Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Trygghet - vad säger de boende i Hägersten-Liljeholmen
Anna William-Olsson presenterar r Läs mer...esultat från Trygghetsmätningen och Stockholmsenkäten.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Förslag att sätta upp en liten skylt vid de platser som är ett resultat av ett medborgarförslag

4 Ny förskola på Mikrofonvägen/Svarvstolsvägen

5 Ombyggnad av Trekantens servicehus etapp 2 Genomförandebeslut

Dnr 238-2012-2.6 Omedelbar jutsering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan om fortsatta projektmedel till att utveckla arbetet för våldsutsatta barn

8 Omprövningar av biståndsbeslut inom äldreomsorgens hemtjänst

9 Grönkompensation

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 316-2012-3.1

10 Inlämning av matavfall från hushållen - möjlighet till separat sortering

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 317-2012-1.2.5

Remissärenden

11 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

12 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

13 Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg

14 Förslag till riktlinjer för lex Sarah

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 339-2012-1.5.1 Omedelbar jutsering

15 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

16 Serveringstillstånd för Aspuddens Delibutik

Yttrande till socialnämnden
Dnr 420-2012-1.5.2 Omedelbar jutsering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

28 Nedläggning av faderskapsärende

29 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 13 september 2012
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (164 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 3 oktober 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 30 augusti 2012 justerades 5 september 2012.

Dagordningen godkändes.

__________________

§2 Förslag att sätta upp en liten skylt vid de platser som <BR>är ett resultat av ett medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 4 september 2012. Dnr 438-2012-1.2.4

__________________

§3 Tertialrapport 2 - 2012

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2012 med helårsprognos.

2. Nämnden begär budgetjustering för snabb nätverksaccess med
0,7 mnkr.

3. Nämnden begär budgetjustering för ökade avskrivningar inom parkinvesteringar med 0,2 mnkr.

4. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 23,9 mnkr.

5. Nämnden beslutar att ändra årsmålet för indikatorn om antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) under målet 2.2.

6. Nämnden ansöker om medel med 8,8mnkr för utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 1.

7. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt. Några dock inte inom given budget. Det ekonomiska utfallet beräknas till ett underskott med 3,4 mnkr före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar och ingen avvikelse mot budget efter. Detta är en förbättring med 3,6 mnkr jämfört med föregående prognos.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2012. Dnr 267-2012-1.2.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande.

Förbrukningen av ekonomiskt bistånd är fortsatt hög jämfört med budget och antalet bidragstagare har inte minskat utan är fortsatt drygt 500. Det är oroande att antalet bidragsberoende med arbetslöshet som försörjningshinder har ökat liksom antalet långvariga bidragstagare.

Det är också mycket oroande att andelen hemlösa bland vuxenenhetens klienter fortsätter att vara hög och att nya personer med hemlöshet som en del av sina problem tillkommer hela tiden. Förutom att det gör livet svårare för dem som berörs av detta så leder det till höga boendekostnader för Individ och Familjeomsorgen. Ett verksamhetsområde som redan innan har problem med att budgeten inte räcker till för de behov som finns inom stadsdelen.

För att komma till rätta med arbetslösheten och hemlösheten i Stockholm krävs att den borgerliga majoriteten i Stockholm dels gör en större satsning på olika former av arbetsmarknadsåtgärder dels att man upphör med omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter och bygger många fler hyresrätter.

Förvaltningen skriver att förbrukningen av äldreomsorg ligger betydligt högre än den budgeterade och att en minskning av kapaciteten inom servicehusen skulle kunna minska underskottet väsentligt genom minskade kostnader för tomgångshyror.

Vi anser istället att för att undvika tomma lägenheter i servicehus bör kommunfullmäktige sänka kraven vid ansökan om servicehusplats och ha en mer generös bedömning av vilka som kan erhålla lägenhet. Ett skäl för bifall kan till exempel vara den egna bostadens bristande tillgänglighet på grund av avsaknad av hiss. Likaså bör man i väsentligt högre grad, för de allra äldsta, ta hänsyn till sökandes eventuella psykiska oro eftersom livskvaliteten vid psykisk oro sänks påtagligt.”

