Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Lokala BRÅ och information från fältassistenterna och närpolisen

Medborgarna är välkom Läs mer...na att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkommet medborgarförslag

2 Medborgarförslag om att resa en minnestavla över Olle Engkvist i den nya Sannadalsparken

4 Ny förskola i Mälarhöjden - genomförandebeslut

5 Ombyggnad av Trekantens servicehus etapp 1 - genomförandebeslut

6 Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till senorboende - genomförandeärende

7 Redovisning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2007-2011

8 Verksamhetschef enligt hälso - och sjukvårdslagen på Trekantens servicehus

11 Förändring av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

12 Serveringstillstånd för restaurang Primo Ciao Ciao

Yttrande till socialnämnden
Dnr 196-2012-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Serveringstillstånd för Wicked food

Yttrande till socialnämnden
Dnr 202-2012-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Slutrapport för hot- och våldprojektet vid förvaltningens gruppbostäder

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Förteckning över inkomna skrivelser

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

21 Upphandling av sjuksköterskepatrull

Tilldelningsbeslut
Dnr 40-2012-2.2.1 Omedelbar justering

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

23 Nedläggning av faderskapsärende

24 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 30 maj 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 19 april 2012 justerades 25 april 2012.

Dagordningen godkändes.

__________________

§2 Medborgarförslag om att resa en minnestavla över Olle Engkvist i den nya Sannadalsparken

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 24 april 2012.

Dnr 214-2012-1.2.4

______________

§3 Tertialrapport 1 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2012 med helårsprognos.

2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 25,1 mnkr.

3. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ändra årsmålen för en indikator under målet 1.3, tre indikatorer under målet 2.1, två indikatorer under målet 2.2 och en indikator under målet 2.4.

4. Nämnden beslutar om årsmål för tre indikatorer under målet 2.4.

5. Nämnden beslutar att ändra årsmålet för indikatorn om feriearbete då extra medel erhålls med 0,5 mnkr.

6. Nämnden ansöker om medel med 0,5 mnkr för utbyggnad av särskilda boenden Sture Hills gruppbostad.

7. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med
1,1 mnkr för flyttkostnader inom ramen för medel för avveckling/omstrukturering av lokaler i Trekantens servicehus.

8. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med
0,9 mnkr för tomgångshyror för omvandling av Axelsbergs servicehus

9. Nämnden ansöker om medel med 18,4 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler bilaga 1.

10. Nämnden beslutar att minska antalet resultatenheter inom förskoleverksamheten från elva till fyra fr.o.m. 1 oktober 2012.

11. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt. Några dock inte inom given budget. Det ekonomiska utfallet beräknas till ett underskott med 7,7 mnkr före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar och ett underskott med 5,8 mnkr efter. Detta är en förbättring med 10,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 maj 2012.

Dnr 148-2012-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna förvaltningens förslag till beslut med undantag av punkt 8

samt att därutöver anföra följande.

Vår uppfattning, som vi framfört i förslag till beslut 2012-03-22, är att vi vill behålla Axelsberg som servicehus. Ett sätt att undvika tomma lägenheter i servicehusen kan vara att sänka kraven och ha en mer generös bedömning av vilka som kan erhålla en servicehuslägenhet. Till exempel skulle ett skäl för bifall kunna vara bristande tillgänglighet på grund av att den sökande saknar hiss. Likaså bör man i högre grad kunna ta hänsyn till en eventuell psykisk oro hos de allra äldsta.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka både vad gäller antalet hushåll och antalet personer. Detta trots att stadens nuvarande majoritet i stadshuset för andra året i rad prognostiserat att behoven skulle minska. För att vända utvecklingen krävs bland annat en större satsning på olika former av arbetsmarknadsåtgärder.

