Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-18

Sammanträde 2010-03-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, Sammanträdesrummet Lars Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag om att behålla snickeriet inom Hägergruppen

3 Medborgarförslag om större lokaler för verksamheten Tora

4 Fördelning av verksamhetsbidrag 2010

5 Ny lokal för Storsvängens ungdomsgård och Kravattens sysselsättningsverksamhet vid Axelsbergs torg

6 Ny lokal för öppna förskolan och allmänna förskolan i Mälarhöjden

8 Tillsynsrapport och verksamhetsuppföljning vid Rosengården 2009

9 Förlängning av avtal med Djur och Kul AB

Dnr 112-2008-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Allaktivitetshus i Sannadalsparken Gröndal

Svar på skrivelse (MP), (S) och (V)
Dnr 599-2009-000

Remissärenden

11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk - förslag till åtgärdssplan för Stockholms stad

12 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

13 Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd

14 Förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst

15 Ändring i serveringstillstånd för Färgfabrikens Kafe AB

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 49-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Serveringstillstånd för Chuan Chemm Thaiwok AB

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 92-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Resultat av inspektion vid Västertorps dagliga verksamhet

Svar till Arbetsmiljöverket
Dnr 584-2009-204

19 Revisionsrapport - Jobbtorg Stockholm

20 Revisionsrapport - Öppenvårdsinsatser för barn och unga

21 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för februari 2009
Dnr 97-2010-1.2.1

Slutet sammanträde

26 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

31 Nedläggning av faderskapsutredning

32 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 25 mars 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 11 februari justerades
18 februari 2010.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Medborgarförslag om att behålla snickeriet inom Hägergruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 4 februari 2010.

Dnr 62-2010-1.2.4

_________________

§3 Medborgarförslag om större lokaler för verksamheten Tora

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 8 februari 2009.

Dnr 79-2010-1.2.4

_________________

§4 Fördelning av verksamhetsbidrag 2010

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar verksamhetsbidrag i enlighet med vad som redovisas på sidorna
4-18 i detta tjänsteutlåtande; totalt 583000 kronor.

2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan om verksamhetsbidrag från Sergelpaletten och Schackklubben Rockaden.

3. Stadsdelsnämnden beviljar stadsdelsområdets förskolor ett generellt bidrag till kulturaktiviteter; totalt 200000 kronor

4. Stadsdelsnämnden godkänner även tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från SPF Mälarhöjden-Hägersten, dnr 1-2010-5.

Ärendet

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidraget ska utgöra ett stöd till den direkta verksamheten och beviljas en gång per år. Barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade ska prioriteras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 februari 2010, dnr 18-210-5.

Skrivelse från PRO Aspudden, dnr 134-2010-5 anmäldes till ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) och ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Vi har inget att erinra mot den inriktning på verksamheter efter
vilka föreningsbidrag beviljas. Vi tycker dock att den totala summan att fördela bör vara minst lika stor som föregående år, i detta fall då
622 tkr istället för anslagna 583 tkr. Det skulle innebära att grund-schablonen på till pensionärsorganisationer på 10000 kr kunde
förbli oförändrad. Vi anser vidare att det är olyckligt att beroende
på fördelningsprincip så ställs två pensionärsorganisationer emot varandra. Det borde inte vara omöjligt att hitta en princip som tillfredsställer båda dessa organisationer och den angelägna verksamhet de bedriver.”

___________________

§5 Ny lokal för Storsvängens ungdomsgård och Kravattens sysselsättningsverksamhet vid Axelsbergs torg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget om ny lokal för Storsvängens ungdomsgård och Kravattens sysselsättningsverksamhet vid Axelsbergs torg.

Ärendet

Hyreskontraktet för Storsvängens ungdomsgård och Kravattens sysselsättningsverksamhet är uppsagt till den 1 juli 2010, eftersom lokalerna inte är tillgängliga. Förvaltningen föreslår att verksam-heterna flyttar till den lokal på Axelsbergs torg där det tidigare varit ungdomsgård. Fastighetsägaren Lennart Ericsson Fastigheter har erbjudit förvaltningen ett hyreskontrakt på fem år med en hyra på
494 505 kronor per år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2010.