__________________

§4 Ny förskola på Mikrofonvägen/Svarvstolsvägen<BR>Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om en ny tidsbegränsad förskolepaviljong med sex avdelningar.

2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner förslaget om den nya förskolan.

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa etableringen och att teckna avtal med PCS Projektservice AB om att hyra förskolepaviljongen, under förutsättning att Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att en ny förskola med tidsbegränsat bygglov under 5-10 år startar i anslutning till Västberga idrottsplats (Mikrofonvägen/Svarvstolsvägen). Förskolan kommer att ha sex avdelningar med upp till 108 barn. Årshyran för lokaler och mark kommer att bli 2823600 kronor, vilket motsvarar en hyreskostnad per barn och år på 26144 kronor. Förskolan behövs för att barnomsorgsgarantin ska kunna hållas under våren 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 september 2012. Dnr 375-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Ombyggnad av Trekantens servicehus etapp 2 Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget att bygga om 39 badrum i Trekantens servicehus, Lövholmsvägen 27.

2. Nämnden inrättar ett boende inom socialpsykiatrin med 10 lägenheter på plan 2 Lövholmsvägen 27.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att inrymma stadsdelsnämndens och landstingets beroendemottagning på plan 1 och bottenvåning Lövholmsvägen 27.

4. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boendeformer för äldre och stödbostäder med 0,1 mnkr per lägenhet totalt 3,9 mnkr.

5. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 22 mars 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att av Micasa beställa en projektering för ombyggnation av Trekantens servicehus.

Förvaltningen beskriver i detta ärende hur ombyggnationen av en etapp 2, Lövholmsvägen 27, kommer att genomföras. Förvaltningen redogör också för kostnaderna i samband med ombyggnationen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2012. Dnr 238-2012-2.6

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att nämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställde därefter förvaltningens förslag mot förslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare bearbetning.

När omfattande förändringar görs är det viktigt att alla parter ges tid att fundera över konsekvenserna av besluten. Tillräcklig tid har inte givits de berörda och de som ska fatta beslut i detta ärende.

Vi anser att det ska finnas goda valmöjligheter för de äldre när det gäller boende och omvårdnad. Det är därför viktigt att det finns tillgång till både trygghetsboenden och servicehus. Äldre som behöver det ska självklart kunna flytta till ett trygghetsboende eller servicehus.

Vi vill se en fortsatt drift av Trekanten som ett servicehus. Alla äldre som så önskar ska också kunna komma tillbaka till ’sitt’ hem på Trekanten efter ombyggnaden. Flyttcirkusen måste få ett slut. Vi instämmer förvisso i att tomma lokaler bör fyllas av andra verksamheter, men anser att de äldres livskvalitet är viktigare än kortsiktig ekonomi. Äldre människor är sköra individer och ska behandlas extra varsamt vid ombyggnader och andra större förändringar. Man bör undvika att flytta på de äldre alltför långt och istället använda befintliga tomma lokaler inom samma enhet.

Det behöver även göras tydligare på vilket sätt de föreslagna nya verksamheterna kommer att påverka de äldre. Hur lång tid ska de föreslagna övriga verksamheterna bedrivas i lokalerna? Hur stor omfattning handlar det om?

Det är viktigt att staden kan erbjuda de äldre boende i form av servicehus även i framtiden. Men viktigast av allt är att de äldre kan känna sig trygga i sitt val av boende. När det gäller Trekanten har detta inte fungerat. Vi vill se en ändring på detta.

Ovanstående frågor behöver enligt vår bedömning besvaras innan beslut kan fattas. Därför kan vi inte i nuläget bifalla förvaltningens förslag till beslut.”

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna förvaltningens förslag vad gäller följande

· ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus,
Lövholmsvägen 27

· hemställa hos kommunstyrelsen ekonomiutskott om stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boendeformer för äldre med 0,1 mkr per lägenhet

· uppdra åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Att inte godkänna förvaltningens förslag om att inrätta ett boende inom socialpsykiatrin med 10 lägenheter på plan 2
Lövholmsvägen 27.

