Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-16

Sammanträde 2009-04-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18:00
Tema: Bostadsbyggande i Hägersten-Liljeholmen de närmaste åren Läs mer...
Gunnar Ohlsén och Anna Ambjörn från avdelningen för samhälls-planering informerar.

Muntlig föredragning av Catharina Wretlind och Mikael Håkans om genomgång av verksamheten vid Axelsbergs servicehus.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Öppet forum varar som längst fram till klockan 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag om att starta musikverksamhet i en från stadsdelsnämnden utlånad lokal

3 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar i Kaninparken "Rastning av hundar förbjudet"

4 Medborgarförslag om fler fritidsgårdar

6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

7 Ombyggnation av förskolan Hattis i Mälarhöjden

8 Ansökan till länsstyrelsen om fortsatta medel till projektet Barn i svåra vårdnadsstrider

9 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008

11 Ett ungdomens hus vid Telefonplan

Svar på skrivelse från (S), (V), (MP)
Dnr 453-2008-000

12 Hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS

Svar på skrivelse från (S), (V), (MP)
Dnr 43-2009-000

13 Förlängning av avtal gällande larm- och nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst

Dnr 146-2009-104 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppdatering av delegationsordningen

15 Aktiv väntan - asylsökande i Sverige

16 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Utsikten

Anmälningsärenden

17 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

21 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för mars 2009
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

24 Upphandling av ramavtal för städning i enskilda hem - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 140-2009-103 Omedelbar justering

26 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

28 Anmälan av beslut från länsstyrelsen i tillsynsärende Gemensamhetslokaler i bostäder med särskild service enligt LSS

29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Kvartal 1, 2009
Dnr 137-2009-500

30 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 8 april 2009
Handlingarna finns tillgängliga för nämnden vid sammanträdet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 23 april 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 19 mars justerades
25 mars 2009.

Dagordningen godkändes.

_____________

§2 Medborgarförslag om att starta musikverksamhet i en från stadsdelsnämnden utlånad lokal

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 24 mars 2009. Dnr 141-2009-002

_____________

§3 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar i Kaninparken "Rastning av hundar förbjudet"

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 24 mars 2009. Dnr 142-2009-002

_____________

§4 Medborgarförslag om fler fritidsgårdar

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 26 mars 2009. Dnr 150-2009-002

_____________

§5 Underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag till budget för år 2010 och inriktning för år 2011 och 2012.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgången på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utvecklingen av verksamheterna. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom av kommunfullmäktige beslutad ekonomisk plan krävs besparings- och effektiviseringsåtgärder om ca 40 mnkr per år under planperioden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 mars 2009. Dnr 92-2009-100

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) reserverade sig mot

beslutet med hänsyn till eget förslag som hänvisar till den av Socialdemokraternas lagda budget i kommunfullmäktige.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Samt därutöver anföra:

Alliansen ska spara 120 miljoner kr på tre år. Det är ca 10 procent av kostnaderna för nämndens alla verksamheter. Oaktat att vi för innevarande år prognostiseras gå med underskott, är det mycket pengar att spara in. Alliansen har hela tiden sagt att de vill satsa på välfärdens kärnverksamhet, dvs. äldreomsorg, förskola, skola och social omsorg, just de områden, förutom skola, som vi i stadsdelsnämnden ansvarar för. Dessa satsningar har lyst med sin frånvaro, och fortsätter lysa med sin frånvaro i förutvarande ärende. Tvärtom, för alla dessa områden gäller att de får mindre pengar under planperioden. För oss är det inte ansvarsfull politik att sänka skatten och samtidigt varsla om uppsägningar inom äldreomsorgen.

Vi hade önskat att en mer utförlig redogörelse och analys av vad konsekvenserna kan tänkas bli av det besparingsbeting om 120 miljoner kr som redovisas i ärendet. I synnerhet som vi befinner oss i en lågkonjunktur av historiska dimensioner vars effekter vi som nämnd ännu inte erfarit fullt ut.

Vi ifrågasätter även om de strategiska satsningar som alliansen aviserar i syfte att nå de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastslagit verkligen är några satsningar. Det är mycket tal om att ”utveckla”, ”stöttas”, ”förbättra”, men väldigt lite om hur verksamheterna skall utvecklas, stöttas eller förbättras. När den moderatledda alliansen skriver att nämnden ”ska bidra till ökad trygghet och tillgänglighet i stadsdelen” och kallar det för satsning utan närmare precisering eller att tala om hur, så tycker inte vi att man tar sina väljare på allvar.”

