Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-06-18

Sammanträde 2013-06-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Övriga anmälningsärenden

6 Månadsrapport för maj 2013

9 Kundnöjdhetsundersökning vid Högdalens sim- och idrottshall

10 Konstgräs på Aspuddens IP

11 Konstgräs på Stureby skolas BP

15 Byggande av en konstgräsplan invid Norra Reals gymnasieskola i Vasastan

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Jan Valeskog (S)

16 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar

17 Ändring av gränsen för Hansta naturreservat

18 Satsningar på ungas fritid.

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Emilia Bjuggren (S)

19 Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - miljödiplomering av båtklubbar

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Malte Sigemalm (S)

20 Ett friskare Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S)

21 Damfotbollen måste ha arenor som uppfyller de nya kraven

22 Utökat uppdrag - anläggande av enklare och billigare konstgräsplaner för kombinerad skolidrott och spontanidrottsutövande

23 Uppsättande av hall/tält året runt på Grimsta IP

24 Konstgräs på Eriksdals grusfotbollsplan

Skrivelse från Hammarby IF och idrottslärarna vid Eriksdalsskolan

25 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (162 kb)

§79 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§80 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 4/2013 från nämndens sammanträde 2013-05-21 som justerats 2013-05-22.

§81 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att
ju­stera dagens proto­koll.

§82 Anmälan av delegationsbeslut

Idrottsnämnden beslutar

Anmälan läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

Förteckning över beslut fattade enligt delegation 2013-01-01 – 2013-05-31.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§83 Övriga anmälningsärenden

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2013-05-04 – 2013-05-31

b) Som ny företrädare för Kommunal anmäls Linda Runcrantz, som ersätter Bella Ipatti

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§84 Månadsrapport per maj 2013

Dnr: 101-859-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-07.

Förvaltningens månadsprognos för maj grundar sig på tertialrap­port 1 2013, kända förändringar samt utfall till och med maj. Vis­sa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med maj och andra nu kända ändrade förutsättningar. Totalt sett visar pro­gno­sen en budget i balans efter re­sultatdispositioner.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat den beräknade effekten av genomförd taxehöjning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna. Budgetmedel finns reserverade inom kostnads­prognosen för att täcka denna osäkerhet.

Sim- och idrottshallarnas försäljning av års- och halvårskort un­der maj, exklusive Farsta samt Högdalens sim- och idrottshall, minskade med 3 procent jämfört med motsvarande period 2012. Totalt har försäljningen för januari till och med maj minskat med 4 procent, vilket mot­svarar minskade intäkter med cirka 2,8 mnkr.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 15,0 mnkr under 2013. Ingen avvikelse be­räknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§85 Revisionens årsrapport 2012 för idrottsnämnden

Dnr: 124-332-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över revisionens årsrapport överlämnas idrottsförvaltningens tjänsteut­låtande till revisorerna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-27.

Idrottsnämnden ska lämna yttrande över revisionskontorets årsrapport för idrottsnämndens verksamhet under 2012. Revisionskontoret bedömer sammantaget att idrottsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till­fredsställande sätt. Dock bedöms att nämndens interna kontroll inte varit helt tillräcklig och brister finns främst vad gäller avtalshantering och kundfakturering. I yttrandet redovisas pla­nerade åtgärder inom dessa områden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

I revisionsrapporten för år 2012 påpekas att den interna kontrollen inte varit helt tillräcklig, främst vad gäller avtalshantering och kundfakturering. Även under föregående år påpekades vissa brister avseende faktureringsrutinen. Det är bra att förvaltningen planerar åtgärder inom dessa områden, då det är av yttersta vikt att säkerställa en god intern kontroll.

§86 Förslag till ändrade taxor 2014

Dnr: 413-575-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2014 enligt
bilaga 1, 2 och 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-04.

Förslaget avser fastställande av taxor för 2014. Endast ett fåtal marginella ändringar av sim­hallstaxorna och taxorna för plan­hyror föreslås 2014. Ändringarna som föreslås avser främst
ta­xor som är inkonsekventa. Vissa förändringar föreslås också avseende vilka som har rätt till reducerat pris. Därutöver har vissa kompletteringar och förtydliganden gjorts i bilaga 1 och 2.

Förändringarna som föreslås beräknas endast ha marginell ef­fekt på idrottsnämndens intäkter.

Idrottsnämnden gavs i budget 2013 i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2014 utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämn­den efter delegation från kommunfullmäktige samt utar­beta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut. Arbete med uppdraget pågår men är inte slutfört ännu och inkluderas därför inte i detta ärende. Resultatet av uppdraget kommer att redovisas i ett senare ärende.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi tycker det är en bra service till kommuninvånarna att idrottsnämnden ser över taxorna och reviderar de som är inkonsekventa. Vi anser dock att det idrottspolitiska programmets mål och höga ambitioner ska vara i fokus och att taxorna självklart måste ändras så att dessa kan uppnås. Det är den sittande majoritetens ansvar att se till att de eventuella ekonomiska effekter som kan uppstå regleras med realistiska budgetramar, det gäller såväl drift, under­håll som nödvändiga investeringar.

§87 Kundnöjdhetsundersökning i Högdalens sim- och idrottshall

Dnr: 416-591-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-24.

Förvaltningen genomför kundnöjdhetsundersökningar som ett led i arbetet att förbättra verk­samheten i stadens idrottsanläggningar. Inför övertagandet av driften av Högdalens sim- och idrottshall av en extern entreprenör genomfördes under våren 2012 en kundnöjdhets­under­sökning som nu i april 2013 har följts upp.

En viss förbättring har kunnat ses vid en jämförelse av besökarnas betyg av verksamhet och service före och efter övertagandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§88 Anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Aspuddens IP

Förslag till inriktningsbeslut

Dnr: 412-614-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för anläggande av en 11-manna konst­gräsplan med tillhörande ytor för fotboll på Aspuddens IP, med en beräk­nad sam­manlagd investe­ringsutgift om 12,0 mnkr och ger förvaltningen inför kommande ge­nom­fö­randebe­slut rätt att, av fastighetskontoret, beställa fram­tagning av erforder­liga handlingar för genomförande av projektet.

2. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsens ekonomiutskott, förvalt­ningen rätt att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskon­toret.

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande av hy­reshöj­ningen om cirka 1,2 mnkr år 1 till följd av investeringen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-28.

