtelse av nyttjanderätt för teknikutrymmen vid Vävar Johans gata och under GlashusEtt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Flytt av Essinge båtklubb. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-410-1599

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Parkeringsgarage i Sabbatsberg. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2004-511-1642

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga F.

§28 Trafikkommitténs funktion. Skrivelse från Anna Wersäll (m)

Dnr 2004-010-1639

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen och återopar utlåtandet som svar på Anna Wersälls (m) skrivelse.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen och återopar utlåtandet som svar på Anna Wersälls (m) skrivelse.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Anordnande av allmän platsmark inom kv Kojan m m. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-2305

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom kv Kojan m m omfattande investeringsutgifter om 440 mnkr och investeringsinkomster om 70 mnkr (exkl försäljningsinkomster).

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom kv Kojan m m omfattande investeringsutgifter om 440 mnkr och investeringsinkomster om 70 mnkr (exkl försäljningsinkomster).

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga H2.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga H3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga H4.

§33 Markanvisning för bostäder invid kvarteret Timglaset i Örby till Bostaden AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-2166

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kvarteret Timglaset i Örby till Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kvarteret Timglaset i Örby till Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga I2.

§34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Billåset 1 i Rågsved till Peab Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1516

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Billåset 1 till Peab Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att pröva möjligheten att genomföra åtgärder i enlighet med BUS-programmet i närområdet samt att därutöver anföra följande:

Det är angeläget att byggnationen kommer igång så fort som möjligt och vi hoppas därför att byggstart kan ske senast under år 2006.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga J2.

§35 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra med Riksbyggen ekonomisk förening och med Järntorget mark och byggnads AB. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-03186

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering vid Hagsätra IP i Hagsätra omfattande investeringsutgifter om ca 10 mnkr och försäljningsinkomster om ca 25 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och Järntorget Mark och Byggnads AB samt Riksbyggen Ekonomisk förening avseende byggande av bostäder invid Hagsätra IP.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Markanvisning av område vid Alpvägen, Mariehäll, till Veidekke. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-964

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar del av fastigheten Mariehäll 1:10 till Veidekke Bostad & Fastighet AB för en tid av två år för uppförande av ca 40 bostäder (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar del av fastigheten Mariehäll 1:10 till Veidekke Bostad & Fastighet AB för en tid av två år för uppförande av ca 40 bostäder (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§38 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan.

Dnr 2004-411-2080

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till markanvisning och markanvisningsavtal med Viktor Hanson Fastigheter resp Järntorget avseende områden längs Västerled.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Gröndal 1:1 vid Gröndalsvägen i stadsdelen Gröndal till Stiftelse Olle Enkvist Byggmästare och NCC AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-2013

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Gröndal 1:1 till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare samt NCC AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut att uppdra åt kontoret att pröva möjligheten att i närområdet genomföra åtgärder i enlighet med BUS-programmet och återkomma till nämnden i frågan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga L2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga L3.

§40 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Aspudden 2:1 vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden till AB Stockholmshem och Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1721

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Aspudden 2:1 vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden till AB Stockholmshem och Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Släkten 1 i Östberga med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr 2004-511-1802

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och AB Svenska Bostäder.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Släkten 1 omfattande investeringsutgifter om 9,9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Upprustning av Skärholmstorget samt hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd angående driftkostnaden för markvärmen. Genomförandebeslut

Dnr 2001-630-04434

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för upprustning av Skärholmstorget samt att markvärmeanläggningen utgår ur projektet.

 2. Nämnden godkänner ärendet som svar på hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd angående driftkostnaden för markvärmen och underrättar Skärholmens stadsdelsnämnd om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§44 Detaljplan för del av kv Hemholmen m m inom stadsdelen Vårberg för bostadskomplettering på Hemholmen 1, tomträttshavare, Elsafemhundranio KB. Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-512-1645

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för kv Hemholmen m m inom stadsdelen Vårberg för bostäder.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar till stadsbyggnadsnämn- den på planremissen.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna erforderliga avtal för tomträttsfastigheten Hemholmen 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§46 Markanvisning för bostäder i Älvsjö centrum till PEAB

Dnr 2004-000-1249

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i Älvsjö centrum till Peab.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga M.

