Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-03-17

Sammanträde 2009-03-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad. - Remiss från kommunstyrelsen

7 Svar på återremiss om inriktning avseende uppförande av ny service-, förråds- och garagebyggnad samt ny omklädningsbyggnad på Östermalms IP"

8 Inriktningsbeslut avseende byggnation av en ny ridanläggning i Sätra

9 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en uppvärmd konstgräsplan på Grimsta idrottsplats.

10 Genomförandebeslut angående tillgänglighetsanpassning mm av stenstallet på Enskede ridanläggning

11 Genomförandebeslut avseende anläggande av 7 -manna konstgräsfotbollsplan mm på Långbro bollplan

12 Genomförandebeslut avseende upphandling av 4 st. traktorer

13 Idrottsförvaltningens sim- och idrottshallar - redovisning av kundundersökning.

14 Förslag rörande idrottsnämndens ungdomsledarstipendium.

16 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§18 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§19 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 1/2009 från nämndens sammanträde 2009-02-10 som justerats 2009-02-17.

§20 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§21 Röstgranskning

Ledamoten Anders Hellström (M) samt ersättarna Fredrika Bernadotte (M) och Jennie Åkerlind (S) har förhinder att närvara. För Anders Hellström (M) tjänstgör Jakob Pawlak (M).

§22 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2009-01-31 - 2009-03-05.

b) ”Fiskeinformation till dig som köpt fiskedekalen 2008”.

c) Revisionsplan 2009


§23 Förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad. - Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015 - 87 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som svar på remissen ”Förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad”.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-04.

KF/KS kansli mottog den 13 oktober 2008 från Kulturnämnden ” Förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad”. Förslaget har remitterats till idrottsnämnden, socialtjänstnämnden, äldrenämnden samt stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skärholmen och Älvsjö för yttrande senast den 10 april 2009. Den inventering som kulturförvaltningen genomförde grundar sig på uppgifter från verksam­hetsåret 2007 och har sökt kartlägga vilka stödformer som förekommer, vilka kriterier och rikt­linjer som finns samt hur ansökningsförfarande och återrapportering av utbetalt stöd går till. Samtliga stadsdels-förvaltningar samt fastighetskontoret, idrotts-, kultur-, socialtjänst-, utbild­nings- och äldreför­valtningen har omfattats av inventeringen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi delar uppfattningen att det i grunden är bra med gemensamma riktlinjer för nämnder som fördelar medel till likartade ändamål. Samtidigt konstaterar vi att gemensamma rikt­linjer inte kan kompensera minskade resurser till kultur- och föreningsstödet.

Ett exempel på den moderatstyrda majoritetens svek mot de ideella organisationerna är att stödet har dragits in till handikapporganisationernas intressepolitiska arbete, som är mycket betydelsefullt i arbetet med att förverkliga stadens handikappolitiska mål.

§24 Svar på återremiss om inriktning avseende uppförande av ny service-, förråds- och garagebyggnad samt ny omklädningsbyggnad på Östermalms IP"

Dnr: 412 - 46 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. som svar på återremissen godkänna föreliggande tjänsteutlåtande,

 1. godkänna inriktningen för uppförande av service- och omklädningsbyggnader

 1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga projekteringsarbeten.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-27.

Östermalms IP består av en 11-mannakonstgräs­fotbollplan, två 7-manna konstgräsfotbollpla­ner, syntetbelagda friidrottsytor, en ishall, en full­stor skridskooval, huvudbyggnad med bl.a. omklädningsrum och personalutrymmen, frilig­gande förråd samt servicebyggnader. Sedan 1997 har en successiv upprustning och modernise­ring pågått på idrottsplatsen. Bland de större genomförda åtgärderna märks bl.a. en ny huvud­entré, omfattande markarbeten längs Fiskar­torpsvägen, modernisering och upprustning av samtliga verksamhetsytor. Det som nu står i tur är - Uppförande av en ny omklädningsbygg­nad, nytt serviceförråd, uppförande av garage för isskötselmaskiner och traktor, iordningstäl­lande av RWC samt översyn av befintlig kylkapaci­tet

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är en positiv målsättning att kylkapaciteten anpassas och utökas för att få konstfryst is på samtliga förberedda isytor. Men för att kompensera för den större energimängd detta in­nebär bör en radikal omprövning ske av issäsongens längd för elitlagen; inte endast här utan även vad beträffar övriga av Idrotts­förvaltningen administrerade isytor och även elupp­värmda konstgräsytor. Dessutom bör man ännu mer fokusera på att dessa drivs av förnyel­sebar energi

§25 Inriktningsbeslut avseende byggnation av en ny ridanläggning i Sätra

Dnr: 125 - 295 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. godkänna föreslagen inriktning av projektet.