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit fram underlag för ett inriktnin­gsbeslut i syfte att rusta upp Aspuddens IP. I projektet ingår att bygga om en befintlig 11-man­na naturgräsfotbolls­plan till en motsvarande stor konst­gräs­fotbollsplan, samt sätt­a upp planbe­lysning och nytt stäng­sel samt an­lägga nya friidrottsytor för skolidrott, uppföra ett förråd för id­rottsdriften samt hårdgöring av kommunika­tions­ytor. Efter avslutad projektering och fattat ge­nom­förandebe­slut sker upp­handling under vintern 2013/2014. Själva anlägg­ningsar­betet sker huvud­sakligen under 2014. För finansiering av projektet finns 1,0 mnkr avsatt för pro­jektering i fastighets­nämndens investe­rin­gs­budget 2013 och resterande medel för byg­gande i in­veste­rings­planen för 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§89 Anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Sturebyskolans BP

Förslag till inriktningsbeslut

Dnr: 412-615-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för anläggande av en 11-manna konstgräs­plan med tillhörande ytor för fotboll på Stureby skolas BP, med en be­räknad samman­lagd investerings­utgift om 10,0 mnkr och ger förvaltningen inför kommande ge­nomfö­randebeslut rätt att, av fastighetskontoret, beställa fram­tag­ning av erforderliga handlin­gar för genomförande av projek­tet.

2. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsens ekonomiutskott, förvaltningen rätt att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret.

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande av hyreshöjningen om cirka 1,0 mnkr år 1 till följd av investeringen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-28.

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit fram underlag för ett inriktnin­gsbeslut i syfte att rusta upp Stu­reby skolas BP. I projektet ingår att bygga om en befintlig 11-manna grusfotbolls­plan till en motsvarande stor konst­gräsfot­bollsplan samt att sätt­a upp ny be­lysning och nytt stängsel. Ef­ter avslutad projekteringen och fattat genom­för­andebeslut, sker upp­handling under vintern 2013/2014. Själva anlägg­nin­gsarbetet sker främst under våren 2014. Projektet finns med i fastighetsnämndens investeringsprogram för kom­mande 3-års­period. För finansiering finns 1,0 mnkr budgeterad för pro­jek­tering 2013 medan kostnaden för själva an­läggnings­arbetet finns med i förslag till budget 2014. Ett motiv till projektet är också att kom­pensera för en kom­mande exploa­tering av Band­hagens skolas bollplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§90 Ny specialhall för gymnastik i Stockholm

Utredningsbeslut

Dnr: 411-286-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program för verksamhets­behov.

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fas­tig­hetskontoret beställa framtag­ning av handlingar som underlag för ett kommande inriktningsbeslut, se­nast till års­skiftet 2013/2014 samt, om så erfordras, initiera en detaljplaneändring av stadsbygg­nadskonto­ret till en sammanlagd beräknad kostnad om 1,0 mnkr.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-04.

I program­met för idrottsinvesterin­gar 2013 med inriktning 2014–2017 anges att förvaltningen ska utreda lämplig pla­cering av en ny gymnastikhall och redo­visa detta till idrotts­nämnden. I

2013 års investeringsbudget finns 1,0 mnkr avsatta för att ta fram hand­lingar. Förvalt­ningen fö­reslår att en anlägg­ning uppförs på Mälarhöjdens idrottsplats i söderort, bland annat beroende på bra allmänna kommunika­tioner. Gällande detaljplan för idrottsplatsen med­ger en bygg­nads­höjd om 7,5 meter till takfot. Om en ny de­taljplan erford­ras för att takfo­ten behöver över­stiga 7,5 meter på grund av verksam­hetsmässiga eller byggnadstekniska skäl inne­bär det dels öka­de programkostnader för att ta fram en ny de­talj­plan, dels att en produktionsstart bedöms be­höva flytta fram minst ett år. För­valtningen förordar därför att takfoten blir maximalt 7,5 meter. Vi­dare bedöms, efter samtal med Stockholm Vatten AB, att det blir nödvändigt att flytta en be­fintlig vattenledning på id­rottsplatsen.

Förvaltningen har fört diskussioner med Gymnastikförbundet Öst och föreningen Solflickorna om att det samtidigt i anlägg­ningen ska kunna bedrivas truppgymnastik, artistisk gymnas­tik och rytmisk gymnastik. Förvaltningen förordar en enklare anläggning som ytmässigt motsvarar storleken av en dubbelid­rottshall. Vidare att servi­ceutrymmen som omklädnad ska ha en hög stan­dard vad gäller ytskiktet. Förvaltningen föreslår att en upphandling genom­förs som en tra­ditionell byg­g­ent­re­pren­ad inom ordinarie gränssnitt i samarbete mellan id­rottsnämn­den och fas­tig­hets­­nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är mycket glädjande att staden äntligen tar ett utredningsbeslut om en ändamålsenlig hall för gymnastik, ett efterlängtat och mycket viktigt steg i stadens strategi för en friskare befolkning år 2030. Men eftersom den sittande majoriteten inte har prioriterat att satsa för att komma tillrätta med den enorma anläggningsbristen i staden är detta dessvärre inte tillräck­ligt för att tillgodose de enorma behoven i form av efterfrågade halltider och intagningsköer utan investeringstakten måste öka kraftigt om vi ska nå målen i stadens idrottspolitiska pro­gram.

När staden nu fattar beslut är det viktigt att vi tar höjd för en hall som svarar upp mot både dagens och framtida behov från de gymnastikdisciplinerna som finns idag men också kom­mande, hallkrav och regelverk från förbund m fl och en växande befolkning. Dessutom har idrottsnämnden tagit fram ett koncept för enklare hallar där en modell som kostar
36-38 mnkr rekommenderas. Redan här kan vi konstatera att den avsatta budgetramen om 30 mnkr för en gymnastikhall inte kommer räcka. Det är snarare enklare konstruktion som efterfrågas inte minskade ytor.

Det är oerhört viktigt att idrottsnämnden gör adekvata överväganden senare när inriktnin­gs­beslutet ska fattas, så att vi inte hamnar i ett läge där en färdigbyggd hall inte håller måttet för framtidens gymnastik- och idrottsutövande i Stockholm.

§91 Ny förråds- och garagebyggnad samt höjd kylkapacitet för isytorna på Östermalms IP

Utredningsbeslut

Dnr: 412-381-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program för verksamhets­behov.

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fas­tighetskontoret beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande nytt inriktningsbeslut till en sammanlagd beräknad kostnad 2014 om 2,0 mnkr.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-04.