Reservation

Ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot

beslutet med hänsyn till eget förslag som hänvisar till den av Vänsterpartiets lagda budget i kommunfullmäktige.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Samt därutöver anföra:

Alliansen ska spara 120 miljoner kr på tre år. Det är ca 10 procent av kostnaderna för nämndens alla verksamheter. Oaktat att vi för innevarande år prognostiseras gå med underskott, är det mycket pengar att spara in. Alliansen har hela tiden sagt att de vill satsa på välfärdens kärnverksamhet, dvs. äldreomsorg, förskola, skola och social omsorg, just de områden, förutom skola, som vi i stadsdelsnämnden ansvarar för. Dessa satsningar har lyst med sin frånvaro, och fortsätter lysa med sin frånvaro i förutvarande ärende. Tvärtom, för alla dessa områden gäller att de får mindre pengar under planperioden. För oss är det inte ansvarsfull politik att sänka skatten och samtidigt varsla om uppsägningar inom äldreomsorgen.

Vi hade önskat att en mer utförlig redogörelse och analys av vad konsekvenserna kan tänkas bli av det besparingsbeting om 120 miljoner kr som redovisas i ärendet. I synnerhet som vi befinner oss i en lågkonjunktur av historiska dimensioner vars effekter vi som nämnd ännu inte erfarit fullt ut.

Vi ifrågasätter även om de strategiska satsningar som alliansen aviserar i syfte att nå de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastslagit verkligen är några satsningar. Det är mycket tal om att ”utveckla”, ”stöttas”, ”förbättra”, men väldigt lite om hur verksamheterna skall utvecklas, stöttas eller förbättras. När den moderatledda alliansen skriver att nämnden ”ska bidra till ökad trygghet och tillgänglighet i stadsdelen” och kallar det för satsning utan närmare precisering eller att tala om hur, så tycker inte vi att man tar sina väljare på allvar.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot

beslutet med hänsyn till eget förslag som hänvisar till den av Miljöpartiets lagda budget i kommunfullmäktige.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Samt därutöver anföra:

Alliansen ska spara 120 miljoner kr på tre år. Det är ca 10 procent av kostnaderna för nämndens alla verksamheter. Oaktat att vi för innevarande år prognostiseras gå med underskott, är det mycket pengar att spara in. Alliansen har hela tiden sagt att de vill satsa på välfärdens kärnverksamhet, dvs. äldreomsorg, förskola, skola och social omsorg, just de områden, förutom skola, som vi i stadsdelsnämnden ansvarar för. Dessa satsningar har lyst med sin frånvaro, och fortsätter lysa med sin frånvaro i förutvarande ärende. Tvärtom, för alla dessa områden gäller att de får mindre pengar under planperioden. För oss är det inte ansvarsfull politik att sänka skatten och samtidigt varsla om uppsägningar inom äldreomsorgen.

Vi hade önskat att en mer utförlig redogörelse och analys av vad konsekvenserna kan tänkas bli av det besparingsbeting om 120 miljoner kr som redovisas i ärendet. I synnerhet som vi befinner oss i en lågkonjunktur av historiska dimensioner vars effekter vi som nämnd ännu inte erfarit fullt ut.

Vi ifrågasätter även om de strategiska satsningar som alliansen aviserar i syfte att nå de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastslagit verkligen är några satsningar. Det är mycket tal om att ”utveckla”, ”stöttas”, ”förbättra”, men väldigt lite om hur verksamheterna skall utvecklas, stöttas eller förbättras. När den moderatledda alliansen skriver att nämnden ”ska bidra till ökad trygghet och tillgänglighet i stadsdelen” och kallar det för satsning utan närmare precisering eller att tala om hur, så tycker inte vi att man tar sina väljare på allvar.”

_____________

§6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten.

Ärendet

Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården vid särskilda boendeformer för äldre och inom hemsjukvården. Resultatet baserar sig på 791 personer boende stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.

Kartläggningen visar genomgående en förbättring av de granskade kvalitetsindikatorerna jämfört med kartläggningen 2007. Förutsättningar finns att nå ett gott resultat vid alla enheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 mars 2009. Dnr 156-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§7 Ombyggnation av förskolan Hattis i Mälarhöjden

Beslut

 1. Hägersten – Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ombyggnation av förskolan Hattis i Mälarhöjden.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet.

