Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-28

Sammanträde 2008-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera Läs mer...med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag om barnvagnsramper

Beslut om medborgarförslaget ska lämnas över till förvaltningen för beredning
Dnr 329-2008-002
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Genomförandebeslut gällande en ny förskola i Entréhuset inom kvarteret Marievik i Årstadal

4 Förlängning av avtal gällande larm- och nattpatrullsinsatser vid Hägerstens hemtjänst

5 Kompletterande av förordnande och delegation i ärenden enligt LVU och LVM

5 X Nedskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Remissärenden

6 Kontaktcenter Stockholm

8 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inlusive revidering av reglementen

9 Jobbtorg - organisatorisk placering och ansvarsområden

10 Uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan

11 Ersättningssystem samt övergripande handläggning av ärenden i valfrihetssystem enligt LSS

12 Förslag till barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

13 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Pizza Express, Korpmossevägen 66

Anmälningsärenden

14 Tillsyn av kvinnohuset Svärdsliljan

16 Livskvalitet på äldreboendet

Stadsrevisionens granskning av stadens vård- och omsorgsboende för äldre, Dok id 1890
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från den 26 augusti 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från den 21 augusti 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för juli 2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

27 Nedläggning av faderskapsutredning

28 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Uppdrogs åt ordföranden Abit Dundar (fp) och ledamoten Helena Söderlind Paues (s) att justera dagens protokoll.

Ordföranden tillkännagav att protokollet från dagens möte ska justeras den 3 september 2008 och att protokollet från sammanträdet den 11 juni 2008 justerades den 19 juni 2008.

Dagordningen godkändes.

___________________

§2 Medborgarförslag om barnvagnsramper

Ett medborgarförslag anmäldes med önskemål om barnvagnsramper på de trappor som finns vid gångvägen mellan Sjöviksbacken och Fredsborgsparken i Årstadal. Inkom den 23 juli. Dnr 329-2008-002

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning

_________________

§3 Genomförandebeslut gällande en ny förskola i Entréhuset inom kvarteret Marievik i Årstadal

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att bygga en förskola med fyra avdelningar/grupper i Entréhuset inom kvarteret Marievik i Årstadal.
 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomi-utskott om godkännande av att genomföra projektet med den nya förskolan i Entréhuset.
 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av JM AB och att teckna hyresavtal med JM AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Antalet inskrivna barn inom förskolan i delområdet Liljeholmen med Årstadal beräknas öka från 562 barn 2008 till 817 barn 2010 och till
1 157 barn 2012. Förvaltningen planerar för utbyggnad av antalet förskoleplatser med 420 platser under perioden 2008-2012.

Ett av förvaltningens projekt är en ny permanent förskola med fyra avdelningar i Entréhuset inom kvarteret Marievik i Årstadal. Förskolan planeras att vara klar för start under våren 2010.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 19 augusti 2008. Dnr 346-2008-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§4 Förlängning av avtal gällande larm- och nattpatrullsinsatser vid Hägerstens hemtjänst

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att Omsorgshuset i Stockholm AB får fortsatt ansvar för larm- och nattpatrullsinsatser vid Hägerstens hemtjänst från och med
  1 oktober 2008 till och med 30 september 2009, i enlighet med tidigare avtal.

Ärendet

Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 1 oktober 2006 ett avtal med Omsorgshuset i Stockholm AB gällande larm- och nattpatrullsinsatser vid Hägerstens hemtjänst. Avtalet gäller till och med den 30 september 2008 och kan därefter förlängas med ett år i taget till och med den 30 september 2010.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 augusti 2008. Dnr 338-2008-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§5 Kompletterande av förordnande och delegation i ärenden enligt LVU och LVM

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd förordnar rätten att fatta ordförandebeslut enligt 6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § p. 2 LVU samt 13 § LVM till ledamöterna i sociala delegationen; Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v).
 2. Stadsdelsnämnden delegerar till Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) att fatta beslut enligt 14 § 2 st. 1 och 2 p. LVU.
 1. Beslutet gäller till och med den 31 december 2008.

Ärendet

Vid nämndsammanträdet den 11 juni 2008 gav nämnden Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) delegation att fatta beslut enligt 9, 30, 31 §§ LVU och 45 § 1 och 2 p. LVM. Nämnden beslutade även att utse dessa ledamöter rätt att fatta beslut i enligt 10 kap 6 § SoL, enligt så kallad kompletterande beslutanderätt. Av misstag angavs inte vilka paragrafer som förordnandet skulle gälla i tjänsteutlåtandet. Mot den bakgrunden tar förvaltningen upp ett nytt ärende för att formellt förordna Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) rätt att fatta beslut i enlighet med uppräknade paragrafer. Syftet är att någon beslutsbehörig alltid ska finnas att tillgå i brådskande ärenden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 19 augusti 2008. Dnr 000-437-2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§6 Nedskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av kundfordran som är äldre än ett år fakturerat för Hägersten stadsdelsförvaltning.