Antalet sommarjobb för 2012 har minskat med 30 platser trots att ansökningarna ökat. Jobben varar dessutom bara i två veckor till skillnad mot tidigare år. Sommarjobb rustar ungdomarna för arbetsmarknaden, ger dem ett välbehövligt ekonomiskt tillskott samt håller dem borta från stök och bråk. Därför menar vi att staden borde tillskjuta ekonomiska resurser så att alla ungdomar som så önskar kan erhålla sommarjobb.

Andelen hemlösa i stadsdelen fortsätter att vara hög och ökar hela tiden. Detta, menar vi, är en konsekvens av den politik som majoriteten i stadshuset driver.

Att omvandla och sälja ut vår allmännytta innebär att det blir svårare och svårare att få en lägenhet för den som inte har stora ekonomiska resurser, som exempelvis de klienter som är aktuella inom socialtjänsten.

Administrationen har minskat kontinuerligt de senaste åren till följd av majoritetens politiska målsättning och önskan om en ständigt pågående effektivisering. Men självklart finns en gräns för hur stora personalneddragningar som kan göras inom administrationen utan att personalen drabbas t ex i form av en ökad stress.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Budgetutfallet i rapporten visar på ett nettounderskott på 5,8 mnkr vilket motsvarar underskottet för ekonomiskt bistånd. Andelen personer med långvarigt bidragsberoende har ökat under perioden april 2011 till mars 2012.

Ingen planerar att bli sjuk eller ofrivilligt arbetslös, det kan drabba oss alla. Egen försörjning är det övergripande och främsta målet. När det inte är möjligt ska samhällets gemensamma skyddsnät hjälpa den som hamnar utanför tillbaka in på arbetsmarknaden. När nu sjuka utförsäkras från sjukförsäkringen och hundratusentals människor lämnat a-kassorna på grund av tuffare medlemsvillkor och dyrare avgifter så faller ett tyngre ansvar på kommuner att bidra med den yttersta tryggheten i form av försörjningsstöd.

Budgeten för ekonomiskt bistånd måste ta hänsyn till omvärldens förändring, precis som förvaltningen ger exempel på när man nämner ändrade regler i sjukförsäkringen som bidragande till det ökade behovet av försörjningsstöd.

Vi skulle givetvis helst se att fler personer omfattades av arbetslöshets- och sjukförsäkring men hoppas att staden i väntan på det tar fullt ansvar för att budgetera efter de behov som uppstår.

Antalet sommarjobb för 2012 har minskat med 30 platser trots att ansökningarna ökat. Jobben varar dessutom bara i två veckor till skillnad mot tidigare år. Sommarjobb rustar ungdomarna för arbetsmarknaden, ger dem ett välbehövligt ekonomiskt tillskott samt håller dem borta från stök och bråk. Därför menar vi att staden borde tillskjuta ekonomiska resurser så att alla ungdomar som så önskar kan erhålla sommarjobb.”

______________

§4 Ny förskola i Mälarhöjden - genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om en förskola med tre grupper på Mälarhöjdsvägen 23, kvarteret Ugglemossen 40.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna ett hyresavtal för lokalerna på Mälarhöjdsvägen 23 samt att verksamhetsanpassa lokalerna och utemiljön.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år i behov av förskoleplats inom Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 5 213 barn 2012 till
6 032 barn 2015 och till 6 081 barn 2017. Behovet av fler förskoleplatser inför hösten 2012 och våren 2013 är stort och förvaltningen arbetar intensivt för att kunna upprätthålla barnomsorgsgarantin. Förvaltningen föreslår att lokaler på Mälarhöjdsvägen 23 verksamhetsanpassas för en förskola med tre grupper för verksamhetsstart under hösten 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 maj 2012.

Dnr 237-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
______________

§5 Ombyggnad av Trekantens servicehus etapp 1. Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget att bygga om 50 badrum i Trekantens servicehus, Lövholmsvägen 31.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra ombyggnationen.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boendeformer för äldre med 0,5 mnkr för projektering, 1,1 mnkr för tomgångshyror, 1,1 mnkr för flyttkostnader och 0,1 mnkr per lägenhet totalt 5,0 mnkr

4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa genomförandet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 22 mars 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att av Micasa beställa en projektering för ombyggnation av Trekantens servicehus. Förvaltningen beskriver i detta ärende hur ombyggnationen av en etapp 1, Lövholmsvägen 31, kommer att genomföras. Förvaltningen redogör också för kostnaderna i samband med ombyggnationen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 maj 2012.

