Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Remiss av Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder

7 Utökning av lån för tillbyggnad på Enskede Rackethall

Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stadsövergripande gemensam IT-service

9 Revisionens årsrapport 2007 för idrottsnämnden

10 Remiss avseende program för Bromstens industriområde i stadsdelen Bromsten, Dnr 2006-07203-53

11 Genomförandebeslut om upprustning av Stadion (tillsammans med PA)

12 Genomförandebeslut om anläggning av 7-manna konstgräsfotbollsplan på Långbro BP

13 Ansökan från SISU idrottsbildarna om stöd för mångfaldsprojekt

14 B Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

15 Drift av Ängby camping

16 Tilldelningsbeslut om uppförande av ny omklädningsbyggnad på Hammarbyhöjdens IP

17 Tilldelningsbeslut angående om- och tillbyggnad för nytt stall vid Enskede Ridanläggning

18 Tilldelningsbeslut om renovering av tak samt byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & idrottshall

§97 Fastställande av dagordningen

Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§98 Anmälan av justerat protokoll

Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 4/2008 från nämndens sammanträde 2007-05-13 som justerats 2008-05-26.

§99 Justering av dagens protokoll

Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utses att justera dagens protokoll.

§100 Röstgranskning

Ledamoten Manlio Palocci (s) samt ersättarna Barry Andersson (s) och Malin Romlin (s) har för­hinder att närvara. För Manlio Palocci (s) tjänstgör Jennie Åkerlind (s)

§101 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. lägga anmälningarna till handlingarna samt

2. godkänna deltagande för de ledamöter som har möjlighet att delta i idékonferensen (se punkt d, nedan).

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2008-04-30 - 2008-06-04

b) Handikapprådets sammanträde nr 3- 2008-03-04

c) Handikapprådets sammanträde nr 4 - 2008-04-22

d) Inbjudan till idékonferensen ”Idrottens finansiering” den 19 september 2008.

e) ”Vilka av följande typer av anläggningar/verksamheter tycker du att Stockholms stad ska satsa på under 2009-2013? - en studie av den vuxna befolkningen” En forskningsrapport av Blomdahl/Elofsson/Öhman

§102 Remiss av Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder

Dnr: 015/371/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen från kommunstyrelsen avseende Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder, Dnr 000792/2008 överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-03.

Boverket har i uppdrag att lämna förslag till författningsändringar som kan behövas för att för­tydliga och underlätta genomförandet av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i 17 kap 21 a § PBL. Enligt uppdraget skall förslagen stärka möjligheterna att nå regeringens målsätt­ning att alla enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§103 Utökning av lån för tillbyggnad på Enskede Rackethall

Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015/563/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. idrottsnämnden avstyrker i sitt yttrande till kommunstyrelsen ansökan från Enskede Rackethall AB om utökning av lån för tillbyggnad på Enskede Rackethall,

 1. paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-20.

Idrottsnämnden ska till kommunstyrelsen yttra sig över inkommen skrivelse från Enskede Rackethall AB. I skrivelsen ansöks om utökning av lån, där staden tidigare ingått borgensåta­gande, för att möjliggöra tillbyggnad av bland annat badmintonbanor då efterfrågan på anlägg­ningen är stor. Befintligt lån har amorterats enligt plan, lånebeloppet är 3575000 kr medan lånebehovet är 7 mnkr.

Enligt verksamhetsplan för 2008 ska nämnden underlätta extern finansiering av nya idrottsan­läggningar. Enligt gällande borgenspolicy ska det råda en restriktiv inställning till att ingå bor­gensåtagande och de ska i huvudsak beviljas i de fall det medför utökad idrottsyta eller andra möjligheter till ökat idrottsutövande. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden avstyrker ansö­kan om utökning av lån för tillbyggnad på Enskede Rackethall.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp)

yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. godkänna ansökan från Enskede Rackethall AB om utökat borgensåtagande

därutöver anföra

Vi saknar egentliga motiv till ett avslag då Enskede Rackethall hittills har skött sig exem­plariskt med utveckling av verksamheten, ett ökat antal utövare, och regelbundna avbetal­ningar på det nuvarande lånet. Vi anser dessutom att detta lån inte är någon stor kostnad i jämförelse med andra idrottssatsningar i staden.

Idag har Enskede Rackethall 5 klubbar verksamma i 4 olika racketsporter - badminton, ten­nis, squash och racketlon (kombinationssporten). De vill komplettera sin verksamhet med den 4:e racketsporten bordtennis genom tillbyggnaden.

