Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholms stad

Svar på remiss till kommunstyrelsen
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Svar på remiss till kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Program för utvecklingen i Söderort

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2009

Omedelbar justering.
(utsändes med bud den 11 september)

10 Detaljplan för kv. Mikrofilmen m.fl. Harpsundsvägen i stadsdelen Högdalen

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Detaljplan för del av kvarteret Arenan.

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Detaljplan för Stockholmsarenan m.m.

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Upprustning och modernisering av Farsta, Åkeshov, Västertorp och Vällingby sim- och idrottshallar, komplettering av inriktningsärende IdN 2009-04-14.

14 Anläggande av bollplan i Solberga.

15 Anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar

16 Aspuddsbadet, beslut om avveckling samt beslut om markanvisning för utbyggd förskola inom Kv Korpen 1 (gemensamt ärende i idrottsnämnden och exploateringsnämnden).

17 Kronobergsbadet, godkännande av förslag till nytt hyresavtal med Rikspolisstyrelsen.

18 2009 års ungdomsledarstipendium

19 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

20 Kv Digitalkameran 2 (f.d. Målkurvan, tilldelningsbeslut avseende nybyggnad av personal- och förrådslokaler

21 Tensta sim- och idrottshall, tilldelningsbeslut avseende tillbyggnad av friskvårdsyta.

22 Grimsta IP, tilldelningsbeslut avseende anläggande av en uppvärmd konstgräsfotbollsplan

23 Ombyggnad av allmän bilväg med mediaförsörjning till nya Sätra ridanläggning, tilldelningsbeslut

Sekretess
Omedelbar justering
(Utsänt)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§99 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§100 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 5/2009 från nämndens sammanträde 2009-06-09 som justerats 2009-06-15.

§101 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§102 Röstgranskning

Ledamöterna Anders Hellström (M), Carin Jahn (S), ersättarna Björn Begner (M), Jennie Hansson Åkerlind (S) och Malin Romlin (S) har förhinder att närvara. För Anders Hellström (M) tjänstgör Jakob Pawlak (M) och för Carin Jahn (S) tjänstgör Barry Andersson (S).

§103 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2009-04-28 - 2009-09-03.

b) Granskningsrapporter avseende föreningar där staden ingått borgensåtagande

- Enskede Rackethall

- Spånga hockey

- Spårvägens tennisklubb

c) Aspuddens badhusförening - ekonomisk plan m.m. från februari 2009

d) Idrottsnytt - information och nyheter från idrottsförvaltningen nr 3 2009.

§104 Projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholms stad

Svar på remiss till kommunstyrelsen

Dnr: 015-793-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen till kommunstyrelsen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-26.

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till förvaltningsgemensamma ruti­ner för projekt­styrning av stora investeringsprojekt över 300 mnkr. I de nya ruti­nerna föreslås bland annat att berörda förvaltningar skall använda samma projekt­styrningssystem och redovisning skall ske till berörda nämnder i olika faser utred­ning, inriktning och genomförande.

Förvaltningen ser positivt på stadsledningskontorets förslag och har inget att er­inra.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver besluta att komplettera förvaltningens synpunkter över kommunstyrelsens remiss med krav att vid genomförande av de enskilda projekten inte endast tidsaspekt, ekonomi och kvalitet beaktas utan även miljökonsekvensaspekten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


§105 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Remiss till kommunstyrelsen

Dnr: 015-756-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-04.

Idrottsnämnden har ombetts att svara på en remiss från kommunstyrelsen om för­slag till infö­rande av grön IT-strategi för Stockholms stad. Dokumentet beskri­ver stadsledningskontorets förslag om hur den gröna IT-strategin inrättas som ett styrdokument och samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Grön IT handlar dels om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan inom de områden som IT stöder eller kan stödja men även om att minska energiförbrukning och miljö­påverkan för IT-sektorn i sig. Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets uttalade syfte att lyfta Grön IT till en strategi- och ledningsfråga.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

§106 Program för utvecklingen i Söderort

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-547-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen åberopas förvaltningens tjänste­utlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-27.

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till program för utvecklingen i söder­ort. Pro­grammet ska ersätta den befintliga Söderortsvisionen. Förvaltningen ser positivt på stadsled­ningskontorets förslag och har inget att er­inra.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen till kommunstyrelsen åberopas utlåtande enligt nedan:

Stadsbyggnadskontoret tar upp viktiga synpunkter i ärendet, inte minst gäller det medbor­garinflytande och samspelet mellan Söderortsvisionen och medborgardeltagandet i proces­sen med ÖP 2010. Vi menar att stadsdelsnämnder och förvaltningar numera har väldigt knappa resurser att arbeta med medborgardialog. Vi anser att detta är viktigt och att staden måste avsätta pengar för att dialogen med medborgare, föreningsliv, barn och ungdomar skall kunna ske på ett bra sätt.

För att få ett brett deltagande bland medborgarna i staden anser vi att det är nödvändigt med någon form av ansvarig projektledare som tillsammans med medborgare och förtroende­valda finner en bra och konstruktiv dialog.

Att minska segregationen i söderort måste få en framträdande roll, som kontoret också på­pekar, vilket vi till fullo instämmer i. Det är viktigt att bevara de gröna stråken som är ka­raktäristiska för många av förorterna i området.