Dnr 238-2012-2.6

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande

Arbetsmiljöverket har med ett föreläggande och hot om vite tvingat fram en ombyggnation av servicehuset. I ett sådant läge är det rimligen arbetsgivarens, det vill säga stadens, ansvar att genomföra de ombyggnationer som krävs. Ombyggnationen ska då göras utifrån ett medarbetarperspektiv, att ha en hälsosam arbetsmiljö. Vi menar därför att staden centralt bör bära hela kostnaden av ombyggnationen av Trekantens servicehus istället för att en hyreshöjning, i ärendet uppskattat till 300 kr, läggs på de boende.”

______________

§6 Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till senorboende - genomförandeärende

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnden godkänner förvaltnings förslag till avveckling av Axelsbergs servicehus som servicehus från och med 3 september 2012 i enlighet med tjänstutlåtandet daterat
25 april 2012.

Ärendet

Nämnden har beslutat att Axelsbergs servicehus ska avvecklas som servicehus, vilket innebär att servicehuslägenheterna och lokaler övergår till fastighetsägaren Micasa. Förvaltningen och Micasa anser att Axelsbergs servicehus skulle lämpa sig väl som seniorboende. De boende på Axelsbergs servicehus bor kvar om de så önskar. Biståndshandläggare träffar varje boende för ett individuellt samtal för att ta reda på den enskildes behov och önskemål i boendefrågan. Boende och anhöriga har informerats både muntligt och skriftligt om förändringarna. På Axelsbergs servicehus finns också en kontaktperson som svarar på frågor och är de boende behjälpliga med praktiska frågor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 april 2012.

Dnr 65-2012-2.6

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att inte godkänna förvaltningens förslag till genomförande av avvecklingen av Axelsbergs servicehus med hänvisning till vårt tidigare förslag till beslut från den 2012-03-22 att inte omvandla Axelsberg servicehus till seniorboende.”
______________

§7 Redovisning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2007-2011

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av stimulansmedlen och översänder protokollsutdrag till Socialstyrelsen.

Ärendet

Regeringen har sedan 2007 årligen avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. Förvaltningens bedömning är att stimulansmedlen bidragit till en kvalitetsutveckling i vården och omsorgen om äldre personer. Personalens kompetens har ökat och samverkan mellan huvudmännen, organisationer och andra aktörer har utvecklats.

Enheten Äldrestöd har drivit och samordnat arbetet som lett till nya verksamheter, t.ex. Seniorhälsan och utveckling av samverkan, arbetssätt och rutiner inom äldreomsorgen. Äldrestöd omstruktureras från och med maj 2012 och verksamheterna integreras inom andra enheter, där utvecklingsarbetet fortsätter. Ett exempel är demensteam inom hemtjänsten i egen regi.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 april 2012.

Dnr 319-2011-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
______________

§8 Verksamhetschef enligt hälso - och sjukvårdslagen på Trekantens servicehus

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser enhetschef Päivi Palomäki till verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen för hälso- och sjukvård vid Trekantens servicehus.

Ärendet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren utse en person som ansvarar för verksamhet som rör hälso- och sjukvård. För Trekantens servicehus är Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd vårdgivare och därmed skyldig att utse verksamhetschef.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 april 2012.

Dnr 187-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
______________

§9 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. Förvaltningen föreslår att delegationsordningen uppdateras avseende beslut inom avdelningen för social omsorg gällande barns rättighet att få vård mot en av vårdnadshavarnas vilja. Ett förtydligande har även införts gällande framställan till CSN om ändring av betalningsmottagare av studiemedel samt att äldrenämndens handläggare ges delegation att besluta om trygghetslarm på stadsdelsnämndernas vägnar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 april 2012.