 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 19 augusti 2008. Dnr 351-08-101.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§7 Kontaktcenter Stockholm

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss om att inrätta ett gemensamt kontaktcenter i Stockholms stad. Med kontaktcenter menas att stadens invånare, företagare och besökare ska kunna ringa ett telefonnummer och få svar direkt av utbildad personal inom olika verksamhets-områden. Frågor ska även besvaras elektroniskt via Internet, e-post, SMS m.m.

Förvaltningen anser att förslaget kan vara ett effektivt sätt att underlätta tillgängligheten för invånarna i olika ärenden. Det är dock viktigt att frågan om tillgång till olika verksamhetssystem klargörs på ett tidigt stadium. Det är även viktigt att förvaltningen känner till vilken information invånarna får i ärenden som stadsdelen ansvarar för eftersom det annars kan finnas risk för dubbelhantering eller att oklarheter uppstår om stadsdelen inte har all information i ärendet. Det är en god tanke att medborgarna på ett enkelt sätt ska kunna få information. Samtidigt är det många komplexa frågor som ska besvaras. Det ställer krav på de tekniska lösningarna så det inte blir alltför många knapptryckningar på telefonen för den enskilde. Förvaltningen föreslår även att man underlättar för personer med funktionsnedsättning i deras kommunikation med staden, genom att hänsyn tas till synnedsättning, hörselnedsättning, intellektuella funktionshinder etc.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 14 augusti 2008. Dnr 224-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Marita Liljeqvist m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Att förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Kommunstyrelsen.

 2. Samt att därutöver framföra följande.

Vi delar förvaltningens uppfattning om att ett gemensamt Kontaktcenter och tidigare beslutade Äldre direkt innebär en funktionsindelning av informationsverksamheten som rör stadsdelsnämndernas verksamhetsområden. Utvecklingen motverkar den lokala demokratin genom att informationen centraliseras och att det personliga mötet blir ovanligare.

Tanken med kontaktcenter är dock i grunden bra, eftersom det har visat sig att tillgängligheten per telefon har ökat rejält i pilotverksamheterna. Det är också positivt att ärendet inte helt utesluter befintliga medborgarkontor som en del av kanalerna till allmänheten.

Däremot har utredningen inte analyserat möjligheterna att ha lokala eller regionala kontaktcenter och inte heller motiverat varför man just föreslår att det ska vara två center. Lokala eller regionala center skulle kunna kombinera ökad tillgänglighet per telefon med bibehållen möjlighet till personliga besök för dem som behöver det.

Mycket av den information som efterfrågas kräver lokal verksamhetskunskap, vilket knappast kan finnas i ett enda stadsövergripande kontaktcenter för de mjuka verksamheterna. Risken finns därför att dubbla informationskanaler byggs upp, vilket blir otydligt inför allmänheten.

Kontaktcenter ska innebära att tid frigörs för att vägleda invånare som inte har möjlighet att söka information via datorer. Det finns dock inget som säkrar att tidsvinsten verkligen används för detta eller för mer tid till strategiskt arbete, som antas bli en annan effekt En uttalad målsättning att öka antalet medborgarkontor eller ökat antal kontaktcenter skulle göra det mer trovärdigt att tidsvinsterna går till avsedda ändamål och inte till besparingar.”

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) anmälde ett särskilt uttalande med instämmande av ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v).

”Vi välkomnar att majoriteten vill ha en god informationsservice till stadens invånare. Vi är dock övertygade om att de storskaliga och opersonliga lösningar som nu föreslås är fel väg att vandra. Vår stad har i sin konstruktion utgått från den lokala närheten genom stadsdelarna och helst då med medborgarkontor. Där det finns kvar går våra medborgare direkt dit och får den hjälp de behöver och det har varit möjlighet för varje stadsdel och varje medborgarkontor att anpassa sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar. Där finns både den lokala personliga servicen och telefonservice för den som önskar ringa eller skicka e-post dit.

Vi tror att de nya förslagen till lösningar kommer slå särskilt hårt mot de grupper som behöver vår hjälp mest. Allt färre kommer att kunna få rätt och riktig service direkt när hela staden ska fungera som den lokala lilla kommunala enheten. Stockholm är en växande storstad och då behövs de lokala lösningarna allt mer, inte mindre, som de borgliga tycks tro.”