De södra delarna i söderort stärks genom bra kommunikationer, det bidrar till att såväl när­ingsliv, arbetstillfällen kultur och mötesplatser blir mera lättillgängliga. Därför måste de kollektiva kommunikationerna förbättras. En snabbspårväg/ tvärbana från Skarpnäck, via Farsta, Hagsätra, Älvsjö och Fruängen till Skärholmen är nödvändig och skulle på ett bättre sätt än i dag knyta ihop de södra delarna av söderort.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver anföra:

Miljöpartiet tycker att i utvecklandet och finansierandet av idrottsliv borde finnas ett större fokus på ett bredare urval av idrotter som attraherar såväl tjejer och killar som äldre kvinnor och män.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§107 Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2009

Dnr: 101-1199-08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden begär omslutningsökning med 1,3 mnkr avseende driftbudgeten.

3. Nämnden begär att 1,0 mnkr avseende investeringsstöd till skateanlägg-
ningen Street Plazan överförs från nämndens investeringsbudget till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

4. Nämnden begär att det beräknade överskottet inom investeringsbudgeten om 30,0 mnkr tillförs idrottsnämnden i budget 2010.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-11.

Idrottsförvaltningen bedömer att nämnden i allt väsentligt kommer att uppnå an­givna målvär­den och därmed bidra till att stadens mål uppnås. Vissa avvikelser kan förväntas, exempelvis vad gäller praktikplatser, energianvändning, antal av­knoppningar, genomförda anläggningsråd ochklottersanering. På miljöområdet räknar förvaltningen med att samtliga fordon, exklusive special­for­don, kommer att vara utbytta till miljöfordon.

För att kunna uppnå det övergripande målet att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva är det viktigt att kunna upprätthålla en god verksamhet i attraktiva miljöer. Som ett led i att öka at­traktiviteten står nämnden inför en omfattande satsning på att bygga om och renovera fyra sim- och idrottshallar, en satsning som kommer att pågå över flera år.

Totaltexklusive kapitalkostnader beräknas ett nettounderskott om 1,9 mnkr för driftbudgeten. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Intäktsprogno­sen präglas av osäkerhet främst kringsim- och idrotts­hal­larnas intäktsutveckling under septem­ber-december.För investeringsverksamheten beräknas ett överskott för utgifter om totalt 31,0 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 har relativt stora förändringar skett mellan projekten, men trots detta beräknas nettoöverskottet oförändrat till 30,0 mnkr.­

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I tertialrapport 2 för idrottsnämnden anges i den sammanfattande analysen att den mode­ratledda majoriteten arbetar aktivt för att erbjuda även andra intressenter möjlighet att vara med och driva och utveckla stadens idrottsliv. Trots förvaltningens insatser – man har tagit fram informationsmaterial och informerat i olika sammanhang – har inget intresse för att avknoppa kunnat förmärkas. Att låta privata aktörer upphandla idrottsanläggningar är med andra ord och på flera sätt dålig idrottspolitik. Det är naturligtvis viktigt att driften av an­läggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensutsätts. Den moderatledda majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns pri­vata intressenter. En majoritet av stadens personal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi.

Utvärderingar av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik visar att konkur­rensutsättning medför lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blir billigare. Mycket oroande belägg gavs för att brukarna upplevt kva­liteten som markant sämre i privat regi. Medarbetare som återgått i kommunal tjänst var i huvudsak mer nöjda med allt som de återvänt till, särskilt arbetsmiljön, anställningstrygg­heten och kompetensutvecklingen.

Idrottsförvaltningen bedriver idag ett mycket bra arbete för att uppnå målet att stockhol­marna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt idrottsliv. Vänsterpartiet välkomnar i synnerhet de aviserade satsningarna på flickors och kvinnors idrottande. Mot bakgrund av detta bör förvaltningens planering att det på sikt ska vara möjligt att få fram besöksstatistik ur det nya kassa- och entrésystemet ha hög prioritet. Som det är idag finns ingen könsupp­delad statistik att tillgå, vilket är olyckligt.

Nuvarande årsprognos för entréintäkter innevarande år innebär en volymökning på cirka 1 procent (i tertialrapport 1 gjordes bedömningen på en volymökning på 3 procent), vilket in­nebär att det kan bli svårt att uppnå årsmålet att antalet besök ska öka med 5 procent. Ett förslag som förvaltningen borde ta i övervägande är införande av personalneutrala kort i simhallarna så att fler föräldrar kan följa barnen och bada. På det sättet kan årsmålet nås och på sikt även entréintäkterna. Det senare är inte det viktigaste, en idrottspolitik värd namnet måste alltid ha till syfte att den personliga ekonomin inte ska vara ett hinder för att besöka idrottsplatser och utöva idrott.


§108 Detaljplan för kv. Mikrofilmen m.fl. Harpsundsvägen i stadsdelen Högdalen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr: 311-686-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret åbe­ropas förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-25.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innehåller ett kvar­ter med nya bostadshus i Högdalen samt ett nytt idrottsområde för en skateboardpark i anslutning till kv. Mikrofilmen

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att idrottsnämnden förordar att man skall arbeta vidare i enlighet med den förstudie/program för anläggande av en skatepark i Högdalen som nämnden godkände vid sitt möte 2008-05-13.
 2. att hemställa hos exploateringsnämnden att verkställa planerna på en skatepark vid Högdalstoppen i enlighet med ovan samt att därutöver anföra:

Skateboardåkningen är en relativt ny sport. Det stora genombrottet för skateboarden kom på sjuttiotalet, sedan dess har sporten utvecklats i flera olika riktningar.