Att inte godkänna förvaltningens förslag att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att inrymma stadsdelsnämndens och landstingets beroendemottagning på plan 1 och bottenvåningen Lövholmsvägen 27.

Att uppdra åt förvaltningen att tillskriva kommunstyrelsen och begära ersättning för de boendes hyreshöjningar á 525 kr per boende.

Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns andra lokaler i Katarinabergets närhet, som skulle kunna vara ett alternativ för stadsdelsnämndens och landstingets beroendemottagning.

Utifrån det antal boende som idag finns på Trekantens servicehus och hur prognosen ser ut för antalet personer över 80 år i stadsdelen, en minskning fram till 2018, bedömer förvaltningen det lämpligt att använda två av bostadsplanen på Lövholmsvägen till annan verksamhet.

Vi anser att för att undvika tomma lägenheter i servicehus bör kommunfullmäktige sänka kraven vid ansökan om servicehusplats och anta en mer generös bedömning av vilka som kan erhålla lägenhet. Eftersom många överklaganden till Förvaltningsdomstol leder till ett positiv besked för den sökande, stärker det vår övertygelse att om att en generösare biståndsbedömning behövs, som mer är i fas med intentionen i socialtjänstlagen.

Ett skäl för bifall kan till exempel vara den egna bostadens bristande tillgänglighet på grund av avsaknad av hiss. Likaså bör man i väsentligt högre grad, för de allra äldsta, ta hänsyn till sökandes eventuella psykiska oro eftersom livskvaliten vid psykisk oro sänks påtagligt.

Vi har förståelse för att förvaltningen söker finna lösningar på de lokalproblem som finns både inom socialpsykiatrin samt beroendevården. Vi tror dock på en fortsatt efterfrågan av lägenheter i servicehus och vi kan därför inte gå med på att 22 lägenheter i servicehuset i fortsättning används till annat än till det vi redan samtyckt till, dvs. servicehuslägenheter och eventuell förskola i tomma lokaliteter i bottenplan.

Som vi tidigare påpekat så anser vi att de boende inte ska drabbas ekonomiskt i form av höjda hyror på grund av att staden åtgärdar ett arbetsmiljöproblem. Det aktuella hyrespåslaget, 525 kr, kan vara nog så betungande för de boende på Trekanten. Flera har förmodligen endast garantipension och bostadstillägg. Den hyreskostnad som överstiger 5000 kr/mån ersätts inte i ökat bostadstillägg om hyran höjs.”

__________________

§6 Ansökan om fortsatta projektmedel till att utveckla arbetet för våldsutsatta barn

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hos Socialstyrelsen om fortsatta utvecklingsmedel med 1,124 mnkr till metodutveckling av utredningar och insatser för barn som utsätts för våld i familjen.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Spånga-Tensta beviljades 2011 projektmedel till utveckling av arbetet med barn som utsätts för våld i sina familjer och av insatser för de våldsutsatta barnen. En del av medlen skulle användas till att utveckla socialtjänstens utredningar, risk­bedömningar och säkerhetsplanering. Den andra delen var avsedd till att utveckla insatser som
kan ge stöd till barnen, stärka föräldrarnas omsorgs­förmåga och bidra till att förhindra fortsatt våld i familjen.

Förvaltningarna vill fortsätta utvecklingsarbetet genom att prova de metoder som arbetats fram i projektet och ansöker därför om ytterligare projektmedel till projektledning, handledning och utbildningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 september 2012. Dnr 436-2012-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi instämmer helhjärtat i förvaltningens förslag till beslut, men ifrågasätter återigen att aktiviteter av detta slag, som borde ingå i den ordinarie verksamheten, drivs som tillfälliga projekt och att medel måste sökas utifrån.”

