Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Tema: Budget- och skuldrådgivning
Liisa Anzengruber och Nadja Lioudvig informerar om verk Läs mer...samheten.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om förskolelokaler

Beslutsärenden

3 Öppen förskola vid Liljeholmskajen

4 Utveckling av Axelsbergs bollplan med multiarena

5 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

6 Årsrapport 2012 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Remissärenden

7 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2014-2016

8 Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter

Anmälningsärenden

9 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort

Reviderad 2013
Dnr 28-2013-7
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport mars 2013 - mejlas till nämnden
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

19 Upphandling av driften av öppna förskolan i Fruängen

Tilldelningsbeslut
Dnr 392-2012-2.2.2 Omedelbar justering

20 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

21 Nedläggning av faderskapsärende

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

24 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 23 april 2013.

Punkt 13 på dagordningen ”Protokoll från rådet för funktionshinder-frågor” utgår. Rådet hade sammanträde i dag dit även presidiet inbjudits. Protokollet anmäls därför vid nämndsammanträdet 23 maj.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 21 mars 2013 justerades 26 mars 2013.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Medborgarförslag om förskolelokaler

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag från 20 mars 2013.

Dnr164-2013-1.2.4

______________

§3 Öppen förskola vid Liljeholmskajen<BR>Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att kartlägga och utvärdera invånarnas användande av öppna förskolor och parklekar samt återkomma med förslag till vilka satsningar som bör göras i stadsdelen på parklekar och öppna förskolor så att det speglar stadsdelens befolkning och behov.

Ärendet

Nämnden har fått ett medborgarförslag om att bygga en öppen förskola vid Liljeholmskajen. Idag finns det fyra öppna förskolor inom stadsdelen. Det finns också ett antal parker och tre bemannade parklekar. Förvaltningen föreslår en översyn av hur stadsdelens samlade resurser till träffpunkter för barn och föräldrar är fördelade och används samt hur väl de överensstämmer med behoven, både vad gäller placering och typ av service. En uppföljning av hur både förskolor och parklekar nyttjas bör ge underlag till förslag till utveckling. Likaså bör en översyn göras om var dessa mötesplaster bör ligga så att de svarar mot behoven och att servicen sprids över hela stadsdelen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 mars 2013.

Dnr 500-2012-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§4 Utveckling av Axelsbergs bollplan med multiarena<BR>Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Nämnden har fått ett medborgarförslag med önskemål att nämnden involverar sig i projektet Axelsberg multiarena och utvärderar, planerar och budgeterar för en BMX-bana och en parkouranläggning i omedelbar anslutning till Axelsbergs bollplan.

Förvaltningen ser positivt på att Axelsbergs bollplan utvecklas. I samband med planerad bostadsbyggnation kommer en upprustning av den befintliga lekparken Arken i Axelsberg att genomföras. För att tillgodose behovet av fullstora bollplaner för föreningsidrotten anser förvaltningen att Axelsbergs bollplan måste sparas och anläggas med konstgräs. Det finns inga möjliga ytor i närområdet där bollplanen kan ersättas med likvärdig yta vid en exploatering. En viktig förutsättning för att området ska kunna utvecklas på det föreslagna sättet är att bollplanen anläggs med konstgräs. Sedan kan frågan om anläggandet av andra aktivitetsytor föras vidare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 mars 2013.

Dnr 614-2012-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§5 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag till budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016.

2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgången på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utvecklingen av verksamheterna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 april 2013.

Dnr 142-2013-1.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johanna Fogel (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johanna Fogel (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Förskola

I ärendet framgår att stadsdelsförvaltningen haft en omfattande utbyggnad av antalet förskoleplatser sedan sammanslagningen av stadsdelarna Hägersten och Liljeholmen 2007. Förutom problemen vid byggandet av nya förskoleplatser såsom svårigheter att hitta mark, överklaganden och långa planprocesser har det också blivit tydligt att nya förskolor byggs till en högre hyreskostnad per barn och år trots intensivt arbete att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Den omfattande utbyggnaden av förskoleplatser för att matcha ökad efterfrågan i samband med pågående bostadsförtätning, leder till att förskolans ekonomi blir alltmer ansträngd för varje år. Andelen nya förskolor överstiger nu 50 procent av det totala antalet förskolor. Att detta är ett specifikt problem för vår stadsdel innebär inte att det är mindre angeläget för stadens politiska ledning att finna en lösning. Alternativet är nedskärningar inom övriga verksamheter inom nämndens område.