 2. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av en ny ridanläggning i Sätra samt ombyggnad av tillfartsväg och anläggande av medieförsörjning till den nya ridanläggningen, utifrån de förutsättningar som redovisas i ärendet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-06

Idrottsförvaltningen inventerade under 1999 möjlig­heterna till en utveckling av ridsporten i Stockholms stad, på uppdrag av kommunfullmäktige. Inventeringen godkändes i kommunfull­mäktige i maj 2000. I det ärendet redovisades förslag till en lång rad olika investeringar i sta­dens ridanläggningar. Förvalt­ningen föreslog då att den nuvarande ridanläggningen i Sätra borde ersättas med en ny. Idrottsnämnden lät därefter idrottsförvaltningen initiera att planarbete påbörjades för att möjliggöra en sådan byggnation.

Stadsbyggnadsnämnden antog den 12 juni 2008 ett förslag till ny detaljplan för

Sätra ridhus mm, del av Sätra 2:1 i stadsdelen Sätra, vilken medger uppförande av en ny ända­målsenlig ridanläggning i Sätraskogen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I samband med planeringen av den nya ridanläggningen i Sätra, är det av synnerligen stor vikt att den nya anläggningen kan nås via allmänna kommunikationer och att därför kontakt redan på ett tidigt stadium tas med företrädare för den verksamheten.

§26 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en uppvärmd konstgräsplan på Grimsta idrottsplats.

Dnr: 412 - 164 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

godkänna föreliggande inriktningsbeslut avseende anläggande av en uppvärmd konstgräsfotbollsplan på Grimsta idrottsplats.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-17.

Under hösten 2008 fick Stockholms stad sitt tredje allsvenska fotbollslag när IF Brommapoj­karna åter gick upp i allsvenskan. Inför IF Brommapojkarnas första allsvenska säsong 2007 rustades Grimsta idrottsplats för att arenan skulle kunna godkännas av Svenska Fotbollförbun­det för allsvenskt spel. Svenska Fotbollförbundet har sedan dess ytterligare skärpt kraven på allsvenska fotbollsarenor, bland annat skall arenorna från och med 2008 vara försedda med plantäckning/planvärme. Grimsta idrottsplats saknar sådana faciliteter. Dispens från detta kan medges om större upprusningsåtgärder kommer att ske på arenan under den närmaste treårspe­rioden. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att befintlig naturgräsfotbollsplan ersätts med en uppvärmd konstgräsfotbollsplan. En uppvärmd konstgräsplan eliminerar kraven på plantäckning. Förslaget har tidigare redovisats och godkänts av idrottsnämnden. Arbetet be­döms vara färdigställt till fotbollspremiären i april 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§27 Genomförandebeslut angående tillgänglighetsanpassning mm av stenstallet på Enskede ridanläggning

Dnr: 125 - 250 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till tillgänglighetsanpassning och upprustning av stenstallet vid Enskede Ridanläggning till en kostnad om ca 8,0 mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-27.

Efter att kommunfullmäktige 1999 behandlat ett ärende om utveck­ling av förutsättningarna för ridsporten i Stockholm, har Enskede ridanläggning under de senaste åren rustats upp med bl.a. ett nytt stort ridhus och en ny uteridbana, ny stallbyggnad med omklädnad samt kontor och personalutrymmen. Nu föreslås en fortsatt ombyggnation i form av tillgänglighetsanspassning samt brandskyddsåtgärder i det gamla stenstallet på ridanläggningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§28 Genomförandebeslut avseende anläggande av 7 -manna konstgräsfotbollsplan mm på Långbro bollplan

Dnr: 412 - 776 - 07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av kontsgräs-fotbollsplan m.m. på Långbro bollplan till en kostnad om ca11,0mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenaden för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-26.

Idrottsnämnden fattade i december 2007 ett inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan m.m. på Långbro bollplan. Idrottsområdet innehåller för närva­rande en 11 – manna grusfotbollsplan, skolidrottsytor för löpning, längdhopp m.m. samt en BMX-bana. Delar av idrottsområdet skall exploateras med bostäder.

Den totala projektkostnaden är beräknad till ca 11,0 mnkr och inkluderar vad som hittills lags ner i utrednings- och projekteringskostnader. Finansiering sker inom ramen för idrottsnämn­dens investeringar 2009

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§29 Genomförandebeslut avseende upphandling av 4 st. traktorer

Dnr: 125 - 993 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling avseende fyra stycken traktorer.

 1. Idrottsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-04.

Nuvarande leasingavtal på fyra traktorer löpte ut vid årsskiftet 2008/2009. Det har därefter för­längts med tre månader. Stadens regler för leasing begränsar möjligheterna till nya avtal i syfte att öka den ekonomiska kontrollen och minska kostnaderna. Därför kommer idrottsförvalt­ningen i fortsättningen att upphandla leverantörer av maskinutrustning för köp.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I ärendet framhålls att huvudsakligt kriterium för att skilja anbuden kommer att vara lägst pris. Miljöpartiet anser att lika stor vikt bör fästas vid fordonens energiåtgång samt med vilket drivmedel som används för att på så sätt minska den miljömässiga belastningen.

§30 Idrottsförvaltningens sim- och idrottshallar - redovisning av kundundersökning.