__________________

§7 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

  2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

  3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. I detta ärende föreslås delegationsordningen ändras så att beloppen för anskaffning av varor och tjänster likställs och anges i basbelopp istället för kronor. En anpassning sker även till förskoleavdelningens nya organisation och vissa justeringar föreslås inom avdelningen för social omsorg, bland annat efter att ansvaret för dödsboutredningar överförts till socialnämnden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2012. Dnr 173-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§8 Omprövningar av biståndsbeslut inom äldreomsorgens hemtjänst. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse med begäran om en redogörelse om det skiljer i tillämpningen av riktlinjerna inom äldreomsorgen under 2012 jämfört med 2011.

Förvaltningens bedömning är att äldreomsorgens myndighetsutövning är rättssäker och likställig. Beställarenheten äldre följer stadens riktlinjer och arbetar utifrån det gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrumentet för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Utgångspunkten i biståndsbedömningen är alltid den enskildes individuella behov och önskemål. Det finns enligt förvaltningens bedömning inga skillnader i tillämpningen av riktlinjerna mellan åren 2011 och 2012. Enheten har haft fokus på nyprövningar och utvecklat arbetssätt för att säkerställa att brukarnas biståndsbeslut är aktuella, vilket är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 september 2012. Dnr 205-2012-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§9 Grönkompensation. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänstutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning om utlovad och genomförd grönkompensation i stadsdelsområdet sedan 2007.

Grönkompensation utgår i regel för projekt som tar naturmark i anspråk med medel som staden får in genom exploateringsavtal med byggherrar. Förvaltningen lämnar önskemål på grönkompensation under planprocessen i dialog med berörda förvaltningar samt i remissyttrande över nya detaljplaner. Förvaltningen följer upp att utlovad kompensation genomförs i dialog med exploateringskontoret och medverkar också vid utformning och projektering av nya parker och andra kompensationsåtgärder. I ärendet lämnas en översiktlig redogörelse över grönkompensation för nybyggnadsprojekt inom stadsdelsområdet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2012. Dnr 316-2012-3.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tackar för ett utförligt svar, godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen och vill tillägga följande.

Vi trodde att grönkompensation innebar kompensation för exploaterad grönska och nedsågade träd vid nybyggnation. Utifrån den utförliga beskrivning vi har fått som svar på vår skrivelse framgår att den största delen av grönkompensationen utgörs av upprustning av redan befintliga park- och lekytor. Underhåll av park- och lekytor är något som borde skötas kontinuerligt, oavsett om det byggs i närheten av parken eller inte. Det borde ingå i den ordinarie verksamheten.

För oss återstår fortfarande frågan: Hur kompenseras de grönområden som försvinner i och med varje exploatering i vår stadsdel? I ’Stockholms miljöprogram 2012 – 2015’ står som bekant bland annat: ’Samtidigt som det skapas förutsättningar för fler att bo och verka i staden måste de kvaliteter som utgör en attraktiv livsmiljö bevaras.’. Om delmålen som ska uppnås kan åsidosättas så lätt, vad är meningen med miljöprogrammet?”

__________________

§10 Inlämning av matavfall från hushållen - möjlighet till separat sortering. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänstutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning om inlämning av matavfall för hushållen. I skrivelsen föreslås att nämnden ska begära hos trafik- och renhållningsnämnden att Hägersten-Liljeholmens stadsdel får bli ett försöksområde för att alla medborgare ska få faktisk möjlighet till separat sortering av matavfall.

Förvaltningen ha varit i kontakt med ansvariga på trafikkontoret för att utreda möjligheten att genomföra detta. Utifrån renhållningsordningen och avfallstaxan kan trafikkontoret inte göra särskilda undantag för en stadsdel, i så fall krävs ett tydligt uppdrag och särskilda resurser avsatta. Förvaltningen anser därför att det inte är rimligt att begära att Hägersten-Liljeholmen görs till försöksområde. Förvaltningen arbetar med att införa utsortering av matavfall på förskolorna och tror också att möjligheterna till utsortering av matavfall utifrån stadens målsättning i förslaget till ny avfallsplan kommer att öka generellt i framtiden, även inom Hägersten- Liljeholmens stadsdelsområde.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2012. Dnr 317-2012-1.2.5

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

2. Att framföra till kommunfullmäktige som stadsdelsnämndens åsikt att nödvändiga ändringar i föreskrifter bör göras, i syfte att möjliggöra att Hägersten-Liljeholmens stadsdel, som första stadsdel i Stockholm, får bli ett försöksområde där särskilda regler införs eller åtgärder vidtas för att alla medborgare ska få faktisk möjlighet till separat sortering av matavfall.”