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram hand­lingar för en ny förråds- och garage­byggnad på Östermalms IP. Den befintliga byggnaden är uttjänt och är för liten för att klara dagens omfattande omställningar vid evenemang och den re­guljära vardagliga idrottsverksam­heten. Ett lokalpro­gram och bygglovshand­lingar för en ny större byggnad finns nu framtagna och föreslås överlämnas som en upp­dragsbe­ställning till fastighetskontoret. Kungliga Djurgår­dens För­valtning har in­formerats om planerna på en ny byggnad. En detaljprojektering föreslås genom­föras med start vid årsskiftet 2013/2014 och pågå under större delen av 2014. En bygg­start kan ske tidigast under senhösten 2014 med huvudsaklig pro­duktion under 2015. I uppdra­get till fastighetskontoret ingår även att planera och genomföra åtgärder för att höja kylkapa­ci­teten avseende isytorna på idrottsplatsen. En utredning med förslag på åtgär­der är framtagen av kylkonsult. I utredningen framgår bland annat att befintliga kylaggregat har för liten kapacitet och kan inte leverera erforderlig kyla till alla isytor samtidigt vid en utomhustemperatur på fle­ra plus­grader. Arbetena med att höja kylkapaciteten för isytorna på Östermalms IP föreslås ske under 2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Arbetet med att höja kylkapaciteten för isytorna på Östermalms IP tidigareläggs.

Nämnden anför därutöver följande:

Isen på Östermalms IP har varit undermålig de senaste åren. Detta drabbar både spontan­motionärer och skridskosportare i Stockholm. Dels har rundbanan inte kunnat öppnas i tid vilket har förkortat säsongen och dels har det varit stora sprickor i isen på rundbanan. Pro­blemet verkar ha varit att kylanläggningen inte klarar av att frysa isen tillräckligt. I för­valt­ningens förslag till beslut föreslås arbetet med att höja kylkapaciteten för isytorna ske under 2016, det innebär att vi riskerar att få ytterligare tre vintrar med undermålig is på rundbanan. Istället borde detta arbete utföras så snart det är möjligt. Om det finns samordningsvinster med övriga arbeten på Östermalms IP borde arbetet med höjd kylkapacitet utföras samtidigt som dessa, i annat fall ska arbetet utföras under 2014.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§92 Ansökan om föreningsbidrag

Dnr: 404-592-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar Stock­holm Dance Space idrottsbonus enligt förvaltningens ut­låtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-27.

Idrottsnämnden beviljar idrottsbonus till föreningar för att de ska nå inaktiva barn och ungdo­mar. Dessa finns främst i den äldre tonårsgrup­pen, bland flickor och personer med funk­tions­nedsättning. Stockholm Dance Space ansöker om idrotts­bonus för att nå främst äldre tonårin­gar, både flickor och poj­kar med fysiska funktionsnedsättningar, som inte sökt sig till handi­kappidrotten. Verksamheten ska bestå av träning i de olika dansstilarna inom streetdance, styrketräning i ett handi­kappanpassat gym samt övningar från pilates, yoga och andra tekniker.

Förvaltningen anser att ansökan är väl genomarbetad och att föreningen har goda förutsättnin­gar att genomföra projektet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§93 Byggande av en konstgräsplan invid Norra Reals gymnasieskola i Vasastan

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:28) av Jan Valeskog (S)

Dnr: 015-319-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlå­tande som svar remissen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-23.

I en motion från Jan Valeskog (S) anförs att Norrmalm är det stads­delsnämndsområde som har minst antal anläggningar för idrott i staden i förhållande till befolkningsmängden. I motio­nen föreslås att staden beslutar att bygga en konstgräs­plan på grusplanen invid Norra Reals gym­nasieskola.

Markytan ägs av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Det är markägaren som svarar för eventuella inve­steringar på den aktuella ytan. En kartläggning pågår om det finns skolgår­dar som kan vara möjliga att utveckla för bland annat motion och idrott samt om gymnastiksalars nyttjande och en redovis­ning kommer att ges nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen

Nämnden anför därutöver följande:

Vi har ett enormt behov av fler idrottsytor i hela Stockholm och detta är tydligast i inner­sta­den. En konstgräsplan vid Norra Real vore ett välkommet tillskott och vi rekommenderar kommunfullmäktige att besluta att ge berörda nämnder eller bolag i uppgift att anlägga konstgräset i enlighet med motionen.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

Nämnden anför därutöver följande:

Satsningar på idrottsytor i och kring skolor gör att anläggningarna kan nyttjas både under och utanför skoltid. Det är en smart satsning i en stad där bra idrottsytor är en bristvara. Bättre utomhusytor för idrott i anslutning till skolor ökar också kvaliteten i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa.

Vi ser positivt på att, i enlighet med motionens intentioner och den kartläggning som pågår, öka möjligheten till idrottsaktiviteter på skolgårdar under de tider då skolverksamhet inte pågår. Då ansvaret för investeringar och drift på skolmark återfinns hos SISAB och utbild­ningsförvaltningen bör samarbetet mellan idrottsförvaltningen, SISAB och utbildningsför­valtningen utvecklas i syfte att öka och förbättra idrottsmöjligheterna på stadens skolgårdar.

Inom ramen för utvecklingsarbetet bör parterna diskutera vilka idrottsaktiviteter som attra­herar såväl killar som tjejer, i syfte att säkerställa jämställda satsningar. Det är viktigt att en utveckling av idrottsytor på skolgårdar inte resulterar i verksamhet som primärt nyttjas av enbart ett kön.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§94 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-551-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommun­styrelsens remiss om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphand­lingar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-27.

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda regelverket om innovationsupphandlingar och inarbeta detta i stadens konkurrenspolicy samt att utreda möjligheten att införa krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar.

Stadsledningskontoret föreslår nu en revidering av stadens upphandlingspolicy med komp­letteringar avseende innovationsupphandling och krav på samhällsansvar.

Idrottsförvaltningen instämmer i stadsledningskontorets förslag vad gäller revidering av upp­handlingspolicyn. Idrottsförvaltningen vill dock betona vikten av att det är behoven i den en­skilda upphandlingen som ska vara avgörande.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Genom offentliga upphandlingar har staden, som beställare av tjänster och varor, inte bara möjligheter att ställa kvalitetskrav utan även möjligheten att påverka samhällsutvecklingen. En upphandlingspolicy med tydliga krav på kvaliteten, som även väger in miljö och social rättvisa, måste tas fram.

Enligt rapporten Upphandling och arbete i EU (Sieps 2010:3), är Sverige ett av de länder som är sämst på att hävda löntagares villkor. Detta trots LOU. En stad i världsklass förut­sätter att rätt kvalitetskrav ställs vid offentlig upphandling. Därför ska krav om kollektivav­tal, även för underleverantörer, alltid vara ett grundkrav i stadens upphandlingar. Krav om kollektivavtal skulle sätta stopp för förekomsten av svartarbete och social dumpning. För att undvika att arbetstagare som vågar avslöja missförhållanden blir avskedade eller uppsagda bör personal vilken arbetar i den upphandlade verksamheten tillförsäkras meddelarfrihet och meddelarskydd motsvarande den meddelarfrihet och meddelarskydd som råder för offentligt anställd personal.

