Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-09-19

Sammanträde 2005-09-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Mellan kl. 18.00 och 19.00 anordnas en särskild debatt om äldreomsorg.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:19 av Kristina Axén Olin (m) om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy. RI

3 Nr 2005:20 av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten. RV

4 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

5 Nr 2005:26 av Mikael Söderlund (m) om en politik för företagande och tillväxt. RI

6 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

7 Nr 2005:28 av Nina Ekelund (kd) om utvärdering av resursfördelningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd. RIV

8 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

9 Nr 2005:30 av Ann-Katrin Åslund (fp) om socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott. RVII

10 Nr 2005:31 av Fredrik Wallén (kd) om vilken policy staden har avseende användandet av skyddsrumsbeståndet i våra egna förvaltningar/bolags fastigheter samt hur vi sköter vårt besiktningsansvar för samtliga skyddsrum i huvudstaden. RVIII

11 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

12 Nr 2005:35 av Anders Hellström (m) om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)”. RVIII

13 Nr 2005:36 av Fredrik Wallén (kd) om vilken särskild beredskap det finns och vilka särskilda riskanalyser som gjorts avseende bränder eller andra stora olyckor i tunnelbanan. RVIII

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2005:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om betalning i parkeringsautomater. RIII

15 Nr 2005:38 av Lotta Edholm (fp) om skolket i grundskolan. RIV

16 Nr 2005:39 av Ann-Katrin Åslund (fp) om FoU-enhetens oberoende ställning. RI

17 Nr 2005:40 av Abit Dundar (fp) om krogdiskriminering. RVI

18 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

19 Nr 2005:42 av Berthold Gustavsson (m) om vallöftena gäller i alla stadsdelar. RI

23 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

24 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag och två nämndemän.
Mem. 2005:8, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2005:9, i vad avser val av en ledamot och två suppleanter i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, vad avser val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:11, i vad avser val av en ersättare till Stockholms centrums första övervakningsnämnd, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot tillika ordförande i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten, en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och fyra nämndemän.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYTT BESLUTSÄRENDE (exkl. motioner)

25 Mem. 2005:14. Avsägelser och fyllnadsval.

SÄRSKILD DEBATT – ÄLDREOMSORG R o t e l V I I

26 Utl. 2005:128. Benchmarking inom äldreomsorgen. Motion av Margareta Björk (m) (2004:55). RVII

Utl. 2005:129. Äldre kan få mycket mer hjälp i hemmet till lägre kostnad. Motion av Margareta Björk (m) (2004:56). RVII
Utl. 2005:150. Kvalitetsuppföljningssystem inom hela äldreomsorgen. Motion av Margareta Björk (m) (2004:66).
Interpellation nr 2005:16 av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad. RVII
Interpellation nr 2005:21 av Margareta Björk (m) om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt. RVII
Interpellation nr 2005:25 av Margareta Björk (m) om biståndsbedömningen i stadens äldreomsorg. RVII
Interpellation nr 2005:33 av Margareta Björk (m) om undersökning som jämför kvaliteten vid kommunala och privata äldreboenden. RVII
Interpellation nr 2005:34 av Ann-Katrin Åslund (fp) om de ekonomiska förutsättningarna för privata utförare i hemtjänsten. RVII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

27 Utl. 2005:112. Uppföljning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden. RVIII

NYA BESLUTSÄRENDEN R o t e l I I I

28 Utl. 2005:144. Överenskommelse med Sollentuna kommun om markbyte och fastighetsreglering av område mellan Kista företagsområde och E4 – Kista Science City. Hemställan från marknämnden.

R o t e l V

29 Utl. 2005:145. Redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek.

31 Utl. 2005.147. Rapport om Stockholms stads insatser efter flodvågskatastrofen.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

33 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

34 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

35 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

36 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

37 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

38 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

39 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

40 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

41 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

42 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

43 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22). RIII

44 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53). RIII

45 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

46 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57). RV

47 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55). RII

48 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

49 Utl. 2005:127. Satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:37). RIV

50 Utl. 2005:130. Stockholms krisledning. Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10). RI

51 Utl. 2005:139. Tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd. Motion av Ulla Hamilton (m) (2003:20). RI

52 Utl. 2005:140. Ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Stoppa Stockholms ras i välståndsligan. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:28). RI

