Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-01-23

Sammanträde 2006-01-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

3 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

4 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

5 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

6 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

7 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

8 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

9 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

10 Nr 2005:56 av Göran Holmström (kd) om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter. RVII

11 Nr 2005:57 av Göran Holmström (kd) om privata väktare. RVII

12 Nr 2005:58 av Birgitta Holm (m) om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck. RV

13 Nr 2005:59 av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt. RIII

14 Nr 2005:60 av Peter Lundén-Welden (m) om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm. RVII

15 Nr 2005:61 av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad. RV

16 Nr 2005:62 av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år. RVII

17 Nr 2005:63 av Fredrik Wallén (kd) om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar. RIII

NY INTERPELLATION

18 Nr 2005:64 av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar. RIII

22 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:9, i vad avser val av en suppleant i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB.
Mem. 2005:11, i vad avser val av en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:17, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i socialtjänstnämnden, två ledamöter och sju ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2005:19. Ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.
Mem. 2005:20. Revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.
Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond och en ersättare i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Nya valärenden.

Mem. 2006:1. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2006:2. Fyllnadsval av borgarråd utan föredragningsskyldighet från och med den 23 januari till och med den 15 oktober 2006.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l V I

25 Utl. 2006:1. Stadens insatser för de nationella minoriteterna.

R o t e l V I I

26 Utl. 2006:2. Stockholms stads äldreomsorgsplan år 2006-2010.

R o t e l V I I I

27 Utl. 2006:3. Revidering av Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del. Hemställan från brand- och räddningsnämnden.

R o t e l I

28 Utl. 2006:4. Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor.

29 Utl. 2006:5. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2005, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

30 Utl. 2006:6. Stadens samlade nätförvaltning.

31 Utl. 2006:7. Finanspolicy för Stockholms stad.

32 Utl. 2006:8. Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige.

R o t e l I I

33 Utl. 2006:9. Genomförandebeslut om upprustning av fullriggaren af Chapman. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 5 september 2005.

34 Utl. 2006:10. Justering av stadsbyggnadsnämndens taxa från och med 2006. Hemställan från stadsbyggnadsnämnden.

35 Utl. 2006:11. Namn för trafikplats – Frescatimotet inom stadsdelen Norra Djurgården.

R o t e l I I + I

36 Utl. 2006:12. Förstudien avseende uppförande av multifunktionsarena söder om Globen, inklusive komplettering. Inriktningsbeslut.

R o t e l I I I

37 Utl. 2006:13. Stockholms parkprogram. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

38 Utl. 2006:14. Etapputbyggnad av nytt gatunät i Kista Gård m.m. Genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden.

R o t e l I V

39 Utl. 2006:15. Gemensam rutin för val och byte av grundskola i Stockholms stad.

R o t e l V

40 Utl. 2006:16. Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning.

41 Utl. 2006:17. Ungdomar, konst och det offentliga rummet. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige.

42 Utl. 2006:18. Inventering av investeringsbehov vid lokalförvaltande organisationer. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige.

43 Utl. 2006:19. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2005 samt justerad kollotaxa 2006.

R o t e l V + IV + V I + V I I

44 Utl. 2006:20. Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra.

BORDLAGDA MOTIONER

45 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

46 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

47 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

48 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

49 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3).

Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

51 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

52 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

53 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

54 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

55 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

56 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

57 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

58 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

59 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

60 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

61 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

62 Utl. 2005:225. Inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:17). RVII

63 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

64 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

NYA MOTIONER R o t e l V I I

65 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9).

R o t e l I

66 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39).

67 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63).

68 Utl. 2006:24. Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:49).

69 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54).

R o t e l I I I

70 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8).

R o t e l I V

71 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25).

72 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31).

73 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24).

R o t e l V

74 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21).

75 Utl. 2006:31. Kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:47).

76 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (247 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 23 januari 2006 kl. 16.00

 

 

 

 

 

Justerat den 30 januari 2006; anslaget den 31 januari 2006

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Claes-Göran Jacobson

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 30 januari 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om bostadsbyggandet i förorten (nr 2005:29)

Dnr 302-2149/2005

 

Lotta Edholm (fp) hade lämnat in en interpellation om bostadsbyggandet i förorten.

 

Kommunfullmäktige hade den 13 juni 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Lotta Edholm, borgarrådet Rönngren, Ann-Marie Strömberg, Åsa Romson och Ewa Samuelsson.