Offentlighetsprincipen ska gälla för upphandlad verksamhet på samma sätt som för kommu­nens egna verksamheter. Utöver detta bör upphandlingar användas för att främja jämställda löner och likaberättigande på arbetsmarknaden.

Vår stad är en aktör i en global värld. En del val vi som politiker gör i Stockholm påverkar arbetsmiljön även för många människor som bor långt härifrån. Vi har som politiker ett an­svar att i vår verksamhet främja en utveckling mot hållbarhet, såväl social som miljömässig även i andra delar av världen. Därför ska staden upphandla rättvisemärkta varor när så är möjligt.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen anför nämnden följande.

Vi anser att det är hög tid att ta till vara den offentliga upphandlingens fulla potential som beställare av en hållbar framtid. Det är viktigt att stadens behov av varor och tjänster inte tillgodoses på ett sätt som är oförenligt med en god samhällsutveckling.

I den föreslagna reviderade upphandlingspolicyn har möjligheterna att ställa sociala krav och att främja innovationer genom upphandling arbetats in. Det tycker vi är bra. För att upp­

muntra till nytänkande bland mindre företag liksom ta till vara ideella organisationers och sociala företags särart kan det vara värdefullt att använda sig av så kallade innovationsfräm­jande upphandlingar, i vilka en funktion efterfrågas utan förutfattad mening om tillvägagån­gssätt. Den offentliga sektorn är många gånger kund till företag som säljer miljöanpassade varor och tjänster. Genom innovationsupphandling kan det offentliga stödja små och medel­stora företag som säljer miljöanpassade varor och tjänster och samtidigt ge dessa företag möjligheten att få en första referenskund. Detta gynnar både det enskilda företaget som till­växten i stort.

Vi hade dock velat se att skrivningarna om miljökrav och sociala krav varit mer långtgående och bindande för att säkerställa att staden tillvaratar upphandlingsinstrumentets potential som verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle. Normaltillståndet ska vara att staden vid upphandlingar använder sig av miljökrav och sociala krav och, i de fall då det är rele­vant, etiska krav. En dokumenterad analys ska alltid göras och om det i något fall inte ställs miljökrav eller sociala krav ska en skriftlig motivering ges.

Enligt Miljöstyrningsrådet kan varje skattekrona som används i den offentliga upphandlin­gen med relevant ställda miljökrav och sociala krav bidra till en väl förräntad samhällsnytta. Staden bör ta chansen att revidera skrivningarna som rör kraven på miljöhänsyn. I den nu reviderade upphandlingspolicyn står det att ”krav på miljöhänsyn får ställas vid stadens upp­handlingar inom olika områden”. Vi menar att staden inte bara får ställa krav på miljöhänsyn utan som normaltillstånd också ska ställa sådana krav. I de fall miljökrav inte ställs ska en skriftlig motivering ges.

De sociala kraven kan exempelvis innebära att staden ska använda sig av upphandling för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad, fri från alla typer av diskriminering. Sociala krav kan tillsammans med till exempel kontraktspaketering också bidra till att öka möjligheten för mindre aktörer och utförare inom den idéburna sektorn att vinna kontrakt. Vi menar att omfattningen av krav på samhällsansvar även ska innehålla krav på rätt för ar­betstagaren att arbeta under kollektivavtalsliknade villkor, krav på att inte diskriminera vid anställning och krav på föreningsfrihet, båda i enlighet med exempelvis Global Compact, samt att leverantören ska iaktta respekt för barns rättigheter i enlighet med barnkonventio­nen. Meddelandefrihet ska gälla för personalen i upphandlad verksamhet precis som för per­sonalen som är offentliganställd. Undantag är uppgifter som avser affärsförhållanden.

Annat sätt att hantera krav på samhällsansvar är att använda sig av konventioner för att ställa krav på hur leverantörerna ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Exempel är ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 samt FN:s barnkonvention artikel 32. Arbetsmiljölagstiftning, arbetarskydd, socialförsäkrings­skydd och arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, som gäller i tillverkningslandet är också viktigt att beakta.

Generellt finns ett stort behov inom offentlig sektor av uppföljning av uppställda krav, så även inom Stockholms stad. Egenkontroll ställer höga krav på förfrågningsunderlaget för att staden ska kunna försäkra sig om att underlaget är tillförlitligt. Det behövs även fortlöpande kontroll från stadens sida, egenkontrollen måste kontrolleras. Det måste finnas nog med re­surser för att den upphandlande verksamheten ska kunna kontrollera och genomföra revision av egenkontrollen.

För att säkra allmänhetens rätt till insyn ska förvaltningen ha rätt att begära ut material från leverantören som medborgarna kan ha intresse av (i enlighet med vad som stadgas i 3 kap. 19§ kommunallagen).

Den antidiskrimineringsklausul som staden använder sig av behöver skärpas. Idag gäller an­tidiskrimineringsklausulen i huvudsak inte för underleverantörer och anger inte vite som sanktionsmöjlighet. Avtal kan inte heller hävas med leverantören förrän efter lagakraftvun­nen dom. Det är otillräckligt. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till verksamheter som dis­kriminerar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§95 Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-580-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Remissen besvaras med vad som anförs i idrottsförvalt­ningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-05.

Kommunstyrelsen har berett idrottsnämnden tillfälle att yttra sig över ett förslag från stads­byggnadsnämnden om att ändra gränsen för Hansta naturreservat. Detta beror på att Trafikver­ket vill använda en del av naturreservatets mark till Förbifart Stockholm. Stadsbyggnads­kon­toret föreslår att naturreservatet då skulle kompenseras med annan mark.

På den mark man önskar tillföra naturreservatet som kompen­sation ligger idag Barkarby motor­stadion, en motorcrossbana med regional användning. Idrottsförvaltningen ser därför ett behov av att inom projektet inrymma kompensationsmark för motorcrossen, samt kostnader förknip­pade med flytt av verk­samheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden i samråd med stadsbyggnadsnämnden verkar för att möjliggöra fortsatt verksamhet på motocrossbanan i Hansta genom att föreskrifterna eller gränsen för Hansta naturreservat ändras.

2. Idrottsnämnden i samråd med stadsbyggnadsnämnden får i augusti återkomma med en redogörelse för förutsättningarna för att ändra gränserna eller föreskrifterna för Hansta naturreservat i syfte att möjliggöra fortsatt motorcrossverksamhet.

Nämnden anför därutöver följande:

Motorsporten har haft en plats i området sedan början av 2000-talet. Platsen är väl lämpad för motorsport, inte minst med sin närhet till det område där motorvägen Förbifart Stock­holm snart kommer att vara belägen. Precis som idrottsförvaltingen anför i sitt tjänsteutlå­tande ser vi också ett problem i att man inom projektet ännu inte har anvisat annan mark för motorcrossens verksamhet. Vi har svårt att se att någon annan plats skulle vara mer lämplig och finner att antingen gränserna eller föreskrifterna för naturreservatet måste ändras i syfte att möjliggöra för motorcrossverksamhet.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen anför nämnden följande.