Bland de största inriktningarna finns såväl Street, Ramp/Pool och Downhill. Sedan 90-talet har sporten växt och är idag mer etablerar både som tävlingsidrott, spontanidrott och som föreningsidrott. Enligt uppskattningar från Stockholm Suburban Surfers finns idag cirka 5000 organiserade skateåkare och totalt uppskattningsvis 13000 skateåkare i Stockholm.

Skaten är på inget vis övergående trend. Skateboard är en spontanidrott som har kommit för att stanna. Därmed blir det också naturligt för kommunen att ta sitt ansvar och skapa förut­sättningar för utövandet.


Det nu reviderade och kraftigt nedbantade förslaget är tveksamt om det kan kallas för ”Eu­ropas största skejtpark” och är inget annat en ett svek mot tidigare utfästelser. Vi kan heller inte se några formella hinder som gör att man nu föreslår en flytt av anläggningen från Högdalstopparna ner till centrum. Skillnaden i produktionskostnad förefaller marginell.

Vi noterar även att Stockholm Suburban Surfers är mycket skeptiska till det nya förslaget.

Den tidigare mer visionära inriktningen gav utrymme för att skapa internationella storeve­nemang med stor publik inom flera skatediscipliner vid Högdalstopparna.

Det hade stärkt Stockholms ställning som idrotts- och evenemangsstad med positiva effek­ter för besöksnäringen.

Det är tveksamt om den nya inriktningen förmår åstadkomma den effekten.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen till kommunstyrelsen åberopas utlåtande enligt nedan:

Vänsterpartiet godkänner den del av förslaget som rör bostäder. Däremot är vi starkt emot att förlägga en skateboardpark på den föreslagna platsen. En skateboardpark som förläggs så nära bostadshusen kan innebära konflikter med de boende. Höga ljud på kvällar och hel­ger, stort besökstryck vid tävlingar och arrangemang kan upplevas som mycket störande av de boende. En skateboardpark i världsklass bör heller inte läggas på oattraktiv plats med störande trafik.

Det finns dessutom redan ett förslag att anlägga en skateboardpark på Högdalstopparna. Ett förslag som utarbetats i samråd med engagerade skejtare som lagt ned kraft och energi på att få till en riktigt bra anläggning. Nu är de överkörda, liggande förslag presenteras helt utan dialog. Den angivna förklaringen - att en anläggning på Högdalstopparna kräver en ut­byggd infrastruktur och att det inte finns pengar till detta - kan varken vara en nyhet för planerarna eller ett godtagbart skäl.

Vi föreslår att skateboardparken placeras i anslutning till Högdalstopparna så som planerats. Där finns en spännande topografi som kan utnyttjas, exempelvis till gradäng för publik. Vi efterlyser ett samlat grepp över området kring Högdalstopparna och att planerna på ett re­kreations- och friluftsområde blir verklighet. I ett sådant område skulle skateboardparken bli en tillgång, i det föreslagna området i kvarteret Mikrofilmen riskerar skateboardparken att ses som ett negativt inslag. Förslaget att istället placera en idrottshall i anslutning till bo­stadshusen i kvarteter Mikrofilmen ser vi däremot som ett bra förslag som bör utredas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut


Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Just nu byggs och förtätas det mycket i Stockholm. Det ställer nya krav på idrottsmark och det är därför positivt att det planeras för detta. Att marken avsatts för idrottsändamål är inte bara bra enligt idrottsnämnden utan också enligt SL med flera.

§109 Detaljplan för del av kvarteret Arenan.

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr: 311-766-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner och överlämnar föreliggande tjänstutlåtande som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-25.

I Stockholms stads vision för Stockholms utveckling, ”Vision 2030”, finns ambitionen att Stockholm ska bli en evenemangsstad i världsklass. För att kunna nå det målet behövs bland annat nya arenalösningar. Idrottsförvaltningen ställer sig helt bakom förslaget att en multifunk­tionsarena byggs i Stockholm och har inget att erinra mot att de kommersiella utrymmena väs­ter om Globen utvecklas i enlighet med det här framlagda planförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver besluta att detaljplanen kompletteras med

- att planera in en bra tillgänglighet för cyklister till och från arenan samt att arenaområ­det erbjuder stora möjligheter till säker cykelparkering.

- Stockholms Stadshus AB och Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in Ham­marby IF och Djurgårdens IF att medverka i arbetet med att utforma den nya arenan. Stockholms Stad ska inte anvisa plats för eller ekonomiskt stödja tillkomsten av yt­terligare en storarena för fotboll i Stockholm.


Anläggningen i Globenområdet har alla förutsättningar att bli en förstklassig hemma­arena för storklubbarna i Stockholm. Utöver denna anläggning finns inte behov av ytter­ligare en storarena för fotboll i Stockholm. Miljö- och resursskäl talar dessutom mot en sådan. Det är utmärkt att den nya arenan kommer att ligga just i Globenområdet. En pu­blikkapacitet på 30000 åskådare innebär så stora transportmängder att det av miljöskäl är viktigt med en så bra knutpunkt för kollektivtrafik som Globenområdet är.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är ett mycket glädjande att besluten kring Stockholmsarenan nu effektueras.

