Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om upprustning av Aspuddsparken

3 Medborgarförslag om att diarieföra, föra anteckningar, på stadsdelsnämnden medborgarmöten

Beslutsärenden

4 Svar på medborgarförslag om rutin vid öppnande av nya förskolor

5 Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 för förskolorna i Hägersten-Liljeholmen

6 Utökade lokaler för socialspsykiatrins gruppbostad Fruängens kyrkogata

7 Avtal med Unga Örnar om drift av parklekar

Dnr 343-2008-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Sjukfrånvaro och personalomsättningen på enheten för ekonomiskt bistånd - svar på skrivelse från (S)

8 X. Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2010

8 Y. Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

8 Z. Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

Dnr 550-2010-1.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Å. Utökat antal ledamöter i sociala delegationen

Remissärenden

9 Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserat ljus

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 511-2010-1.5.1 Omedelbar justering

10 Demokratisk planprocess i Stockholm? Inrätta en planombudsman

12 Serveringstillstånd för Lucky Wok

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarnkandsnämnden
Dnr 525-2010-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

13 Brukarundersökningar från Social omsorg del 3

14 Revisionsrapport om nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

15 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

19 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport november, dnr 97-2010-1.2.1
Balanslista över skrivelser
Skickas till nämnden och ledningsgruppen

Slutet sammanträde

22 Upphandling av handledartjänster

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 396-2010-2.2.1 Omedelbar justering

23 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

24 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 22 december 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 25 november justerades
1 december 2010.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Medborgarförslag om upprustning av Aspuddsparken

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 21 november 2010.

Dnr 515-2010-1.2.4

___________________

§3 Medborgarförslag om att diarieföra och föra anteckningar på stadsdelsnämndens medborgarmöten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 3 december 2010.

Dnr 542-2010-1.2.4

__________________

§4 Svar på medborgarförslag om rutin vid öppnande av<BR>nya förskolor

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med att förbättra informationen om nyöppnade förskolor i lokalpress och på stadsdelens hemsida.

2. Stadsdelsnämnden vidarebefordrar förslaget om förbättrad information på stadens hemsida till Stadsledningskontoret/ Kommunikationsstaben/Utveckling webb.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om ny rutin vid öppnande av nya förskolor. Förvaltningen välkomnar medborgarnas engagemang för att förbättra service och information.

Förskoleavdelningen har behandlat förslaget för att se hur synpunkterna kan tas tillvara. Information om när en ny förskola öppnar annonseras fortsättningsvis på stadsdelens hemsida samt i lokaltidningen ”Mitt i söderort”. Annonseringen sker så snart förvaltningen har kännedom om datum när förskolan ska stå klar. Samtidigt som annonseringen om nya förskolan sker, görs det
möjligt att ställa sig i kö dit.

Förslag om förbättrad information på stadens hemsida vidarebefordras till Serviceförvaltningen genom översändande av detta ärende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 november 2010.

Dnr 379-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§5 Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 för förskolorna i Hägersten-Liljeholmen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelens samlade kvalitetsredovisning för förskolorna läsåret 2009-2010.

Ärendet

Varje kommunal förskola och varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet. Förvaltningen har sammanställt stadsdelens samlade kvalitetsredovisning utifrån de olika förskoleområdenas redovisningar och övriga underlag. Här redovisas hur förskolorna arbetar utifrån målområden i förskolans läroplan och nämndens mål. Förvaltningen analyserar resultat av enheternas och förvaltningens insatser samt gör bedömning för fortsatt arbete. Styrkor och svagheter i verksamheten blir belysta och utifrån den samlade bedömningen föreslås utvecklingsområden till nästa verksamhetsår. Föreslagna utvecklingsområden kommer att integreras i nästa års verksamhetsplanering.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 november 2010.

Dnr 387-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§6 Utökade lokaler för socialspsykiatrins gruppbostad<BR>Fruängens kyrkogata

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att teckna hyresavtal med Citycon Shopping Centers AB för utökade lokaler på Fruängens Kyrkogatas socialpsykiatriska gruppbostad.

  2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med totalt 3 500 tkr, varav 100 tkr avser beställarstöd, 500 tkr förprojektering och projektering,
    tkr startbidrag och 300 tkr för särproduktionskostnader
    per nytillkommen lägenhet i gruppbostad.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att socialpsykiatrins gruppbostad på Fruängens Kyrkogata utökas med ytterligare åtta lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Förvaltningen har av Citycon Shopping Centers AB erhållit ett förslag till hyresavtal för att utöka nuvarande förhyrning med ytterligare 340 kvadratmeter till en hyra på 425 tkr per år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2010.

