Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Tema klockan 18:00 "Granskning av äldreomsorgen 2008", äldreomsorgsinspektör Eva Lindgren Läs mer...informerar om sin rapport.

Öppet forum
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Öppet forum varar som längst fram till klockan 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

4 Genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad av förskolan på Lotterivägen, Hägerstensåsen

5 Genomförandebeslut angående en förskola inom kvarteret Sjövikshöjden etapp 2, Årstadal

6 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Likriktaren, Midsommarkransen

7 Genomförandebeslut ny förskolepaviljong vid Bäckvägen, Midsommarkransen

Remissärenden

8 Projekt Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

9 Ansökan om serveringstillstånd för Färgfabriken Kafé AB

11 Revisionsrapport nr 4/2009 "Barnsäkerhet i förskolan"

12 Revisionsrapport nr 6/2009 "Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa"

13 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

18 Upphandling av jour/patrullverksamhet omfattande sjukskötersketjänster - tilldelningsbeslut

Dnr 481-2008-103 Omedelbar justering

19 Hantering av personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet

20 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 5 februari 2009
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 18 februari 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 29 januari justerades
5 februari 2009.

Dagordningen godkändes.

_________

§2 Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till årsredovisning för 2008.

 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombudgetera ej förbrukade investeringsmedel med 0,1 miljoner kronor för Sannadalsparken.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamhet har bedrivits utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Nämndens mål har i allt väsentligt uppfyllts under året. Nämnden visar för 2008 totalt ett nettounderskott jämfört med budget med 0,8 miljoner kronor före resultatdispositioner och ett nettounderskott med 3,8 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Investeringsplanen visar ett överskott med 0,1 miljoner kronor som begärs ombudgeterade till 2009.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 januari 2009.

Dnr 556-2008-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”År 2008 var Stockholm på toppen av en konjunkturvåg. Stigande sysselsättning, ökande skatteintäkter och sjunkande kostnader för försörjningsstöd. Ändock lyckades den Moderatledda majoriteten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd driva verksamheten med ett underskott. Nu stundar dystrare tider och behoven av hjälp från samhället kan förväntas öka. Vi är oroliga och tycker det är bekymmersamt att de verksamheter som ryms inom äldreomsorgen och individ och familjeomsorg ska möta ett ökande behov med mindre resurser. Forts. nästa sida

Vi vill även lyfta fram att något måste vara fundamentalt fel för hur avgiften för kollo beräknas. Enligt den redovisning som finns i ärendet så är detta numera framför allt en subvention till de familjerna i stadsdelen med stora inkomster. Och var det väl inte tänkt?”

______________

§3 Enheternas årsredovisning 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas årsredovisning för 2008 till handlingarna.

Ärendet

I årsredovisningarna beskriver enheterna uppfyllelsen av åtaganden och arbetssätt samt identifierade utvecklingsområden inom verksamheten. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina åtaganden för 2008. Några enheter har dock inte klarat detta inom beslutad budget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 februari 2009.

Dnr 15-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§4 Genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad av förskolan på Lotterivägen, Hägerstensåsen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att utöka förskolan på Lotterivägen 17, kvarteret Skattsedeln 7, inom Hägerstensåsen med fyra grupper genom en anpassning av den befintliga förskolebyggnaden i kombination med en tillbyggnad.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med utökning av antalet barngrupper inom förskolan på Lotterivägen.

 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av SISAB och att teckna hyresavtal med SISAB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att förskolan på Lotterivägen 17 ska utökas med fyra förskolegrupper inför augusti 2011, för att kunna hålla barnomsorgsgarantin. Årshyran per barn efter utökning med fyra grupper och upprustning av den befintliga förskolebyggnaden blir
25 987 kronor. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2009.

Dnr 46-2009-302

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om bordläggning mot att avgöra ärendet idag och fann att nämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Ärende 4 står för en helt ny princip i förskoleverksamheten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Förskolor med möjlighet att ta emot över 100 barn är mycket sällsynt. Därför har det varit mycket viktigt för oss att försöka ta reda på så mycket fakta som möjligt i ärendet för att på bästa sätt kunna delta i beslutet.

I detta fall har vi haft mindre än en vecka på oss att samla information om planering, pedagogiska för- och nackdelar samt möjliga alternativ till det förslag som nu är uppe för diskussion. Tiden har varit mycket knapp.