53 Utl. 2005:141. Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar”. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4). RI

54 Utl. 2005:142. Förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB. Motion av Göran Holmström (kd) (2004:72). RI+II

55 Utl. 2005:143. Bygglov över disk. Motion av Regina Kevius (m) (2004:15). RII

NYA MOTIONER R o t e l I I

56 Utl. 2005:148. Fler naturreservat. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:94).

R o t e l V I I

57 Utl. 2005:149. Sätt att stävja prostitutionen på Internet. Motion av Peter Lundén-Welden (m) (2004:62).

R o t e l I

58 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64).De handlingar som tillhör ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli samt på kontorsserviceenheten på stadsledningskontoret under expeditionstider eller efter särskild överenskommelse med stadssekreteraren. De som har tillgång till Stadshusets datanät kan även läsa föredragningslista samt aktuella nya handlingar i G:\KF\…

Förhinder att deltaga i sammanträdet skall snarast anmälas till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli (tel. 508 29 129).


ABCDEKommunfullmäktige
Föredragningslista
Tillägg till sammanträdet
måndagen den 19 september 2005 kl. 16.00NYA INTERPELLATIONER
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (298 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 19 september 2005 kl. 16.00

 

 

 

 

 

Justerat den 26 september 2005; anslaget den 27 september 2005

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 26 september 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy (nr 2005:19)

Dnr 125-1558/2005

 

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy.

 

Kommunfullmäktige hade den 18 april 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Billström.

§5 Interpellation om utvärdering av resursfördelningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd (nr 2005:28)

Dnr 322-2148/2005

 

Nina Ekelund (kd) hade lämnat in en interpellation om utvärdering av resursfördelningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd.

 

Kommunfullmäktige hade den 13 juni 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson samt borgarråden Nilsson och Axén Olin.

§7 Interpellation om vilken policy staden har avseende användandet av skyddsrumsbeståndet i våra egna förvaltningar/bolags fastigheter samt hur vi sköter vårt besiktningsansvar för samtliga skyddsrum i huvudstaden (nr 2005:31)

Dnr 307-2151/2005

 

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om vilken policy staden har avseende användandet av skyddsrumsbeståndet i våra egna förvaltningar/bolags fastigheter samt hur vi sköter vårt besiktningsansvar för samtliga skyddsrum i huvudstaden.

 

Kommunfullmäktige hade den 13 juni 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Gunnarsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 32 och 35 för år 2005.

§9 Interpellation om vilken särskild beredskap det finns och vilka särskilda riskanalyser som gjorts avseende bränder eller andra stora olyckor i tunnelbanan (nr 2005:36)

Dnr 307-2476/2005

 

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om vilken särskild beredskap det finns och vilka särskilda riskanalyser som gjorts avseende bränder eller andra stora olyckor i tunnelbanan.

 

Kommunfullmäktige hade den 5 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 5.

 

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Gunnarsson.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:37) av Madeleine Sjöstedt (fp) om betalning i parkeringsautomater
Dnr 314-3444/2005;

2.      (2005:38) av Lotta Edholm (fp) om skolket i grundskolan
Dnr 322-3445/2005;

3.      (2005:39) av Ann-Katrin Åslund (fp) om FoU-enhetens oberoende ställning
Dnr 041-3446/2005;

4.      (2005:40) av Abit Dundar (fp) om krogdiskriminering
Dnr 334-3447/2005;

5.      (2005:41) av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar
Dnr 314-3448/2005;

6.      (2005:42) av Berthold Gustavsson (m) om vallöftena gäller i alla stadsdelar
Dnr 015-3456/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.55 - 17.00.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Stockholms kommunalt ägda bostadsbolag och inrättandet av en bostadsstiftelse

 

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om Stockholms kommunalt ägda bo­stadsbolag och inrättandet av en bostadsstiftelse.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 


Fråga nr 2.  Antalet trafikskyltar på gatorna

 

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om antalet trafikskyltar på gatorna.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 3.  Äldreomsorgen

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om äldreomsorgen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 4.  Direktiv till tjänstemän i bostadsbolag

 

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om direktiv till tjänstemän i bostadsbo­lag.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 5.  Krogdiskriminering

 

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om krogdiskriminering.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 6.  Vakter vid Sergels Torg

 

Göran Holmström (kd) ställde en fråga om vakter vid Sergels Torg.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Billström.