Dnr 535-2010-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§7 Avtal med Unga Örnar om drift av parklekar

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Unga Örnar i Stockholm, organisationsnr 769609-1193, gällande entreprenaddrift av parklekarna
    Lugnet och Vippan förlängs från och med 1 oktober 2011 till och med 30 september 2012.
  2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En upphandling av entreprenaddriften av parklekarna Lugnet och Vippan genomfördes under hösten 2008 och Unga Örnar tillträdde som entreprenör den 1 februari 2009. Avtalstiden är från 1 februari 2009 till 30 september 2011 med möjlig förlängning ett plus ett år.

Förvaltningen föreslår att avtalet gällande entreprenaddrift av parklekarna Lugnet och Vippan förlängs från och med 1 oktober 2011 till och med 30 september 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 november 2010.

Dnr 343-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§8 Sjukfrånvaro och personalomsättningen på enheten för ekonomiskt bistånd –skrivelse från (S)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Eva Fagerhem m.fl. (S) har begärt en redovisning av personalomsättning och sjukskrivningar vid enheten för ekonomiskt bistånd under de senaste två åren. Begäran görs bland annat mot bakgrund av den senaste brukarundersökningen vid enheten, där det förts fram synpunkter om att klienter får träffa ny personal hela tiden.

Förvaltningen konstaterar att klagomål på handläggarbyte endast förts fram av ett fåtal klienter och att klagomålen i huvudsak gäller andra förhållanden. Sjukfrånvaron och personalomsättningen är högre vid enheten för ekonomiskt bistånd än vid övriga myndighets-utövande enheter inom avdelningen för social omsorg. Förvaltningen framför att det finns naturliga förklaringar till skillnaderna, men instämmer med personalen i att en hög personalomsättning medför problem för både medarbetare och klienter. Diskussioner om vad som kan göras för att minska personalomsättningen kommer att fortsätta vid enheten för ekonomiskt bistånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 november 2010.

Dnr 481-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§9 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2010

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd håller sitt första sammanträde 2011: måndag 3 januari kl. 9:00 för val av social delegation.

2. Stadsdelsnämnden fastställer i övrigt följande sammanträdestider för 2011, samtliga torsdagar kl. 18:00, Telefonvägen 30 i konferensanläggningen på bottenvåningen:
20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår sammanträdestider för 2011 med utgångspunkt från stadsledningskontorets tidplan för budget- och uppföljningsarbete. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inleds kl. 18:00 med en öppen frågestund för allmänheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 december 2010.

Dnr 484-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§10 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av kundfordran som är äldre än ett år samt avskrivning av fordran för dödsbon utan medel fakturerat för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska fordringar äldre än ett år skrivas ned. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran bokföringsmässigt skrivits ned och avförts ur räkenskaperna.

Om en nedskriven fordran betalas in ska man bokföra inbetalningen som en intäkt på den enhet som normalt har ansvaret för intäkten.

Enligt delegation har förvaltningschefen rätt besluta om högst
10 000 kr per motpart (kund/klient) och nedskrivningstillfälle.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 december 2010.

Dnr 548-2010-2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§11 Delegation enligt laven om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren:
Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 december 2010.

Dnr 550-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§12 Utökat antal ledamöter i sociala delegationen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utökar antalet ledamöter i sociala delegationen till sju.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inrättade en social delegation den 9 januari 2007 med fem ledamöter och fem ersättare från nämnden. Sociala delegationens uppgift är att i huvudsak besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som inte får delegeras till tjänsteman men enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen får delegeras till särskilt utskott till nämnden.

Från och med 1 januari 2011 utökas antalet ledamöter i sociala delegationen till sju. I enlighet med detta ändras sociala delegationens instruktion.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 december 2010.

Dnr 561-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§13 Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserat ljus. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En remiss om förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserande ljus från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har inkommit för yttrande. SSM har uppmärksammat utvecklingen inom området medicinska, odontologiska, kosmetiska behandlingar med laser och IPL samt underhållning där laser används, och bedömer det rådande regelverket som otillfredsställande. SSM har därför tagit fram ett förslag till ändring av de befintliga föreskrifterna om lasrar (SSMFS 2008:14).

Förvaltningens egna verksamheter omfattar inte användning av laser eller IPL och påverkas därför inte av regelverket. Däremot är det en generell fråga för medborgare som utsätts för strålning från laser. Det är mycket viktigt att man som patient kan känna sig trygg med att användningen av laser och IPL är reglerad och att det är kompetent och utbildad personal som utför ingreppen. Samma trygghet måste också omfatta besökare av nattklubbar eller andra arrangemang där laser används.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 november 2010.