Det är viktigt att barngruppernas storlek i förskolorna inte överskrider de mål som kommunfullmäktige har satt upp. Målet om förskollärar-tätheten på förskolorna måste också uppnås.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen behövs ökad kvalitet och högre bemanning. Hemtjänsten är starkt pressad och behöver stärkas ekonomiskt. Idag kan äldre med goda inkomster köpa tilläggstjänster medan andra får nöja sig med det kommunen ger. Alla pengar som tilldelats äldreomsorgen behövs där och ska inte gå till uttag av vinster i vårdföretagen. Vi ser därför med stor oro på att stadens kvalitetsupphandlingar för vård- och omsorgsboende nu återupptas.

Servicehusen ska vara kvar för mångfald i boendeformer. Förvaltningen skriver att behovet av servicehusboende minskar till förmån för seniorboende och trygghetsboende. En annan bild är att många äldre vill få plats på servicehus men de flesta som söker får nej.

Under 2012 ansökte 70 personer om plats på servicehus i Hägersten-Liljeholmen men bara 27 personer blev beviljade detta. Trots det stora intresset står flera lägenheter på Trekantens servicehus tomma. Stadens riktlinjer bör ändras så att de blir mer generösa och i mycket större utsträckning än idag tar hänsyn till de äldres önskemål såsom behovet av att känna sig trygg och få sociala kontakter. Likaså bör man ta hänsyn till den förändrade bostadsmarknaden i Stockholm där andelen bostadsrätter ökat markant i samma takt som hyresrätterna minskat vilket gör det mycket svårare att få tag på en hyresrätt. Att som gammal bo i ett hus utan hiss borde vara en grund för att erhålla servicehusboende.

Individ och familj

De minskade antalet hyresrätter i Stockholm leder till problem även inom socialtjänsten. Förvaltningen beskriver i ärendet att en del klienter klarar eget boende men tvingas bo kvar i tillfälliga boenden och på institution längre än nödvändigt på grund av situationen på bostadsmarknaden och höga krav från hyresvärdarna. Problemen bedöms kvarstå under de kommande åren, eftersom antalet hyresrätter minskat och de hyresrätter som byggs har mycket höga hyror. Utan fler billiga hyresrätter och stopp för omvandlingen till bostadsrätter kommer aldrig alla hemlösa att få en bostad.

Det behövs mer pengar till socialtjänsten både utifrån dagens otillräckliga budget och utifrån att befolkningen ökar. Lagstyrd verksamhet kan inte fortsätta att underbudgeteras.

Ekonomiskt bistånd

Andelen bidragshushåll i stadsdelsområdet har varit tämligen konstant under de senaste fem åren samtidigt som inflyttningen till området varit hög. Som en konsekvens av den större andelen bostadsrätter i området än andelen bidragstagare bland de lägsta i staden. Möjligheten att påverka utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ligger inte helt i händerna på de lokala politikerna utan är beroende av beslut på högre nivå. Ekonomiskt bistånd betalas i många fall ut istället för arbetslöshetsersättning eller sjukpenning. Därför ska underskott inom ekonomiskt bistånd täckas centralt. SL-kortet ska återinföras i normen.

Sommarjobb

Trots pengar från Vision Söderort fick färre ungdomar i vår stadsdel sommarjobb under 2012 än under 2011. 152 ungdomar av 626 sökande erbjöds sommarjobb 2012 mot 182 under 2011. I år kommer 220 jobb att erbjudas till ca 600 sökande. Forts. nästa sida

Forts. § 5


Sommarjobb rustar ungdomarna för arbetsmarknaden, ger dem ett välbehövligt ekonomiskt tillskott samt håller dem borta från stök och bråk. Därför borde staden tillskjuta ekonomiska resurser till stadsdelsnämnderna så att alla ungdomar som så önskar kan erhålla ett sommarjobb.

Socialpsykiatri

I samband med att stadens borgerliga majoritet införde det nya ersättningssystemet för socialpsykiatrin uttrycktes från flera håll stor oro för hur detta skulle påverka sysselsättningen och boendestödet eftersom ersättningen för dessa redan innan var på en låg nivå. Farhågorna har tyvärr besannats och både boendestöd och sysselsättningen har fått svårt att få ekonomin att gå runt. Socialförvaltningen gör för närvarande en översyn av ersättnings-systemet och det är av största vikt att översynen leder till förbättringar i ersättningssystemet.

Administration

Stadens borgerliga majoritet har som ett viktigt mål att minska administrationen så den inte tar resurser från kärnverksamheterna Därför åläggs stadens nämnder att kontinuerligt ’slimma’ sina administrativa resurser så långt det bara går. Problemet är att varje verksamhet är beroende av administrativt stöd. Arbetsuppgifterna är konstanta och drar du ned dessa tjänster så tvingas arbetsgivaren lägga arbetsuppgifterna på andra grupper såsom till exempel socialsekreterare eller chefer. Vi vill därför att staden centralt tar bort direktiven om att minska administrationen.