 


Fråga nr 7.  Förslag om stiftelser till beslut i stadsfullmäktige

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om förslag om stiftelser till beslut i stadsfullmäktige.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 8.  Vallöften

 

Anna Starbrink (fp) ställde en fråga om vallöften.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Anna Starbrink och borgarrådet Billström.

 

 

 

Fråga nr 9.  Gömda barns skolgång

 

Johanna Westin (m) ställde en fråga om gömda barns skolgång.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Johanna Westin och borgarrådet Nilsson.

 

 

 

Fråga nr 10.  Företagsklimat och investeringar

 

Sebastian Cederschiöld (m) ställde en fråga om företagsklimat och investeringar.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Sebastian Cederschiöld och borgarrådet Billström.

 

 

 

Fråga nr 11.  99 - punkter

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om 99 – punkter.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

§12 Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 14 september 2005 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

 

Till ersättare efter Micke Täll (v) hade utsetts Lillemor Samuelsson (v).

§13 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§14 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 26 september 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§16 Avskriven motion

Dnr 303-1424/2002

 

Elisabet Lönngren (s) hade återkallat motion nr 2002:28 om insamling av tid­ningar från portar i innerstan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§17 Fyllnadsval (mem. 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 för år 2005)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 för år 2005 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Fes­tival (mem. 2005:6), en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, två nämndemän (mem. 2005:7), en nämndeman (mem. 2005:8), en ledamot och två suppleanter i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), en lekmannrevisors­suppleant hos FB Servicehus AB (mem. 2005:10), en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, tre nämndemän (mem. 2005:11), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2005:10

 

hos FB Servicehus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till lekmannarevisor: Charlotte Hernmarck (s);

 

Mem. 2005:11

 

i Stockholms centrums första övervakningsnämnd  för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Ola V. Palm (fp);

 

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Johan Heinonen (s);

 

till ersättare: Anders Löwdin (s);

 

i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Ann Westlund (mp);

 

i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007:

 

till ledamot tillika ordförande: Göran Långsved;

 

till nämndeman för tiden från och med den 1 oktober 2005 till och med den 31 december 2006: Anders Alvebäck (m).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2005:14)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:14 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Svante Kindberg (fp) – ersät­tare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, Jesper Sevefjord (s) – ersättare i stads­delsnämnden Katarina-Sofia, Elisabeth Brandt Ygeman (s) – ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, Gunilla Hansson (s) – ersät­tare i revisorsgrupp 2, lekmannarevisor hos AB Familjebostäder, lekmannare­visor hos Stockholms Stads Parkerings AB och revisor hos Stiftelsen Wilhelm Govenii minne, Johan Swanljung (fp) – ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan - och förrätta i memorialet föreslagna val

2.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i revisorsgrupp 2 och tre nämndemän.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige

 

i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Mahin Kindberg (fp);

 

i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Christian Stener (s);

 

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2006:

 

till ledamot tillika ordförande: Malte Sigemalm (s);

 

hos AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till lekmannarevisor: Charlotte Hernmarck (s);

 

hos Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2007:

 

till lekmannarevisor: Barbro Hedman (s);


hos Stiftelsen Wilhelm Govenii minne för tiden till och med år 2006:

 

till revisor: Gunilla Claesson (s);

 

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Per Hallerby (fp).

§19 SÄRSKILD DEBATT - ÄLDREOMSORG

Motion om benchmarking inom äldreomsorgen (utl. 2005:128)

Dnr 327-3980/2004

 

Motion om äldre kan få mycket mer hjälp i hemmet till lägre kostnad (utl. 2005:129)

Dnr 327-3981/2004

 

Motion om kvalitetsuppföljningssystem inom hela äldreomsorgen (utl. 2005:150)

Dnr 327-4544/2004

 

Interpellation om definition av begreppet seniorbostad (nr 2005:16)

Dnr 327-1267/2005

 

Interpellation om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt (nr 2005:21)

Dnr 327-1655/2005

 

Interpellation om biståndsbedömningen i stadens äldreomsorg (nr 2005:25)