§47 Markanvisning för bostäder i Axelsberg till Familjebostäder och AB Bostaden

Dnr 2002-512-1383

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i Axelsberg till Familjebostäder och AB Bostaden.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att remittera ärendet till trafikkommittén inför fortsatt planarbete och att därutöver anföra:

Det är positivt att arbetet fortskrider för att tillskapa 700 nya bostäder i Axelsberg. Det är emellertid angeläget att de föreslagna åtgärderna analyseras ur ett trafik- och framkomlighetsperspektiv. Även om kontoret påpekar att planeringen ger handlingsfrihet gällande öppningen av Hägerstensvägen skulle den fortsatta hanteringen tjäna på en tydlig redovisning av framkomlighetskonsekvenser.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§48 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004 – 2015. Remiss från miljöförvaltningen

Dnr 2004-007-1796

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§49 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete i enlighet med FN:s barnkonvention

Dnr 2004-000-1926

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av pågående arbete med FN:s barnkonvention.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§50 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets insatser med anledning av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser

Dnr 2004-007-1925

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av kontorets insatser avseende Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorets utlåtande att slå fast att gatu- och fastighetskontoret ska öka takten för minskning av växthusgasutsläpp både för egna verksamheter och för staden som helhet samt att därutöver anföra följande:

Stockholms mål är att minska utsläppen av koldioxid till 4,0 ton per kommuninvånare till 2005 och att utsläppen på längre sikt måste reduceras till 1,5 ton per person och år, vilket för hela Sveriges del innebär en minskning med uppemot 80 procent. Stockholms kommunfullmäktige har dessutom beslutat att stadens långsiktiga mål är att staden ska bli en fossilbränslefri kommun och alltså inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

För att det ska vara möjligt att uppnå såväl det kortsiktiga som det långsiktiga målet måste Gatu- och fastighetskontoret öka ambitionsnivån vad gäller att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser. De viktigaste uppgifterna är att begränsa utsläppen från de egna fastigheterna, att öka attraktiviteten hos de minst klimatpåverkande trafikslagen (gång, cykel och kollektivtrafik) samt att minska utsläppen från biltrafiken (både den egna och övriga Stockholmares) till hållbara nivåer.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga O2.

§51 Godkännande av investeringsutgifter rörande fastigheterna Kontorsskylten, Inköpschefen m fl i Vällingby Centrum. Genomförandebeslut

Dnr 2002-411-1243

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom Vällingby Centrum omfattande investeringsutgifter om 250 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet.

 2. Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga P.

§52 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 18:1 och 28:1 i Hässelby till Småa AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1237

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 18:1 samt inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 till Småa AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Hyresnämndens beslut att medge tillstånd till förvärv av 16% av fastigheten Asken 3 på Östermalm

Dnr 2002-781-04100

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut om tillstånd till Stefan Rosbergs förvärv av fastigheten Asken 3.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till Svea Hovrätt senast den 22 juni 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§54 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-1471

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§55 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss

Dnr 2001-785-598

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med redovisningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Anmälan om rivning av barnstuga på fastigheten Fjäderholmen 1, Svanholmsvägen 10, Vårberg

Dnr 2004-770-1867

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisning av rivning av barnstugan på fastigheten Fjäderholmen 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§57 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Nytta och Nöja 1 i Bredäng. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-252

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av en fyra-avdelnings förskola på fastigheten Nytta o Nöje 1 för en total investeringsutgift om ca 28,6 mnkr. Nybyggnaden utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§58 Försäljning av del av fastigheten Norr Rangsta 1:38 i Nynäshamns kommun

Dnr 2004-785-1865

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Norr Rangsta 1:38 (Erikslund) i Nynäshamns kommun.

 2. Nämnden förklarar att beslutet omedelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§59 Försäljning av fastigheten Anneberg 1:55 i Nynäshamns kommun

Dnr 2004-785-1866

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Anneberg 1:55 (Hallbergs Stuga) i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§60 Gamlebo 8, Stureby Sjukhem hus 23 och 24, framtida användning. Framställning från stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta

Dnr 2004-770-1363

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar överlämna kontorets utlåtande som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§61 Om- och tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Bibliotekarien 4, Bävervägen 43 i Abrahamsberg. Slutredovisning

Dnr 2003-770-1150

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§63 Försäljning av del av fastigheten Häringe 5:6 i Haninge kommun

Dnr 2004-785-1887

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Häringe 5:6 (Dikartorp) i Haninge kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§64 Rivning och nybyggnad av förskola på fastigheten Takhuven 1, Älvsjö. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-1873

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av rivning och nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Takhuven 1, Älvsjö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§65 Rivning och nybyggnad av förskola på fastigheten Amarantern 4, Ålgrytevägen 101 i Bredäng. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-2969

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av rivning och nybyggnad av fyra-avdelnings förskola på fastigheten Amarantern 4, Bredäng.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§66 Nybyggnad av 5-avdelnings förskola på fastigheten Skärholmen 2:1, 1 i Vårberg. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-1886

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av nybyggnad avseende fem-avdelnings förskola inom fastigheten Skärholmen 2:1,1 i Vårberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§67 Elfria zoner. Redovisning av kontorets pågående arbete enligt tidigare beslut i gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 2002-763-2702

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§68 Ombyggnad av bibliotek i fastigheten Medborgarhuset 1 på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-4009

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna ombyggnad av bibliotek i fastigheten Medborgarhuset 1 till en beräknad kostnad för kontoret om 15,5 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§69 Försäljning och överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut och svar på skrivelser

Dnr 2004-770-2046

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna fastighetsöverföringarna till Stadsholmen AB (bilaga 1 till utlåtandet).