Då ärendet innebär en helt ny inriktning för förskoleverksamheten i området yrkade vi på en bordläggning. Denna möjlighet nekades vi utav den moderatledda majoriteten. Med anledning av detta väljer vi att inte delta i beslutet.”

______________

§5 Genomförandebeslut angående en förskola inom kvarteret Sjövikshöjden etapp 2, Årstadal

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att bygga en förskola för fyra barngrupper inom kvarteret Sjövikshöjden etapp 2 i Årstadal.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med den nya förskolan.

 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av JM AB och att teckna hyresavtal med JM AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

En ny permanent förskola för fyra barngrupper inom kvarteret Sjövikshöjden etapp 2 i Årstadal planeras preliminärt att vara klar för start runt årsskifte 2010-2011. Årshyreskostnaden per barn kommer att bli 21 528 kronor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2009.

Dnr 47-2009-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§6 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Likriktaren, Midsommarkransen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att uppföra en förskola med åtta grupper i kvarteret Likriktaren, korsningen Klensmedsvägen/Svarvstolsvägen Västberga.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med en ny förskola i kvarteret Likriktaren.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av SISAB och att teckna hyresavtal med SISAB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att en förskola med åtta grupper uppförs i kvarteret Likriktaren Midsommarkransen, som beräknas vara klar att ta emot barn i augusti 2010. Förskolan behövs för att klara barnomsorgsgarantin och möta stadsdelens växande behov av förskoleplatser. Årshyreskostnaden per barn kommer att bli 22761 kronor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2009.

Dnr 48-2009-302

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog återremiss av förslaget för att få fram ett förslag med max fem avdelningar på den nya förskolan.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att nämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Denna planering med 8 avdelningar på Likriktaren uppskattar vi inte utan önskade en mindre lösning och därför önskade en återremiss. Vi ser också behovet av att projektera en ny paviljonglösning för Snickarlådan som kan finnas på plats i augusti 2009 som en del av en bättre helhetslösning.

Vi vill se harmoniska barn som lämnar våra förskolor. Trygga i sig själva och sin omgivning, det får man lättare genom mindre enheter med tradition bakåt och i det lokala området, som föräldrarna från Snickarlådan skriver om. Att värna denna grupp av personal som har stort stöd av föräldrarna bör få möjlighet att bedriva sin verksamhet vidare snarast. Då behövs snabba åtgärder. Dessutom har annan barnverksamhet, öppna förskolan, fått flytta på sig när man har hittat snabba tillfälliga lösningar för Snickarlådans barn. Därför behövs denna återremiss för våra barns bästa!”

_______________

§7 Genomförandebeslut ny förskolepaviljong vid Bäckvägen, Midsommarkransen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att uppföra en förskolepaviljong på Bäckvägen 94 i Midsommarkransen.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra projektet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att en förskolepaviljong uppförs på Bäckvägen i Midsommarkransen hösten 2009 för att klara barnomsorgsgarantin. Förskolan får fyra avdelningar. Årshyreskostnaden per barn kommer att bli 25 068 kronor, vilket beror på att det är en tvåvåningsbyggnad med hiss och trapphus.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2009.

Dnr 49-2009-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§8 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

En remiss har kommit från kommunstyrelsen med förslag att genomföra projektet Navet och inrätta ett gemensamt e-arkiv i staden samt ta fram gemensamma informationsstandarder, begreppsmodeller, riktlinjer och metadatakataloger.

Förvaltningen är positiv till att digital information görs mer tillgänglig inom staden, för medborgarna samt för myndigheter och organisationer. Det är även positivt att ett e-arkiv skapas som blir tillgängligt för sökning av information samtidigt som det säkrar lagring av för framtiden. Det är bra med en gemensam sökfunktion för hela staden och teknik som stödjer detta. Förvaltningen önskar ett klargörande över hur sekretessbelagda handlingar ska hanteras digitalt samt behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. I tjänsteutlåtandet framförs ytterligare synpunkter på remissen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2009.

Dnr 554-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§9 Ansökan om serveringstillstånd för Färgfabriken Kafé AB

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Färgfabrikens Kafé AB, och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

En ansökan har kommit på remiss om alkoholservering på Färgfabriken på Lövholmen i Liljeholmen. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 11:00-03:00. Färgfabriken är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2009.

Dnr 36-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§10 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes slutrapport för projekt inom Miljömiljarden i Stockholms stad – åtgärder vid sjön Trekantens badplats.