__________________

§11 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen <BR>i Stockholms stad<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förslag har tagits fram om införande av värdighetsgarantier för all äldreomsorg inom Stockholms stad från och med 2013. Garantierna föreslås omfatta rätt att få information och vägledning, vara delaktig i utredningen, välja och byta utförare, påverka på vilket sätt och när stödet ska ges samt möjlighet att anslutas till omsorgsdagboken. Värdighetsgarantierna ska redovisas tillsammans med äldreomsorgens värdegrund.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Den enskilde och anhöriga ska veta vilka krav och förväntningar de kan ställa på äldreomsorgens verksamheter. Värdighetsgarantierna är tydliga och enkla att ta till sig. Det är bra om anvisningar och mall för värdighetsgarantierna finns med i stadens integrerade ledningssystem (ILS) för verksamhetsplanen 2013, så att enheterna kan arbeta med att konkretisera sina värdighetsgarantier.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 augusti 2012. Dnr 387-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl.(S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det kan vara svårt att hålla uppställda garantier utifrån den organisation och bemanning som finns inom äldreomsorgen. Värdegrunder och garantier kräver att de anställda upplever att de kan uppfylla dem. Organisationen kring biståndsbedömning försvårar arbetet, när samma person har i uppgift att både biståndsbedöma enligt lagen, samtidigt som man måste hålla igen den magert tilldelade budgeten i stadsdelen.

Garantin kommer i sig att vara värdelös då det inte finns möjlighet att erhålla ersättning i de fall utförarna inte följer värdighetsgarantin. Garantin bygger också på att staden förflyttar fokus från privatisering och budgethållning till den enskilde biståndstagarens behov.”

____________________

§12 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

För att underlätta för föräldrar och utifrån behovet av att förbättra planeringsförutsättningarna både för staden och för förskolorna föreslår stadsledningskontoret att alla förskolor ska vara sökbara via e-tjänsten ”Min barnomsorg” på stadens hemsida.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, men visar på ett faktafel i remissen. Överenskommelse om förskoleplats med andra kommuner sker samordnat på förvaltningen, inte med förskolan där barnet går. Förvaltningen finner det lämpligast att så även sker fortsättningsvis. Stadsledningskontoret föreslår att varje stadsdelsnämnd ska kunna bestämma hur de vill att de kommunala förskolorna ska använda möjligheten att själva skicka ut erbjudanden. Förvaltningen ser inte att det finns någon fördel med detta. För att få en effektiv administration och se till att barn i kö garanteras plats inom garantitiden krävs en samordning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 september 2012. Dnr 338-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§13 Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) föreslår i en motion att staden ska införa tolvmånaders visstids­anställning av arbetslösa som går på jobbtorg och som är intresserade av yrkesområden som finns inom kommunen. Efter visstids­anställ­ningen ska möjligheten finnas att arbeta kvar på arbetsplatsen och studera inom yrkesområdet.

Förvaltningen är positiv till grundtanken i motionen, men anser att det finns många frågor som måste utredas innan förslaget kan förverkligas, bland annat vad gäller målgrupp, vilka arbeten som kan vara aktuella och ansvaret för anställningarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 september 2012. Dnr 361-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§14 Förslag till riktlinjer för lex Sarah. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över och anpassa de lokala rutinerna för lex Sarah utifrån stadens riktlinjer.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade infördes 1 juli 2011. Förändringarna innebär att lagen utvidgades till att gälla inom hela socialtjänsten. Stadsdelsnämnderna och övriga berörda nämnder har under hösten 2011 utsett lex Sarah-ansvariga och tagit fram preliminära rutiner i avvaktan på stadens riktlinjer.