Just nu är det stor efterfrågan. Det är kö till tennis- och badmintonskolorna samt till alla sporterna för kontraktstider på kvällar och helger.

Enskede Rackethall har även mycket ungdomsverksamhet. De har under säsongen samar­bete med skolorna i området genom bl. a. idrottslyftet, idrottsdagar samt att de ansvarar för Kunskapsskolans idrottsverksamhet under innesäsongen. Hallen är också tillgänglig för mellan 200-300 skolungdomar för spontanspel genom ett Standby kort för skolungdom, de kan då komma ner och spela på tider som ej är bokade dagtid och hela helgen.

Vi anser att det är angeläget att Enskede rackethall kan fortsätta att utveckla sin verksam­het. Sporter som bedrivs av både pojkar och flickor, såsom racketsporter i detta fall, bör få mer utrymme i staden.

Beslutsgång

Anders Hellström (m) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp)

reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§104 Stadsövergripande gemensam IT-service

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/466/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

som svar på remissen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-29.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-16 att ge kommunstyrelsen uppdraget att konsolidera och standardisera stadens IT-infrastruktur samt förbereda införande av en stadsövergripande gemensam IT-service. Detta ärende är ett remissvar på kom­munstyrelsens förslag hur en stad­sövergripande gemensam IT-service ska genomföras för i första hand stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Även det lokala IT-stödet på övriga facknämnder och bolag ska konsoli­deras, men innan detta kan ske bör en mer detaljerad krav- och behovsanalys genomföras då deras IT-miljö är mer diversifierad. Idrottsförvaltningen instämmer i förslaget till beslut med tillägget att utreda om och hur fackförvaltningarnas verksamhetssystem kan integreras i det föreslagna gemensamma arbetsplatssystemet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§105 Revisionens årsrapport 2007 för idrottsnämnden

Dnr: 124/425/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

som yttrande över revisionens årsrapport överlämna tjänsteutlåtandet till revisorerna.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-07.

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av idrottsnämndens verksamhet avseende år 2007. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

 • Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
 • Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
 • Nämndens bokslut, delårsrapporter och räkenskaper

En uppföljning har också gjorts av nämndens åtgärder med anledning av tidigare revisionsrap­porter. Uppföljningen redovisas under berört avsnitt i årsrapporten. Resultatet av uppföljningen har vägts in i den samlade bedömningen. Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi konstaterar att revisionen har vissa anmärkningar på den verksamhet vi ansvarar för. Vi noterar att det på förvaltningen redan har vidtagits åtgärder för att förbättra rutiner för upp­handling, uppföljning och kontroll. Det ser vi positivt på. När det gäller målet att hälften av nyinvesteringarna ska satsas på kvinnors och flickors idrottande är det vår uppfattning att skattemedel självklart ska användas jämställt. Målet bör därför kvarstå. Däremot bör upp­följningsmetoden förbättras. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur målet uppföljts hittills och hur vi i framtiden kan säkerställa att det uppnås.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp)

lämnar ett särskilt uttalande enligt följande.

Revisorerna lyfter upp jämställdhetsfrågan i sin årsrapport. Investeringar är inte heller i år jämställda. Den borgliga majoriteten har i 2008 års budget tagit bort kravet på jämställda idrottsinvesteringar. Detta är fel väg att gå. Vi anser alltjämt att det är viktigt att åstad­komma en mer jämställd investeringsbudget i idrottsnämnden. Utifrån idrottsförvaltningens egna undersökningar vet vi vilka idrottsinvesteringar som tjejer efterfrågar. Dessa verksam­heter ligger lite utanför nämndens traditionella investeringar. Men exempelvis ett dansens hus skulle bidrag till mer jämställda investeringar.

Förutom jämställdhet i investeringarna krävs samtidigt en ökad jämställdhet inom idrotterna och inom många föreningar. Den könsuppdelning som idag finns i olika idrotter är olycklig. Om fler idrotter var bättre på att intressera barn och ungdomar av båda könen skulle fler id­rottsinvesteringarna per automatik bli jämställda.