Dnr: 036 - 251 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna förvaltningens redovisning av kundundersökningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-27.

Stockholms stad har beslutat att stadens förvaltningar ska göra uppföljningar av den service som erbjuds medborgarna för att förvaltningarna ska få en bild av behovet av en förbättrad ser­vicenivå. Detta finns också som en nämndindikator med ett årsmål för kundnöjdhet år 2008 om 3,9 på en femgradig skala. Årsmålet utgår från tidigare kundenkäter och målet var att öka kundnöjdheten något. Medelbetyg för stadens samtliga sim- och idrottshallar som har ingått i studien är 3,8. Åtta av stadens sim- och idrottshallar som ingår i studien har fått betyget 3,8 eller högre.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) med instämmande av Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande en­ligt följande:

Det är väldigt roligt att se att personalen i våra sim- och idrottshallar får så högt betyg i kundundersökningen. Det är en inspirerande feedback för våra anställda! Däremot får städ­ningen återigen dåligt betyg vilket inte är lika roligt. Det gäller framför allt simhallarnas to­aletter. Att städningen av toaletter och duschrum sköts på ett bra sätt är en förutsättning för att upprätthålla god hygien på våra simhallar. Vi ser dock positivt på att förvaltningen tagit fram ett antal åtgärder för att komma till rätta med städningen och vi hoppas att problemet inom kort kommer att vara åtgärdat.

Mehdi Oguzsoy (V) med instämmande av Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är mycket positivt att man genomför kundundersökningar på våra anläggningar samt kontinuerligt arbetar för att förbättra resultaten. Att människor inte känner sig helt trygga på våra anläggningar är självklart inte acceptabelt, men vi ser inte kameraövervakning som en lösning på detta. Istället behövs, som förvaltningen också konstaterar, mer synlig personal.

Personalen är en nyckelfaktor även när det gäller städning, skötsel och bemötande på an­läggningarna. Därför är det viktigt att vi som arbetsgivare ser till att tillräckliga resurser till­förs så att personalen kan göra ett bra jobb.

§31 Förslag rörande idrottsnämndens ungdomsledarstipendium.

Dnr: 406 - 135 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens förslag, om tretton stipendier om vardera 10000 kronor att fördelas utifrån de i tjänsteutlåtandet redovisade riktlinjerna, godkänns

 1. Två ledamöter som ska ingå i stipendiekommittén utses.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-03.

Staden har sedan början av 1970-talet delat ut ungdomsledarstipendier till väl för­tjänta ung­domsledare inom idrottsföreningar, idéburna och övriga föreningar med barn- och ungdoms­verksamhet.Ärendet bereds av en stipendiekommitté bestående av två ledamöter som utses av idrottsnämnden samt en tjänsteman från idrottsförvaltningen. Stipendierna uppgår till 10000 kronor vardera och beviljas 13 ungdomsledare. Tre av stipendierna är riktade speciellt till ung­domsledare i handi­kappföreningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§32 Månadsrapport februari 2009

Dnr: 101 - 1199 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-06.

Totalt, inklusive kapitalkostnader, beräknas ett nettounderskott om 1,9 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Jämfört med den ursprung­liga budgetfördelningen i verksamhetsplan 2009 har vissa omdisponeringar av budgeten gjorts. Nämndens investeringsbudget för 2009 uppgår till totalt 300,0 mnkr netto. Förvalt­ningen be­räknar i nuläget ingen nettoavvikelse totalt för investeringar. Utöver budgeterade utgifter och inkomster beräknas tillgänglighetsåtgärder om 10,0 mnkr genomföras, vilket finansieras genom ersättning från trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§33 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner gav följande information:

- Ingrid Gyllfors har anställts som ny avdelningschef på fastighetsavdelningen. Hon efterträde­r Lennart Andreasson som gått i pension den 16/3. Ingrid Gyllfors kom­mer från fastighetskontoret där hon varit avdelningschef.

- Stora scenen i Kungsträdgården har brunnit och branden var troligtvis anlagd. Kyl­kompressorerna till den konstfrysta isbanan är placerade under scenen och kan ha blivit vattenskadade i samband med släckningsarbetet.

- Nämnden tog beslut under 2006 att införa ett nytt kassa/entré system vid förvaltning­ens sim- och idrottshallar. Första delen av detta system är nu i produk­tion och förvaltningen har påbörjat arbetet med att fullfölja nästa steg i utveck­lingen. Det innebär bl.a. att införa internetbaserad simskole- och aktivitetsbokning. Förvaltningen kommer att söka pengar från kommunstyrelsens e-tjänstprogram.

b) Åsa Hagelstedt (V) frågade med anledning av tidningsartiklar där Hammarby Bandy kla­gat på att de inte fått träna tillräckligt på is. Anders Berlin svarade att Hammarby Bandy enligt överenskommelse fått tillgång till is sedan 1 november 2008. Klubben har dock vid vissa tillfällen inte fått spela mitt på dagen eftersom isen varit för mjuk på grund av värmen i luften men att de då fått tider senare under dagen.

­_ _ _