 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av SISAB och att teckna hyresavtal med SISAB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår en ombyggnation av köket, byte av värmesystemet samt en omstrukturering som medger ytterligare en barngrupp på förskolan Hattis i Mälarhöjden. Samtidigt genomför SISAB ett byte av ventilationsaggregat och lägger in ventilerade golv.

Ombyggnationen genererar ett hyrestillägg år ett på 418000 kronor. Efter ombyggnationen får förskolan en hyra på 997000 kronor vilket är 1 034 kr/kvm. Hyran per barn och år ökar från 5 160 till 10 494 kronor i och med ombyggnationen. Bytet av värmesystem ger en nettobesparing på 23 000 kronor år ett och en minskad elförbrukning på 100 000 kWh.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 april 2009. Dnr 164-2009-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§8 Ansökan till länsstyrelsen om fortsatta medel till projektet ”Barn i svåra vårdnadsstrider”

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel med 150808 kronor till år tre för projektet ”Barn i svåra vårdnads­strider”.

Ärendet

Förvaltningen driver sedan februari 2008 ett projekt för utveckling av metoder för att arbeta med barn vars föräldrar har svåra vårdnads-strider. Länsstyrelsen har beviljat medel till projektet för två år. Förvaltningen föreslår nu att medel ska sökas även för ett tredje år, som ska ägnas till vidareutveckling av verksamma metoder samt till att sprida de erfarenheter som vunnits i projektet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 mars 2009. Dnr 158-2009-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§9 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förvaltningens redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av hur statsbidraget för personliga ombud använts.

Ärendet

Förvaltningen redovisar hur statsbidraget för personligt ombud har använts under år 2008. Redovisningen ligger till grund för om statsbidrag ska beviljas för år 2009.

Verksamhetens utveckling följer den planering som angavs i ansökan om statsbidrag. Under 2008 har 99 klienter haft kontakt med ombuden. Många klienter har genom ombudens stöd fått en bättre kontakt med myndigheter och vårdgivare. Ombuden arbetar även med att kontinuerligt redovisa systemfel.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 april 2009. Dnr 111-2009-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§10 Kravmärkt yrkesroll - slutredovisning av medel från Kompetensstegen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens slutredovisning.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till äldreförvaltningen för samordning.

Ärendet

Kompetensstegen har varit en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre.

Kompetensstegen avslutades 2008 och förvaltningen redovisar projektet ”Kravmärkt yrkesroll” som pågått i tre år. Projektet har varit framgångsrikt och från 2009 ingår modellen i den ordinarie verksamheten Förvaltningen bedömer att modellen kan utvecklas och anpassas utifrån nya kompetens- och yrkeskrav som kan komma att ställas på äldreomsorgens personal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 mars 2009. Dnr 157-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§11 Ett ungdomens hus vid Telefonplan

Ett ungdomens hus vid Telefonplan
Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger godkänner förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har utrett ett förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stadsdelsnämnden om möjligheten att starta ett Ungdomens hus i lämpliga lokaler vid Telefonplan.

Förvaltningen konstaterar att stadsdelsområdet är förhållandevis väl försett med ungdomsgårdar jämfört med andra områden med liknande invånarantal. En av de befintliga ungdomsgårdarna behöver byta lokal, men att flytta verksamheten från Mälarhöjden-Axelsberg till Telefonplan bedöms mindre lämpligt. En utökning av antalet ung-domsgårdar skulle inte rymmas inom nuvarande budget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 mars 2009. Dnr 453-2008-000

Förslag till beslut

Vice ordförande Jan Wallman (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd

m.fl.(M) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att nämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot förslaget.

”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade in ett förslag om att starta ett Ungdomens hus vid Telefonplan. Förslaget har utretts av förvaltningen, som konstaterar att det inte finns utrymme i budget för ytterligare ungdomsgårdar, samt att det inte finns behov av någon mer ungdomsgård i området runt Telefonplan, då det redan finns en ungdomsgård inrymd i den forna aulan i Västbergaskolan.