Förvaltningen ställer sig positiv till stadens förslag. Riktlinjer är bra och särskilt under de områden där bestämmelserna har förtydligats. Kopplingen mellan riktlinjerna för lex Sarah och verksamhetens systematiska förbättringsarbete utifrån ledningssystemet kan lyftas fram tydligare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 augusti 2012. Dnr 339-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att nämnden i huvudsak beslutar enligt förvaltningens förslag samt att därutöver anföra

För att lex Sarah ska fungera fullt ut måste medarbetarna våga anmäla. Det finns all anledning att tro att anställda kan dra sig för att anmäla, för att inte stöta sig med chefen eller med ledningen eftersom situationen kan höra samman med bristande resurser.

Vi menar att det även måste gå att göra anmälningar anonymt till ansvarig myndighet. Plikten att anmäla borde kompletteras med ett skydd mot att arbetsgivaren eventuellt försöker ta reda på vem som anmält eller att den som anmält på något sätt drabbas negativt av anmälan.”

__________________

§15 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016. Yttrande till trafikkontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till trafikkontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016. Fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall, det vill säga det avfall som uppkommer hos hushållen samt liknande avfall från verksamheter. Ansvaret för avfallsfrågor i staden ligger hos trafik- och renhållningsnämnden, som också har det övergripande ansvaret för uppföljning av avfallsplanen. Stadsdelsnämndens delaktighet i att uppnå målen består främst av hur de egna verksamheterna hanterar sitt avfall, städning av parker samt vid utbyggnad av nya verksamhetslokaler.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2012. Dnr 343-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till trafikkontoret.

Stockholm växer och mängden avfall likaså. Arbetet för en klimatneutral och miljövänlig Stockholmsregion går dock alldeles för långsamt.

Vi tror inte att det räcker med enbart styrning via differentierade avgifter för att främja återanvändning, återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering. Medborgarna måste påverkas mer aktivt. Information till och dialog med medborgarna bör ske nära dem, på lokal nivå, även om ansvaret för avfallsfrågor ligger centralt hos trafik- och renhållningsnämnden. När frivillighet inte räcker kan det också krävas en tydligare styrning. Staden ska inte bara uppmuntra, staden ska visa vägen.

Att inte samla in matavfall är ett stort resursslöseri. I förslaget står att ’fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall’. Det är märkligt att inte ange ett högre mål (än minst 40 %) vad gäller insamling av matavfall för biogasutvinning. Även för avfall som förpackningar och textilier bör högre mål anges. Andelen matavfall, förpackningar och textilier som hamnar i hushållssoporna måste minskas kraftigt.

En brukarundersökning om avfallshantering som genomfördes 2011 visade tydligt att många medborgare gärna vill sortera sitt avfall. Fler återvinningsstationer och återvinningscentraler behövs, nära hushållen. Behovet av mark för återvinningscentraler måste säkras. Flera mindre återvinningscentraler skulle kunna ordnas i några av stadens cirka femtio bergrum.

En ny avfallsplan för Stockholms stad behöver slutligen förhålla sig tydligare till de förändringar som eventuellt kommer att beslutas av riksdagen med anledning av SOU 2012:56 ’Mot det hållbara samhället’, till exempel förslaget om att ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen ska övergå från producenterna till kommunerna.”

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det behövs mer kraftfulla ambitioner för att öka återvinningen av matfall. Målet att 40 procent av det totala matavfallet (från hushåll, restauranger, livsmedelsbutiker, skolor och andra verksamheter) bör ersättas med flera mål, varav ett bör vara ett mål för andelen av hushållens matavfall som återvinns separat. Det finns ett värde i att fler hushåll återvinner matavfall. Även kompostering av matavfall bör räknas in i den totala mängden återvunnet matavfall, även om det också är positivt med ett särskilt mål för biogasproduktionen.”

Särskilt uttalande

Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Trafik- och renhållningsnämndens förslag till ny avfallsplan är intressant. Planen tar upp viktiga områden där stadens hantering av avfall kan förbättras och den pekar på behovet av att minska mängden avfall. De åtgärder som föreslås kommer att innebära stora förbättringar av avfallshanteringen i Stockholm. Men liksom i andra förslag på planer och visioner inom miljö- och klimatområdet är ambitionerna och procentsatserna för lågt satta. Om vi menar allvar med att vi vill nå ett hållbart samhälle måste vi ha större visioner och vidare planer än de som presenteras i avfallsplanen.