Förvaltningen skriver i ärendet att det inte är sannolikt att en fortsatt minskning kan ske under planperioden som motsvarar de effektiviseringar som måste göras.

Privatiseringar

Den ideologiskt motiverade konkurrensutsättningen måste stoppas innan det är för sent. När marknaden tar över på löpande band och lokaldemokratin urholkas försvagas medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar. Detta kräver att staden centralt tar bort direktiven om att nästan allt ska konkurrensutsättas.

Miljö och byggande

Staden måste ta vara på medborgarnas kunskap genom områdesplanering, omvänd planprocess och genom att låta stadsdelsnämnderna få yttra sig över markanvisningar.

Fler hyresrätter måste byggas, framför allt i villatäta och bostadsrättstäta områden. Bostäder ska byggas på redan hårdgjord mark och inte på grönområden. Med fler bostäder följer också behovet att bygga ut den tvärgående kollektivtrafiken såsom Spårväg Syd. De bostäder som byggs måste ha rimliga hyror så att låginkomsttagare har råd att bo.

Snöröjning
Sedan stadens borgerliga majoritet 2006 flyttade ansvaret för snöröjningen från stadsdelarna till central förvaltning har Stockholms invånare fått se en försämrad snöröjning. Mycket talar för att verksamheten fungerade bättre innan centraliseringen eftersom stadsdelsförvaltningarna har god kunskap om områden och det fanns ledning som på nära håll kunde se problemen med bristande snöröjning och begära att det röjdes där det fanns problem. Vi menar därför att ansvaret för snöröjningen i staden ska föras tillbaka till stadsdelsnämnderna.

Personal

Möjligheten att försörja sig själv på sin lön är en grundläggande jämställdhetspolitisk fråga. För att löftet om heltid inte ska stanna vid kartläggningar krävs att pengar avsätts i budgeten för genomförandet. Heltidsanställningar måste sättas samman på ett rimligt sätt, till exempel utan delade turer som är orimliga ur arbetsmiljösynpunkt.”

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att inte bifalla förvaltningens förslag till underlag till budget för

2014 och inriktning för 2015 och 2016.

2. Att anföra följande:

Förvaltningens förslag utgår bland annat från stadens övergripande inriktningsmål. När dessa mål beslutades reserverade sig Miljöpartiet i kommunfullmäktige till förmån för ett eget förslag till beslut, med fyra andra inriktningsmål. Vi kan nu i stadsdelsnämnden inte bifalla ett förslag som syftar till att uppfylla mål vi inte instämmer i. Därmed inte sagt att vi inte stöder många av de aktiviteter och insatser som redovisas i förvaltningens förslag.

Vi ställer oss dock något undrande till att ’de bostäder som byggs i området huvudsakligen är bostadsrätter och hyresrätter med boendekostnader som personer med svag ekonomi inte klarar’ förs fram som något positivt (på så vis att det minskar andelen fattiga hushåll i stadsdelen). Vi ser det snarare som ett växande problem, att nyproduktion med höga boendekostnader bidrar till en segregerad stad och region. Vi vill ha en stadsdel som välkomnar alla, inte enbart de köpstarka.

Ökade hyreskostnader för förskolan är en följd av att en allt högre andel av förskolelokalerna är nyproducerade. Det behöver i sig inte vara negativt. Nya lokaler är förhoppningsvis både mer ändamåls-enliga och mer hälsosamma för barnen att vistas i. Vi utgår från att det aldrig blir tal om att tumma på kvaliteten i syfte att hålla kostnaderna nere. En stor del av det ökade behovet av förskoleplatser beror på bostadsförtätningen i stadsdelen. Vi anser att inga planer på nya bostäder ska tillstyrkas utan att lokaler för förskolor och annan service finns integrerade i planerna. Bättre planering tror vi resulterar i inte bara fler förskoleplatser utan också något lägre lokalkostnader.

Vi ställer oss – precis som föregående år – tveksamma till att ’att strikt följa lagen och stadens riktlinjer’ beskrivs som ett sätt ’att klara verksamheten inom givna ekonomiska ramar’. Att följa lagar är en sak. Att staden utöver vad lagen kräver har sina egna riktlinjer och krav på effektiviseringar, det är en annan sak. Det är inte heller självklart att ett strikt följande av lagar alltid leder till minskade kostnader. Om staden idag låter tillgängliga resurser styra till exempel bemanningen på äldreboenden, i stället för att låta behoven styra nivån på omsorgen, då lär ett mer strikt följande av lagen snarare innebära att kostnaderna ökar. Effektiviseringar är förstås i princip bra, så länge det verkligen är fråga om effektiviseringar och inte nedskärningar under annat namn, och så länge dessa så kallade effektiviseringar inte leder till sämre kvalitet på verksamheterna.”