Oppositionen uppskattar att förslaget har utretts och tackar för den redovisning som gjorts. Att de äldre tonåringarna till hösten 2009 kan komma att få ytterligare en träffpunkt om Midsommargården öppnar ungdomscafé vid Telefonplan låter positivt. Vi vill dock framhålla att vårt förslag om ett Ungdomens hus vid Telefonplan handlar inte om en ungdomsgård av det slag som redan finns i stadsdelen, som den på Västbergaskolan, utan om ett aktivitetshus i stil med 2:a Hemmet i Skärholmen. Där finns ett utbud av aktiviteter som exempelvis biljard, dans i lokalens danssal, inspelning i studio, mysrum och café. Tanken med Ungdomens hus är att ungdomar ska få en liknande mötesplats vid Telefonplan, tillgång till datorer och lokaler där det finns aktiviteter som lockar. Eftersom det finns ont om icke kommersiella lokaler i området och Telefonplan håller på att utvecklas till ett viktigt kulturellt centrum är förhoppningen att ett Ungdomens hus skulle kunna nyttjas som ett aktivitetshus av både ungdomar och äldre i samverkan med föreningslivet. Speciellt ungdomarna ska inte behöva åka in till city utan kunna stanna i en av Stockholms mest expansiva och attraktiva stadsdelar.

Beträffande finansiering är det inte tänkt att stadsdelen ensamt ska stå för kostnaderna. Ungdomens hus bör samfinansieras i projekt av landsting och kommun. Tanken är att även ungdomar från bl a Södermalm, Älvsjö och övriga delar av södra/sydvästra Stockholm ska kunna hitta till Telefonplan.

I senaste folkhälsorapporten lyfts speciellt ungdomars psykiska ohälsa fram. Alliansen i Stockholm förordar i sin budget för år 2009 att stadens långsiktiga inriktning ska vara att fokusera på viktiga framtidsfrågor samt att tillväxten i hela kultursektorn måste stärkas. Vi tolkar detta som att även tillväxten inom ungdomskulturen ska stärkas, samt att en viktig framtidsfråga är våra ungdomars psykiska hälsa, varför ett Ungdomens hus är helt nödvändigt.”

_____________

§12 Hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger förvaltningens svar till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt i budget för 2008 att även tillgången till gemensam­hets­utrymmen ska beaktas vid hyressättning för lägenheter i gruppbostad. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stadsdelsnämnden har begärt en redovisning av vilka effekter beslutet får för brukarna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Alla brukare har inte godtagit de hyreshöjningar som de principerna medfört. Några ärenden har därför förts till hyresnämnden för prövning. Enligt den muntliga information som förvaltningen fått fann hyres­nämnden att det är tillåtet att ta ut hyra för gemensamhets-utrymmen. De belopp som ansågs skäliga var dock betydligt lägre än de som staden ville ta ut. Stadsledningskontoret (SLK) och stadens jurister överväger nu om hyresnämndens beslut ska överklagas eller inte. Förvaltningen påbörjar inte hyresrevisionen innan besked lämnats om vad som ska gälla.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 mars 2009. Dnr 43-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§13 Förlängning av avtal gällande larm- och nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att Omsorgshuset i Stockholm AB, organisationsnummer 556672-3267, får fortsatt ansvar för larm- och nattpatrullsinsatser vid Hägerstens hemtjänst från och med 1 oktober 2009 till och med 30 september 2010, i enlighet med avtal.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner att Omsorgshuset i Stockholm AB får fortsatt ansvar även för larm- och nattpatrullsinsatser vid Liljeholmens hemtjänst från och med 1 oktober 2009 till och med 30 september 2010, i enlighet med avtal.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 1 oktober 2006 ett avtal med Omsorgshuset i Stockholm AB gällande larm- och natt-patrullsinsatser vid Hägerstens hemtjänst. Omsorgshuset i Stockholm AB har även ett avtal gällande larm- och nattpatrullsinsatser med Liljeholmens hemtjänst.

Förvaltningens föreslår förlängning för bägge avtalen från 1 oktober 2009 till 30 september 2010. Avtalstiderna med föreslagna förlängningar möjliggör att larm- och nattpatrullsinsatser för Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst kan upphandlas gemensamt under 2010.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 mars 2009. Dnr 146-2009-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§14 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegations-ordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidare-delegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fastställde delegationsordningen i juni 2007. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden och förslag till hur beslut fattade av tjänsteman ska anmälas till nämnden. I detta ärende föreslås delegationsordningen kompletteras med rätten att bevilja anstånd och avbetalning på kundfakturor samt att vice ordföranden tillika med ordföranden får rätt att fatta beslut i brådskande ärenden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 mars 2009. Dnr 147-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§15 Aktiv väntan - asylsökande i Sverige

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som remissyttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en statlig utredning föreslås förändringar i mottagandet av asyl-sökande i Sverige. Bland de viktigaste föreslagen finns att asylsökande ska ha rätt att arbeta och att den ekonomiska ersättningen till flyktingarna ska dras in eller minskas om de väljer annat boende än det som Migrationsverket anvisat till dem.