§5 Interpellation om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma (nr 2005:32)

Dnr 305-2328/2005

 

Ulla Hamilton (m) hade lämnat in en interpellation om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma.

 

Kommunfullmäktige hade den 13 juni 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Ulla Hamilton och borgarrådet Billström.

§6 Interpellation om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar (nr 2005:41)

Dnr 314-3448/2005

 

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar.

 

Kommunfullmäktige hade den 19 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Rönngren, Åsa Romson och Berthold Gustavsson.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 44, 46, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 och 63 för år 2005.

§8 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

 

(2005:64) av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar
Dnr 314-4850/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Hemlösa i vinterkyla

 

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om hemlösa i vinterkyla.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 2.  ”Studentflaken”

 

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om ”studentflaken”.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 3.  Alkolås

 

Göran Holmström (kd) ställde en fråga om alkolås.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 4.  Biltullar även i innerstan?

 

Ulla Hamilton (m) ställde en fråga om biltullar även i innerstan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ulla Hamilton och borgarrådet Billström.

 

 

 

Fråga nr 5.  Helgvåldet i Stockholm

 

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om helgvåldet i Stockholm.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 6.  Äldreomsorgen

 

Desirée Pethrus-Engström (kd) ställde en fråga om äldreomsorgen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Desirée Pethrus-Engström och borgarrådet Olofsson.

Fråga nr 7.  Barnomsorgsgarantin

 

Margareta Björk (m) ställde en fråga om barnomsorgsgarantin.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Nilsson.

 

 

 

Fråga nr 8.  Dubbdäck

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om dubbdäck.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Rönngren.

§10 Upprop

Kl. 18.15 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ------ Bilaga 1.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 18.20 – 19.00 på grund av ett elavbrott.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 30 januari 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Regeringsbeslut

av den 8 december 2005

 

Beslut (8 december) avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut (4 april) angående detaljplan för område vid kv. Drivremmen.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-933/2005

 

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 22 december 2005

 

Beslut (22 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (3 oktober) avseende Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 325-1700/2005

 

Beslut (22 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 juni) avseende Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 111-1009/2005

 

Regeringsbeslut

av den 20 december 2005

 

Beslut (20 december) avseende överklagan av kommunfullmäktiges beslut (21 mars) om detaljplan för fastigheten Skalmejblåsaren 8 inom stadsdelen Vasastan.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-412/2005

 

Länsstyrelsens beslut

av den 3 januari 2006

 

Beslut (3 januari) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för Sab­batsberg 23 m.m., Stockholms kommun, kommunfullmäktiges beslut (3 oktober 2005).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-2934/2005


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 13 januari 2006

 

Beslut (protokoll 13 januari) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 12 oktober 2005) angående Stockholms stads årsredovisning 2004 och bokslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Dnr 123-1502/2005

 

Regeringsbeslut

av den 12 januari 2006

 

Beslut (12 januari ) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 februari 2005) avseende förslag till detaljplan för del av kv. Kalendern m.m. i stadsdelen Abrahamsberg.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-4873/2004

 

Regeringsbeslut

av den 12 januari 2006

 

Beslut (12 januari) angående överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (17 mars 2005) i fråga om detaljplan för område vid kv. Gullmaren i stadsdelen Årsta.

Regeringen avslår överklagandena.

 

Regeringsbeslut

av den 12 januari 2006

 

Beslut (12 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 februari 2005) i fråga om detaljplan för del av Storsjövägen m.m. i stadsdelen Årsta.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-4876/2004

§13 Fyllnadsval (mem. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 och 21 för år 2005)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 och 21 för år 2005 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en suppleant i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB (mem. 2005:10), en revisors­suppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i brand- och rädd­ningsnämnden, en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i id­rottsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ledamot i stadsdelsnämnden Farsta, en ersättare i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot och en ersättare i stads­delsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm (mem. 2005:18), en personlig suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21).