Dnr 173-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
______________

§10 Cykelplan 2012 - strategi för en cykelstad i världsklass. Yttrande till trafikkontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som sitt svar på remissen till trafikkontoret.

Ärendet

Trafik- och renhållningsnämndens har gett trafikkontoret i uppdrag att ta fram en ny cykelplan som ska foga samman de befintliga inner- och ytterstadsplanerna, fokusera på pendlingscyklister samt prioritera regionala stråk.

Förvaltningen ser positivt på att en cykelplan tagits fram för att främja cykeltrafik och lyfta cykelfrågornas roll i stadens pågående utveckling. För pendlingsstråk inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde föreslås åtgärder som samtliga är viktiga för en säkrare framkomlighet för cyklister. På alla dessa sträckor har det under åren framkommit synpunkter på osäkra trafikmiljöer. Förvaltningen önskar dock att några av dessa lyfts till en högre prioriteringsnivå än vad som föreslås. Vidare efterlyser förvaltningen tvärgående pendlingsstråk eftersom det saknas idag. Det är bra att ett parkeringstal för cykel för verksamheter inrättas, här borde stadens egna verksamheter kunna föregå med gott exempel med säkra och bra parkeringar för de anställda som har möjlighet att välja cykel som färdsätt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 maj 2012.

Dnr 170-2012-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är på tiden att Stockholm stad får en ambitiös cykelplan, och vi tycker att stora delar av förslaget är bra. Biltrafiken måste minska och ersättas med cykling och spårtrafik för att vi ska få en hållbar stad. Nu gäller det att ta fram tillräckliga resurser så att planen kan förverkligas snarast.

Slutmålet är 2030. Dit är det långt. Vi vill ha etappmål för åren 2015, 2020 och 2025 för bättre överskådlighet och motivation. Snabbt behöver man få till en ordentlig satsning på cykelparkeringar längs röda T-linjen. Nu växer ’spontanparkeringen’ vid bland annat stationerna Liljeholmen, Telefonplan och Hägerstensåsen, samtidigt som intresset ökar för att ta cykeln dit.

Trafiksäkerhetsbristerna måste ha högsta prioritet och vi anser att staden måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister. Det föreslagna målet i cykelplanen att risken att dödas eller skadas svårt i en bilolycka ska minska är för lågt och för svävande.

Det är bra att cykelplanen lyfter fram att det faktiskt råder konflikter mellan olika trafikslag och att kantstensparkeringar eller körfält för bilar kan behöva användas för nya breddade eller säkrade cykelstråk. Att ta av gatorna och göra till cykelstråk är i linje med vår trafikpolitik.

Att cykelbanorna i ytterstaden är dåligt underhållna är väl känt av cyklister, men nu är det bekräftat genom aktuella studier. Cykelbanorna i ytterstaden måste ha samma standard och underhåll som cykelbanorna i innerstaden, allt annat är strukturell diskriminering. En höjd ambitionsnivå i ytterstaden kräver givetvis också höjda anslag i budgeten.

Det räcker inte heller med säkra cykelparkeringar vid tunnelbanan utan det måste också finnas cykelparkeringar där människor bor. Alla tunnelbanestationer i vårt stadsdelsområde behöver ha en upprustning och nyanläggning av cykelbanor. De kommunala bostadsbolagen bör också få i uppdrag att ordna trygga cykelparkeringar i alla sina fastigheter.

Lånecykelsystemet är utmärkt och måste byggas ut i förorterna med samma prioritet som i innerstaden. Tillgängligheten till våra fina naturområden skulle då kraftigt förbättras.

De lagändringar som skissas i planen om att göra det tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat och köra mot rött ljus vid högersväng är för dåligt underbyggda. Det krävs konsekvens-beskrivningar innan vi kan ta ställning till förslagen.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Den nya cykelplanen är mycket bra och vi instämmer till fullo i förvaltningens synpunkter. Utöver detta vill vi lyfta fram en aspekt på cykelplanen som trafikkontoret bör titta närmare på.