Förbifart Stockholm är inte ett projekt som ligger i linje med modern stadsplanering och miljöhänsyn. Förbifarten kommer inte att bli en lösning på trafikproblemen, istället beräknas trängseln i Stockholmstrafiken att bli fem gånger så stor som idag med Förbifarten utbyggd. Vägtrafiken kommer att öka och bilköerna bli fler. Hela projektet bör därför avslutas och det belopp i mångmiljardklassen som projektet beräknas kosta bör användas till nödvändiga kol­lektivtrafikinvesteringar och utbyggt trängselavgiftsystem.

Förbifart Stockholm orsakar både lokala och globala miljöproblem. Vägprojektet kommer att leda till en utglesad stadsstruktur i Stockholmsregionen som ger ökad exploatering av värdefull naturmark, ökad biltrafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken. Stockholms­överenskommelsen som Förbifart Stockholm är en del av beräknas sammantaget öka utsläp­pen av koldioxid från vägtrafiken med mellan 30 och 80 procent.

Lokalt tas värdefulla grönområden i anspråk och Stockholms grönkilar skärs av. Projektet gör intrång i flera naturreservat, varav Hansta naturreservat är ett av de berörda och där elva hektar nu planeras tas i anspråk av motorvägen. Hansta naturreservat är ett unikt och upp­skattat friluftsmål för en mängd stockholmare. Miljöförvaltningen gör bedömningen att mo­torvägsintrånget ger en förlust av de värden som reservatet skulle bevara, dvs. natur-, kultur- och rekreationsvärden. Vi anser att större frilufts- och rekreationsområden är viktiga för den växande staden och att de pengar som satsas på motorvägen i stället bör satsas på andra in-frastrukturprojekt som bättre gynnar Stockholms utveckling.

I det fall det ändå beslutas att intrång ska göras för en motorväg genom Hansta naturreservat föreslår Miljöförvaltningen en rad kompensationsåtgärder som måste uppfyllas. Vi anser att krav ska ställas på att dessa kompensationsåtgärder genomförs vid ett beslut om intrång i re­servatet. Om motorcrossporten som idag bedrivs på Barkarby motorstadion tvingas flytta finns även ett behov av kompensationsmark för motorcrossen inklusive de kostnader som är förknippade med en flytt av verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§96 Satsningar på ungas fritid

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S)

Dnr: 015-324-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-04.

En motion om satsningar på ungas fritid har sänts till bland annat idrottsnämnden för yttrande senast den 24 maj. Emilia Bjuggren (S) yrkar i motionen att:

· Staden ger stadsdelsnämnderna i uppdrag att uppföra en träffpunkt för ungdomar mellan 15 och 18 år, samt ges till­räckligt med ekonomiska resurser för detta.

· Staden väljer ut en stadsdelnämnd som genomför ett pilot­projekt med mobila fritidsledare och sedan utvärderar detta.

· Idrottsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med folkhälso­uppdraget utarbeta former för att,
i samarbete med stads­delsnämnderna, skapa fritidsaktiviteter på stadens idrotts­anläggningar under eftermiddagar innan idrottsföreningar­nas bokningstider börjar.

Idrottsnämnden har en viktig uppgift i att möta de ungdomar som idag är fysiskt inaktiva. Detta sker redan, bland annat via föreningsbidraget ”idrottsbonus” och genom att anordna öppen id­rottsverksamhet i stadens idrottshallar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Nämnden anför därutöver följande:

Den senaste tidens oroligheter runt om i staden belyser väl behovet av träffpunkter och me­ningsfulla aktiviteter för ungdomar i 15-18 årsåldern. Idrottsförvaltningen beskriver i sitt svar det positiva utfallet av att låta hallarna i Bandhagen och Farsta vara tillgängliga för ung­domar under fredags- och lördagskvällar.

Socialdemokraterna vill därför se liknande samarbeten i fler stadsdelar. Då idrottsförvaltnin­gen är en central aktör för att möjliggöra nyttjandet av anläggningarna bör förvaltningen även vara med och ta initiativet. Exempelvis skulle förvaltningen kunna förmedla sina erfa­renheter av verksamheten i Bandhagen och Farsta till övriga stadsdelsförvaltningar.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

Nämnden anföra därutöver följande:

Vi ser mycket positivt på motionens intentioner att satsa på ungas fritid. Det behövs fler mö­tesplatser för unga generellt och trygga mötesplatser för hbtq-ungdomar specifikt. Vi anser att en försöksverksamhet med mobila fritidsledare bör genomföras och att fler mötesplatser ska inrättas för stadens unga. Vi anser också att stadsdelsförvaltningarna ska samarbeta med idrottsförvaltningen i syfte att skapa fler attraktiva fritidsaktiviteter som passar en bred mål­grupp av ungdomar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§97 Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad – miljödiplomering av båtklubbar

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:25) av Malte Sigemalm (S)

Dnr: 015-472-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till förvalt­ningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-31.

Motionären har uppmärksammat en studie om gifthalter i mark vid båtuppläggningsplatser, som genomförts 1998 av Institutet för tillämpad miljövetenskap i Stockholm. Studien redovisar att gift­halterna i dessa verksamheter ligger mycket högre än vad gräns­värden anger.

Idrottsförvaltningen som stadens avtalspart och kommunikatör med fritidsbåtslivet är uppmärk­sammad på att problemet finns och har sedan en tid tillbaka ett nära samarbete med miljöför­valtningen, som följer och granskar båtklubbarnas löpande miljö­arbete. Gifter i mark kan i vis­sa fall härledas till att båtupplägg­ningsmark tidigare använts för industriändamål.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Nämnden anför därutöver följande:

Arbetet som staden har startat tillsammans med båtklubbarna i Stockholm, att intensifiera byggandet av båtbottentvättar och toalettömningsstationer, går alldeles för sakta idag. Vi har tidigare föreslagit både utökat antal gästplatser och en öppen tömningsanläggning i Stock­holm. Den borgerliga majoritetens bristande ambitioner har dessvärre försenat det arbetet och vi tvivlar på att den uttalade avsiktsförklaringen, att under 2013 bygga två till tre nya anläggningar med god geografisk spridning vid båtklubbar, kommer att genomföras.