Förvaltningens menar bl.a. att utredningen förbigår den viktigaste frågan i asylmottagningen, nämligen de mycket långa väntetiderna för att få besked om uppehålls­tillstånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 mars 2009. Dnr 130-2009-006

Förslag till beslut

Ledamoten Eva Fagerhem (S) anmälde att hon inte deltar i beslutet.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) och vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamöterna Ylva Wahlström (MP)och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

- Att försvara våra flyktingars valfrihet.

- Att stödja dem i en positiv anda.

- Att ge flyktingar ett mänskligare stöd i vårt land

- För övrigt anföra följande:

Människor flyr från förtryck av olika sorter, eller räddar sig undan naturkatastrofer. Fattiga länder får betala för vårt välstånd, på olika sätt. Till exempel exporterar vi vapen som hamnar bland annat i Iran och Irak. Jorden och mänsklighen är en. Rasismen och förtrycket av utvecklingsländer har djupa rötter. Denna syn återfinner vi i förslag om hårdare krav för våra flyktingar som söker skydd hos oss. Att bara sträva efter en kortare asylprocess löser inte problemen med dagens inhuman asylpolitik.

Förövrigt hänvisar vi till miljöpartiets andra svar i hela denna process, tack.”

_____________

§16 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Utsikten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för restaurang Utsikten, och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

ISS facility Servicice AB ansöker tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker i slutna sällskap med serveringstid kl. 11:00-01:00 för restaurang Utsikten, Årstaängsvägen 11. Förvaltningen tillstyrker.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 mars 2009. Dnr 127-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 14 april 2009.

_____________

§18 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 8 april 2009.

_____________

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 10 mars respektive 7 april 2009.

_____________

§20 Minnesanteckningar från lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från det lokala drog- och brottförebyggande rådets möte 23 januari 2009.

_____________

§21 Inkomna skrivelser – Trafiksituationen vid Stjernströms väg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillskriver Trafiknämnden med anledning av trafiksituationen vid Stjernströms väg i Hägersten med följande:

Det har kommit ett antal skrivelser till stadsdelsnämnden från de boende i området kring Stjernströms väg avseende trafiksäkerheten. Vi tycker det är bra att Trafikkontoret uppmärksammar situationen. Första prioritet måste vara att se till att hastighetsbegränsningen efterlevs. Detta inte minst för att skapa en trygg skolväg för barnen i området.

Vi tycker därför att Trafikkontoret bör utreda möjligheten att få till stånd hastighetsbegränsade och andra säkerhetshöjande åtgärder.

Då situationen från de boende upplevs som mycket osäker bör detta utredas skyndsamt.

Ärendet

Skrivelser inkomna 16 mars respektive 27 mars 2009 med synpunkter på trafiksituationen vid Stjernströms väg, från boende vid Stjernströms väg, dnr 131-09-001.

_____________

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt följande:

Beslut om tjänsteresa och logi till Bryssel 2-5 april 2009 av rektors-utbildning för personal från Fruängens förskoleområde.

Dnr 128-09-203

_____________

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

Utöka antalet fältassistenter

Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) lämnade in en skrivelse om att förvaltningen utreder möjligheten att utöka antalet fältassistenter verksamma inom stadsdelen. Dnr 186-2009-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________

Frågor från nämnden

Försörjningsstöd

Eva Fagerhem (S) frågade om de ökade kostnaderna för försörjningsstöd.

Ingrid Widebäck svarade att alla stadsdelar drabbas av ökade kostnader. Antalet hushåll ökar inte markant. Andelen unga vuxna ökar bland försörjningsstödstagare.

Lokalt poliskontor

Johan Nilsson (M) frågade när inrättandet av lokalt poliskontor sker.

Carita Stenbacka Tenezakis (V) kom med lägesinformationen eftersom hon sitter i Polisnämnden i söderort. Inrättande av lokala poliskontor sker i tre etapper. I höst inrättas ett poliskontor i Älvsjö, näst på tur är Fruängen och sedan Hökarängen.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för mars 2009. Dnr 106-2009-101

Jobbtorg Stockholm

Maria Mannerholm informerade om att Jobbtorget flyttar till tillfälliga lokaler på Dialoggatan 16 under veckorna 16-17.