Nu ska vi äntligen få till en ny arena. Besluten är också viktiga för den fortsatta satsningen på Stockholm som idrotts- och evenemangsstad.

Vi som gärna ville ha en ny arena var lite oroliga efter majoritetens inledande deklarationer att klubbarna själva skulle bygga och driva anläggningarna. Då fanns det en uppenbar risk att det inte skulle bli någon ny arena.

Ska man ro i land ett sådant här stort projekt som en ny arena måste det helt enkelt till ett betydande offentligt åtagande. Vi är glada att majoriteten har kommit till den insikten och att vi då också når målet.

§110 Detaljplan för Stockholmsarenan m.m.

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr: 311-765-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner och överlämnar föreliggande tjänstutlåtande som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-27.

I planförslaget föreslås Stockholmsarenan bli en modern multifunktionsarena för svenska och internationella evenemang inom musik, idrott och kultur. Arenan föreslås få drygt 30000 sittplat­ser och ska bland annat uppfylla UEFAs och FIFAs krav för internationella fotbollsmat­cher.


Idrottsförvaltningen ställer sig helt bakom förslaget att en multifunktionsarena byggs i Stock­holm. Lokaliseringen av en arena till Globenområdet är ur flera aspekter väl vald och ger sta­den ett sammanhängande evenemangsområde. En arena av det slag som nu föreslås är en viktig del i stadens ambition, att för internationella arrangörer visa att Stockholm är en arrangörsstad i världsklass.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är ett mycket glädjande att besluten kring Stockholmsarenan nu effektueras.

Nu ska vi äntligen få till en ny arena. Besluten är också viktiga för den fortsatta satsningen på Stockholm som idrotts- och evenemangsstad.

Vi som gärna ville ha en ny arena var lite oroliga efter majoritetens inledande deklarationer att klubbarna själva skulle bygga och driva anläggningarna. Då fanns det en uppenbar risk att det inte skulle bli någon ny arena.

Ska man ro i land ett sådant här stort projekt som en ny arena måste det helt enkelt till ett betydande offentligt åtagande. Vi är glada att majoriteten har kommit till den insikten och att vi då också når målet.

För staden är det fortsatt intressant att följa utvecklingen av arenabygget i Solna och vär­dera om det sker större förändringar av det projektet som kan få betydelse även för Stock­holmsarenan.

I övrigt delar vi de synpunkter som idrottsförvaltningen anför kring att logistiken för arenan byggs rätt från början.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är bra att arenan krympts i förhållande till de ursprungliga planerna. Samtidigt är den till sin utformning stor och svulstig vilket inte lämpar sig i en relativt tät stadsmiljö. Det fortsatta arbetet bör belysa projektet ur ett större perspektiv där bättre hänsyn tas till omgi­vande bostadsområden samt planerna på kommande stadsutveckling. Arkitekturen bör ef­tersträva mer luftighet. Vänsterpartiet vill även lyfta fram möjligheten att bättre utnyttja platsen genom att däcka över Nynäsvägen.

§111 Upprustning och modernisering av Farsta, Åkeshov, Västertorp och Vällingby sim- och idrottshallar, komplettering av inriktningsärende IdN 2009-04-14.

Dnr: 411-369-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner kompletterande nuvärdesberäkning för att genomföra upprust­ning och modernisering av rubricerade sim- och idrottshallar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-24.

Stadsledningskontoret har begärt en nuvärdesberäkning för var och en av de berörda sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Västertorp och Vällingby samt en uppgift om totalkostnads­ramen inför beredningen av inriktningsbeslutet för erforderlig upprustning och modernisering. Nuvärdesberäkningen ska komplettera det inriktningsärende som nämnden beslutade om den 14 april 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

§112 Anläggande av bollplan i Solberga.

Inriktningsbeslut

Dnr: 412-714-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Den redovisade inriktningen för att anlägga en 11–manna konstgräs­fotbollsplan och bygga en omklädningsbyggnad på nya Solberga bollplan godkänns.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga projekteringsar­beten.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-25.

Inom stadsdelen Solberga har under de senaste åren genomförts ett antal bostadsför­tätnings­projekt.


I enlighet med tidigare programremiss, beslut i idrotts­nämnden i februari 2005, föreslår explo­ateringskontoret att planeringen inför exploateringen av Sol­berga bollplan påbörjas. Som kom­pensation kommer idrottsnämnden att få en ny idrottstomt ca 200 meter öster om befintlig boll­plan. På den nya tomten före­slås bland annat att en 11–manna konstgräsfotbollsplan och en omklädningsbygg­nad iordningställs.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag under förutsättning att inte värdefull naturmark tas i anspråk
 2. att i möjligaste mån beakta miljöaspekter och använda sig av exempelvis solceller vid byg­gandet av planerad omklädningsbyggnad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§113 Anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar

Dnr: 412-727-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av principer i samband med anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar.

 1. Idrottsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-31.

Ett flertal anläggningar för spontan idrott har anlagts på mark som i detaljplan inte är idrotts­mark och där förvaltningen haft en konsultativ roll. Dock råder viss otydlighet om vem som ansvarar för drift och underhåll av dessa anläggningar. Östra Reals gymnasium har givit uttryck för detta efter det att en konstgräs-fotbollsplan tillkommit på del av skolgården.