Tydligare separation mellan gång- och cykeltrafikanter. ’Olika materialval’ som cykelplanen föreskriver är i vissa fall inte tillräckligt tydligt. Detta är särskilt värt att uppmärksamma i Hägersten-Liljeholmen då inflyttningen är stor och det finns många barn/ förskolor i vårt område. Ett exempel är i Årstadal där det finns flera förskolor och där cykelvägen går mitt på trottoaren och är mycket svår att urskilja.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ser positivt på de argument som förs fram av förvaltningen och hoppas att möjligheterna till pendling i öst/västlig riktning kommer att bli lika framkomliga som pendling i nord/sydlig riktning.

Vi tror också att det krävs krafttag gällande säkra parkeringsplatser/ cykelgarage över hela staden. Framförallt är det viktigt i anslutning till offentliga platser och kollektivtrafikknutpunkter. Vi tror att bättre möjligheter till parkering samt säkrare parkeringsplatser kan bidra till att fler väljer cykeln.”

______________

§11 Förändring av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att stadens resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd ska förändras, framför allt genom att markvärdet uppdateras och antalet klasser i den så kallade attraktivitetsvariabeln ökar. Förslaget innebär att vissa stadsdelar får en kraftigt minskad tilldelning, medan andra, bland annat Hägersten-Liljeholmen får ökade anslag jämfört med i nuvarande modell.

Förvaltningen är positiv till de föreslagna förändringarna, som bedöms ge en mer rättvisande fördelning till stadsdelsnämnderna än den nu gällande modellen för resursfördelning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 maj 2012.

Dnr 212-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att avslå förvaltningens förslag.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd är ett stort problem för hela Stockholm. Grundläggande för att bryta ökande klyftor och fördjupat beroende av bidrag är en politik som ökar jobbmöjligheterna samt slutar begränsa socialförsäkringens möjlighet att ge trygghet vid omställning i livet.

De ökade kostnaderna i en lagreglerad verksamhet riskerar både att leda till ett otillräckligt stöd till de som försöker ta sig ur ekonomiska/ sociala problem och att övriga kommunala verksamheter tvingas till nedskärningar. Det finns därför anledning att pröva om den tidigare fördelningsmodellen där resurser fördelas efter de behov som finns var ett bättre alternativ. Likaså anser vi att ekonomiskt bistånd ska återgå till att vara en egen budgetpost skild från övrig verksamhet i stadsdelsnämndernas budget.

Det nya förslaget kommer att ge Hägersten-Liljeholmen utökade resurser för ekonomiskt bistånd. Stadsdelar som förlorar på förslaget om uppdaterat markvärde är Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Rinkeby-Kista men alla tre stadsdelarna har större andel bidragstagare med låg utbildning och låg inkomst än andra stadsdelar som vinner på förslaget trots hög andel invånare med hög utbildning och lägre risk för ekonomiskt bistånd. Vi ifrågasätter om det är en rättvisande modell som kan ge ett sådant utfall.

Systemet för försörjningsstöd måste kunna förstås av alla och upplevas rättvist. Det måste ge likabehandling av alla invånare som är i behov av stödet och ge förutsättningar för att de som är i behov av ett ekonomiskt grundskydd verkligen får det. Barnperspektivet måste alltid beaktas.

Reservation

Ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Det finns brister i det remitterade förslaget till nytt resursfördelnings-system även om det inte direkt berör Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, som tvärtom vinner på det nya systemet. Att inga statistiskt belagda skillnader i risken att ha ekonomiskt bistånd märks i inkomstklasserna under 150000 kr per år måste analyseras vidare, innan vi kan dra slutsatsen att inkomstklasserna kan minskas. Risken för att en förändring kan bli missvisande i områden med många stora hushåll måste tas på allvar. En granskning om hushållsstorleken i kombination med antal inkomstklasser kan få betydelse för resursfördelningen.