Stockholms invånares, näringslivs och politikers två största utmaningar inför framtiden ligger dels i att minska vår påverkan på klimatet och miljön och dels att anpassa staden till de pågående och kommande klimatförändringarna. Hur staden hanterar sitt avfall spelar roll inom båda dessa områden.

För att minska vår klimatpåverkan behöver mängden sopor minska. Detta kan delvis göras genom de åtgärder som avfallsplanen föreslår. Exempel på andra åtgärder som minskar på mängden sopor är en satsning på minskad konsumtion av varor och en minskning av mängden engångsförpackningar. Det är åtgärder Stockholm inte klarar av ensam. Men om vi sätter ambitionen högt kan vi arbeta för en omställning och klimatanpassning på alla de områden som vi kan påverka.

I avfallsplanen står det att Stockholm kommer att ha ekonomisk tillväxt och att målet är att bryta kopplingen mellan tillväxt och ökad mängd avfall. Det nämns inget slut på tillväxten. Evig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet. Förr eller senare kommer tillväxten att upphöra. Då behöver Stockholm ha en hållbar plan för hur vi bäst använder de resurser vi har tillgängliga, inte bara köpa prylar med längre livslängd. Rötning av matavfall är bra, liksom tillvaratagande av toalettslam. Vi anser att avfallplanen är på rätt väg men skulle kunna gå längre. Till exempel skulle planen kunna föreslå en utredning av möjligheten att bygga om avloppsystem från vattenspolande toaletter till en hantering av toalettavfallet som på ett mer direkt sätt tar tillvara avfallet för vidare användning. Den skulle också behöva en plan för hur hushåll, verksamheter och företag kan kompostera avfall.

Målet ska vara att nå ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart.”

__________________

§16 Serveringstillstånd för Aspuddens Delibutik. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till socialnämnden.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering har inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid
kl. 11-22 samt på uteservering kl. 11-22.

Förvaltningen har inget att invända mot att Malmström & Kindahl AB får serveringstillstånd för Aspuddens Delibutik enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 september 2012. Dnr 420-2012-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§17 Brukarundersökning vid avdelningen för social omsorg. Del 1 - parklekar

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har för första gången genomfört en brukarundersökning i park­lekarna Aspuddsparken, Lugnet och Vippan. Undersökningen gjordes i form av intervjuer med vuxna besökare i parklekarna under april och maj 2012. Resultatet visar att de flesta av de tillfrågade är frekventa besökare i parklekarna och att de i huvudsak är nöjda med vad som erbjuds. Det finns dock önskemål om förbättringar vad gäller underhåll av lekredskap.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 september 2012. Dnr 439-2012-1.2.1

____________________

§18 Brukarundersökning vid avdelningen för social omsorg. Del 2 - färdtjänst

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har för första gången genomfört en brukarundersökning bland personer som har kontakt med färdtjänsthandläggningen. Alla som fick enkäten svarade. Resultatet visar att brukarna är mycket nöjda med både bemötande, tillgänglighet, väntetider och med den information och vägledning som getts. Det sammanfattande betyget blev 4,6 på en femgradig skala där fem är bäst.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 september 2012. Dnr 439-2012-1.2.1

____________________

§19 Brukarundersökning vid avdelningen för social omsorg. Del 3 – Kyrkogatans gruppbostad

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen gjorde i april 2012 en intervjuundersökning bland de boende på Kyrkogatans gruppbostad, där det bor personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. De frågor som ställdes i undersökningen rörde trivsel, behov av stöd och hjälp samt måltider. Personalen vid gruppbostaden har tagit del av resultaten och inlett diskussioner om regler, hur man kan skapa ett mer individuellt stöd till de boende och om hur man kan öka trivseln i gruppbostaden. En del har redan förändrats och ytterligare åtgärder planeras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2012. Dnr 439-2012-1.2.1

____________________

§20 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 25 september 2012.

