Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om upprustning av amfiteatern i Teaterparken i Hägersten

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 414-2013-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Medborgarförslag om anslagstavla Gröndals centrum

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 433-2013-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

4 Inventering av service- och trygghetsbostäder för äldre

5 Upprustning av Aspuddsparken - genomförandeärende

6 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Dnr 422-2013-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ge skräpet en chans att hamna rätt från början

Svar på skrivelse från (MP), (S) och (V)
Dnr 328-2013-3.2

8 Tillgänglighet till digitala nämndhandlingar på läsplattor

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 434-2013-2.5

8:a Avsägelse och fyllnadsval till sociala delegationen

8:b Nämndens nämndsammanträdestider 2014

Remissärenden

9 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

10 Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m.

12 Samråd om förslag till tillägg till deltaljplan för del av Liljeholmen 1 (kiosk)

13 Serveringstillstånd Eventhuset

Yttrande till socialnämnden
Dnr 400-2013-1.5.2 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

14 Brukarundersökning vid barn- och ungdomsenhetens famijestöd, ungdomsstöd, föräldramottagning och ungdomsmottagning

15 Brukarundersökningar vid myndighetsutövande enheter

16 Intervjuundersökning inom socialpsykiatrin

17 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Snötippar inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

21 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för september 2013
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

24 Upphandling av DNA-analyser vid faderskapsutredningar - Godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 297-2013-2.2.1 Omedelbar justering

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 10 oktober 2013

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om upprustning av amfiteatern i Teaterparken i Hägersten

§3 Medborgarförslag om anslagstavla i Gröndals centrum

§6 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

§8 Tillgänglighet till digitala nämndhandlingar på läsplattor

§10 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2014

§16 Brukarundersökning vid barn- och ungdomsenhetens familjestöd, ungdomsstöd, föräldramottagning och ungdomsmottagning

§21 Snötippar inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

§22 Förteckning över inkomna skrivelser

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut

§25 Upphandling av DNA -analyser vid faderskapsutredningar

§27 Sociala delegationens protokoll