Särskilt uttalande

Samtliga partier i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnade ett särskilt uttalande.

”Med anledning av utbyggnaden av nya bostäder har Hägersten-Liljeholmens stadsdel haft en mer omfattande utbyggnad av förskoleplatser än andra stadsdelar inom staden.

Den stora utbyggnaden av förskoleverksamheten fortsätter och medför kostnadsökningar. Kostnaderna för de nya förskolelokalerna i samband med den stora utbyggnaden blir betydligt högre än befintliga lokaler. Stadsdelsnämnden vill uppmärksamma staden på de kostnadsökningar som detta innebär för nämnden. På sikt kommer nämnden inte kunna klara av sina åtaganden på grund av ökade kostnader för utbyggnad av förskoleplatser.”

______________

§6 Årsrapport 2012 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Yttrande till Stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2012 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Nämnden delar revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som anges.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 mars 2013.

Dnr 172-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§7 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2014-2016. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturförvaltningen har låtit utvärdera Kultur i ögonhöjd, för, av och med barn och unga, strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Utifrån resultatet föreslår kulturnämnden att planen revideras och permanentas.

Förvaltningen tycker att det är bra med ett gemensamt program för staden vad gäller barn och ungas möjligheter och rättigheter att ta del av och själva skapa kultur i olika former. Det är också bra med en vägledning och rollfördelning för stadens olika aktörer. Förtydliganden har gjorts kring mål och uppföljning med indikatorer. Förvaltningen önskar ytterligare några förtydliganden vad gäller indikatorerna och avgränsande definieringar för att få användbara resultat till utvärdering samt ger några utvecklingsförslag.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 mars 2013.

Dnr 128-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§8 Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att översända följande som yttrande till kommunstyrelsen.

Stadsdelsnämnden anser att det är angeläget att FN:s barnkonvention och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter beaktas i stadens nämnder och bolag. Motionären lyfter fram viktiga frågor om hur barns rättigheter ska beaktas och lyftas fram i staden. Detta har även beaktats i stadens budget inför 2013 genom att alla nämnder fått uppdraget att beakta barnperspektivet i enlighet med FN:s barnkonvention. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att genomföra en kunskapsspridning om barnkonventionen som ska öka barns kunskaper om sina rättigheter Staden har för 2013 reserverat tre miljoner kronor för detta ändamål.

Centralt bör staden se över de riktlinjer som finns inom socialtjänstområdet så att de beaktar barnkonventionens grundläggande principer till fullo. Stadens socialtjänst har ett viktigt uppdrag att integrera barnkonventionen i det dagliga arbetet när det gäller planering, handläggning, beslut och innehåll i de olika socialtjänstverksamheterna som berör barn och unga. En tydligare styrning skapar även förutsättningar för att kunna följa upp resultatet av detta arbete.

Ärendet

Miljöpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att staden ska inrätta en egen barnombudsman med uppdrag att bevaka barnets rättigheter och för att genomföra barnkonventionen i staden. Partiet vill också att staden ska ta fram ett handlingsprogram för hur barnets rättigheter ska stärkas inom staden. Förvaltningen instämmer med förslagen, men anser att den föreslagna barnombudsmannen istället bör benämnas barnkonventionssamordnare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 mars 2013.

Dnr 119-2013-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa dig bakom det.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johanna Fogel (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa dig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johanna Fogel (V) reserverade sig till förmån för förvaltningens förslag.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.”

Reservation

Johan Faxér (MP) reserverade sig till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till kommunstyrelsen.

Vi stöder motionen från Miljöpartiet i sin helhet och tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden.

Att kalla tjänsten för lokal barnombudsman är en signal till barn och unga att det finns någon som arbetar för deras rättigheter. Den lokala barnombudsmannen ska inte bara ha en samordnande roll utan också arbeta med att både granska och ge det stöd som behövs till de olika kommunala verksamheterna.”

______________

§9 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort. Reviderad 2013

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger äldreboendeplanen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö har reviderat den gemensamma äldreboendeplanen för Västra Söderort enligt uppdrag från äldreförvaltningen. Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av servicehus samt vård- och omsorgsboende tillgodoser behovet under de närmaste åren. Samtidigt finns risk för en överkapacitet av både vård- och omsorgsboende och servicehusboende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 mars 2013.