____________________

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
synpunkterna från rådet för funktionshinderfrågor och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 20 september 2012.

__________________

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 18 september 2012.

__________________

§23 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Synpunkter på förskolelokaler, Brandstegen i Midsommarkransen

Från förälder 28 augusti 2012, dnr 414-2012-1.2.3

Förslag att informera om upplåtelseavtal

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 29 augusti 2012, dnr 422-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Passagen med fållor vid Årstaängsvägen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 30 augusti 2012, dnr 425-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Bevarande av bollplanen i Axelsberg vid en framtida exploatering
Beslut från stadsbyggnadsnämnden 30 augusti 2012,
dnr 599-2011-1.2.3

Synpunkter på förslag ”Ombyggnation av Trekantens servicehus etapp 2 - genomförandebeslut”

Inkomna 20 och 27 september 2012, dnr 457-2012-1.2.3

Svar på tidigare anmäld skrivelse

Minska den utbredda segregation som råder mellan Mälarhöjden och Bredäng - skapa en gemensam mötesplats
Förvaltningens svar daterat 12 september 2012, dnr 327-2012-1.2.3

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

__________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om utredningar gällande barn och ungdomar

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse för beredning om utredningar gällande barn och ungdomar.
Dnr 477-2012-6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om tillgång till nämndhandlingar på Insyn

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse om att nämndledamöterna måste få tillgång till nämndhandlingarna tidigare än hittills via appen Insyn. Dnr 478-2012-6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_______________________

Skrivelse för beredning om att satsa på solenergi

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse för beredning om att satsa på solenergi. Dnr 479-2012-6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_______________________

Skrivelse för beredning om unga försörjningsstödstagare

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse med begäran om redovisning av hur många unga vuxna upp till 30 år som erhåller försörjningsstöd som sin huvudsakliga försörjning från förvaltning. Dnr 482-2012-6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_______________________

Skrivelse för beredning om antal medarbetare under 26 år

Lars Svärd m.fl. (M), Abit Dundar m.fl. (FP) och Hans Tjernström (C) överlämnade en skrivelse med begäran om redovisning av antal medarbetare inom förvaltningen och den totala lönesumman för dessa, för att se hur mycket förvaltningen sparat på den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Dnr 481-2012-2.3.2

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_______________________

Tillägg till skrivelse om förpackningsinsamlingens återvinningsstationer

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade ett tillägg till en tidigare inlämnad skrivelse för beredning, om förpacknings-insamlingens återvinningsstationer. Dnr 318-2012-1.2.5

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_______________________

Frågor från nämnden

Christopher Ödman lyfte upp frågan hur man ska fördela tiden mellan allmänhetens frågestund och temadelen.

Eva Fagerhem ansåg att nämnden får handlingarna och protokollen från brukarråden för sent inför sammanträdet.

Eva Fagerhem efterfrågade en formell utvärdering efter att gruppledarna använt läsplatta (iPad) i stället för att få handlingarna utskickade i pappersform. Jessica Jormtun önskade att nämnden får SIM-kort till läsplattorna.

Eva Fagerhem önskade ändra dag och tid för presidiet.

Abit Dundar föreslog att frågorna tas upp för fortsatt diskussion i presidiet.

Stadsdelsdirektörens information

S:t Julianpriset 2012

Maria Mannerholm informerade om utdelat dokument ”Tipsa om vinnare till S:t Julianpriset 2012”. De som aktivt arbetar för att alla med eller utan funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap har chansen att vinna.

Fotografering

Förvaltningen kommer ordna med en fotografering av nämnden till hemsidan. Förvaltningen återkommer om tid samt inhämtar medgivanden från dem som inte redan lämnat detta.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Granskning av ekonomiskt bistånd i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och enheten för hemlösa

Socialnämnden 28 augusti 2012

Hemlösa i Stockholms stad 18 april 2012

Socialnämnden 28 augusti 2012

Medborgarundersökning i Stockholms stad 2012

Stadsledningskontoret

______________

§29 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 13 september 2012.

__________________