 2. Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagna principöverenskommelse.

 3. Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagna svar på skrivelser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§71 Hiss och nödutrymningstrappa i fastigheten Spelbomskan 3, Odengatan 61 i Vasastaden. Slutredovisning

Dnr 2003-770-84

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna slutredovisning av ovanstående ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§72 Långsiktigt skydd av skogsmark. Remiss från miljöroteln

Dnr 2004-680-1560

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§73 Åtgärdsplaner för trafiksignaler inom Stockholms stad

Dnr 2004-641-2055

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga R2.

§74 Kortbetalning i parkeringsautomater, bl a framställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr 2004-354-1243

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga S.

§75 Trafikutskottets protokoll nr 4/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 22 april 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§76 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§77 Ordnande av 4 000 fler platser nattetid för boendeparkering i Stockholms innerstad. Skrivelse av Jan Valeskog (s) och utvärdering av försök med dagstädning inom Vasastan

Dnr 2004-344-1358

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden överlämnar samt åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från gatu- och fastighetsborgarrådet Jan Valeskog (s).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upphandla en konsult som närmare

 4. utreder konsekvenserna på bl a ekonomi, miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, pedagogik samt framkomlighet vid utvidgning av gatuservice på dagtid.

 5. Nämnden beslutar att försöket med gatuservice på dagtid i Vasastan förlängs i avvaktan på att konsultutredningen enligt punkt 3 blir klar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§78 Kortbetalning i parkeringsautomater. Framställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att ärendet behandlats under § 74.

§79 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Persikan på Södermalm till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem Byggnads AB, JM AB, Seniorgården AB, SKB, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1445

Bordlagt 18 maj 2004 nr 12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Persikan 5 till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem Byggnads AB, JM AB, Seniorgården AB, SKB, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med vad som sägs i utlåtandet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att i den fortsatta planeringen beakta behovet av verksamheter för barn och ungdomar i området

samt att därutöver anföra följande:

Förutom de i tjänsteutlåtandet nämnda verksamheterna driver stadsdelsnämnden fritidsverksamhet för ungdomar i lokaler i kvarteret Persikan. Det finns ett stort behov av verksamheter för barn och ungdomar på Södermalm och nybyggnationen av bostäder kommer att öka detta behov ännu mera. Man bör därför pröva om det är möjligt att inrymma ungdomsverksamhet i nybyggnationen i kvarteret Persikan.

Tredimensionell fastighetsbildning innebär stora möjligheter. Bland annat kan ansvar och kostnader för nödvändig infrastruktur delas mellan byggherrarna. Nödvändig närservice är av intresse för alla byggherrar och det bör inte enbart åläggas de kommunalt ägda företagen att sörja för sådan.

Det är också viktigt att Spårvagnsmuséet erbjuds en alternativ lokalisering.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga T2.

§80 Anordnande av parkeringsplatser längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2002-340-882

Bordlagt 18 maj 2004 nr 19

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§81 Markanvisning för bostadsändamål (hyres- och bostadsrätt) inom Norra och Västra Hjorthagen till ca 20 byggherrar

Dnr 2002-511-757

Bordlagt 18 maj 2004 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Förbundet Ekoparken m fl av den 17 maj 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheterna Hjorthagen norra 1:1-3, Norra Djurgården 1:14 m fl till byggherrarna enligt bilaga till kontorets utlåtande.

 2. Nämnden anvisar hus 8 i det befintliga Gasverksområdet till Gerard De Geer.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta utredningsarbetet avseende bostäderna samt konsthall i Gasverksområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§82 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Träspånet 2 i Gubbängen till Besqab Projektutveckling AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1487

Bordlagt 18 maj 2004 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter vid fastig- heten Träspånet 2 m m i Gubbängen till Besqab Projektutveckling AB på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal i enlighet med till utlåtandet bifogat avtal (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter vid fastig- heten Träspånet 2 m m i Gubbängen till Besqab Projektutveckling AB på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal i enlighet med till utlåtandet bifogat avtal (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga U2.