Dnr 18-2010-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§6 Ny lokal för öppna förskolan och allmänna förskolan i Mälarhöjden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redogörelse och byte av lokaler för öppna förskolan och den allmänna förskolan i Mälarhöjden.

Ärendet

Lokalerna för den öppna förskolan i Mälarhöjden, allmän förskola Svanen är inte ändamålsenliga eller anpassade för att kunna vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår att Allmänna förskolan och öppna förskolans verksamheter flyttas till förskolan 88:an, med lokaler på Selmedalsvägen 88. Lokalerna är väl lämpade för förskoleverksamhet och byggda för att vara tillgängliga. Lokalbyte föreslås ske under sommaren 2010, då verksamheten har sommaruppehåll.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 mars 2010.

Dnr 119-210-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§7 Slutrapport och utvärdering för projektet Utökat ungdomsstöd

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och översänder dokumentationen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Projektet ”Utökat ungdomsstöd” har drivits under åren 2008-2009 med stöd av medel från länsstyrelsen. Syftet med projektet har varit att hjälpa gymnasieungdomar med problematiska hemförhållanden att fullfölja sina studier och att motverka en negativ utveckling för ungdomarna. Insatsen har bestått av eget boende med stöd av en särskild ungdomscoach. Projektet är utvärderat och avslutat och arbetssättet från den 1 januari 2010 införlivat i den ordinarie verksamheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 februari 2010.

Dnr 110-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§8 Tillsynsrappport och verksamhetsuppföljning vid Rosengården 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens godkänner rapporten och överlämnar den till Socialstyrelsen och Attendo Care AB/ Rosengården.

Ärendet

Verksamhetsuppföljningen är gjord utifrån Stockholms stads ramavtal för köp av enstaka platser i särskilda boendeformer för personer över 65 år. Stadsdelsnämnden har ett uppföljningsansvar i syfte att säkerställa en god vård enligt krav i stadens ramavtal.

Förvaltningens intryck av Rosengården är övervägande positivt. Det finns möjligheter till samvaro såväl inom- som utomhus. Dokumentationen förs digitalt och är lättöverskådlig. Adekvata åtgärder har vidtagits rörande den hygieniska standarden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2010.

Dnr 111-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) och ledamoten Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi är nöjda med förvaltningens rapport angående Rosengården
och den verksamhet som där bedrivs. Vi hade dock önskat att förvaltningen kommenterat det faktum att personalens synpunkter och kritik framfördes via ett anonymt brev. Detta väcker frågor kring hur meddelarfriheten för de anställda fungerar i en privat verksamhet som denna.”

__________________

§9 Förlängning av Djur och Kul AB

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Djur & Kul i Stockholm AB, organisationsnr 556591-1376, förlängs från och med 1 januari 2011 till och med 30 september 2011.
  1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 1 oktober 2005 ett avtal med Djur & Kul i Stockholm AB gällande gällande drift och skötsel av Aspuddsparken med djurverksamhet. Avtalet innehåller möjlighet till förlängning på samma villkor med ett år i taget, men sammanlagda avtalstid får inte överstiga sex år. Denna förlängning är därmed den sista som avtalet medger.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 mars 2010.

Dnr 112-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§10 Allaktivitetshus i Sannadalsparken Gröndal<BR>Svar på skrivelse från (MP), (S) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

I en skrivelse från (MP), (S) och (V), framförs önskemål om att förvaltningen ser över en möjlig planering att inrymma ett hus med aktiviteter för alla åldrar i Sannadalsparken i Gröndal.

Stadsdelsnämnden har beviljats investeringsmedel för en upprustning av Sannadalsparken. Under 2008 togs ett program för upprustningen fram i samråd med bland annat boende i Gröndal. I programmet ingår en byggnad i parken som är tänkt att inhysa caféverksamhet/ ungdomsgård på kvällstid och annan verksamhet på dagtid. Frågan om vilka verksamheter som ska bedrivas i byggnaden får utredas under det fortsatta arbetet med parken.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 februari 2010.