Dnr 327-1962/2005

 

Interpellation om undersökning som jämför kvaliteten vid kommunala och privata äldreboenden (nr 2005:33)

Dnr 327-2471/2005

 

Interpellation om de ekonomiska förutsättningarna för privata utförare i hemtjänsten (nr 2005:34)

Dnr 327-2472/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 128 och 129 för år 2005 samt utlåtande 2005:150 behandlades. Utlåtandena gäller tre motioner av Margareta Björk (m), dels en motion i vilken hon gör en hemställan om att Stockholms stad ska börja med benchmarking av kostnaderna inom äldreomsorgen, både inom de egna enheterna och med de enskilda utförarna, i syfte att höja kvaliteten i omsor­gen (utl. 2005:128),

 

dels en motion i vilken hon föreslår att Stockholms stad ska göra en genomlysning av stadens hemtjänstenheter i enlighet med motionen (utl. 2005:129),

 

dels en motion i vilken hon begär att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att inom äldreomsorgen inrätta ett samlat system för uppföljning av kvalitet och att prioritera utvecklingen av utbildning kring datorstödet för den sociala dokumen­tationen (utl. 2005:150).

 

Samtidigt behandlades dels en interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad (2005:16), kommunfullmäktige hade den 4 april 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

 

dels en interpellation av Margareta Björk (m) om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt (2005:21), kommunfullmäktige hade den 9 maj 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

 

dels en interpellation av Margareta Björk (m) om biståndsbedömningen i stadens äldreomsorg (2005:25), kommunfullmäktige hade den 23 maj 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

 

dels en interpellation av Margareta Björk (m) om undersökning som jämför kvaliteten vid kommunala och privata äldreboenden (2005:33), kommunfullmäktige hade den 5 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

 

dels en interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om de ekonomiska förutsättningarna för privata utförare i hemtjänsten (2005:34), kommunfullmäktige hade den 5 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelade interpellationssvar ---------- Bilaga 6, 7, 8, 9 och 10.

 

I debatten yttrade sig borgarrådet Olofsson, Margareta Björk, Birgitta Holm, Monika Lindh, Jari Visshed, Ewa Samuelsson, Louise du Rietz-Svenson, Anna Starbrink, Christopher Ödmann och Helen Jäderlund Eckardt.

 

Utlåtande 2005:128

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Louise du Rietz-Svenson (m), Anna Starbrink (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:55) av Margareta Björk (m) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

 

Utlåtande 2005:129

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Louise du Rietz-Svenson (m), Anna Starbrink (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:56) av Margareta Björk (m) avslås.

 

Utlåtande 2005:150

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Louise du Rietz-Svenson (m), Anna Starbrink (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:66) av Margareta Björk (m) anses besvarad med vad före­dragande borgarråd anför i utlåtandet.

§20 Uppföljning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden (2005:112)

Dnr 303-2115/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:112 behandlades. Utlå­tandet gäller en hemställan från renhållningsnämnden om uppföljning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Anders Hellström, Anna Starbrink, Göran Holmström, Patricio Rodriguez, Åsa Öckerman, Magnus Hellström, Hardy Hedman och Karl Bern.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Anders Hellström (m) och Anna Starbrink (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen,

 

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Renhållningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utforma rutiner för uppföljning av skötseln av återvinningsstationerna.

2.    Ansvariga nämnder ska under innevarande avtalsperiod medverka till att i ökad utsträckning anpassa antalet insamlingsställen, antalet behållare och dess stor­lekar till kapacitetsbehoven vid prövning av markupplåtelser och bygglov.

3.    Bostadsbolagen, Centrumbolaget samt övriga bolag och förvaltningar inom staden som förvaltar fastigheterna ska intensifiera utbyggnaden av fastighets­nära källsortering.

§21 Överenskommelse med Sollentuna kommun om markbyte och fastighetsreglering av område mellan Kista företagsområde och E4 – Kista Science City. Hemställan från marknämnden (utl 2005:144)

Dnr 302-2547/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:144 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden av överenskommelse med Sollentuna kommun om markbyte och fastighetsreglering av område mellan Kista företagsområde och E4 - Kista Science City.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Överenskommelsen om markbyte med Sollentuna kommun godkänns, bilaga till utlåtandet.