Dnr 28-2013-7

______________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013-2014. Förvaltningsyttrande

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen anmäler sitt yttrande över föreslagna förändringar i

SL-trafiken 2013/2014.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 mars 2013.

Dnr 173-2013-1.5.1

______________

§11 Stockholmsenkäten 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna

Ärendet

I Stockholmsenkäten noteras sammantaget en svagt nedåtgående tendens avseende tobak, alkohol och narkotika. Avseende brottslighet och utsatthet för brott skiljer sig inte eleverna i Hägersten-Liljeholmen från omgivande stadsdelar. Eleverna känner sig tryggare än genomsnittet för staden. Pojkarna trivs bättre i skolan än genomsnittet medan flickorna trivs något sämre. Eleverna i Hägersten-Liljeholmen går i lägre utsträckning på fritidsgård.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 mars 2013.

Dnr 174-2013-1.6

______________

§12 Protokoll och minnesanteckningar från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet och minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets möte 16 april och minnesanteckningar från rådets möte med presidiet 11 april 2013.

______________

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 9 april 2013.

______________

§14 Minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet från 15 mars 2013.

______________

§15 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Upphäv inte strandskyddet för sjön Trekanten för att bygga en skola

Inkom 11 mars 2013, dnr 145-2013-1.2.3

Översänt till stadsbyggnadskontoret

Konstgräsplan Hägerstensåsen och Axelsberg
(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 20 mars 2013, dnr 163-2013-1.2.3

Översänt till idrottsnämnden

Övergångsställe på Kontrollvägen vid Västberga Handel

Inkom 21 mars 2013, dnr 168-2013-1.2.3

______________

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 3-2013-1.1

______________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om

Eva Fagerhem m.fl. (S) överlämnade en skrivelse för utredning om effekterna av nya ersättningssystemet för socialpsykiatrin.

Dnr 216-2013-8

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________

Snöhögar i Vinterviken

Gunnar Ohlsén besvarade frågor från Eva Fagerhem (S) om snöhögarna i Vinterviken. Förvaltningen har påtalat för Trafikkontoret att de inte kan lägga upp så stora mängder snö på en och samma plats.

Områdesprogrammet Aspudden - Midsommarkransen

Eva Fagerhem (S) frågade om områdesprogrammet som ska beslutas av stadsbyggnadsnämnden idag innehåller några förändringar. Gunnar Ohlsén informerade att ett förslag till bostadsbyggande har tagits bort. Det som var i hörnan Vallfartsvägen/Bäckvägen/Främlingsvägen. En skrivning har tillkommit om byggnationen nedanför Aspuddens skola.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapporten för mars 2013. Dnr 148-2013-1.2.1

Verksamhetsbesök

Maria Mannerholm informerade om utdelad inbjudan till verksamhetsbesök på ungdomsgården Radiusgården och enheten för ekonomiskt bistånd. Nämnden önskade även att förvaltningen ordnar ett verksamhetsbesök i studie- och aktivitetslokalen Tora.

Aktiviteter för finskspråkiga

Maria Mannerholm informerade om finskt tema på seniorhälsan Fruängsgården 23 maj kl. 13-15. Ytterligare mötesplatser för finskspråkiga kommer att hållas i Skärholmen 12 juni och i Älvsjö
11 september. Mötesplatserna genomförs i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö och Finska föreningen i Stockholm.

Kommunal varslar om blockad och strejk

Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor med anledning av att Kommunal varslar om nyanställningsblockad och strejk. Varslet träder i kraft den 29 april 2013.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2013.

Rapporter för kännedom i pärm

Tillsyn av folköl och tobak – lägesrapport år 2012

Socialnämnden 26 mars 2013

______________

§18 Upphandling av driften av öppna förskolan i Fruängen<BR>Tilldelningsbeslut

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Alla Barnen AB, organisationsnummer 556753-7377, som utförare av driften av öppna förskolan i Fruängen.
  2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal för tiden
    1 augusti 2013 till och med 31 juli 2015, med möjlig förlängning på samma villkor i ett plus ett år.

  1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Öppna förskolan i Fruängen drivs sedan 5 augusti 2008 på entreprenad av Alla Barnen AB. Det nuvarande avtalet upphör 31 juli 2013 och kan inte förlängas. Stadsdelsnämnden har därför genomfört en ny upphandling. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 mars 2013.

Dnr 392-2012-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johanna Fogel (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johanna Fogel (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att verksamheten på öppna förskolan i Fruängen återgår i kommunal regi.”

______________

§23 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 11 april 2013.

______________