Enligt stadsledningskontoret är det markägaren alternativt hyresgästen som är ansvarig, något som idrottsförvaltningen instämmer i. Förvaltningen avser att fortsätta, om behov finns, att ha en konsultativ roll när anläggningar för idrott anläggs på annan mark än idrottsmark

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I strävan efter att fler Stockholmare skall röra sig och motionera mer är det viktigt att det finns tillgängliga anläggningar för idrott i våra bostadsområden och vid våra skolor. Vi tror det är av stor strategisk betydelse för både folkhälsan och att Stockholm ska vara en le­dande idrottsstad.

Det vore förödande om tillkomsten av nya anläggningar hämmades av att stadens olika för­valtningar inte kan komma överens om principer för investeringar och skötseln av anlägg­ningarna.

Vi stödjer förvaltningens ambition om att de principiella frågorna måste klargöras.

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är trist när förvaltningens positiva konsultativa roll missuppfattas – och självklart till motpartens fördel. Miljöpartiet föreslår att ett standarddokument upprättas som vid de till­fällen då förvaltningen kompetens ianspråktages, alltid kommuniceras till motparten för att på så sätt undvika framtida missförstånd.

§114 Aspuddsbadet, beslut om avveckling samt beslut om markanvisning för utbyggd förskola inom Kv Korpen 1 (gemensamt ärende i idrotts­nämnden och exploateringsnämnden).

Dnr: 411-840-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att riva befintlig badhusbyggnad inom fastigheten Korpen 1, där nämnden tidigare beslutat att säga upp hyresavtalet och överlämna fastigheten till exploateringsnämnden, till en beräknad kostnad av ca 0,5 mnkr.

 1. Efter rivning av badhusbyggnaden överlämna fastigheten Korpen 1 till exploateringsnämnden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen och exploateringskontoret redovisar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat 2009-08-31. Idrottsnämnden har tidigare fattat beslut om en avveckling av Aspuddsbadet.

Avvecklingen och utflyttningen skulle ha skett till den 1 februari 2009 men så har ej skett. I ärendet har under våren 2009 tre olika remisser besvarats av idrottsnämnden och exploaterings­nämnden och redovisats i kommunstyrelsen som

besvarade remisserna vid sitt sammanträde den 17 juni 2009. I sitt svar beslutade kommunsty­relsen att uppdra åt exploaterings- och idrottsnämnderna att finna en gemensam lösning på hur fastigheten ska hanteras i framtiden. Efter samråd föreslår exploateringskontoret och idrottsför­valtningen att badet omgående avvecklas och att byggnaden på idrottsförvaltningens bekostnad rivs samt att fastigheten Korpen 1 därefter överförs till exploateringsnämnden som beslutar att anvisa denna för förskola till SISAB och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markan­visningsavtal.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag om bordläggning

Jari Visshed (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) föreslår bordläggning av ärendet.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) och Billy Östh (M) föreslår att ärendet skall be­handlas vid dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att nämnden beslutat att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet att inte bordlägga ärendet.

Framlagda förslag till beslut

Därefter framläggs följande förslag till beslut:

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut.
 2. att idrottsnämnden istället förordar en lösning där staden genomför en renovering av ba­det och att kostnaderna för detta läggs på den framtida hyreskostnaden.
 3. att därutöver anföra

Den senaste utredningen av Aspuddsbadet visade att kostnaden för att rusta upp badet upp­gick till 14 mnkr. Det var med viss förvåning vi tog del av den kostnadsberäkningen.

Så sent som två år tidigare tog idrottsnämnden ställning till ett förslag där kostnaderna be­dömdes till runt 8 mnkr. Det senaste förslaget skulle innebära en betydande ökad hyres­kostnad för Aspuddens badhusförening under lång tid.

När alla siffror är på bordet hoppas vi att alla inblandande får komma till tals och att staden tillsammans med föreningen kan hitta en ekonomisk lösning på frågan så fort som möjligt för att badet även i framtiden kan drivs i föreningens regi.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. inte godkänna föreliggande ärende
 2. inte säga upp gällande avtal med Aspuddens Badhusförening

samt därutöver anföra följande:

Aspuddsbadet är i stort behov av upprustning. Förvaltningen bör därför investera de pengar som behövs. Vad staden behöver är fler bad, inte färre. I rapporten "Hur många motionerar /idrottar för lite och vilka är dom?", utgiven av idrottsförvaltningen i Stockholms stad i feb­ruari 2007, konstateras att det ar stora klass- och könsskillnader i fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm. I rapporten konstateras bland annat att över 60 % av första ge­nerationens invandrarflickor i tonåren ar fysiskt inaktiva. Rapporten konstaterar vidare att de fysiskt inaktiva, framför allt flickorna, vill att kommunen ska satsa på bland annat bad­anläggningar.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att föreslå idrottsnämnden ompröva beslutet att säga upp hyresavtalet med Aspuddens bad­husförening och inleda diskussioner med föreningen om Apuddsbadets framtid.

Badet fyller en viktig funktion och ska bevaras som bad. Byggnaden är långsmal och plat­sen inte lämpad för bostadsbebyggelse. Stockholms stad behöver fler bad, inte färre. Badet används av grupper som med svårighet kan använda andra bad. ”Renlighetsbadet” är dess­utom en del av stadens kulturarv och ett av de få bevarade. Stamkunderna är många och ba­det fungerar som en mötesplats även för kulturevenemang. Det är i stort behov av upprust­ning och staden bör bekosta nödvändiga investeringar för att trygga fortsatt användning.

