Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Cronqvistsalen

1 Protokollsjusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag om att inte förändra öppettider för parklekarna

4 Verksamhetsberättelse med bokslut samt internkontrollplan 2018 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

6 Delegationsordning för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2019

8 Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2019

9 Nedskrivning av kundfodringar 2018 avseende 2017

10 Utseende av skolchef

11 Upphandling av leverans av matlådor för hemtjänsten i Hässelby-Vällingby

12 Upphandling av sjukskötersketjänster under kvälls- och nattetid samt helger

13 Upphandling av trygghetslarm på Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2.2.1-1261-2018 Remisser och yttranden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Samråd om Riddersvik, del av Hässelby Villastad 36:1 m.fl.

15 Meddelande om tillsyn - Inspektionen för vård och omsorg

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

19 Uppdragslista

20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

21 Förvaltningschefen informerar

22 Övriga frågor

SLUTNA DELEN Sekretessbelagda handlingar och/eller myndighetsutövning.

23 Anmälan protokoll från Sociala delegationen.

Tillgängligt på sammanträdet

24 Information om anmälan enligt lex Sarah

25 Beslut från inspektionen för vård och omsorg om tillsyn av ej verkställt beslut

26 Beslut från inspektionen för vård och omsorg gällande LSS

27 Beslut från inspektionen för vård och omsorg gällande lex Maria

28 Beslut från inspektionen för vård och omsorg gällande LSS

29 Beslut från inspektionen för vård och omsorg gällande LSS

30 Anmälan av svar till Skolinspektionen med anledning av synpunkter på förskolan

Gröna diamanten Dnr 1.4-1213-2018

31 Anmälan av svar till Skolinspektionen med anledning av synpunkter på

förskolan Borgen Dnr 1.4-1237-2018

32 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende vikariehanteringssystem

33 Begäran om yttrande från inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

34 Begäran om komplettering från inspektionen för vård och omsorg

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

38 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt

39 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt

40 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt

41 Introduktionsutbildning för den nya stadsdelsnämnden

Punkten utgår HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSNÄMND FÖREDRAGNINGSLISTA 2: 2019 Kallelse

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om att inte förändra öppettider för parklekarna Svar på medborgarförslag

§4 Verksamhetsberättelse med bokslut samt internkontrollplan 2018 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§6 Delegationsordning för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2019

§7 Revidering av instruktion till social delegation 2019 samt fyllnadsval till social delegation

§8 Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2019

§9 Nedskrivning av kundfordringar år 2018 avseende år 2017

§10 Utseende av skolchef för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§11 Beslut om upphandling av leverans av matlådor för hemtjänsten i Hässelby-Vällingby

§12 Beslut om upphandling av sjuksköterskeinsatser under kvälls- och nattetid samt helger Upphandling av sjukskötersketjänster för Skolörtens servicehus och vård- och omsorgsboende samt Ekeby och Paradsängens gruppbostäder

§13 Beslut om upphandling av trygghetslarm på Koppargårdens vård- och omsorgsboende

§14 Samråd om förslag till detaljplan för Riddersvik, del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 med fler, inom stadsdelen Hässelby Villastad Stadsbyggnadsnämndens diarienummer S-Dp 2013-11692

§15 Meddelande om tillsyn ­ Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr hos IVO 8.5-39599/2018-1

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§21 Förvaltningschefens informationspunkt