Stockholms bostadskarta håller på att ritas om efter utförsäljningar av allmännyttan till privata fastighetsägare och omvandlingar av allmännyttan till bostadsrätter. Hänsyn måste därför tas till omfördelningarna mellan allmännyttan och privata fastighetsägare respektive bostadsrättsföreningar. Privata fastighetsägares inkomst-krav på hyresgäster påverkar sammansättningen av hyresgäster och därmed underlaget för resursfördelningssystemet, och först efter mer än fyra år torde de flesta hyresgäster ha bytts ut. Vi menar därför att markvärdet för de fastigheter som sålts ska fortsätta att räknas som kommunala under fem år efter försäljning för att motverka en felaktig bedömning av det sociala nätverket.

När det gäller den del av allmännyttan som omvandlats till bostadsrätter är förändringen mer svårbedömd utifrån hur snabbt den påverkar resursfördelningen, då en del bor kvar som hyresgäster hos bostadsrättsföreningen och en del väljer att flytta istället för att bli hyresgäster hos sina forna grannar. Helt klart är att befolknings-sammansättningen ändras även i dessa fastigheter, eftersom en hel del säljer sina lägenheter ganska snabbt och då till högre priser än de själva betalat. När hyresgästerna flyttar säljs antagligen deras lägenheter som bostadsrätter, och på sikt minskar hyresrätterna ytterligare i antal.

Hägersten-Liljeholmen liksom Bromma, vinner på förslaget, trots invånare med hög utbildning och låg risk för ekonomiskt bistånd. Attraktionsvariabeln som mått på vilken hjälp som kan fås av det sociala nätverket behöver därför förtydligas för att uppfattas som trovärdigt.”

______________

§12 Serveringstillstånd för restaurang Primo Ciao Ciao. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Primo Ciao Ciao AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang Primo Ciao Ciao alla veckans dagar kl.12:00-01:00 med uteservering kl. 12:00-22:00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering har inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Primo Ciao Ciao, Sjövikstorget 4 i Liljeholmen. Etablering av restaurangen ligger i linje med den avsedda utvecklingen av området. Område har ingen dokumenterad problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att Primo Ciao Ciao AB meddelas serveringstillstånd enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 maj 2012.

Dnr 196-2012-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
______________

§13 Serveringstillstånd för Wicked food. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Wicked Food AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang Wicked Food alla veckans dagar kl. 11:00-22:00 med uteservering samma tid.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering har inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten restaurang Wicked Food, Sjövikstorget 6-8 i Liljeholmen. Restaurangen ligger i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas för Wicked Food AB enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 maj 2012.

Dnr 202-2012-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
______________

§14 Slutrapport för hot- och våldprojektet vid förvaltningens gruppbostäder

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Till sommaren 2012 avslutas det projekt om hot och våld i arbetslivet som genomförts vid Hägerstens och Liljeholmens gruppbostäder sedan hösten 2009. Av slut­rapporten framgår att projektet lyckats med att utveckla metoder och arbetssätt för att förebygga, hantera och lära av hot och våldsituationer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 maj 2012.

Dnr 207-2009-007

______________

§15 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet datum 22 maj 2012.

______________

§16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för funktionshinderfrågor synpunkter och lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 19 april och 21 maj 2012.

______________

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 15 maj 2012.
______________

§18 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Bastu för vinterbad vid Liljeholmskajen eller vid Trekanten
och bättre belysning i Kaninparken

Inkom 23 april 2012, rubricerat som medborgarförslag,
dnr 211-2012-1.2.3

Översänt till idrottsförvaltningen och trafikkontoret.