Miljöpartiet vill avsluta med att citera några rader ur mailet som nått många i nämnden:

”Aspuddsbadet är en del av Aspudden som alltid funnits där i hela min uppväxt. När jag föddes valde mamma att ta mig dit på babysim och sén när jag blev lite större och gick i förskolan på Pilgrimsskolan gick vi till badet en gång i veckan för att lära oss simma. I mellanstadiet hade jag och mina tjejkompisar en speciell baddag då vi alla samlades efter skolan på badet och fikade med muffins och bada bastubad! På min 10-årsdag hyrde vi hela badet för en dag och så hade jag ett så kallat ”pool-party”, och det var det bästa kalaset jag någonsin kan minnas.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§115 Kronobergsbadet, godkännande av förslag till nytt hyresavtal med Rikspolisstyrelsen.

Dnr: 322-856-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner upprättat förslag till nytt hyresavtal med Rikspolisstyrel­sen för Kronobergsbadet och uppdrar åt förvaltningschefen att underteckna avtalet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-31.

Kronobergsbadet som ägs av Rikspolisstyrelsen (RPS) har sedan många år ingått i stadens ut­bud och utgjort en del av simhallarna i Stockholm. Fram till för drygt ett år sedan drev RPS badet i egen regi med egen personal som en del av sin friskvårdsverksamhet.

Från hösten 2008 tog idrottsförvaltningen efter förhandlingar över verksamheten enligt ett upp­rättat korttidsavtal med RPS som då hade omorganiserat sin friskvårdsverksamhet och dragit ner på resurserna för detta ändamål. Genom det upprättade tillfälliga avtalet utökades öppet­hållandet för allmänheten från 34 till 72 timmar per vecka. Reaktionen från allmänheten har varit mycket positiv och det finns även framförda önskemål om att ytterligare utöka verksam­heten i badet. Det gäller t ex skolsim och allmän simskola. Enligt det nu föreliggande förslaget till nytt 5-årigt hyresavtal, ges dessa möjligheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver anföra:

Miljöpartiet tycker att det är bra att Kronobergsbadet kommer att vara mer tillgängligt för allmänheten framöver. Samtidigt är det tråkigt att samtidigt som man förbättrar möjlighe­terna för innerstadsboende att simma försämrar man möjligheterna för boende i söderförort genom nedläggningen av Aspuddsbadet

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§116 2009 års ungdomsledarstipendium

Dnr: 406-135-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna stipendiekommitténs förslag om föreslagna stipendiater.

Ärendet

Stipendiekommittén redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-18..

Idrottsnämnden beslöt vid mötet 2009-03-17 att godkänna förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10000 kronor. Tre av stipendierna ska riktas särskilt till ungdomsledare inom handikapprörelsen. Till Stipendiekommittén utsågs ordförande Madeleine Sjöstedt och ledamot Carin Jahn. Från idrottsförvaltningen deltar Kristina Köhler.

Kommittén föreslår följande stipendiater:

Marlene Karlström-Carlanius Spånga-Bromsten BK

Alexandra Ferraro Blå Bandets Simklubb Spånga

Kagan Gökturk ” (delat stipendium)

Camilla Reihs SMU Älvsjö

Ali Al Djaber Al-Rafden Kulturförening

Karin Hägglund Gojukan Seinan Karateklubb

Rahim Jamai Haitot Fejora Takwondoförening

Björn Wettermark Scoutkåren Mäster Olof-Råcksta

Ingvar Westerberg Karlbergs BK

Linn Kimreus SOL-flickorna

Halmta Amen Halmat Kung Fu Club

Handikappstipendiater

Ann Samuelsson IFAH, Idrottsföreningen för Alla Handikappade

Nicklas Holmström IK Södra Judo

Björn Nyberg ” (delat stipendium)

Kommittén förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till kommittén förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt kommittén förslag till be­slut.


Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet har med glädje deltagit då tidigare års ungdomsledarstipendier delats ut i Stadshuset. Ungdomarnas uppskattning av ceremonin men också intresse för utdelningen, inte bara av det egna stipendiets mottagande utan även nyfikenhet på övriga stipendiater. Stadshusets akustik är inte den bästa och miljöpartiet föreslår att stipendiaterna liksom id­rottsnämndens företrädare alla tillställs en förteckning över samtliga mottagare så att vi alla med ännu större uppmärksamhet kan följa ceremonin.

§117 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner informerade att sommarens verksamhet fungerat mycket bra. Det har varit många som besökt förvaltningens anläggningar och det har inte inträffat några allvarliga tillbud. Flera konserter har genomförts och de tre Bruce Springsteen- konserterna be­söktes tillsammans av över 100000 personer.

b) Inger Båvner informerade om att förvaltningen inför nya rutiner avseende de biljetter som reserveras för nämnden. Bl.a. måste biljetterna kvittera när de hämtas.

c) Axel Nekham (MP) frågade vad som kommer att hända med Hellas tennissektions tält. Inger Båvner svarade att förvaltningen kommer att träffa föreningen under hösten.

d) Axel Nekham (MP) undrade varför man inte kan köpa halvårskort via autogiro. Marina Högland svarade att förvaltningen är medveten om problemet och undersöker möjlig­heter att lösa frågan.