Dnr 599-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Abit Dundar m fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson
m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande:

”Alliansen i stadsdelsnämnden tog initiativ till att en ungdomsverksamhet skulle utredas och nu är det glädjande att den börjar ta form. Vi ser fram emot att en spännande verksamhet för ungdomar i Gröndal ska bli en verklighet i den närmaste framtiden.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi i det rödgröna samarbetet, har länge arbetat för att Sannadals-parken och Gröndal ska erbjudas ett allaktivitetshus. Vi tycker därför det är glädjande att förvaltningen inlett ett samarbete med fastighets-kontoret. Det är med förväntan vi emotser den framtida utvecklingen kring detta hus.”

__________________

§11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk – förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad och
översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendet

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010, vilket innebär att enskilda har rätt att använda finska i kontakt med staden. Förslag till åtgärdsplan har tagits fram för Stockholms stad som fokuserar på de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning finner att åtgärdsplanen föreslår insatser som främjar möjligheten att svara mot lagens intentioner. Vi kan redan i dag tillhandahålla viss information på finska och har tillgång till tolk men behöver utveckla rutiner och information för att bli ännu bättre.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 mars 2010.

Dnr 93-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Det är glädjande att minoritetsspråkens ställning stärks ytterligare med ny lagstiftning. Likaså glädjande att det i 18 § i lagen (2009:724) sägs om nationella minoriteter och minoritetsspråk (’En kommun i ett förvaltningsområde’) att den som begär det ska erbjudas möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska.

Det måste självklart betyda, som vi tolkar det, att även till exempel finskspråkig daglig verksamhet för personer med demens måste erbjudas, oavsett om det finns inom stadsdelens förvaltningsområde eller inte. Det är av stor betydelse för personer med demenssjukdom att få omsorg på modersmålet då demenssjuka i regel tappar de senast inlärda språken.”

__________________

§12 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg och översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till en övergripande anhörig- och närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg. Detta mot bakgrund av en lagändring i socialtjäntslagen som tydliggör socialnämndens skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar och stödjer närstående.

Förvaltningen ställer sig positiv till äldreförvaltningens förslag. Det är angeläget att stödinsatserna är så likvärdiga som möjligt över hela staden och att man har ett gemensamt förhållningssätt i kontakterna med anhöriga/närstående. I policyn bör det bland annat tydliggöras vad som är biståndsbedömda insatser och vad som är generella insatser. Förvaltningen ser gärna att stadens policy också omfattar anhöriga/närstående som vårdar vuxen person som är under 65 år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 februari 2010.

Dnr 93-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande:

Förutom avlastning och avlösning i hemmet tycks stödet som erbjuds anhörigvårdare till äldre till stor del vara inriktat på att träffa andra i samma situation, utflykter, kontakt med frivilligorganisationer osv. Sådana verksamheter kan säkert vara positiva för en del anhörigvårdare. I synnerhet kanske för anhörigvårdare som själva har hemtjänst och som behöver hjälp med att bryta den ensamhet och isolering som vårdandet och ansvaret innebär. Men anhöriga som sammanbor och vårdar en äldre närstående utgör ingen enhetlig grupp. Gruppsamtal och mer hemtjänst till den som vårdas är för många inget alternativ. Därför måste stödet till de anhöriga utvecklas på andra sätt. En bra dagverksamhet kan utgöra en god avlastning. Men då måste dagverksamheterna utvecklas och få olika inriktning för att täcka in olika intressen och olika behov. Dagverksamheter för dementa måste utvecklas till att inriktas på de olika diagnoserna och deras skilda behov. Varje stadsdelsnämnd ska inte behöva utveckla alla typer av verksamheter. All dagverksamhet ska vara möjlig att söka i hela kommunen oavsett vilken stadsdel man bor i och information om de olika verksamheterna behöver nå fram till de anhöriga. Där råder det en brist idag. Alla anhörigvårdare ska ha rätt till samtal med psykolog eller kurator.”

__________________

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd och översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadens riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd har omarbetats i syfte att de ska bli tydligare och bättre stämma överens med gällande lagstiftning och förändringar i omvärlden. Erfarenheterna från arbetet mot felaktiga utbetalningar har också beaktats i översynen.

Förvaltningen anser att förslaget till nya riktlinjer ökar rättssäkerheten för den enskilde samt stärker barnperspektivet och kvinnofrids-perspektivet. På vissa punkter behöver förslaget dock förtydligas och förändras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 februari 2010.