§106 Remiss avseende program för Bromstens industriområde i stadsdelen Bromsten, Dnr 2006-07203-53

Dnr: 311/421/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-29.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram för Bromstens industriområde. Inom om­rådet är Bromstens idrottsplats belägen. Idrottsplatsen innehåller bl.a. en 11 – manna naturgräsfot­bollsplan och en 11 – manna grusfotbollsplan. I föreliggande program berörs Bromstens idrottsplats av den planerade exploateringen genom att bägge fotbollsplanerna föreslås att exploateras samt att omklädningsbyggnaden rivs. Som kvarvarande idrottsyta inom det planerade området föreslås en 7 – manna konstgräsfotbolls­plan. Förvaltningen bedömer, utifrån föreslagen exploatering, att antalet barn och ungdomar kommer att öka betydligt i det planerade området. Dessutom skall två skolor ha en god tillgång till idrottsytor i sitt närområde. Med anledning av detta anser förvaltningen att en regelrätt 11 – manna fotbollsplan skall finnas kvar inom området. Förvaltningen föreslår att den i program­met föreslagna 7 – manna konstgräsfotbollsplanen ersätts med en regelrätt 11 – manna konst­gräsfotbollsplan. I anslutning till fotbollsplanen bör även ytor för skolidrott som löpning på rakbana, längdhopp och kulstötning iordningställas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa enligt vad som anförs nedan:

Programförslaget avseende Bromstens industriområde har både för- och nackdelar. Antalet barn och ungdomar kommer att öka betydligt inom stadsdelen, varför att en regelrätt 11-manna konstgräsfotbollsplan bör finnas kvar inom nuvarande område för Bromstens id­rottsplats. Verksamheten på Spånga idrottsplats kommer utökas och då bör det som kom­pensation anläggas en 11-manna konstgräsplan på den befintliga 11-manna naturgräsplanen på Gläntans idrottsplats. Vi förutsätter att samtliga nya idrottsanläggningar bekostas via ex­ploateringen och inte genom förvaltningens ordinarie reinvesteringsram. Vi vill slutligen understryka vikten av att det byggs bra och billiga hyreslägenheter i den nya stadsdelen. Mot bakgrund av att ett mycket stort antal hyreslägenheter idag omvandlas till bostadsrätter är detta mycket angeläget.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

När ett område omdanas så som planerna är för Bromsten är det viktigt att tillgodose invå­narnas behov av idrottsanläggningar. Vi har i vårt remissvar några viktiga förslag till för­bättringar av programmet för Bromstens industriområde.

Vi anser att Bromstensborna ska ha en 11-mannaplan i området. Det gör det möjligt för barn och ungdomar i alla åldrar att träna och spela lokalt utan längre onödiga transporter.

Det är viktigt att ha i åtanke när man planerar för fotbollsplaner att anläggningskostnaden består även grundkostnad samt en ytberoende kostnad. Grundkostnaden finns oavsett stor­lek på planen. Det gör att det är billigare per kvadratmeter att anlägga en fullstor 11-man­naplan jämfört med en 7-mannaplan. Dessutom ser vi gärna att det finns bra spontanidrotts­ytor i området.

Vi strävar efter att i mesta möjliga mån anlägga fullstora konstgräsplaner när vi skapar nya eller bygger om gamla planer. Det ger oss en högre kapacitet och flexibilitet till en sam­mantaget lägre kostnad.

Det är viktigt att det finns omklädningsrum vid våra anläggningar. Vi ser potentiella sam­ordningseffekter som borde utnyttjas.

§107 Genomförandebeslut om upprustning av Stadion (tillsammans med PA)

Dnr: 412/014/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag avseende upprustning och modernisering av Stadion till en kostnad om ca 70,0 mnkr.

 1. Idrottsnämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av projektet.

 1. Idrottsnämnden ger, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, idrottsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingar av entre­prenader för projektet, och återkomma till nämnden med förslag till tilldelningsbeslut när så erfordras enligt delegationsordningen.

 1. Idrottsnämnden ger förvaltningschefen delegation att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, fatta tilldelningsbeslut avseende upphandling av ny resultattavla.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-29.

Idrottsnämnden fattade den 11 mars 2008 inriktningsbeslut avseende fortsatt upprustning och modernisering av Stadion under åren 2008-2010. Åtgärderna i inriktningsbeslutet var indelade i tre etapper och detta genomförandebeslut avser samtliga tre etapper i inriktningsbeslutet. Då de samlade kostnaderna överstiger 50 mnkr ska projektet föreläggas kommunfullmäktige för be­slut enligt stadens riktlinjer för beslut om större investeringar.