 

Val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:6) utgår.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2005:11

 

i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2007:

 

till ledamot tillika vice ordförande: Luis Abascal (kd);

 

i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB för tiden till och med ordi­narie bolagsstämma år 2007:

 

till ledamot tillika vice ordförande: Luis Abascal (kd);

 

Mem. 2005:17

 

till nämndeman för tiden från och med den 1 februari till och med den 31 december år 2006: Johan Södergren (m);

 

Mem. 2005:18

 

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Karin Gustafsson (s);

 

i stadsdelsnämnden Bromma  för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Linda Lindgren (s);

 

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Anna Jäderlind (m);

 

i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Camilla Thorstensson (kd);


Mem. 2005:19

 

i styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne för åren 2006-2008:

 

till ledamot: Agnetha Falck Rodriguez (s);

 

till suppleant: Inga-Lill Persson (fp);

 

i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2006:

 

till ledamöter: Jari Visshed (s), Gunilla Hansson (s), Margareta Olofsson (v), Hanna Broberg (m), Erika Jonés (fp);

 

till suppleanter: Emma Lindqvist (s), Ulla Dahl (mp), Ulla-Karin Karlsson (kd);

 

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för år 2006:

 

till ledamöter: Mirja Särkiniemi (s), Jan Sörling (s), Catharina Tarras-Wahlberg (s), Stellan F. Hamrin (v), Gunnar Klum (m), Mikael Söderlund (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp);

 

till suppleanter: Moissis Nikolaidis (s), Gudrun Hubendick (mp), Li Silfverberg (kd);

 

i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för åren 2006-2009:

 

till ledamöter: Barry Andersson (s), Axel Wennerholm (m);

 

till suppleanter: Anders Engström (s), Hans Larsson (fp);

 

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival för åren 2006-2007:

 

till ledamöter: Per Blomstrand, Gull Axén;

 

till suppleant: Joakim Quiding;

 

Mem. 2005:20

 

hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2006:

 

till lekmannarevisor: Birgitta Guntsch (m);

 

till lekmannarevisorssuppleant: Johnny Sellmar (s);

 

hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för år 2006:

 

till revisor: Siv Lindh (s);

 

till revisorssuppleant: Östen Bohlin (fp);

 

hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2006:

 

till revisor: Gunilla Claesson (s);

 

till revisorssuppleant: Bengt Leijon (m);

 

hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för år 2006:

 

till revisorer: Börje Linder (s), Helge Löfstedt (fp);

 

till revisorssuppleanter: Hans Ravelius (s), Britt Hedlund (m);

 

hos Stiftelsen för gamla trotjänarinnor för år 2006:

 

till revisor: Siv Kimbré (s);

 

till revisorssuppleant: Östen Bohlin (fp);

 

hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne för år 2006:

 

till revisor: Birgitta Guntsch (m);

 

till revisorssuppleant: Barbro Hedman (s);

 

hos Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne för år 2006:

 

till revisorer: Roland Hellberg (s), Birgitta Guntsch (m);

 

hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2006:

 

till revisor: Barbro Hedman (s);

 

hos Stockholms stads arbetstagares understödsstiftelse för åren 2006-2007:

 

till revisor: Börje Linder (s);

 

hos Stiftelsen Tyrestaskogen för åren 2006-2008:

 

till lekmannarevisor: Amanj Mala-Ali (s);

 

till lekmannarevisorssuppleant: Britt Hedlund (m);

 

hos Stiftelsen Stockholm år 2004 för år 2006:

 

till revisor: Gun Risberg (s);

 

till revisorssuppleant: Erik Boberg (m);


Mem. 2005:21

 

i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund för tiden till och med år 2006

 

till ersättare: Joakim Larsson (m).

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:1; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:1 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Louise Edlind-Friberg (fp) ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sam­manräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Louise Edlind-Friberg (fp) – ledamot i kulturnämnden, Bengt Sandberg (s) – ledamot i styrelsen för Stock­holms Näringslivskontor AB (Stockholm Business Region AB), Theréz Randquist – suppleant i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB (Stockholm Business Region AB), Jan Björklund (fp) – ledamot tillika vice ordförande i utbildningsnämnden, Lennart Mehlberg (s) – suppleant i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen, Merja Nogård (m) – ledamot i stadsdelsnämnden Bromma, Lotta Edholm (fp) – ledamot tillika vice ordförande i stadsbygg­nadsnämnden, Staffan Kuylenstierna (mp) – ledamot i stadsdelsnämnden Lil­jeholmen - och förrätta i memorialet föreslagna val

3.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i kulturnämnden, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen, en ledamot i stadsdelsnämnden Bromma, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, tre nämndemän.

 

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som anmälts – utsåg kommunfullmäktige utan omröstning


i styrelsen för Stockholm Business Region AB (f d Stockholms Näringslivskontor AB) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2006:

 

till ledamot: Göran Jonsson (s);

 

till suppleant: Michael Storåkers (m);

 

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ledamot tillika vice ordförande: Lotta Edholm (fp);

 

till ersättare: Zaida Catalán (mp);

 

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ledamot tillika vice ordförande: Madeleine Sjöstedt (fp);

 

till nämndemän för tiden från och med den 1 februari till och med den 31 december år 2006: Sandra Lindqvist (v), Mohibul Ezdanikhan (v), Berit Ziegler (m), Eva-Maria Fast (kd).