§ 118

Bättre hygien i simhallarna.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Alarmerande rapporter kommer kontinuerligt om vattenstandarden i svenska simhallar. I Stockholm har vi haft problem som lett till att vissa bad varit tvungna att stängas. Dessa akuta problem är nu åtgärdade. Problemen kvarstår dock kring hur hygienen i våra bad kan upprätthållas.

På många håll i Europa har man strikta restriktioner kring bassängbad; åtsittande badbyxor och badmössor är bara några av de krav man ställer på badaren.

Vi bör slippa sådana villkor i Stockholm och behöver därför vidta åtgärder som leder till en förbättring av nuvarande vattenstandard. Ett självklal1 krav är att badande badar i badklä­der.

Dessutom ska det alltid finnas tvål i alla duschar och toaletter. Att bada t ex i kalsonger bör leda till omedelbar avvisning från bassängen.

Idrottsförvaltningen bör få i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att för­bättra vattenkvaliteten, där kalsongförbud bör ingå.

§119 Mer entreprenärskap i våra anläggningar.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Idrottsnämnden har idag ett stort antal anläggningar över hela Stockholm och för många medborgare är besöken hos dessa en del av vardagen. Idrottsanläggningarna är viktiga för stockholmarna och är en plats där man spenderar mycket tid. Åtskilliga anläggningar ligger också centralt och nära stråk där folk rör sig. Våra anläggningar har därmed en stor roll att spela för ett friskare Stockholm. En bra kost är minst lika viktigt som träning och att öka tillgången till bra mat går väl ihop med idrottsnämndens ambition att bidra till ökad hälsa i Stockholm.

Likt många museer i staden, som ibland besöks lika mycket för deras lunchrestauranger som för deras utställningar, skulle idrottsanläggningar kunna locka till sig stora mängder mat- och cafegäster tack vare deras unika lägen, trevliga miljö och tydliga hälsoprofil.

Skrivelsen "Stärk föreningarnas ekonomi och engagemang" från 2007, och förvaltningens svar från 2008, tar upp de ekonomiska kringaktiviteter som idrottsanläggningar och före­ningar kan utveckla. Att stärka ekonomin kring och i våra anläggningar är även det en prio­riterad uppgift.

Problem

I dagsläget finns det en spricka mellan anläggningars hälsofrämjande syfte, och den mat som erbjuds där. Många matställen har låga ambitioner och tråkig mat. Därtill finns det många outnyttjade ytor som inte exploateras. Eriksdalsbadet ligger exempelvis vid ett av Sveriges populäraste promenadstråk Stadens ambition kring ett friskare, mer hälsomedvetet och driftigare Stockholm rimmar helt enkelt illa med fritöser och inplastade dammsugare.

Glest besökta eller obefintliga restauranger är även ett stort slöseri med utrymme och leder till låga intäkter i relation till de investeringar idrottsnämnden gjort. Det är oekonomiskt att inte ta till vara den fulla potentialen med nämndens investeringar.

Dåliga matställen minskar även anläggningarnas attraktionskraft. Detsamma gäller natur­ligtvis omvänt, en trevlig restaurang eller ett café ökar trivseln och ger stockholmarna yt­terligare en anledning att besöka anläggningen.

Den nuvarande situationen sänder vidare dubbla signaler till idrottsrörelsen om vår syn på entreprenörskap då vi inte uppmuntrar entreprenörskap där det är möjligt. Det bidrar också till lägre intäkter för föreningarna då de saknar möjligheter att driva kommersiell verksam­het.

Mål

Fler och mer unika ställen skulle inte bara öka trivseln i lokalerna, de skulle också tillföra välkomna ekonomiska resurser, antingen då en lokalhyra kan höjas eller en tidigare oan­vänd yta exploateras, inomhus som utomhus. Detta skulle naturligtvis både gynna förening­ars och idrottsnämndens ekonomi. Det skulle därmed innebära maximalt utnyttjade resur­ser. Det skulle också leda till att många anläggningars och föreningars ekonomi skulle stär­kas, samtidigt som det skulle sprida en känsla av självförtroende och självständighet. De besökare detta skulle generera skulle också betyda att vi bättre utnyttjade våra resurser till fullo. Helt säkert bidrar exempelvis Moderna museets restaurang till fler museibesökare och vice versa. Det blir således en dynamisk effekt att lyfta in fler entreprenörer.

Målen med detta initiativ är

- maten som serveras i våra anläggningar ska ha en tydlig hälsoinriktning.

- det ska finnas flera olika sorters matställen och dessa ska vara anpassade efter förut­sättningarna på plats.

- resurser i form av besökare och yta ska utnyttjas effektivare.

- intäkter från restauranger och cafeer ska öka och komma idrottsnämnden, före­ningar och entreprenörer till del.

- trivseln kring dessa kommersiella ytor ska öka och våra anläggningaIlla ska bli en na­turlig plats att äta på.

Åtgärder

För att nå dessa mål får idrottsförvaltningen i uppdrag att:

Anlita en affärsutvecklingskonsult

- En affärsutvecklingskonsult bör snarast anlitas för att inventera de möjligheter som finns för föreningar och entreprenörer att driva verksamhet på idrottsnämndens an­läggningar. På så vis får vi snabbt en översikt på hur situationen ser ut i våra anlägg­ningar.

Se över regelverket kring entreprenörer i anläggningarna samt kommunicera att vi söker duktiga entreprenörer.