Dnr 67-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att delvis ansluta oss till förvaltningens remissvar

Att förövrigt anföra följande:

Socialtjänstens försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det var från början tänkt som ett tillfälligt stöd, men verkligheten idag är att många tvingas leva på försörjningsstöd under långa tider, ibland flera år. Den enskilde som tar emot försörjningsstöd har rätt till en skälig levnadsnivå, och vad som menas med skälig levnadsnivå ska avgöras med utgångspunkt i den tid och de förhållanden som den hjälpbehövande lever i.

Viktiga åtgärder för att förkorta tiden med stöd kan vara att man inte behöver göra sig av med alla tillgångar och bli helt utblottad. Förslaget går mycket långt i undersökandet av om man till exempel har tillgångar i form av bostad i ett annat land. Att realisera tillgångar är inte alltid lätt och de medel som frigörs kan bara hjälpa över en kortare tid.

Noggrannhet i handläggningen är viktigt, och för att möjliggöra detta krävs tillräckligt med personal och väl fungerande stödsystem. Handläggningen av ekonomiskt bistånd får inte handla enbart om kontroll, utan minst lika mycket om att lägga tid på stöd, råd och nödvändigt socialt arbete.

Internetanslutning

Förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande ’att en schablonkostnad för bredbandsuppkoppling ska kunna beviljas till familjer med skolbarn, eftersom det kan vara stigmatiserande för ett skolbarn att inte ha tillgång till Internet i hemmet’. Att inte kunna ta del av information eller kommunicera med omvärlden via en internetanslutning är dock ett tillgänglighetshinder för alla medborgare idag, inte minst arbetssökande. Vi anser därför att en schablonkostnad för bredbandsuppkoppling bör ingå i normen.

Det kan tilläggas att gränserna dessutom inte längre är särskilt tydliga till exempel mellan vad som är ett mobiltelefonabonnemang och ett internetabonnemang. Att särbehandla kostnader för internetabonnemang är helt enkelt omodernt.

Resor

Alla behöver åter få rätt till ett SL-kort om man är beroende av ekonomiskt bistånd. Detta är en förhållandevis låg kostnad i relation till vad det betyder för individen i form av ökad rörlighet. När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till.

Bostad

Att behöva sälja sin bostad och riskera att bli bostadslös är ingen bra lösning. Även om en anpassning till en mindre bostad, eller uthyrning av delar av bostaden, lär behöva göras, så får inte kraven bli allt för tunga. Det vinner ingen på. Se individens behov och möjligheter!”

__________________

§14 Förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst och översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tillsammans utarbetat förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Förvaltningen är positiv till sådan samverkan och har redan träffat en överenskommelse om samverkan med de kommunala grundskolorna inom stadsdels­området.

Beträffande det remitterade förslaget anser förvaltningen att förskolans roll i samverkan behöver förtydligas och att mer utredning behövs om samverkan med gymnasieskolorna. Att även enskilt drivna verksamheter ska involveras i samverkan är självklart, men ytterligare utredning behövs om hur det stora antalet potentiella samarbetspartners ska hanteras i praktiken.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 februari 2010.

Dnr 73-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Att barn som far illa inom hemmiljö eller skola uppmärksammas tidigt är oerhört väsentligt för barnen. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förutsättningarna för barnens positiva utveckling.

Det är av därför av högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerande samverkan mellan stadsdelen och stadens skolor såväl de kommunala som de fristående. Enligt ärendet är samverkan med de fristående skoloma i stort sett obefintlig i dagsläget vilket är skrämmande. Vi delar förvaltningens åsikt att förutsättningarna för detta samarbete bör tydliggöras.

Innan den moderatstyrda majoriteten för tre år sedan valde att centralisera grundskolan fanns det ett fungerande samarbete mellan skolor och stadsdelarnas socialtjänst. Detta försvann dock i samband med centraliseringen och ska nu uppfinnas på nytt. Det borde ha gjorts för tre år sedan.”

_________________

§15 Ändring i serveringstillstånd för Färgfabrikens Kafé AB

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Färgfabrikens Kafé AB, kan få utökat tillstånd att servera alkohol till allmänheten mellan klockan 11:00 och 03:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan klockan 11:00 och 01:00.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Färgfabrikens Kafé ansöker om utökat tillstånd att servera starköl,
vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11:00-03:00 samt vid verksamhetens uteservering med serveringstid
kl. 11:00-01:00. Färgfabrikens Kafé är beläget i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar
eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot serverings-tillståndet. Dock bör hänsyn tas till den framtida exploateringen i området.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2010.