Som motionären föreslår skulle t.ex. utfärdande av ett ”Green Card” för båtklubbar som ar­betar mer ”seriöst” än andra klubbar absolut vara värt att pröva, inte minst som ledstjärna för andra att intensifiera miljöarbetet.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

Nämnden anför därutöver följande:

Det finns ett flertal allvarliga miljöproblem som orsakas av båtverksamheten i Stockholms stad. Bland annat är halterna av koppar, zink, bly, tributyltenn och andra giftiga ämnen kraftigt förhöjda i närområdena kring flera av Stockholms båtuppläggningsplatser. Bytet från giftig färg till s.k. ytmjuk färg har inte visat större framgång då även dessa färger in­nehåller giftiga ämnen.

Problemen är så pass allvarliga att det inte räcker med att båtklubbar uppmuntras att på fri­villig basis vidta åtgärder. Staden måste ställa krav på vilka produkter som ska fasas ut och att båtklubbarna vidtar åtgärder, bland annat utifrån vad som krävs för att bidra till att de nationella miljömålen ”en giftfri miljö”, ”levande sjöar och vattendrag” och ”hav i balans” samt ”levande kust och skärgård” uppfylls. Om båtklubbarna inte förmår att själva vidta åt­gärder bör staden vidta åtgärder, där höjda arrendeavgifter kan fungera som finansiering av åtgärderna.

Det är viktigt att staden är ett föredöme och ställer hårda krav på sina egna anläggningar för att leva upp till de nationella miljömålen. Självklart är det positivt om båtklubbar vill gå längre i sitt miljöarbete. Staden kan gärna uppmuntra till detta arbete genom ”miljödiplome­

ring” av båtklubbar. Staden bör även se över andra åtgärder som på olika sätt uppmuntrar och underlättar för båtklubbarna att bli mer miljövänliga.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§98 Ett friskare Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:18) av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S)

Dnr: 015-552-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen överlämnas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-31.

Motionärerna föreslår att Stockholms stad inrättar en upp­märksamhetsvecka som sammanfaller med den nationella satsningen Ett friskare Sve­rige. Vidare yrkas att alla stadens förvaltningar och staden som arbetsgivare uppmärksammar vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet gentemot stock­holmarna under samma tidsperiod.

I ärendet belyser idrottsförvaltningen insatser under tidigare år samt planerade satsningar rik­ta­de till idrottsnämn­dens priori­terade målgrupper under kommande höst, vecka 42.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt gemensamma förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till utlåtande.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholm har en mycket viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla stockholmare, inte minst barn, att få och inneha en god hälsa. Idag ser livsvillkoren mycket olika ut och skillnaderna i hälsa mellan olika stockholmare är markanta.

Staden bör genomföra särskilda idrottssatsningar som kommer inte minst människor i ytter­staden tillgodo, särskilt inaktiva tjejer. Stockholm ska vara en stad där alla människor oav­sett bakgrund eller kön har lika möjligheter att skapa sig ett friskt och hälsosamt liv. Då id­rottsförvaltningen redan idag har mycket verksamhet under veckan Ett friskare Sverige finns det redan en tydlig grund för att anordna motsvarande för Stockholm. Det är oerhört viktigt att folkhälsoarbetet inte bara är ett arbete som görs av idrottsförvaltningen utan perspektivet måste finnas i alla stadens verksamheter. En temavecka är ett bra sätt att inspirera till fortsatt arbete.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt gemensamma förslag till beslut.

§99 Damfotbollen måste ha arenor som uppfyller de nya kraven

Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr: 017-171-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen om att damfotbollen måste ha are­nor som uppfyller de nya arenakraven hänvisas till förvalt­ningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-04.

I skrivelse till idrottsnämnden framför Emilia Bjuggren m.fl. (S) att förvaltningen ska ta fram ett förslag för anpassning av Östermalms IP och Zinkensdamms IP så att arenorna uppfyller de nya arenakraven. Vidare att utreda kostnaderna för att an­passa Kristinebergs IP till en kravenlig arena.

Förvaltningen har med anledning av föreningarnas önskemål och Svenska Fotbollförbundets krav startat ett arbete för att undersöka möjligheterna att hitta en acceptabel lösning för damfot­bollens krav. I det arbetet ingår att studera möjlighe­terna för dels Zinkensdamms IP, Kanalplan, Stadion och Kris­tinebergs IP.

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av förvaltningen att ut­reda Kristinebergs IP:s framtida an­vändning och hur arenan kan utvecklas och återkomma med en redovisning till förvalt­ningen

under hösten 2013. I sammanhanget ska nämnas att en utredning pågår gällande Stockholms stadion där i princip alla nya krav på en allsvensk damfot­bollsarena bedöms kunna upp­fyllas,

förutom 800 enskilda sittplatser med ryggstöd under tak. Fastighetskontoret ska ta fram erfor­derliga handlingar för redovisning till länsstyrelsen.

Beträffande Hammarby IP (Kanalplan) där Hammarby IF Damfotboll spelar sina hemmamat­cher så saknas, precis som på Grimsta IP, flera funktioner i allmänhet men i synnerhet en läk­tare som uppfyller de nya arenakraven. Med anledning av de nya kraven har förvaltningen in­lett ett arbete med att finna en acceptabel lösning för damfotbollen i Stockholm.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden att anpassa Kanalplan så att arenan blir godkänd för allsvenskan.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden att anpassa Zinkensdamm så att arenan blir godkänd för allsvenskan.

Nämnden anför därutöver följande:

Både Djurgården och Hammarbys herrlag har fått nya konstgräs på sina träningsanläggnin­gar för att ge dem bästa möjliga förutsättningar inför matcherna på nya arenan. Det är själv­klart att damlagen ska ges motsvarande förutsättningar. För Hammarby och Djurgårdens damlag är det viktigt att kunna spela sina matcher nära sin publik. Därför välkomnar vi att förvaltningen försöker hitta en lösning för hur Stadion ska kunna godkännas för allsvenskt spel. På samma sätt måste ett hållbart alternativ på Södermalm tas fram.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Att tjejer har samma möjligheter att bedriva sin idrott som killar är en viktig jämställdhets­fråga. Kvinnor och flickor ska precis som män och pojkar ges goda förutsättningar att utöva sin sport. Idag ser dock situationen mycket olika inom olika idrotter, inte minst inom dam- och herrfotbollen.

År 2014 träder Svenska fotbollförbundets nya arenaregler för dam- och herrfotboll i kraft. För Stockholm blir konsekvensen att staden då inte längre har någon arena som passar för spel i Damallsvenskan. Det är problematiskt när Svenska fotbollförbundet ställer sådana krav som innebär att Stockholms stadion underkänns för matchspel på grund av att arenan saknar individuella sittplatser. Det är viktigt att specialidrottsförbunden i framtiden tar fram sina arenakrav i samråd med kommunerna för att undvika situationer där idrottsutövandet försvå­ras för utövarna. Specialidrottsförbunden har precis som kommunerna ett ansvar att under­lätta idrottsutövande.