Dnr 511-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§14 Demokratisk planprocess i Stockholm? Inrätta en planombudsman. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En motion från Cecilia Obermüller (MP) om demokrati i planprocessen i Stockholm har inkommit till stadsdelnämnden på remiss. I motionen framförs synpunkter på hur planprocessen genomförs i Stockholm samt förslag på att en planombudsman inrättas i Stockholm.

Förvaltningen instämmer i att den demokratiska processen kring nybyggnadsprojekt är viktig med en inlyssnande medborgardialog och menar att samrådsprocesserna fungerar bra för de projekt som varit aktuella i stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden har ställt önskemål om en områdesplanering för Midsommarkransen - Aspudden hos exploaterings- och stadsbyggnadsnämnderna, vilket planeras att genomföras under våren 2011.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2010.

Dnr 480-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande stöder motionären i förslaget om inrättande av planombudsman.

Förslaget innebär bl.a. att även vid mindre planprojekt utvidgas medborgardialogen vilket är till gagn för boende inom stadsdelen.

Med dagens snabba handläggningstider skapas inte endast en forcerad planprocess utan även frustration bland berörda boende inom stadsdelen, som oftast känner sig överkörda. Det händer inte så sällan att parkmark och grönområden anvisas till nybyggnad, utan hänsyn till medborgaråsikter eller till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

I exemplet Martallen som förvaltningen tar upp i sitt remissvar åsidosattes de boendes medinflytande över sin närmiljö såtillvida att de inte ville ha någon byggnad alls på den grönyta, som i den ursprungliga detaljplanen från slutet på 1930-talet stod angiven som park/grönområde. Rabaldret kring Martallen ledde sedermera fram till ett nedbantat byggförslag.

_________________________

§15 Plansamråd för Stora Katrineberg i Liljeholmen. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag på ny detaljplan för Stora Katrineberg 8 i Liljeholmen har inkommit på remiss. Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig byggrätt för industri och kontor med byggrätt för bostäder och centrumändamål. Planändringen innebär totalt ett tillskott på
120 lägenheter i området.

Förvaltningen ser positivt på att området utvecklas med bostäder, vilket ger området mera liv och allmänna lokaler i bottenvåningarna en mer sammanhållen och stadsliknande gatumiljö. Behovet av förskolor kommer att öka i Liljeholmen men förvaltningen ser inte det aktuella kvarteret som lämpligt till förskola utan det får lösas i andra projekt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 november 2010.

Dnr 516-2010-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi välkomnar denna byggsatsning men vi ser gärna att man även arbetar utifrån miljöaspekter i själva byggprocessen. Det är lättare, klokare och billigare att göra riktiga miljösatsningar redan nu. Till exempel vore de klokt att satsa på solpaneler eller små effektiva vindsnurror på byggnadens tak. Detta är förnyelsebart, närproducerat och effektivt utnyttjade resurser, som vi behöver aktivt ta till vara på. Då kan vi till och med lyckas skapa så kallade plushus, som producerar mer el än det konsumerar.

Även vilka material som ska användas bör var anpassad efter ett hållbart leverne och avfalls kranar till biogas kan med fördel byggas in direkt.”

_________________________

§16 Serveringstillstånd för Lucky Wok. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarnkandsnämnden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Wokachaka AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Lucky Wok kl. 11:00-21:00 (måndag-fredag) och kl. 12:00-23:00 (lördag-söndag) samt vid verksamhetens uteservering kl. 11:00-21:00 (måndag-fredag) och kl. 12:00-23:00 (lördag-söndag).

Ärendet

En remiss har inkommit om alkoholservering vid Restaurang Lucky Wok, Sjövikstorget 9 i Årstadal. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela Wokachaka AB serveringstillstånd för Restaurang Lucky Wok, Sjövikstorget 9 i enlighet med de tider som anges i ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 december 2010.

Dnr 525-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§17 Brukarundersökningar från Social omsorg del 3. Nätverket och Steget framåt

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Brukarundersökningar genomförs även under 2010 vid samtliga enheter inom avdelningen för social omsorg. I detta ärende anmäls resultaten för Nätverkets yrkesgrupp och Steget Framåt. Undersökningen visar att brukarna känner sig trygga, väl bemötta och lyssnade till på respektive verksamhet.

Dnr 544-2010-1.2.1
_________________________

§18 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 14 december 2010.

_________________________

§19 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 9 december 2010.

______________________

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 7 december 2010.