Projektets syfte är att säkerställa att Stadion även i fortsättningen kan användas för elit­idrott och andra evenemang samt att vårda och under­hålla arenan som kultur­historiskt byggnadsverk. Projektet omfattar en rad olika åtgärder av skiftande karaktär och storlek, bl.a. förstärkning av läktartaken, ny resultattavla, plan­täckning, planvärme, mur- och tätningsarbeten, diverse smi­des-, snickeri - och målningsarbeten samt översyn av säkerhetsfunktioner. Arbetena kommer att genomföras under pågående verksamhetssäsong och tidplanen kommer kontinuerligt att anpas­sas till verksamheter och evenemang på arenan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp)

yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 1. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Av­sikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskrimi­nering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§108 Genomförandebeslut om anläggning av 7-manna konstgräsfotbollsplan på Långbro BP

Dnr: 412/776/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av konstgräsfotbollsplan m.m. på Långbro bollplan till en kostnad om ca11,0mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-09.

Idrottsnämnden fattade i december 2007 inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan m.m. på Långbro bollplan. Idrottsområdet för Långbro bollplan, beläget i anslutning till Vantörsvägen – Linbodavägen inom stadsdelen Långbro, innehåller för närva­rande en 11 – manna grusfotbollsplan, skolidrottsytor för löpning, längdhopp m.m. samt en BMX-bana. Delar av idrottsområdet skall exploateras med bostäder. På kvarvarande idrottsom­råde kommer en 7 – manna konstgräsplan och en Kulan­anläggning att anläggas. BMX-banan blir kvar men med en ny sträckning. Upphandling planeras ske under sommaren 2008, med byggstart i oktober/novem­ber under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft, med slutligt färdigställande till sommaren 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 1. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Av­sikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskrimi­nering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.


Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§109 Ansökan från SISU idrottsbildarna om stöd för mångfaldsprojekt

Dnr: 404/618/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. att återremittera ärendet med uppdrag enligt nedan

Stockholms idrottsliv är en av många viktiga mötesplatser för stockholmare med olika bakgrund. Föreningslivet ger också tillgång till de nödvändiga kontakter, kunskaper och gemenskaper som behövs för att man ska kunna påverka samhället och politiken. Och det ger verktyg för människor att förbättra sin egen situation. Av dessa anledningar är det en prioriterad uppgift för idrottspolitiken i Stockholm att ge goda förutsättningar för föreningslivet att växa i antalet medlemmar från alla delar av Stockholm och stärka sin ekonomiska självständighet. Nämnden har också tagit flera initiativ i denna riktning.

Det är därför glädjande att SISU arbetar med att förbättra samarbetet med föreningar vars medlemmar i första hand har sin bakgrund i andra länder än i Sverige, med syftet att dessa föreningars organisation ska stärkas. I detta arbete är det dock viktigt att det finns en god och genomtänkt analys av vilka de avgörande problemen är för denna del av föreningslivet idag, vilka mål man ska arbeta gentemot i framtiden och hur arbetet ska utvärderas. En sådan analys måste dessutom göras tillsammans med målgruppen.

Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att starta en dialog med idrottsrörelsen om hur ett sådant projekt kan utformas tillsammans med de föreningar som hänvisas till i ärendet. Kontakter bör även tas med kulturförvaltningens enhet för kulturstöd som tillsammans med de övriga studieförbunden arbetar i en liknande riktning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-23.

Förvaltningen har ett mångårigt och nära samarbete med Stockholms idrottsförbund. Det har bland annat inneburit att förbundet med stöd av och på nämndens uppdrag arbetat med för såväl staden som idrottsrörelsen angelägna och viktiga frågor. Det har bland annat varit arbete med förutsättningar för flickors idrottande och arbete med att genom idrottsskolor få barn och ung­domar att pröva på olika idrotter och därmed ges chansen att hitta en rolig och stimulerande verksamhet. I den ansökan SISU inkommit med beskrivs deras nuvarande mångfaldsarbete och vad man på sikt vill åstadkomma.


Ledarfrågan har en central roll och att på alla nivåer inom idrottens organisation öka delen av ledare med olika etniska bakgrunder är ett viktigt mål för stockholmsidrotten. För att nå dit krävs ett brett och långsiktigt arbete med både ledarutbildning och föreningsutveckling.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens utlåtande och tillstyrker SISU idrottsutbildarnas ansökan om ett treårigt stöd för mångfaldsarbete med 450 000 kr per år.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar avslag till förslaget om att återremitera ärendet.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§110 Månadsrapport maj 2008

Dnr: 101/841/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-10.