Äldreomsorgen A-Ö

Maria Mannerholm berättade om det informationsmaterial som skickats ut till Hägersten- och Liljeholmen invånare, 75 år och äldre.

Omstruktureringar inom Axelsbergs servicehus

Maria Mannerholm informerade att omflyttningen inom Axelsbergs servicehus påbörjas. Information delades ut till nämnden.

Personalförändringar inom äldreomsorgen

Annemarie Sandberg informerade om de större personal-förändringarna som sker inom äldreomsorgen. Största omställningen sker inom Axgården och Liljeholmens hemtjänst.

Elektravägen

Ingrid Widebäck återkom med informationen om genomgångs-bostäderna på Elektravägen. Det är ingen tidsbegränsning för vistelsen och en boplan genomförs var fjärde månad.

Branden i Västertorpsskolan

Under den slutna delen av sammanträdet svarade Ingrid Widebäck på fråga från Ylva Wahlström (MP) om branden i Västertorpsskolan.

_____________

§24 Upphandling av ramavtal för städning i enskilda hem – godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen.

 3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen redovisar planerad upphandling av städtjänster i enskilda hem. Genom köpta tjänster kan hemtjänstpersonalens arbete med biståndsbedömda äldre och funktionshindrade renodlas. Utvärdering sker efter lägsta pris. Avtalen ska löpa under tiden 1 november 2009 till 31 oktober 2013. Stadsdelsnämnden beräknas fatta beslut om vilka utförare som ska anlitas vid sitt sammanträde den 27 augusti 2009.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 mars 2009. Dnr 140-2009-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Samt därutöver anföra:

Vi anser att upphandlingen skall ske efter principen om fast pris och bästa kvalité. Vidare anser vi att det fall upphandlade företag saknar kollektivavtal skall kollektivavtalsliknande villkor inte vara en rekommendation utan ett villkor.

Vidare ser vi brister i att städpersonalen inte är vårdbiträden, som skulle kunna fungera som uppsökande verksamhet för de äldres bästa. Dessutom innebär en städlösning av denna modell att allt fler personer besöker de enskilda hemmen, vilket inte ökar kvalitén för de äldre.

Vi anser även att det måste framgå av avtalet att meddelarfrihet även ska gälla för de som är anställda i upphandlade företag”

_____________

§25 Anmälan av beslut från länsstyrelsen i tillsynsärende Gemensamhetslokaler i bostäder med särskild service

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län som riktar kritik mot stadsdelsnämnden. Flera bostäder med särskild service enligt 9 § 9 p. LSS, som stadsdelen bedriver, erbjuder inte goda levnadsvillkor enligt lagens intentioner, för alla brukare. I övrigt uppfyller nämnden lagstiftningen och dess intentioner i de delar tillsynen avser. Beslutet är daterat 12 mars 2009, länsstyrelsens beteckning 7011-2008-56984.

Dnr 323-2008-503

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ser här att vår oro var befogad över att vi inte klarar att leva upp till den goda rättighetslagstiftningen som LSS är. Då alliansen valt att spara på dessa redan ekonomiska svaga personer. Detta skrev vi om i skrivelsen som får svar i dagens ärende 12. Dessutom kommer de kommande förtydligande kraven kring boende för människor med rätt till LSS levnadsvillkor, att förstärkas men redan nu får vi skarp kritik av länsstyrelsen.

Den största kritiken är dock på avsaknad av tillgång till bra gemensamhetslokaler, vilket kommer innebära krav på åtgärder i de olika boendena som får denna kritik. Men även att vissa verksamheter behöver förbättra sitt boendeinflytande genom t ex möten, LSS – lagen vill ge människor med funktionshinder ett så normalt liv som möjligt.

Därför ser vi fram emot att se vilka viktiga åtgärder som skall åtgärdas för dessa medmänniskor. Vi förväntar oss att få detta redovisat i till nämnden i juni 2009.”

_____________

§29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och 16 kap. 6f § socialtjänstlagen till Länsstyrelsen i Stockholms län från beställarenheten inom äldreomsorgen och omsorg om personer med fuktionsnedsättning inom socialomsorg, kvartal 1/2009.

Dnr 137-09-500

______________

§30 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 8 april 2009.

____________