§83 Lägesredovisning av pågående arbete med stadsutveckling i Hökarängen, Fagersjö och Rågsved. Nämnduppdrag.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 väster om Värmlandsvägen i Farsta till SMÅA. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1098

Bordlagt 18 maj 2004 nr 26

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av pågående arbete med stadsutveckling i stadsdelarna Hökarängen, Fagersjö och Rågsved som svar på nämnduppdraget.

 2. Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden intensifierar arbetet med naturreservatsbildning i Hanvedenkilen.

 3. Nämnden ger SMÅA en tidsbegränsad markanvisning på två år för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1, väster om Värmlandsvägen.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisnings­avtal med SMÅA.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie

Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla

kontorets första och andra att- sats, att avslå kontorets tredje och fjärde att- sats

samt att därutöver anföra följande:

Den föreslagna markanvisningen rör värdefull grönmark som är svår att kompensera och försvårar dessutom entrén till parken.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga V2.

§84 Markanvisning till JM AB för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-00436

Bordlagt 18 maj 2004 nr 28

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 till JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa mark- anvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att pröva möjligheten att i närområdet genomföra åtgärder i enlighet med BUS-programmet och återkomma till nämnden i frågan.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga X3.

§85 Detaljplan för asfaltsverk i område vid kv Drivremmen i Västberga. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-1370

Bordlagt 18 maj 2004 nr 31

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Drivremmen i Västberga, S-Dp 2003-15804-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta att utreda möjligheten att bredda Västberga Allé vid Elektravägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§86 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Hässelby. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-785-1506

Bordlagt 18 maj 2004 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheterna Fjällhavren 3 och 4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§87 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Dnr 2004-007-1817

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att den överlämnar utlåtandet till Regeringen med en begäran om en lagändring som möjliggör för kommunen att ge ”miljöbilar” subventionerad eller gratis parkering.

 2. Nämnden beslutar att punkt 3 i definitionen ändras till - Bilar godkända i lägst miljöklass 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§88 Klarastrandsledens utbyggnad till fyra körfält. Redovisning

Dnr 2002-620-2787

Bordlagt 4 maj 2004 nr 42 och 18 maj 2004 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna den lämnade redovisningen,

att ge kontoret i uppdrag att påbörja arbetet för byggande av tvåvåningsalternativet med fyra körfält för att tas i bruk snarast möjligt,

att ge kontoret i uppdrag att i höst

redovisa tidsplan för en fyrfältslösning samt att därutöver anföra följande:

Klarastrandsleden är en av Stockholms viktigaste infarter och genomfartsleder och därmed en känslig del i stadens vägnät och trafiksystem. Klarastrandsleden är idag landets mest belastade tvåfältsväg och hanterar ca 50 000 fordon per vardagsmedeldygn, vilket orsakar stora framkomlighetsproblem och långa köer.

Mot bakgrund av Klarastrandsledens betydelse för stockholmstrafiken är det angeläget att en utbyggnad till fyra körfält kan ske så snart som möjligt. Oavsett om det är möjligt att lösa anslutningsproblemen till E4 redan innan Norra länken öppnas bör redan nu ett arbete inledas för att åstadkomma en fyrfältslösning. Erfarenheten säger tyvärr att åtta år inte är en alltför lång planerings- och genomförandeperiod för ett större vägprojekt. Det innebär att även om nämnden skulle komma att dela kontorets bedömning att Norra länken måste inväntas, krävs i praktiken beslut om fyrfältslösning redan nu.

Nämnden anser att det ter sig lämpligt att gå vidare med tvåvåningsalternativet, som inte kräver förändringar av strandlinjen och heller inte påverkar bangården. Ett sådant alternativ kan utformas på ett estetiskt tilltalande sätt och hanterar dessutom bullerfrågorna på ett föredömligt sätt. En temporär breddning till tre körfält bör därför ses som en första etapp i en utbyggnad av Klarastrandsleden till fyra körfält. Något som bör stå färdigt senast 2012, men även ännu tidigare om staden så finner lämpligt.

Reservationer

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga Y3.

§89 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 18 maj 2004 nr 58

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Stig Sandström av den 12 februari 2004, Göte Dahl av den 23 februari och 14 juni 2004, Elsie Goliath av den 21 maj 2004 och Peter Ahlstedt av den 14 juni 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att avstyrka kontorets tjänsteutlåtande,

att för sin del avstyrka rivningslov för ”Macken” samt att uttala följande:

Byggnaden ”Macken” har ett stort värde för området och för staden. Här skapades den första ”Macken” som sedan blivit ett vedertaget begrepp. Kontorets uppfattning att byggnaden brann ned till grunden 1971 är felaktig. Byggnaden försågs med ett nytt tak efter en brand, men är i övrigt intakt. I ”Macken” förenas en intressant historisk industrimiljö med en populär musikklubb. En enig stadsdelsnämnd har uttalat sitt stöd för att ”Macken” bevaras.