Stockholms stad har idag två damfotbollsklubbar som spelar på elitnivå i det svenska serie­systemet. Det är Hammarby DFF och Djurgårdens damfotbollsförening som båda under år 2013 spelar i Elitettan, men som helt nyligen spelat i Damallsvenskan. Dessa damfotbolls­klubbar hade under 2012 ett publiksnitt på ungefär 500 personer. Det finns utöver dessa flera andra damfotbollsklubbar i Stockholms stad som inom en snar framtid år skulle kunna bli aktuella för spel i Damallsvenskan.

Miljöpartiet har tidigare lyft Stockholms stadion som en lämplig arena för damfotboll. En anpassning av stadion till de nya arenakraven blir billigare än andra alternativ eftersom de förändringar som krävs av arenan är relativt små. Den viktigaste förändringen är individuella säten. Stockholms stadion är dessutom en utpräglad elitidrottsarena. Att ställa om stadion för spel i Damallsvenskan riskerar inte att tränga bort tider för breddidrotten såsom är fallet på exempelvis Östermalms IP.

Damelitlagen som är verksamma i kommunen har idag väsentligt sämre villkor för både trä­ning och matcher än motsvarande herrelitlag. Det är mycket angeläget att snarast lösa arena­frågan för damfotbollen, där det bästa alternativet är att göra Stockholms stadion till en are­na för damfotbollen.

§100 Utökat uppdrag – anläggande av enklare och billigare konstgräsplaner för kombinerad skolidrott och spontanidrottsutövande

Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr: 412-362-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen om anläggande av enklare och bil­ligare konstgräsplaner hän­visas till förvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-23.

I skrivelse till idrottsnämnden framför Emilia Bjuggren m.fl. (S) att förvaltningen ska ges i uppdrag att ta initiativ till ett utökat uppdrag om anläggande av enklare och billigare konst­gräsplaner och att investeringsplanen för 2013–2017 revideras med anledning av detta. Särskilt angeläget är det att anlägga fler konstgräsplaner på Södermalm.

Förvaltningen har vid upphandling av konstgräs påtalat att det ska vara godkänt av Svenska Fotbollförbundet och uppfylla mått enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste utgåva

av Måttboken. Förvaltningen anser det möj­ligt att anlägga konstgräs på markytor för skol- och ungdoms­fotboll som inte används i seriespel.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Investeringsplanen för 2013-2017 revideras så att enklare konstgräsplaner kan anläggas på Erikdals BP och Långholmens BP (Pålsundavallen).

Nämnden anför därutöver följande:

Det råder brist på konstgräsfotbollsplaner i Stockholm. Extra angeläget är situationen på Södermalm där det för 2012 gick 61 500 invånare per konstgräsplan, jämfört med exem­pelvis Älvsjö som hade 5 200 invånare per konstgräsplan.

Idrottslärare och företrädare från det lokala föreningslivet på Södermalm har påtalat bristen av konstgräsplaner och föreslagit att enklare konstgräsplaner skulle kunna anläggas på de befintliga grusplanerna vid Eriksdals BP och Långholmens BP (Pålsundavallen).

Socialdemokraterna stödjer förslaget och yrkar därför på revidering av idrottsförvaltningens investeringsplan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi anser att skrivelsens intentioner att skapa fler billigare konstgräsytor är bra. Vi vill sam­tidigt påpeka att en billigare konstgräsyta inte får innebära sämre miljöegenskaper eller att hälsofarliga ämnen används i materialet. Dessutom vill vi poängtera att större delen av an­vändandet ska gå till spontanidrottande och aktiviteter som även attraherar tjejer. Användan­det får inte blockeras för enbart fotbollsaktiviteter.

§101 Uppsättande av hall/tält året runt på Grimsta IP

Ansökan från IF Brommapojkarna
Uppdragsbeställning

Dnr: 412-272-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Som svar på skrivelsen från IF Brommapojkarna med önskan om uppsättande av hall/tält året runt på Grimsta IP hänvisas till förvaltningens tjänste­utlåtande.

  1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att översända en uppdragsbeställning till fastighetskontoret för att genomföra projektering för erforderliga markarbe­ten på Grimsta IP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-30.

IF Brommapojkarna har i skrivelse till idrottsnämnden ansökt om att nämnden iordningställer en konstgräsplan på 7-manna grusplanen på Grimsta IP. Föreningen kommer därefter att med egna medel uppföra en tälthall över konstgräsplanen.

Förvaltningen ser positivt på föreningens förslag om att själva bekosta uppförandet av en tält­hall på Grimsta IP. Förvaltnin­gen har i diskussioner med föreningen kommit överens om att bekosta markarbetena i tälthallen.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att översända en upp­dragsbeställning till fastighetskontoret, där fastighetskontoret ges i uppdrag att under 2013 genomföra projektering och upprätta ett komplett förfrågnin­gsunderlag samt att under 2014 genomföra markarbetena.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§102 Konstgräs på Eriksdals grusfotbollsplan

Svar på skrivelser från Hammarby IF och idrottslärarna vid Eriksdalsskolan

Dnr: 412-114-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelserna om konstgräs på Eriksdals bollplan hänvisas till förvaltnin­gens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-04.

I skrivelser till idrottsnämnden föreslår Hammarby IF dam- och herrfotboll och idrottslärarna vid Eriksdalsskolan att det anläggs en sammanhängande 9-mannaplan med konstgräs på Eriks­dals bollplan på Södermalm. Den nuvarande konstfrysta isbanan ska givetvis behållas. Ham­marby IF påpekar i sin skri­velse att Södermalm har minst antal konstgräsfotbollspla­ner per invånare, och trots att Tanto bollplan anläggs med konst­gräs under 2013 så är bristen fortfa­rande mycket stor.

Förvaltningen arbetar med att finna lösningar på att successivt förbättra situationen vad gäller tillgången på konstgräs. Ett exempel är att i samband med att nytt konstgräs anläggs på Ham­marby IP, för att klara kraven för matchspel i elitet­tan/­damallsvenskan, flytta över konstgräs från Hammarby IP till Sofia grusfotbollsplan under sommaren 2013 för att åter­använ­das av breddfotbollen. Alternativet är att skicka, till viss del funktionsdugligt, konstgräs på destruk­tion, vilket är för­knippat med kostnader. I slutet av juni månad 2013 bör det vara klart om för­valtningen, för sin del, kan vara med och bidra till en finansieringslösning.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden gör en beställning till fastighetskontoret att anlägga en konstgräsplan på Eriksdals BP.