Dnr 49-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
________________

§16 Serveringstillstånd för Chuan Chemm Thaiwok AB

Yttrande  till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Chuan Chemm Thaiwok AB, kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten mellan klockan 11:00 och 23:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Chuan Chemm Thaiwok AB på Doktor Widerströms gata, ansöker om tillstånd att servera starköl till allmänheten mellan kl. 11:00 och 23:00 samt vid uteserveringen mellan kl. 11:00 och 22:00. Förvaltningen har inget att invända mot serveringstillståndet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2010.

Dnr 92-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§17 Resultat av inspektion vid Västertorps dagliga verksamhet

Svar till Arbetsmiljöverket

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes svar med redovisade åtgärder till Arbetsmiljöverket, med anledning av brister och krav som framkom vid inspektion
25 november 2009. Dnr 584-2009-204

___________________

§18 Revisionsplan 2010

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Revisionsplan 2010 fastställd 25 februari 2010 av revisorsgrupp 1. Dnr 116-2010-1.2.1

________________________

§19 Revisionsrapport – Jobbtorg Stockholm

Rapportsammandrag  från Stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapportsammandrag om Jobbtorg Stockholm. Stadsrevisionens dnr 420-58/2010

Dokid 4873

__________________________

§20 Revisionsrapport – öppenvårdsinsatser för barn och unga

Rapportsammandrag från Stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapportsammandrag om öppenvårdsinsatser för barn och unga. Stadsrevisionens dnr 420-22/2010.
Dokid 4877

________________________

§21 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 16 mars 2010.

__________________

§22 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 11 mars 2010.

_________________

§23 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 9 mars 2010.

______________________

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

_____________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse om papperskorgar

Abit Dundar m.fl. (FP) och Johan Nilsson m.fl. (M) lämnade in en skrivelse om att ge förvaltningen i uppdrag att se om det finns förutsättningar att i samverkan med lokala näringslivet verka för att fler papperskorgar sätts upp med ekonomiskt stöd från näringslivet enligt exempelvis Västeråsmodellen. Dnr 135-2010-1.2.5

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning

_____________________


Nämndens och förvaltningens frågor

Tillgång till grupprum

Eva Fagerhem och Jan Wallman båda (S) hade önskemål att få tilldelat ett annat grupprum i samband med medborgarmötena, de dagar de har förgruppsmöte. Förvaltningen ordnar ett annat rum från och med april.

Områdesprogram för Aspudden, Telefonplan och Midsommarkransen

Lowisa Anderzon (S) frågade om förvaltningen har fullföljt uppdraget från föregående sammanträde, då stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att tillskriva stadsbyggnadsnämnden och exploaterings-nämnden. (paragraf 20 i protokoll 11 februari 2010). Maria Mannerholm förmodade att det kan dröja med att få svar från de tillskrivna nämnderna. Förvaltningen informerar nämnden så fort svar lämnats.

Medarbetarenkät 2009

Lowisa Anderzon (S) efterfrågade mer information om resultatet från Medarbetarenkäten 2009 med nöjd medarbetarindex (NMI), om möjligt nedbrutet per enhet. Maria Mannerholm meddelade att avdelningschef Yvonne Goldberg informerar nämnden om detta på nästa sammanträde 22 april.

Medborgarmöten

Eva Fagerhem (S) ansåg med instämmande från fler i nämnden, att det är svårt för alla deltagare på medborgarmötena att komma till tals.

Flera i stadsdelsnämnden saknar också utrymme för en fördjupad dialog och frågestund mellan förvaltningens tjänstemän och nämndens representanter. Frågan kommer att diskuteras på presidiet.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för februari 2010. Dnr 97-2010-1.2.1

Lagen om offentlig upphandling

Efter sammanträdet informerades stadsdelsnämnden om lagen om offentlig upphandling (LOU) av Eva Ahlholm och Malin Lindvall från juridiska avdelningen.

________________

§32 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 17 februari och
17 mars 2010.

______________