- Tydlighet och iångsiktighet från kommunen är viktigt för att entreprenörer ska kunna driva restaurang- och cafeverksamhet. Något som efterfrågas av flera av de entreprenörer vi varit i kontakt med är ett tydligt regelverk för hur driften ska se ut. Därmed bör ett sådant tas fram och pubiiceras. Intresserade föreningar och andra bör också bjudas in och informeras om detta. Därtill bör denna satsning kommuniceras så alt det blir känt att vi är intresserade av alt väva in näringsliv och föreningar i våra anläggningar.


Ta särskild hänsyn till affärsutveckling vid nya investeringar och renoveringar.

- Slutligen bör planeringsarbetet för idrottsnämndens investeringar alltid inkludera af­färsutveckling i anläggningen. Kommersiella ytor bör alltid planeras in som en na­turlig del. Idrottsförvaltningen får därför återkomma med en plan för hur detta ska ske.

§120 Högtidlighållande till minne av att Lennart Nacka Skoglund skulle fyllt 80 år på julafton 2009.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Fotbollspelaren Lennart Nacka Skoglund var en stor idrottsman och en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Han växte upp på Katarina Bangata, gick i skola i Katarina Södra Folkskola och avled i sitt hem på Södermalm 1975.

Under 2009 firar idrottsnämnden 80 år, och kommer att ha flera aktiviteter för att uppmärk­samma idrottens stora betydelse för Stockholmarna. Utöver att Nacka också skulle fyllt 80 år i år är han en av de idrottsmän som haft störst inverkan på fotbollen i Stockholm.

För att uppmärksamma detta bör idrottsförvaltningen undersöka möjligheten att ge Nackas gamla skola, Katarina Södra Folkskola, en konstgräsplan till minne av honom. En konst­gräsplan vid skolan skulle komma många barn och unga till del i området samt tillföra en bra idrottsyta till skolan.

Idrottsförvaltningen ges därför i uppdrag att undersöka möjligheter för en konstgräsplan till minne av Lennart "Nacka "Skoglund på Katarina Södra Folkskolas skolgård.

§121 Kv Digitalkameran 2 (f.d. Målkurvan), tilldelningsbeslut avseende ny­byggnad av personal- och förrådslokaler

Dnr: 412-477-2009

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från Borgstaden AB på 4989 000 kronor exklusive moms för uppförande av nya personallokaler inom Kv Digitalkameran 2.

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från Borgstaden AB på 4315000 kronor för uppförande av nya förråds- och verkstadslokaler inom Kv Digitalkameran 2.

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från Birka Mark byggnad AB på 3678000 kronor för markarbeten inom Kv Digitalkameran 2.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009- 09-03.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 12 maj 2009 genomförandebeslut om nya personal- och förrådsbyggnader samt omfattande markarbeten med iordningställande av upp­lagsytor, uppsättning av stängsel och belysningsmaster, VA-ledningar, asfaltering m.m. An­budshandlingar begärdes in för tre separata entreprenader för detta arbete. 20 företag hade re­kvirerat förfrågningsunderlag. Som utvärderingsprincip har gällt lägsta pris.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§122 Tensta sim- och idrottshall, tilldelningsbeslut avseende tillbyggnad av friskvårdsyta.

Dnr: 125-784-2009

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom sitt tilldelningsbeslut anbudet från Totalentreprenören AB på 10860 000 kronor exklusive moms för en tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-02.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 9 juni 2009 ett beslut om genomförande av om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall. 21 företag rekvirerade örfrågningsunderlag, 2 av dessa har lämnat anbud. Samtliga 2 anbudsgivare har uppfyllt gällande skall-krav enligt förfrågningsunderlaget. Totalentreprenören AB har lämnat anbudet med lägst pris.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§123 Grimsta IP, tilldelningsbeslut avseende anläggande av en uppvärmd konstgräsfotbollsplan

Dnr: 412-164-2009

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från Infrastruktur Väg & Vatten AB (IVV AB) på 7971 000 kronor exklusive moms för att anlägga en 11- manna konstgräsfotbollsplan med markvärme på

Grimsta IP.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-03.

Idrottnämnden fattade vid sitt sammanträde den 9 juni 2009 beslut om att anlägga en 11-manna konstgräsfotbollsplan med markvärme vid Grimsta IP. Då anbudstiden gick ut den 17 augusti, hade tre anbud inkommit. Tjugo företag rekvirerade förfrågningsunderlaget. Efter utvärdering av anbuden har förvaltningen funnit att det fördelaktigaste anbudet lämnats av Infrastruktur Väg & Vatten AB (IVV AB).

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§124 Ombyggnad av allmän bilväg med mediaförsörjning till nya Sätra ridanläggning, tilldelningsbeslut

Dnr: 125-684-2009

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Nämnden antar genom sitt tilldelningsbeslut anbudet från IVV AB på 6529000:- kronor exklusive moms för ombyggnad av allmän bilväg med mediaförsörjning till nya Sätra ridanläggning.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-28.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 9 juni 2009 ett beslut om genomförande av ombyggnad av allmän bilväg med mediaförsörjning till nya Sätra ridanläggning. Projektet ingår i förvaltningens verksamhetsplan för år 2009 samt 2010. 16 företag rekvirerade förfrågnings­handlingar, fem av dessa lämnade anbud och en har avböjt. Efter avslutad utvärdering har för­valtningen funnit att det anbud som har lägst pris har lämnats av IVV AB.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

_ _ _