§15 Fyllnadsval av borgarråd utan föredragningsskyldighet från och med den 23 januari till och med den 15 oktober 2006 (mem. 2006:2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:2 behandlades. Memorialet gäller fyllnadsval av borgarråd utan föredragningsskyldighet från och med den 23 januari till och med den 15 oktober 2006.

 

Ordet innehades av borgarrådet Björklund.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att godkänna borgarrådet Björklunds (fp) avsägelse som borgarråd utan föredragningsskyldighet.

 

På förslag av borgarrådet Björklund utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

till borgarråd utan föredragningsskyldighet för tiden från och med den 23 januari till och med den 15 oktober 2006: Lotta Edholm (fp).

 

Det antecknades att Jan Björklund (fp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§16 Stadens insatser för de nationella minoriteterna (utl 2006:1).

Dnr 337-2951/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens insatser för de nationella minoriteterna.

 

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Hardy Hedman och Ann-Margarethe Livh.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 

1.    Kommunstyrelsen anvisas 0,5 mnkr för att genomföra informationsinsatser om de nationella minoriteterna till stadens anställda och allmänheten i enlig­het med vad som anförs i utlåtandet. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget.

2.    Kulturnämnden anvisas 1,6 mnkr för att utarbeta ett nytt samlat regelverk för de lokala nationella minoritetsorganisationerna samt för att administrera ett årligt stöd till Finska biblioteket, Finlandsinstitutet i enlighet med vad som anförs i utlåtandet. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kom­munstyrelsens förfogande i 2006 års budget.

3.    I övrigt beslutas i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

§19 Revidering av Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del. Hemställan från brand- och räddningsnämnden (utl 2006:3)

Dnr 307-4076/2005

 

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor (utl. 2006:4)

OBS! utl 2006:4, se länkad bilaga nederst i paragrafen

 

Dnr 307-1602/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 3 och 4 för år 2006 behandlades. Utlåtandena gäller dels en hemställan från brand- och räddningsnämnden om revidering av Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del, dels ett ärende om Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson.

 

Utlåtande 2006:3

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.    Förslag till revidering av Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del, godkänns.

2.    Eventuella framtida förändringar av frånvarohanteringen ska hanteras som förändringar i beredskapsinstruktionen, för vilken beslutanderätten är delege­rad till brand- och räddningsnämnden.

 

Utlåtande 2006:4

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.    Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor godkänns, bilaga till utlåtandet.

2.    Stadens nämnder ges i uppdrag att bedriva ett aktivt olycksförebyggande ar­bete.

3.    Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana stadens bolag att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete.

4.    Brand- och räddningsnämnden ges i uppdrag att genomföra årliga risk-
inventeringar och riskanalyser som kan ligga till grund för nämnders och bo­lagsstyrelsers olycksförebyggande arbete.

5.    Ett centralt råd för samordning av det förebyggande arbetet inrättas.

6.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa arbetsordning för rådet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§20 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2005, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl 2006:5)

Dnr 019-1665/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2005, som inte be­handlats av kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2005, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§21 Stadens samlade nätförvaltning

Dnr 035-2616/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:6 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens samlade nätförvaltning.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.    Stockholms Stadshus AB uppmanas ge AB Stokab i uppdrag att övergripande ansvara för stadens och koncernens samlade nätförvaltning.

2.    Stadens nämnder ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB uppmanas ge berörda bolagsstyrelser i uppdrag att kommunicera planerade och pågående projekt avseende kommunikationslösningar med AB Stokab.

3.    Trafiknämnden ges i uppdrag att upplåta tillgängligt utrymme i kanalisation till AB Stokab.

§22 Finanspolicy för Stockholms stad (utl 2006:7)

Dnr 133-4612/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:7 behandlades. Utlåtandet gäller ärende om finanspolicy för Stockholms stad.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Finanspolicy för Stockholms stad godkänns, bilaga till utlåtandet.

§23 Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige (utl 2006:8)

Dnr 019-4964/2005

 

Ärendet utgår.