_________________

§8 Plansamråd för kvarteret Martallen i Midsommarkransen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Plansamråd för kvarteret Martallen har inkommit på remiss. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett flerfamiljshus med ca 60 lägenheter och lokaler i bottenvåningen mot Svandammsvägen i Midsommarkransen. Markområdet utgörs idag av naturmark med bland annat ett äldre ekbestånd.

Ett flertal synpunkter har inkommit om den planerade bebyggelsen.

Förvaltningen anser att ekbacken utgör ett mycket viktigt inslag i områdets närmiljö samt att förslaget skulle påverkas positivt om det föreslagna bostadshuset minskades så att en större del av naturmarken kunde sparas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 12 augusti 2008. Dnr 281-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Marita Liljeqvist m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp)

föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Att avslå bebyggelse av Ekbacken i kvarteret Martallen enligt planförslaget.

 2. samt att därutöver framföra följande:

Ekbacken är ett betydelsefullt grönområde för de kringboende, speciellt för barn som i området erbjuds fria lekytor. Området är dessutom markerat som värdefull naturmiljö i Stockholms grönkarta.

Under de senaste decennierna har utbyggnaden av bostäder och servicehus i Midsommarkransen inneburit förlust av flera grönytor, bl.a. hela Klädberget. Att i ett område som ligger nära en stor motorled, som blir alltmer bullerstört, där utsläppen från trafiken ständigt ökar, skövla ett skogsområde med ek, rönn, tall etc. är inte försvarbart.”

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Planförslaget resulterar i en alltför tät bebyggelse som leder till att ´hus i park´- kvaliteterna går om intet utan att några stadsmässiga kvaliteter tillkommer. Bebyggelse är rimlig utmed den större gatan, men byggnationen som tänkts uppföras på grönmark i grönområdet är inte lämplig.

Förslaget är oacceptabelt i sin helhet med en total skövling av naturmarken med dess ekar och djurliv. Ekbacken är ett mycket värdefullt för de boende runt omkring. Om projektet begränsas enbart till Svandammsvägen kan grönytan och luftigheten bevaras. Det är en möjlig lösning.”

_______________

§9 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss om förslag på kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer. Stadsledningskontoret har genomförts utredning och lämnat förslag på hur plan- och byggprocessen kan förkortas samt hur vissa ansvars-frågor mellan nämnderna för markanvisningar, detaljplaner, bygglov, anläggning, tillståndsgivning och förvaltning inom det tekniska området kan renodlas. I utredningen föreslås bland annat att nuvarande ansvar för parker, naturområden, naturreservat, gatu-planteringar, koloniområden och fritidsträdgårdar inom stadsdels-nämnderna överförs till trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningen anser att de frågor som föreslås flyttas över till trafik- och renhållningsnämnden bör ligga kvar på stadsdelarna samt att stadsdelarna ges ett renodlat investeringsansvar för ett samlat grepp på utvecklingen av parker samt för att undvika dubbelarbete vid investeringar och utveckling av parker. När det gäller plan- och bygglovsprocessen arbetar förvaltningen efter inriktningen att de plansamråd som inkommer för yttrande behandlas inom angiven tid.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 12 augusti 2008. Dnr 270-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Marita Liljeqvist m.fl. (m) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (fp) och (m).

Reservation

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Utredningen saknar analys av hur förslagen minskar medborgarinflytandet och den lokala demokratin, vilket förvaltningen lyfter fram på ett bra sätt. Vi delar också uppfattningen att den lokala kännedomen och helhetssynen om det samlade behovet finns på stadsdelsnivå.

Om parkförvaltningen centraliseras har den borgerliga majoriteten i praktiken avskaffat stadsdelsnämnderna. Centralisering i kombination med allt fler pengsystem tar ifrån stadsdelsnämnderna viktiga styrmedel för att kunna anpassa verksamheter efter lokala behov.

När dessutom medborgarförslagen om parkfrågor inte kan besvaras på stadsdelsnivå minskar medborgarinflytandet drastiskt. Att den lokala parkförvaltningen är sårbar beror främst på bristande resurser. Hägersten – Liljeholmen med cirka 66000 invånare är större än många flesta svenska städer, vilket bemanningen av parkingenjörer behöver ta hänsyn till.

Kortare remisstider för bostadsbyggandet är självklart viktigt för bostadslösa, samtidigt som en sådan vinst aldrig kan ställas mot en urholkning av den lokala demokratin. Bristande lokal delaktighet kan tvärtom förlänga beslutsprocesserna.