Nämnden anför därutöver följande:

Det råder brist på konstgräsfotbollsplaner i Stockholm. Extra angeläget är situationen på Sö­dermalm där det för 2012 gick 61 500 invånare per konstgräsplan, jämfört med exempelvis Älvsjö som hade 5 200 invånare per konstgräsplan.

Idrottslärare och företrädare från det lokala föreningslivet på Södermalm har påtalat bristen av konstgräsplaner och föreslagit att det läggs konstgräs på Eriksdals BP. Socialdemokrater­na stödjer förslaget och yrkar därför på att nämnden av fastighetsnämnden beställer en enk­lare konstgräsplan till Eriksdals BP.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

2. Eriksdals BP beläggs med konstgräs.

Nämnden anför därutöver följande:

Att anlägga eller satsa på befintliga idrottsplatser i nära anslutning till skolor ger stora sam­ordningsvinster. Anläggningarna kan i större utsträckning nyttjas både under och efter skol­tid, vilket är extra viktigt i en stad där idrottsytor är en bristvara.

Eriksdalsskolan en av Sveriges största grundskolor. Att genom konstgräs förbättra idrotts­möjligheterna i anslutning till skolan ger ett värde både för skolans elever och idrottsper­sonal och för föreningslivet. Vi anser därför att konstgräs ska anläggas på Eriksdalsskolans BP. Generellt är det viktigt att väga in miljöaspekter när konstgräs anläggs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§103 Fler hallar för pengarna!

Anmälan av skrivelse från Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) och Leif Kroon (KD)

Dnr 410-681-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Idrottsnämnden och kommunfullmäktige har nyligen antagit ett nytt idrottspolitiskt program som ska ligga till grund för idrottsnämndens verksamhet och prioriteringar de kommande åren. Det idrottspolitiska programmet har ett folkhälsoperspektiv där breddidrott, framför allt för barn och unga, pekas ut som prioriterat.

Idrottsnämndens mål är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Framför allt är det ange­läget att barn och ungdomar får möjlighet att röra på sig. Idrottsföreningarna är grunden för idrottslivet i Stockholm och vi i idrottsnämnden har ett stort ansvar för att skapa förutsätt­ningar som gynnar breddidrotten. Ett stort behov är tillskapandet av fler fullstora idrottshal­lar. Detta då det råder ett stort behov av fler funktionella hallar fullstora mått, bra omkläd­ningsmöjligheter och förrådsytor.

I mars fick idrottsnämnden en redovisning om möjligheten att bygga enklare hallar. Av re­dovisningen framgick att det är möjligt att bygga betydligt billigare hallar än vad Stock­holms stad historiskt har gjort. Det framgick även att det finns flera olika alternativ av billi­

gare hallar, alltifrån en övertryckshall för 13 miljoner kronor och en livslängd på drygt 7 år till mer robusta plåtkonstruktioner som kostar 25 miljoner kronor och som står i 30 år.

Samtidigt visar ärendet, och även tidigare erfarenheter, att det inte bara är hallens konstruk­tion som påverkar investerings- och driftkostnaden. Även markunderlaget är av stor bety­delse, t ex berg som måste sprängas kan göra även den enklaste hallkonstruktionen dyr.

Det är viktigt att idrottsnämnden nu går från ord till handling. Med anledning av det vill vi uppdra åt förvaltningen att:

1. Redovisa var behovet av fullstora hallar är störst utifrån befolkningsstruktur, beräknad befolkningsutveckling, avstånd till befintliga anläggningar samt prioriteringar inom det idrottspolitiska programmet.

2. Inventera och föreslå tre möjliga markytor för placering av enklare hallar inom det närmsta året

3. Inventera och återkom till nämnd med möjliga placeringar av enklare hallar på längre sikt

§104 Håll idrottsplatser, anläggningar och gymnastiksalar öppna i sommar

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren (S)

Dnr 414-682-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Just nu behöver kommunen öka sin närvaro i de stadsdelar där oron varit som störst och id­rottsutövande och rörelse är ett bra sätt att hitta meningsfull fritidssysselsättning. Flertalet av stadens idrottsplatser, anläggningar och gymnastiksalar är stängda över sommaren. Stängda lokaler och anläggningar riskerar att signalera att samhället rustas ned och den känsla av övergivenhet som många vittnat om kan förstärkas.

Med enkla medel kan Stockholms stad göra stora insatser för att ge ungdomarna som är kvar i stan under sommarlovet en meningsfull och rolig fritid. En del har inte möjlighet att åka iväg på semester, kollo eller andra sommaraktiviteter. Andra trivs med att vara kvar i staden. För att möta behovet av att ha något att göra under sommaren föreslår vi att staden med hjälp av sommaranställda och volontärer/föreningsliv ger stockholmarna, såväl unga som gamla, något att fylla sin ledighet med. Istället för igenbommade lokaler kan staden öppna upp ännu fler av lokalerna och driva olika former av lovverksamhet som t.ex. ”drive-in” eller ”pröva-på”. Låt lokalerna och anläggningarna vara öppna och inbjudande till stadens invånare.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska samtliga gymnastiksalar i Stockholm upplåtas till föreningslivet under kvällar och helger. Det fungerar inte idag. Dessutom har staden bestämt att säsongen ska sträcka sig från slutet av augusti till slutet av maj. Varför gör vi inte inomhushallarna mer tillgängliga under ungdomarnas längsta lov – sommarlovet? Vi vill öppna upp lokalerna året om och vi vill utreda vad det skulle kosta att ha 0-taxa även på sommarlovet för barn och unga, målet är att kunna införa detta. De pengarna tror vi att sam­hället snabbt tjänar in.

Dessa åtgärder är enkla och ger resultat direkt – för både samhället och stadens invånare, unga som gamla. Det är också ett bra sätt att visa hur Stockholms stads mål med det idrotts­politiska programmet om att stimulera fler stockholmare till att bli fysiskt aktiva kan få ef­fekt, inte bara i retoriken utan också i praktiken.

§105 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen.

Olof Öhman informerade:

- Den senaste tidens händelser i Husby med flera platser har inte drabbat idrottsnämndens verksamheter i någon större omfattning. Förvaltningen bedrev bland annat prova på-aktiviteter i de berörda områdena, vilket sannolikt var uppskattat.

- En inbjudan har gått ut till nämnden om DN-galan den 22 augusti. Anmälningstiden har gått ut men det går fortfarande att beställa biljetter denna vecka

- Finnkampen går av stapeln den 7-8 september. Anmälningstiden till detta evenemang sträcker sig fram till den 15 augusti.

- En inbjudan har tidigare skickats ut till nämndens studieresa till västerorts sim- och idrottshallar den 26 augusti.

- Arrangemanget ”Open space” äger rum den 15 oktober cirka kl 18.00. Mer information kommer att lämnas senare.

________