2.    Marknämnden får inrymma kostnaden om 45 mnkr för markförvärvet i 2005 års investeringsram.

3.    Marknämnden bemyndigas att vidta de åtgärder som är erforderliga för att överenskommelsen ska kunna fullföljas.

§22 Redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek (utl 2005:145).

Dnr 328-4078/2004

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§23 Nyckeltal för stadens integrerade lednings- och styrsystem (utl 2005:146)

Dnr 119-3797/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:146 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nyckeltal för stadens integrerade lednings- och styrsystem.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.        Förslagen till basnyckeltal för stadens verksamheter godkänns.

2.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att underhålla och utveckla stadens basnyckeltal i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänste­utlåtande.

3.        Kommunstyrelsen ska i det fortsatta arbetet med utveckling av det integrerade lednings- och styrsystemet, ILS, beakta de synpunkter som framkommit i arbetet med basnyckeltal och som redovisas i ärendet.

4.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsatt utreda nyckeltalen 18, 28, 30, 59, 75, 77, 80 och 81.

5.        Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen undersöka möjlighe­ten att från och med 2006 införa nyckeltal som visar på förebyggande arbete bland barn och unga.

6.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över faktorerna i nyckeltal 35 så att i indirekta kostnader ska upphandlingskostnaden finnas med, i bruttokostnad per vårddygn i köp från entreprenader och köp från övriga regiformer.

7.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla nyckeltal för att utvärdera sta­dens Agenda 21-arbete.

8.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla nyckeltal för att mäta antalet skadade i trafiken som ett led i utvärderingen av stadens trafiksäkerhetsarbete.

§24 Rapport om Stockholms stads insatser efter flodvågskatastrofen (utl 2005:147)

Dnr 307-2125/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:147 behandlades. Utlåtandet gäller en rap­port om Stockholms stads insatser efter flodvågskatastrofen.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Rapporten om stadens insatser efter flodvågskatastrofen godkänns.

§25 Motion om öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik (utl 2004:200)

Dnr 314-1195/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:200 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Magnus Hellström (m) i vilken han föreslår att Nybo­hovsbron ersätts med en bro som håller för motorfordon, att den nya Nybohovs­bron ska öppnas för vanliga motorfordon under lågtrafik samt att Hägerstensvägen ska öppnas för vanliga motorfordon under lågtrafik.

 

Ordet innehades av Magnus Hellström, Malte Sigemalm, Ann Mari Engel, Per Bolund och Berthold Gustavsson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Magnus Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2004:11) av Magnus Hellström (m) om öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik anses vara be­svarad med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om avveckling av de kommunala bolagen (utl 2005:10)

Dnr 023-1038/2003

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:10 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslår en avveckling av de kommunala bolagen.

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Billström, Anders Broberg, Catharina Tarras-Wahlberg, Ann-Margarethe Livh, Caroline Silverudd Lundbom, borgarrådet Lindberg, Sebastian Cederschiöld, Patricio Rodriguez, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Gunnarsson, Malte Sigemalm, Ulla Hamilton, Moissis Nikolaidis, Karin Gustafsson, Inge-Britt Lundin och Karl Bern.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ulla Hamilton (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Madeleine Sjöstedt (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2003:10) av Jan Björklund m.fl. (fp) om avveckling av de kommunala bolagen avslås.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 15, 21, 45, 64, 74, 75, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 127, 130, 139, 140, 141, 142 och 143 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 148, 149 och 151 för år 2005.

§28 Motioner

Under tiden 6 – 19 september 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.    (2005:53) av Ewa Samuelsson (kd) om införande av Nacka/Sollentuna-model­len för en rättvisare barnomsorg i Stockholm
Dnr 321-3618/2005;

 

2.    (2005:54) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om införande av elektroniska fakturor i staden
Dnr 126-3619/2005;

3.    (2005:55) av Madeleine Sjöstedt (fp) om möjlighet att på försök ta bort förvir­rande trafikskyltar
Dnr 314-3620/2005;

4.    (2005:56) av Didar Samaletdin m.fl. (alla fp) om upprustning av Kungsholmstorg och Norr Mälarstrand
Dnr 302-3622/2005.

 

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.