Begreppet ”lång tid” behöver problematiseras när det handlar om att bygga hus på en obebyggd plats, hus som kanske ska stå kvar i flera generationer. I det sammanhanget är dagens handläggningstider mycket korta.

Införandet av absoluta remisstider är ett förslag som kommer att minska den lokala insynen, eftersom en nämndbehandling inte hinns med. Mejl till nämndledamöter i likhet med dagens hantering vid markremisser kan aldrig ersätta en formell remiss, som ger både lokala politiker och medborgare information, insyn och påverkansmöjligheter.

När makt flyttas till centrala nivåer minskar möjligheterna att beakta ett barnperspektiv i samhällsplaneringen, eftersom stadsdelsnämnderna har mycket mer kännedom om lokala förhållanden och mer kontakt med befolkningen än centrala nämnder.”

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”avslå remissvaret

 2. återremittera ärendet

 3. därutöver anföra följande

Stadsledningskontoret föreslår att en rad ansvarsområden ska tas bort från stadsdelsnämnderna.

- Ansvaret för parker, naturområden, naturreservat, gatuplanteringar, koloniområden och naturmark överförs till trafik- och renhållningsnämnden.

- Ansvaret för strandbad med byggnader, motionsspår och konstfrusna isbanor överförs till idrottsnämnden.

- Ansvaret för kommunala byggnader på parkmark och inom koloniområden överförs till fastighetsnämnden.

Detta är ytterligare ett steg i majoritetens politik att urholka stadsdelsnämndernas ansvar. Sedan förra valet har den moderatledda majoriteten dels minskat antalet stadsdelsnämnder från 18 till 14 dels urholkat nämndernas ansvar kraftigt. Hela skolverksamheten, renhållningen och vissa planförfaranden har redan tagits bort.

Då stadsdelsnämnderna infördes gjordes det i bred politisk enighet. Endast moderaterna stod utanför den uppgörelsen, men idag medverkar hela alliansen märkligt nog till detta.

Det är anmärkningsvärt att dessa omfattande förändringar föreslås utan att diskussioner förts vare sig med oppositionen eller med medborgarna. Majoriteten försöker i själva verket slakta stadsdelsnämnderna i smyg. Parker, planeringar och naturmark har i hög grad engagerat medborgarna. Att flytta dessa verksamheter till trafik- och renhållningsnämnden är ett effektivt sätt att minska medborgarnas intresse för stadsdelsnämnderna och troligen också ett sätt att i tysthet göra det möjligt att skära ned på anslagen för parkförvaltningen.

Ett modernt samhälle med en välinformerad befolkning kräver en välfungerande lokal demokrati och där har stadsdelsnämnderna en viktig roll som behöver utvecklas vidare snarare än att inskränkas.

Stadsledningskontoret föreslår också att planprocesserna ska förkortas och att andelen enkla planförfaranden ska öka. Också det är ett hårt slag mot demokratin som inte leder till kortare processer då risken att ärendena överklagas ökar.

Att som det föreslås utesluta fristående granskare som Stockholms stadsmuseum ur planprocessen ökar risken för att man missar viktiga aspekter. Ett hus ska stå i minst 50 år och ogenomtänkt utformning blir då något man får ångra.

Den borgerliga majoritetens förslag om att korta planprocesserna är dessutom ett slag i luften då stadens höga markpriser är en betydligt mer hämmande faktor än långa planprocesser. I dagsläget vågar inte staden avsätta mark för förskolor etc. eftersom de inte kommer att löna sig. Vad som behövs för en balanserad stad och ett förnuftigt byggande är att staden tar ett helhetsgrepp över planeringen snarare än korta planprocesser. De projekt som genomförs bör förankras genom att granskas av viktiga remissinstanser och väl genomförda samråd.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Marita Liljeqvist m.fl. (m) anmälde ett särskilt uttalande.

”Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör.

Samtidigt är bostadsförsörjningen en strategiskt viktig fråga för staden. Därför är det angeläget att ha en effektiv och ändamålsenlig organisation för plan- och bygglovsprocessen med mera. Korta handläggningstider är viktigt.”

________________

§10 Jobbtorg - organisatorisk placering och ansvarsområden

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår i en utredning att Jobbtorg Stockholm, svenska för invandrare, rekryteringsprogrammet, samhällsinformation för flyktingar under introduktionsperioden, övergripande samordningsansvar för flyktingmottagning ska föras till en gemensam organisation inom social­tjänstnämnden. Målgruppen för jobbtorgen ska utökas till att omfatta personer som under en tid uppburit försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet.