Dnr 571-2008-300

_____________

§11 Revisionsrapport om barnsäkerhet i förskolan

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes stadsrevisionens rapport nr 4/2009 om barnsäkerhet i förskolan. Dokid 2920

______________

§12 Revisionsrapport om anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes stadsrevisionens rapport nr 6/2009 om anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa. Dokid 2907

___________

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 10 februari 2009.

_____________

§14 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 5 februari 2009.

_____________

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 20 januari 2009.

_____________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger skrivelserna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden skrivelser enligt följande:

1. Förslag att återskapa allé längs Tellusborgsvägen, inkomstdatum 22 januari 2009, dnr 32-2009-001
Skrivelsen är översänd till trafikkontoret

2. Förskolan Snickarlådans framtid skrivelse från föräldrar som inkom 9 februari 2009,
dnr 76-2009-001

___________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt följande:

- Beviljade vårdnadsbidrag juli-december 2008.

- Beslut om tjänsteresa och logi till Riga för möte i styrgrupp för SIDA-projekt, dnr 30-2009-203

- Två beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen,
dnr 39-2009-403 och 40-2009-403

____________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Formalia kring förslag

Som svar på fråga från Ylva Wahlström (M) om formalia kring förslag och särskilda uttalanden, informerade Maria Mannerholm att ”Kommunal Handbok 2009” kommer att delas ut till gruppledarna i nämnden.

Byggnationer i stadsdelen

Jimmy Mannung (MP) frågade om finanskrisen påverkar byggnationerna i stadsdelen. Förvaltningen tar upp information om byggnationer som tema under nämndsammanträde i vår.

Ekonomiskt bistånd

Kata Hansson (S) frågade om kostnaderna beräknas öka för ekonomiskt bistånd framöver. Ingrid Widebäck informerade om kostnaderna för januari 2009 och att förbrukningen varit normal.

Upprustning av Sannadalsparken

Gunnar Ohlsén besvarade frågor från Jan Wallman (S) om Sannadalsparken samt informerade att ärendet om upprustning av parken ska omarbetas och föreläggs nämnden i april.

Ungdomskaféet i Sannadalsparken

Eva Fagerhem (S) frågade om vilka aktiviteter som bedrivs på ungdomskaféet i Sannadalsparken. Ingrid Widebäck informerade att kaféet numera är välbesökt och populärt samt återkommer med mer detaljerad information i ärendet.

Detaljplanändring i Vinterviken

Gunnar Ohlsén informerade att en detaljplaneändring i Vinterviken ska göras som nämnden kommer att få framöver med kort remisstid, utan samråd.

Inlämning av sekretessbelagda handlingar

Kerstin Henningsson informerade om utdelad rutin för inlämning av sekretessbelagda handlingar. Vid nämndsammanträdet 19 mars kommer ett ärende om skyddade personuppgifter att föreläggas nämnden.

_______________

§19 Upphandling av jour/patrullverksamhet omfattande sjukskötersketjänster - tilldelningsbeslut

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Sunhill Bemanning med organisationsnummer xxxxxx-xxxx som entreprenör för jour/patrullverksamhet för sjuksköterskeinsatser jourtid på Axelsbergs och Fruängsgårdens servicehus.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Sunhill Bemanning för tiden 1 april 2009 till och med
  september 2010, med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Axelsbergs och Fruängsgårdens servicehus har ett tillfälligt avtal med Big Care AB gällande jour/patrullverksamhet för sjuksköterske-insatser jourtid. Med anledning av detta beslutade nämnden
27 november 2008 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade nio anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 januari 2009.

Dnr 481-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det finns många tveksamheter kring att upphandla verksamheter i den offentliga välfärdsproduktionen. Det finns ännu större anledning till tveksamhet när upphandlingens styrande kriterium är lägsta pris. Om det är bästa kvalité vi söker, så är inte lågprisvaruhusen vår första anhalt.”

________________

§20 Hantering av personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av stadsrevisionens rapport gällande hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet och instämmer med rapportörens slutsatser.

 2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En granskning har skett av stadens revisorer vid ett urval av stadens stadsdelsnämnder om dessa hanterar skyddade personuppgifter på ett säkert sätt. Förvaltningen instämmer i de synpunkter som läggs fram i rapporten och bedömer att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvalt-ning hanterar skyddade personuppgifter inom förskoleverksamheten i linje med stadsrevisionens önskemål.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 januari 2009.

Dnr 566-2008-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§21 Sociala delegationens protokoll

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 5 februari 2009.

____________