§24 Genomförandebeslut om upprustning av fullriggaren af Chapman. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 5 september 2005 (utl 2006:9)

Dnr 328-3353/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:9 behandlades. Utlåtandet gäller en minori­tetsåterremiss från kommunfullmäktige den 5 september 2005 av genomförande­beslut om upprustning av fullriggaren af Chapman.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson och Billy Östh.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.    Upprustning av fullriggaren af Chapman med investeringsutgiften 65,0 mnkr godkänns under förutsättning att avtalet avseende tidplanen för upprustningen kan fattas med nuvarande hyresgäst.

2.    Investeringsutgifterna för år 2006 och 2007 får inrymmas i idrottsnämndens investeringsplan för 2006 och 2007.

3.    Finansieringen av drift- och kapitalkostnader till följd av investeringen ska ske i form av hyresintäkter fr.o.m. 1 oktober 2007 och grunda sig på en marknads­mässig bedömning för lågprishotellverksamhet.

4.    Drift- och kapitalkostnader för år 2007 och framåt får beaktas i samband med upprättande av kommande års budgetar.

5.    Som svar på återremissen hänvisas i övrigt till vad som anförts i stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande.

§25 Justering av stadsbyggnadsnämndens taxa från och med 2006. Hemställan från stadsbyggnadsnämnden (utl 2006:10)

Dnr 119-3812/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:10 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från stadsbyggnadsnämnden om justering av stadsbyggnadsnämndens taxa från och med 2006.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.  Höjning av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa med 2 kr till 48 kr fr.o.m. 1 februari 2006 godkänns.

2.  Ökning av justeringsfaktorn för detaljplaner från 1,6 till 1,7 godkänns.

3.  Övriga korrigeringar av beräkningsfaktorer som används för fastställande av stadsbyggnadsnämndens avgifter och som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.

§26 Namn för trafikplats – Frescatimotet inom stadsdelen Norra Djurgården (utl 2006:11)

Dnr 312-4189/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:11 behandlades. Utlåtandet gäller förslag till nytt namn för trafikplats inom stadsdelen Norra Djurgården.

 

Ordet innehades av Åsa Romson och Hardy Hedman.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till nytt namn på trafikplats – Frescatimotet, inom stadsdelen Norra Djurgården, fastställs enligt bilaga till utlåtandet.

§28 Stockholms parkprogram. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2006:13)

Dnr 302-3871/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:13 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från gatu- och fastighetsnämnden om Stockholms parkprogram.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.        Förslaget Stockholms parkprogram godkänns som inriktning för åren 2005-2009 med de revideringar som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlå­tande samt vad borgarrådet anför i utlåtandet.

2.        Berörda nämnder ska utveckla och sköta Stockholms parker och natur i enlig­het med parkprogrammet.

3.        Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med marknämnden utforma lokala park­planer i enlighet med parkprogrammet före december 2007.

4.        Marknämnden ges i uppdrag att samordna, revidera, följa upp och utvärdera programmet. En samlad utvärdering ska göras efter halva programperioden.

§29 Etapputbyggnad av nytt gatunät i Kista Gård m.m. Genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden (utl 2006:14)

Dnr 314-3657/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:14 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden av genomförandebeslut om etapputbyggnad av nytt gatunät i Kista Gård m.m.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Åsa Romson och Cecilia Obermüller.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.    Genomförande av etapputbyggnad av gatunätet i området kring Kista Gård omfattande investeringsutgifter om 450 mnkr godkänns.

2.    Investeringsutgifterna för 2005 och 2006 får inrymmas i marknämndens bud­get för respektive år.

3.    Investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kom­mande års budgetar.

4.    Drift- och kapitaltjänstkostnader för marknämnden, trafiknämnden och Kista stadsdelsnämnd får beaktas vid upprättande av berörda nämnders budgetar för kommande år.

§30 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av utlåtande nr 15, 16, 17 och 18 för år 2006.