Förvaltningen tillstyrker att Jobbtorg Stockholm placeras under socialtjänst­nämnden. Vad gäller övriga förslagen anser förvaltningen att staden bör invänta resultaten av den statliga utredningen om flyktingmottagandet. Allmänt bör jobbtorgen få stabilisera sig och finna sina former innan de tillförs omfattande nya arbetsuppgifter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 21 juli 2008. Dnr 267-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Marita Liljeqvist m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Utredningens analyser av den organisatoriska placeringen av Jobbtorgen är otillräckliga och ytliga. Möjligheten att förlägga de fem jobbtorgen till de stadsdelsnämnder där de är belägna har inte utretts, inte heller har en regionindelning diskuterats.

En stor budget anses vara argument mot en kommunövergripande placering (KÖV) i en stadsdelsnämnd, men motiveras inte på annat sätt än att det är ovanligt att KÖV:ar har stor budget. Varför det är negativt förklaras inte närmare. Inte heller anges någon närmare förklaring till att Jobbtorg som egen förvaltning skulle innebära en otydlig ansvarsfördelning.

De nackdelar som finns när Jobbtorg och försörjningsstöd ingår i olika organisationer analyseras inte alls i remissen. Vi menar att ett helhetsansvar måste tas för att människor inte ska hamna mellan stolarna, och därför bör stadsdelsnämnderna återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna. Nämnderna kan själva bestämma hur de vill organisera verksamheten, oavsett om den bedrivs i form av Jobbtorg eller på annat sätt.

Vi menar att förändringar inte ska göras av flyktingmottagandet innan staden har gjort en seriös utvärdering. Det har bara gått tre år sedan stadsdelsnämnderna tog över det ansvaret. Däremot tillstyrker vi att rekryteringsprogrammet kan överföras från utbildningsnämnden till Jobbtorgen.

Dessutom bör varken SFI eller vuxenutbildningen i övrigt överföras till Jobbtorgen innan man gjort ytterligare utredningar, där konsekvenserna redovisas utförligt. Olika uppfattningar råder exempelvis om hur stor andel av SFI-studenterna som tillhör Jobbtorgens målgrupper.”

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Stadsdelsnämnden avstyrker stadsledningskontorets förslag

och därutöver anför:

Förslaget innebär att ansvaret för Svenska för Invandrare (SFI) ska överföras till jobbtorgen från den 1 januari 2009, och på längre sikt hela vuxenutbildningen. Detta samtidigt som socialtjänstnämnden ska ta över ansvaret för jobbtorgen från kommunstyrelsen. Samhällsinformation till nyanlända ska flyttasfrån stadsdelsnämnderna till jobbtorgen.Men hela förslaget leder till den grava missuppfattningen att arbete, sysselsättning och flyktingfrågor per definition är socialtjänst.

Förslaget gör att SFI och vuxenutbildningen får en helt ny kursändring, från att vara utbildning till att bli en arbetsmarknadsåtgärd. Språk och vidareutbildning är en merit och ibland ett krav för jobb och det är bra om utbildning kan ges i samarbete med eller nära näringslivet och arbetsmarknaden. Men utbildning är så mycket mer. Det är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, i det offentliga samhället, i föreningar med mera. Utbildning behövs för att man ska kunna ta sitt ansvar som förälder, granne och medmänniska.

Att flytta SFI och vuxenutbildning till socialtjänstnämnden, som inte har någon erfarenhet av utbildning, gör att dessa verksamheter helt förlorar kontakten med skolvärlden, likaså med fortbildning och forskning. Risken för en lärarflykt är stor, och värdefull kompetens kommer att gå förlorad. Därmed går också kvalitén förlorad.

Många SFI-elever har inget försörjningsstöd och flera tar CSN-lån. Det är inte rimligt att SFI blir en sysselsättning i väntan på första bästa jobb. Vi vet sedan länge att språket inte nödvändigtvis blir bättre på arbetsplatserna som eleverna kommer till. Vi vet att när konjunkturen vänder är dessa elever de första att bli av med sina jobb.

Vidare bör flyktingmottagningen ligga kvar på stadsdelsnämnderna, eftersom dessa har de bästa förutsättningarna. Det som behövs är mer resurser till stadsdelarna och inte ökad centralisering, som den borgerliga majoriteten föreslår. Syftet med introduktionsverksamheten är att individen ska kunna ta del av och bidra till det generella utbudet inom arbets- och samhällslivet. Stor omsorg ska ägnas åt att utforma individuella handlingsplaner och en meningsfull introduktion för personer som antingen tillfälligt eller mer permanent inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion, av hälsomässiga eller andra skäl.