______________________

§21 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådets sammanträde 3 december 2010.

_____________________

§22 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förslag om historisk skylt vid Aspuddsbadet

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 10 november, dnr 504-2010-1.2.3

Översänt till kulturförvaltningen

Mer makt åt handikappråden med förtroendevalda i råden

Från SRF Stockholms stad 15 november 2010,
dnr 507-2010-1.1

Fråga om bibliotek och kultur

Inkom 15 november 2010, dnr 509-2010-1.2.3

Svar från förvaltningen daterat 17 november 2010.

Förberedelser inför vintern - snöröjning i världsklass

Från PRO 18 november 2010, dnr 510-2010-3.2

Förslag om skylt uppsatt på Personnevägen, som visar att det finns ett litet köpcentrum vid T-banestation Hägerstensåsen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 22 november 2010, dnr 513-2010-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Naturisbana på grusbollplan Personnevägen - Avgiftsvägen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 22 november 2010, dnr 512-2010-1.2.4

Förvaltningens svar anmäls att spolning av grusplanen kommer att skrivas in i entreprenadkontraktet med Svensk Markservice.

Protest till utökad barngrupp på Sjöbjörnens förskola, avdelning Isbjörnen

Inkom 6 december 2010, dnr 546-2010-1.2.3

Förvaltningens svar anmäls daterat 8 december 2010.

__________________

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

________________________

§24 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om naturisbanor och slängkälke

Jan Wallman m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse om att undersöka möjligheterna att spola naturis i Svandammsparken och på idrottsplats i Fruängen samt montera en slängkälke i Enbacken. Dnr 565-2010-3.2

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________________

Axelsbergs bibliotek

Anette Hellström (M) frågade hur det går med Axelsbergs bibliotek. Förvaltningen återkommer i frågan.

__________________

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för november 2010.
Dnr 97-2010-1.2.1

Ekar

Vid nämndsammanträdet 25 november ställde Johan Faxér (MP) frågor från en medborgare om ekar. Maria Mannerholm informerade om förvaltningens svar. Eken vid Bommensbergsvägen står på SISAB:s fastighets mark. Ekarna mellan Stenkilsgatan och Instrumentvägen berörs av den pågående exploateringen i området. Frågan har vidarebefordrats till projektledaren.

Snöupplag

Vid förra nämndsammanträdet informerade Maria Mannerholm om att förvaltningen meddelat trafikkontoret att vi inte förordar gräsytan i Vinterviken som snöupplag. Trafikkontoret har nu återkommit till förvaltningen efter att ha utrett upplagsplatser inför vinterns snöröjning. För att kunna lösa upplaget av beräknad snömängd ser man ingen möjlighet att klara sig utan platsen i Vinterviken. Trafikkontoret kommer att samarbeta med förvaltningen inför återställningen av platsen i vår.

Utbildning för nya nämnden

Förvaltningen kommer att inbjuda nya nämnden till utbildning om

- Grundläggande information kring nämndsammanträden, sekretess, reglemente m.m. 12 januari 2011 kl. 14-16

- Budgetinformation 12 januari kl. 16-18

- Juridik för förtroendevalda 20 januari kl. 15-17

- Presentation av verksamheterna 17 februari kl. 15-17

Formell inbjudan skickas separat.

Avtackning

Ordföranden Abit Dundar (FP) avtackade de ledamöter och ersättare som slutar i nämnden 2010, för deras engagemang och fina insats i stadsdelsnämnden: vice ordföranden Jan Wallman (S), ledamoten och ordföranden i sociala delegationen Sven Lindeberg (FP) ledamöterna Anne Wompa (M), Lowisa Andersson (S) och Ylva Wahlström (MP), ersättarna Magnus Parnebring (M), Fredrik Möller (KD),
Ulf Ekberg (S), Michael Löfh (S) och Kata Hansson (S).

___________________

§25 Upphandling av handledartjänster. Godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av ramavtal gällande handledartjänster.

3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Externa handledare anlitas sedan länge för verksamhetshandledning med fokus på utveckling av och stöd i det arbete som förvaltningens olika enheter utför. Förvaltningen har behov av handledare med olika metoder, inriktningar, erfarenhet och utbildning. Förvaltningen föreslår därför att upphandlingen genomförs på ett sådant sätt att ramavtal kan tecknas med en utförare per enhet för att täcka behoven under avtalsperioden.

Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara 1 juni 2011 till och med den 31 maj 2013. Om parterna är överrens kan avtalet förlängas på samma villkor i ett plus ett år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 november 2010.

Dnr 396-2010-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§27 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 8 december 2010.

_____________________