Synpunkter på beslut om markanvisning utmed Stjernströms väg

Inkom 3 maj 2012, dnr 230-2012-1.2.3

Synpunkter och kommentarer till förvaltningens ärende ”Ny förskola i Mälarhöjden – genomförandebeslut”

Inkom 21 maj 2012, dnr 42-2012-1.2.4

Komplettering till medborgarförslag

Synpunkter inför aviserat beslut om ny förskola Mälarhöjdsvägen 23

Inkom från boende i området 22 maj 2012, dnr 266-2012-1.2.3

______________

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

______________

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om snöröjning och ansvarsområde

Johan Faxér m.fl. (MP) med stöd av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse med förslag att tillskriva kommunfullmäktige om att återföra ansvaret för vinterväghållning till stadsdelsnämnderna. Dnr 270-2012-3.2

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om förskoletal och småskaliga förskolor

Johan Faxér m.fl. (MP) med stöd av Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse med förslag att kräva ett högre förskoletal för de sista nybyggnationerna i Hägersten-Liljeholmen och att nämnden satsar på småskaliga förskolor. Dnr 271-2012-1.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Stadsdelsdirektörens information

Energikrav på nya förskolor

Gunnar Ohlsén besvarade fråga från Johan Faxér (MP) om energikrav på nya förskolor, ställd vid föregående sammanträde.

Invigning av Sannadalsparken

Gunnar Ohlsén informerade att invigningen av Sannadalsparken efter ombyggnationen är den 21 augusti, samma datum som Parkernas dag. Efter invigningen kommer uppförandet av byggnaden i parken att starta med beräknad invigning 1 mars 2013.

Rådslag om äldreomsorg

Maria Mannerholm informerade att Stockholms stad arrangerar rådslag om äldreomsorgen under hösten och våren. Det första rådslaget hålls på Fruängsgårdens servicehus 28 maj. Informationsblad utdelades.

EU-utbildning

Maria Mannerholm informerade om möjlighet för politiker att delta i en EU-utbildning som pågår 6-8 månader, med start på Open Days i Bryssel 8-11 oktober. Utförlig information mejlas till nämnden.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Rapport om kartläggning av arbetet med genusperspektiv i missbruksvården i Stockholms stad

Socialnämnden 17 april 2012

Reviderat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

Socialnämnden 17 april 2012

______________

§21 Upphandling av sjuksköterskepatrull<BR>Tilldelningsbeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser PR Vård Hemsjukvård och Omsorg AB, organisationsnr 556801-4897,
som utförare av sjuksköterskepatrull vid Fruängsgårdens och Trekantens servicehus.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal för tiden
1 oktober 2012 till och med den 30 september 2014, med möjlig förlängning på samma villkor i ett plus ett år.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Som ett komplement till den egna verksamhetens äldreomsorg har stadsdelsnämnden beslutat att upphandla sjuksköterskepatrull till alla kvällar och nätter för Trekantens och Fruängsgårdens servicehus. Vid anbudstidens utgång hade åtta anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 maj 2012.

Dnr 40-2012-2.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Eftersom vi tidigare avstyrkt denna upphandling anför vi endast följande

I takt med att allt mer verksamhet upphandlats har vi fått anledning att uppmärksamma de problem som uppkommer när skattefinansierade verksamheter läggs ut på privata utförare. Till exempelvis så har de anställda inte samma meddelarfrihet som inom kommunal verksamhet.

Vi tycker inte heller att privata bolag ska bedriva välfärdsverksamheter i vinstsyfte utan att ev. överskott ska återföras till verksamheterna.

Att sjuksköterskepatrull till kvällar och nätter fungerar väl inom den egna verksamhetens äldreomsorg är oerhört viktig för de äldre. Kraven som har ställts i underlaget måste vi kunna följa upp och kvalitén utvärderas. Vi blir något betänksamma när vi ser anbudssumman för PR Vård Hemsjukvård och Omsorg AB, som utsågs till utförare. Hur kommer det sig att den är så pass mycket lägre än för Attendo, som är kända för att pressa priser. Anbudssumman ska täcka allt löner, material, resor, administration mm. Kanske har bolaget ifråga en effektiv administration som inverkar på anbudssumman så att vi slipper klagolistor över dåligt utförda jobb.”
______________

§24 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 3 och 15 maj 2012.

______________