Stadsbyggnadsnämnden kommer att ta ställning till frågan om rivningslov för Macken. I samband med detta utreds om fastigheten har tillräckligt stort värde för att rivningslov inte skall beviljas. Om rivningslov inte beviljas är det rimligt att fastighetsägaren Besquab som inköpt fastigheten i syfte att bygga bostäder kompenseras genom annan markanvisning.

Gatu- och fastighetsnämnden delar inte kontorets uppfattning att bostadsbyggnation är bästa sättet att använda den aktuella fastigheten. Med tanke på att tomten är liten och att stadsbilden endast tillåter begränsat antal våningar skulle endast en mindre bostadsbyggnad med ett högst begränsat antal lägenheter (10-12 st) kunna inrymmas. Bostadsbyggnationen skulle således ha mycket marginell betydelse för bostadsbehovet i staden, i synnerhet som det inom Liljeholmen finns två stora nybyggnadsområden, i Årstadal och vid Telefonplan kommer ca 5.000 nya lägenheter att tillkomma.

Musikverksamheten i ”Macken” har varit helt självfinansierad, utan kommunala eller andra bidrag och intresse finns att driva verksamheten vidare. Ett bevarande av ”Macken” innebär heller inga kostnader för staden.

Reservation

Ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hannqvist (s), Margarita Pulido (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga Z2.

§90 Förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut och återremiss

Dnr 2003-670-1169

Bordlagt 18 maj 2004 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inrättande av färjeförbindelse över Hammarby Sjö med framtida angöring vid Sickla Kaj och Henriksdalshamnen.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter för inköp av en ny 1-mansbemannad färja med beräknad användning under minst 10 år inom en ram av 16 mnkr inklusive erforderliga färjelägen.

 3. Nämnden godkänner en driftbudgetram om 4,8 mnkr per år från och med 2005.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att besluta att färjan ska vara utrustad med en biogasmotor samt att därutöver anföra följande

Det har visat sig svårt att i dagsläget realisera planerna på en broförbindelse som binder samman Hammarby Sjöstads norra och södra delar. Nämnden ställer sig därför positiv till förslaget att låta bron ersättas av en temporär båtförbindelse. Av ärendet framgår att det varit övervägande positiva reaktioner lokalt, något som också framkom på det samrådsmöte som genomförts. Stadsdelsnämnden har också tillstyrkt förslaget. I syfte att stärka Hammarby Sjöstad som spjutspets på miljöområdet ska färjan dessutom drivas med biogas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§91 Stiftelseförordnande och stiftelsestadgar för Egendomsstiftelsen i Stockholms län.

Inriktningsbeslut

Dnr 2004-001-1552

Bordlagt 18 maj 2004 nr 61

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till stiftelseförordnande och stadgar för Egendomsstiftelsen i Stockholms län.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram detaljerade fastighetslistor.

 3. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att bilda stiftelsen.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att uppdra åt kontoret att om möjligt återkomma till nämnden den 17 augusti.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§92 Ballongflyg över Stockholm. Skrivelse från Kristina Axén Olin (m)

Dnr 2004-000-1664

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Naturligtvis skall man även fortsättningsvis kunna bedriva ballongflyg över Stockholm. Bromma Flygplats skall bland annat därför läggas ner när avtalet mellan staden och Luftfartsverket löper ut år 2011. Det kan inte anses lämpligt att bedriva flygverksamhet inne i staden. Tusentals stockholmare utsätts dagligen för stora risker och höga bullernivåer. Nu hotas också hela ballongflygets verksamhet av den olämpliga lokaliseringen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§93 Inkomna ansökningar till Miljömiljarden 2004-04-01. Remiss från miljö- och konsumentroteln

Dnr 2004-140-562

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna utlåtandet som svar på remissen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§94 Överenskommelse om bl a transportköp av tomträtten till fastigheten Ängsbotten 6 i Hjorthagen med PrisXtra

Dnr 2003-413-436

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del upprättad överenskommelse med tillhörande bilagor, rörande fastigheten Ängsbotten 6 i Hjorthagen med PrisXtra.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del upprättad överenskommelse med tillhörande bilagor, rörande fastigheten Ängsbotten 6 i Hjorthagen med PrisXtra.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.