Jobbtorgen bör inte föras över till socialtjänstnämnden. Ansvaret bör ligga på stadsdelsnämnderna. Varje stadsdelsnämnd ska utveckla ”en-dörr-in-verksamheter” för arbetssökande med försörjningsstöd med individuellt stöd, vägledning, kompetensutveckling och rehabilitering. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Stadens organisation och tjänstemän ska utforma kvalitetskrav för verksamheterna. Ett individuellt bemötande ska ges och den enskildes egna önskemål och förutsättningar beaktas. Alla arbetssökande ska erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning mm. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.”

_________________

§11 Uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige skriven av Karin Rågsjö (v) och Inger Stark (v) föreslås att staden ska göra en kartläggning av 16-19-åringar som varken går i skolan eller arbetar, samt av ansvar och insatser för dessa ungdomar. Motionärerna vill också att riktade åtgärdsprogram ska tas fram och att en struktur ska byggas upp för samordning och uppföljning av ung­domarna.

Enligt förvaltningens uppfattning är gruppen redan väl kartlagd, men ansvaret för dem behöver tydliggöras. Förvaltningen tillstyrker införandet av ett åtgärdsprogram och föreslår att det placeras vid Jobbtorg Stockholm.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 19 augusti 2008. Dnr 262-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi instämmer i förvaltningens remissvar. I sitt svar redogör förvaltningen för de goda resultat som de numera av borgerligheten nedlagda navigatorcentrrum uppnådde i sitt arbete med just dessa ungdomar. De ungdomar som inte går vidare till gymnasieskolan har ofta någon form av sociala och psykiska problem. För att hjälpa dessa medborgare krävs ett brett register av samverkan, individuellt stöd och coachning. Vi tror att dessa behov tillgodosågs just på de numera avvecklade navigatorcentra och att dessa behov i mindre utsträckning kan tillgodoses av de jobbtorg till vilka de nu är hänvisade.”

________________

§12 Ersättningssystem samt övergripande handläggning av ärenden i valfrihetssystem enligt LSS

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utrett hur den övergripande hand­läggningen ska ske samt hur de ekonomiska ersättningarna till stadsdelsförvalt-ningarna och till utförarna bör se ut i det nya valfrihetssystemet för insatser till personer med funktions­nedsättning.

Förvaltningen anser att det finns fördelar med förslagen, men att många frågor måste utredas vidare. Det är till exempel allvarligt om det nya systemet inte ger ekonomiska incitament för stadsdels-nämnderna att bygga ut gruppbostäder

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 23 juli 2008. Dnr 268-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Marita Liljeqvist m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Att avslå stadsledningskontorets förslag på ersättningssystem samt övergripande handläggning av ärenden i valfrihetssystem enligt LSS

 2. Samt att därutöver anföra följande

Vi anser liksom stadsledsningskontoret att det i dagsläget finns förhållanden inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte är optimala och där förändringar krävs. Till exempel framhåller SLK att processen för handläggning av den enskildes val skiljer sig åt beroende på vilken stadsdelsnämnd som den enskilde tillhör. Vi anser att en likvärdig och rättvis behandling för den enskilde ska vara en förutsättning med eller utan ett valfrihetssystem. Därför ställer vi oss starkt kritiska till argumentet om att likvärdighet bara kan garanteras genom att införa ett valfrihetssystem.

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra är oerhört viktigt. Alla stockholmare, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Det är viktigt att den rätten inte blandas ihop med konkurrensutsättning.

Att de enskildas önskemål och behov inte till fullo fångas in i dagens rutiner är en allvarlig brist som måste beaktas och åtgärdas. Där är SLK: s förslag om ett standardiserat förfaringssätt för handläggning av ansökningar av den enskildes behov ett steg i rätt riktning.

Vidare föreslår stadsledningskontoret att dagens system med fyra lokala förmedlingsgrupper ska avvecklas för att ersättas av en permanent stadsövergripande grupp. En sammanslagning skulle utgöra länken mellan utbud och efterfrågan samt vara expert på de olika komponenterna i valfrihetssystemet. Vi är inte emot en sammanslagning av de fyra förmedlingsgrupperna som sådan, utan vi kan tvärtom se vissa fördelar med det. Det är dock viktigt att klargöra vad som händer om förmedlingsgruppen inte kan hitta en lämplig bostad att erbjuda den enskilde inom tre månader; vem är ansvarig då och vem står för eventuell sanktionsavgift och merkostnader?