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott om 4,0 mnkr. Inom driftbudgeten beräknas ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet för drift beror på planerad användning av intraprenadens resultatfond. För kapitalkostnader beräknas preliminärt ett överskott om cirka 5,0 mnkr jämfört med budget bl.a. på grund av ytterligare förskjutning inom projektet af Chapman. Nämndens investeringsbudget för 2008 uppgår till totalt 325,0 mnkr. Förvalt­nin­gens prognos baseras på projektledarnas bedömning i tertialrapport 1 och visar ett oförändrat beräk­nat nettoöverskott om 10 mnkr. Överskottet består dels av ökade utgifter om 4,4mnkr och dels av ökade inkomster om 14,4mnkr. Inkoms­terna består huvudsakligen av ersättning från trafik­kontoret för tillgänglighetsåtgär­der m.m., statsbidrag samt beräknad ersättning inom Idrottslyf­tet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§111 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

Inger Båvner lämnade följande information:

a) Tertialrapport 2 kommer att behandlas vid nästa sammanträde. Rapporten kommer att sändas ut tidigast fredagen innan sammanträdet. Detta innebär kort tid för genomläs­ning för nämndledamöterna.

b) Förvaltningen kommer i sommar att genomföra underhållsarbeten och reparationer på flera av förvaltningens anläggningar. Detta kan innebära problem och begränsningar för de som nyttjar anläggningarna. Förvaltningen bedömer att arbeten sommartid ger minst störningar för verksamheten.

c) En ny avdelningschef för administrativa avdelningen har anställts. Hon heter Inga-Lill Hultin och börjar den 1 september 2008.

d) Förvaltningschefen har semester under tiden 30 juni till 10 augusti. Kjell Olofsson vikari­erar de tre första veckorna därefter Marina Högland.

§112 Idrott i Järvaområdet. Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Stockholms stad genomför nu en stor satsning på Järvaområdet, genom det så kallade Jär­valyftet. I detta arbete är en viktig del att tillvarata tidigare initiativ som har tagits i området för att utveckla det och stärka dess attraktivitet. Under de senaste decennierna har det gjorts otaliga sådana satsningar. Dessa projekt har ofta skapat stort engagemang bland dem som bor och verkar i Järva, som deltagit i workshops, seminarier och fokusgrupper för att samla idéer och bedöma insatser som skulle göra området mer attraktivt.


Ett stort problem har dock varit att idéerna och insatserna sedan aldrig genomförts, utan fastnat som hyllvärmare på stadens olika bolag och förvaltningar. Detta har förståeligt ska­pat besvikelse och bitterhet hos dem som lagt ned mycket tid och kraft på att arbeta fram dem. När Stockholm nu gör en omfattande satsning på Järvaområdet, är det viktigt att de förslag och idéer som redan producerats tas till vara och används.

En viktig del av Järvalyftet är idrotten. Ett starkt idrottsliv och ett levande civilsamhälle är grundstenar i samhällsutvecklingen och har strategisk betydelse för ett områdes attraktivi­tet. Inom idrottens område har säkerligen många initiativ tagits. Det är viktigt att identifiera dem och föra en diskussion om fortsättningen.

Vi föreslår därför att idrottsförvaltningen får i uppdrag att inventera vilka idéer, förslag och

initiativ inom idrottssektorn som arbetats fram det senaste decenniet för Järvaområdet, men som sedan aldrig genomförts. Inventeringen ska sedan fungera som underlag för en diskus­sion med stadens olika aktörer i Järvaområdet om vad som kan genomföras.

§113 Bevara en fortsatt aktivitet i Aspuddsbadet. Anmälan av skrivelse från Else Lundin (mp), Axel Nekham (mp) och Mehdi Oguzsoy (v)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

De små f d "renlighetsbaden" är en del av stadens kulturarv. Aspuddsbadet är ett av de få beva­rade i Stockholms stad. Badhuset byggdes 1919 i en tid då lägenheterna i området var små och saknade bad/dusch. Då gick de boende i stadsdelen till badet för att hålla sig rena. 1939 renove­rades det och bassängen byggdes. Badet var tidigare ett kommunalt badhus och när fridsnämn­den beslutade lägga ner badhuset startades Aspuddens Badhusförening.

Bassängen är 15 x 6 meter och byggnadens yta är 275 kvadratmeter. I dag används badet för babysim, vattengympa, sjukgymnastik, överviktigas förening, Katarina Norra Skola och förstås allmänheten.

2007 beslöt Idrottsnämnden att säga upp gällande avtal med Aspuddens badhusförening och överlämna fastigheten till Exploateringskontoret i slutet av 2008. Summor från 6 miljoner kr och uppåt har nämnts för att renovera och sätta badet i stånd.