Trots att ambitionerna är goda med att till exempel införa en stadsövergripande förmedlargrupp, anser vi att frågan hanteras i helt fel ände. Att införa ett valfrihetssystem när det råder stor brist på särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning är inte rimligt. Det största problemet med att införa ett valfrihetssystem idag, enligt de borgerliga direktiven, är att det tyvärr inte kan bli en framgångssaga då majoriteten av de få boenden som finns idag redan är fulla och då det byggs allt för få nya. Att antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan har konstaterats av ett flertal instanser vid det här laget. Därför riskerar valfrihetssystemet att bli ett slag i luften.

Den verkliga knäckfrågan blir om det nya systemet kan skapa fler boenden så att utbudet står i samklang med efterfrågan, och gärna mer därtill för att skapa reell möjlighet att välja. Redan idag upphandlas stora delar av omsorgen för personer med funktionsnedsättning, vilket inte har medfört att antalet boenden har ökat explosionsartat. Istället råder fortfarande akut brist på bostäder med särskild service.

Vidare konstaterar stadsledningskontoret att det inom det här området ofta behövs individuella lösningar. Vi håller med om detta, men med en LSS-peng och ständiga centraliseringar kommer stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning snarare att minska. Vi är därför kritiska till att införa en LSS-peng då den inte kan ta hänsyn till stadsdelarnas lokala behov.

Slutligen är den föreslagna ersättningsmodellen ytterligare en pusselbit i valfrihetsmodellen inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning som redovisas separat. Detta gör att varken oppositionen eller remissinstanserna har en reell möjlighet att skapa sig en helhetsbild.”

___________________

§13 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Ändringar föreslås i skollagens bestämmelser om bl.a. bidrag till enskild förskoleverksamhet, sk. ”barnomsorgspeng”. Förslag om kommuners skyldighet att ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet som uppfyller krav på kvalitet och öppenhet samt kommuners skyldighet att anordna allmän förskola från och med det år barnet fyller tre år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Förvaltningens anser att införandet av en avgiftsfri allmän förskola för treåringar är positivt. Det skapar möjlighet att ge en hög pedagogisk och likvärdig kvalitet på förskolan utifrån barnens individuella behov. I stadsdelen berörs i dagsläget 456 heltidsbarn och 200 deltidsbarn i den aktuella åldersgruppen. För Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning innebär det en kraftigt minskad avgiftsintäkt vilket staden och stadsdelsnämnden måste kompenseras fullt ut för.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 18 augusti 2008. Dnr 318-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Marita Liljeqvist m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Remissen behandlar ett antal förslag om förändringar i skollagen med mera, där vi framförallt är mycket kritiska till införandet av barnomsorgspeng, utökad fri etableringsrätt för bland annat flerfamiljssystem samt rätt till bidrag för egna barn i familjedaghem.

Pengsystem bygger på marknadens principer och minskar därmed samhällets möjligheter att planera förskoleverksamheten för alla barns behov. Vi menar att kommunerna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser utifrån lokala behov. Staten ska inte bestämma om kommunerna ska införa pengsystem. Kommunerna bör tvärtom få möjlighet att säga nej till etableringar som allvarligt försvagar den kommunala förskolan.

Föräldrar ska givetvis kunna välja förskola som passar deras barn, men valfriheten är inte likvärdig för alla familjer. När pengsystem införs och marknadskrafterna får styra ökar klyftorna mellan barn i olika områden. Systemen bidrar till att förstärka en strukturell ojämställdhet, eftersom de gynnar välbeställda medborgare. Det har till exempel visat sig att mekanismerna bakom att välja skola är komplicerade.

Vi stödjer inte flerfamiljssystem och bidrag till egna barn i familjedaghem, eftersom det understödjer traditionella könsroller. Förskolan har genom sin pedagogiska personal helt andra förutsättningar att ge barnen en bra start i det livslånga lärandet.

Kommunen föreslås få ökad informationsskyldighet. Givetvis bör objektiv information finnas om verksamhet som bekostas med offentliga medel, men frågan är var gränsen går mellan kommunal information och marknadsföring som syftar till att öka vinsten i verksamheten?

Däremot är förslaget att införa kostnadsfri allmän förskola från tre år positivt i ett barnperspektiv, eftersom fler barn därigenom kan delta i en pedagogisk verksamhet. En liknande effekt kan uppnås genom att fler barn går i förskolan, som på sikt bör vara avgiftsfri.

Principiellt skulle socialdemokraterna och vänsterpartiet hellre prioritera mer resurser till förskolan än en utökning av den allmänna förskolan. Den borgerliga barnpolitiken med vårdnadsbidraget som främsta kännemärke är sammantaget en tillbakagång för barns utveckling och för jämställdheten.”