För de med behov av större bassänger finns ett antal sådana inom rimligt avstånd. Men det är inte därför badet ska bevaras - utan för det lilla formatet som vänder sig till delvis andra badande och framför allt för den kulturhistoriskt intressanta miljön som med konstruktivt stöd och hjälp från Idrottsförvaltningen skulle kunna bestå i ytterligare hundra år!

Med anledning av ovanstående vill vi att:

Idrottsförvaltningen utreder möjligheterna att aktivt bidra till ett fortsatt bevarande och drift av Aspuddsbadet och återkommer med redovisning av ett sådant förslag till Idrottsnämnden.

Ärenden utan personalrepresentation

§114 Drift av Ängby camping

Dnr: 125/638/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten att låta någon teckna ett tomträttsavtal och sedan driva campinganläggningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-02.

Ängby camping, vid Ängbybadet i Bromma, drivs på entreprenad sedan 1998. Avtalet upphör den 31 december 2008. Av konkurrensskäl och upphandlingsmässiga överväganden bör en ny upphandling göras.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. Nämnden godkänner till tjänsteutlåtandet bifogat förfrågningsunderlag och tjänstekoncessionskontrakt avseende driften av Ängby Camping.

 1. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar avslag till förslaget om att återremitera ärendet.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


§115 Tilldelningsbeslut om uppförande av ny omklädningsbyggnad på Hammarbyhöjdens IP

Dnr: 125/42/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av DFByggteknik AB om 7 600000 kronor exklusive moms för uppförande av ny omklädningsbyggnad och förråd på Hammarbyhöjdens IP.

 2. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-27.

Idrottsnämnden fattade i september 2007 genomförandebeslut om uppförande av en ny om­klädningsbyggnad och ett nytt kallförråd på Hammarbyhöjdens IP. Idrottsplatsen har under de senaste åren rustats från en vanlig bollplan till en reguljär idrottsplats med konstgräsfotbolls­plan och ytor för friidrott. Projektet omfattar rivning av en befintlig byggnad och uppförande av en ny omklädningsbyggnad om 285 kvm samt ett kallförråd om 50 kvm med vissa komplette­rande markarbeten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§116 Tilldelningsbeslut angående om- och tillbyggnad för nytt stall vid Enskede Ridanläggning

Dnr: 125/221/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Brunner & Brunner Bygg AB om 15450 000 kronor exklusive moms för om- och tillbyggnad för nytt stall vid Enskede Ridanläggning.

 1. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-28.

Idrottsnämnden fattade den 11 mars 2008 genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad för ett nytt stall vid Enskede Ridanläggning. Syftet är att dels utöka anta­let stallplatser i anlägg­ningen och förbättra standarden, dels att komplettera med ända­målsenliga servicelokaler, samt att förbättra tillgängligheten. En befintlig äldre byggnad rivs och en ny byggnad med stallplat­ser och nya servicelokaler byggs ihop med det nuvarande stallet. I det befintliga stallet görs mindre om­byggnader och anpassningar. Det nya stallet omfattar totalt ca 1100 kvm lokalyta, varav tillbyggnaden är ca900kvm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§117 Tilldelningsbeslut om renovering av tak samt byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & idrottshall

Dnr: 125/495/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av LW Plåtslageri AB på 20 872 700 kronor exkl. moms för renovering av tak samt byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & idrottshall.

 1. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-16.

Idrottsnämnden fattade den 13 maj 2008 genomförandebeslut angående renovering av tak samt byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & idrottshall. Hallen är byggd 1974 med platta tak som är i behov av omläggning och tilläggsisolering för att minska energiförbrukningen.


Värme- och ventilationssystemen är i huvudsak från byggåret och behöver bytas ut. I en första etapp renoveras taket genom omläggning och förstärkning av konstruktionen, höjning av tak­lutningen för att få bättre avrinning, ny avvattning och tilläggsisolering. Samtidigt byggs nya fläktrum uppe på taket. I en senare andra etapp är avsikten att ett nytt ventilationssystem in­stalleras i dessa fläktrum Befintliga fläktrum, i källaren, är för små för att inrymma ett modernt ventilationssystem med värmeåtervinning mm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§118 Sommarhälsning

Ordförande Madeleine Sjöstedt önskade nämnden och förvaltningen en skön sommar och vice ordförande Jari Visshed önskade ordföranden detsamma.

­_ _ _