___________________

§14 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Pizza Express, Korpmossevägen 66

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot serveringstillstånd för starköl, vin och spritdryck beviljas restaurang Pizza Express och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till socialtjänstnämnden.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss gällande ansökan om alkoholservering. Ansökan avser tillstånd för restaurang Pizza Express i Västberga, Korpmossevägen 64-66, 126 38 Hägersten, att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00-23.00. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 augusti 2008. Dnr 299-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§15 Tillsyn av kvinnohuset Svärdsliljan

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapport från Länsstyrelsen i Stockholms gällande tillsyn av kvinnohuset Svärdsliljan. Dnr 317-2008-502

_____________

§16 Förskoleinspektion vid Årstadals och Midsommarkransens förskoleenheter 2008

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapporter om två av stadsdelens förskoleområden; Midsommarkransen och Årstadal. Dnr 198-2008-400

_____________________

§17 Livskvalitet på äldreboendet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Revisorsgrupp 1 rapportsammandrag av revisionsrapport med granskning av stadens vård- och omsorgsboenden för äldre.
Dok id 1890

__________________

§18 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 26 augusti 2008.

__________________

§19 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 21 augusti 2008.

__________________

§20 Inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av den inkomna skrivelsen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkommen skrivelse med synpunkter över planerna för Gröndals fritidsgård (ungdomsgård), inlämnad 11 juni 2008, dnr 278-08-001.

______________

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 14-2008-000

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

Inkommen skrivelse

Helena Söderlind Paues m.fl. (s) och Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse om redovisning av ärenden för beredning som inte är redovisade. Dnr 371-08-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att till nästa nämndmöte redovisa vilka ärenden för beredning som inte är redovisade.

_______________

Ersättaren Kata Hansson (s) frågade om utvecklingen av ekonomiskt bistånd. Avdelningschef Ingrid Widebäck svarade att antalet ansökningar ökade under juli månad.

Kata Hansson (s) frågade om besöksfrekvensen på Café Droppen och Antikträffen. Ingrid Widebäck återkommer med svar.

Stadsdelsdirektörens information

Förskola - köprognos

Avdelningschef Renée Hildebrand tillsammans med avdelningschef Gunnar Ohlsén informerade om tillgång och efterfrågan på förskoleplatser och utbyggnadsplaner.

Vårdnadsbidrag

Renée Hildebrand informerade om att förvaltningen hittills fått in 25 ansökningar om vårdnadsbidrag.

Ledamoten Helena Söderlind Paues (s) frågade om besök på förskolor inför val av förskola samt var i stadsdelens geografiska områden ansökningar om vårdnadsbidrag inkommit ifrån. Renée Hildebrand svarade att förskolorna kan besökas och kontakt tas med respektive förskolerektor. Renée konstaterade att de sökande av vårdnadsbidrag bor jämnt fördelade i hela stadsdelsområdet.

Samrådsmöte

Gunnar Ohlsén informerade om plansamråd om program för Lövholmen. Samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 2 september, kl 18.30 i före detta Beckers kontorsbyggnad, Lövholmsgränd 12. Nämnden behandlar ärendet på remiss till nästa sammanträde den 18 september.

Närmiljövandring

Närmiljövandring sker den 4 september kl. 18.00 och startar i Katrinebergsparken 35.

Trygghetsmätning - Stockholmsenkäten

Trygghetsmätning i stadsdelen har genomförts, förvaltningen återkommer med redovisning.

Månadsrapport

Avdelningschef Lars Wennberg informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för juli 2008.

Dnr 104-08-101

Arbetsmiljöutbildning

Avdelningschef Yvonne Goldberg informerade om Arbetsmiljö-verkets arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda politiker.

Upphandling äldreboende Fruängsgårdens B-hus

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm informerade om domen från länsrätten i målet om Attendos överprövning av upphandling av Fruängsgårdens B-hus. Länsrätten avslog ansökan om överprövning och upphävde det tidigare meddelade interimistiska beslutet.

Verksamheten bredvid Axelsbergs servicehus

Maria Mannerholm informerade om användning av lokalerna vid tidigare Axelsbergs sjukhem. Micasa hyr ut delar av lokalen till bolaget Engmur AB som sedan den 1 augusti driver hotelljour. Förvaltningen planerar att förhyra resterande del av lokalen för daglig sysselsättningsverksamhet.

______________

§27 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

§28 Nedläggning av faderskapsutredning

§29 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes sociala delegationens protokoll av den 25 juni, 14 augusti och 20 augusti 2008.

________________