 

§31 Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2005 samt justerad kollotaxa 2006 (utl 2006:19)

Dnr 321-4680/2005, 324-4397/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:19 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfulläktige ska behandla gäller justerad kollotaxa 2006.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag på kollotaxa för 2006 inklusive tillämpningsföreskrifter fastställs i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

§32 Förstudien avseende uppförande av multifunktionsarena söder om Globen, inklusive komplettering. Inriktningsbeslut (utl 2006:12)

Dnr 029-448/2004

 

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet till­fälligt bordlagda utlåtande nr 2006:12. Utlåtandet gäller ett ärende om förstudien avseende uppförande av multifunktionsarena söder om Globen, inklusive kom­plettering.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Billy Östh, Åsa Romson, Lotta Edholm, Mehdi Oguzsoy, Ewa Samuelsson, Mats G. Nilsson, Hardy Hedman och borgar­rådet Billström.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande bifall till punkterna nr 3 och 4 i vänsterpartiets reservation i bor­garrådsberedningen samt till vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande avslag på punkterna nr 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i borgarrådsbered­ningen,

 

dels av Billy Östh (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommun­styrelsen samt till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristde­mokraternas gemensamma tilläggsyrkande i kommunstyrelsen,

dels av Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till folkpartiet libera­lernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen samt till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas ge­mensamma tilläggsyrkande i kommunstyrelsen.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog först upp punkt nr 1 i kommunstyrelsens förslag. Vid propositio­ner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan om­röstning att bifalla punkt nr 1 i kommunstyrelsens förslag.

 

Härefter tog ordföranden upp punkterna nr 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag varemot ställdes vänsterpartiets och miljöpartiets avslagsyrkande. Vid propositio­ner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

 

Den som vill bifalla punkterna nr 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat avslå punkterna nr 2 och 3.

 

Omröstningen utföll med 80 ja och 17 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla punkterna nr 2 och 3 i kom­munstyrelsens förslag.

 

Härefter tog ordföranden upp punkt nr 4 i kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets avslagsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla punkt nr 4 i kommunstyrelsens förslag.

 

Härefter tog ordföranden upp punkt nr 5 i kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets avslagsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla punkt nr 5 i kommunstyrelsens förslag.

 

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsen förslag i övrigt varemot ställdes vänsterpartiets, miljöpartiets, moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden be­slöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Slutligen tog ordföranden upp moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma tilläggsyrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma tilläggsyrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag.

 

Omröstningen utföll med 50 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – be­slutat följande.

 

1.        Förstudien avseende uppförande av multifunktionsarena söder om Globen, inklusive komplettering, godkänns.

2.        Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och Stockholms Stadshus AB utse en arbetsgrupp med uppgift att ta fram under­lag för ett genomförandebeslut för en fotbollsarena som kan ersätta nuvarande Söderstadion.

3.        Arbetsgruppen ska dessutom tillse att den nya arenan går att vidareutveckla till en multifunktionsarena för 50 000 sittande om stockholmsregionens be­hov av en sådan inte tillgodoses på annan plats. En förutsättning för en sådan multifunktionsarena är att privata aktörer och/eller andra intressenter står för en större del av finansieringen.

4.        Arbetsgruppens arbete ska redovisas under våren 2006.

5.        Det fortsatta utredningsarbetet med arenan finansieras inom koncernen Stock­holms Stadshus AB.

§33 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 26 och 62 på före­dragningslistan skulle sambehandlas.

§34 Stockholms stads äldreomsorgsplan år 2006-2010 (utl 2006:2)

Dnr 327-2500/2004

 

Motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt” (utl. 2005:225)

Dnr 327-757/2005

 

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet till­fälligt bordlagda utlåtande nr 2006:2. Utlåtandet gäller ett förslag till ny äldreom­sorgsplan för perioden 2006-2010. Samtidigt behandlades en motion av Ewa Samuelsson (kd) (utlåtande nr 2005:225) i vilken hon föreslår att Stockholms stad ska inrätta en lättillgänglig telefonkontakt, liknande sjukvårdsupplysningen, för äldreomsorgsfrågor.

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Margareta Björk, Ewa Samuelsson, Monika Lindh, Ann-Katrin Åslund, Christopher Ödmann, Birgitta Holm, Ann-Marie Strömberg, Jari Visshed, Inger Koch, Helen Jäderlund Eckardt, Berit Kruse, Göran Holmström, Ann Mari Engel och Desirée Pethrus-Engström.

 

Utlåtande 2006:2

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Äldreomsorgsplanen för Stockholm 2006-2010 enligt bilaga 2 till utlåtandet godkänns.

2.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för hur stadsdelsnämn­derna och berörda parter ska informeras om äldreomsorgsplan och uppföljning.


Utlåtande 2005:225

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:17) av Ewa Samuelsson (kd) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anför i utlåtandet.

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 151, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 204, 205, 212, 213, 226 och 227 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32 för år 2006.

§37 Motion

Under tiden 12 december 2005 – 23 januari 2006 väcktes och inlämnades följande motion:

(2005:75) av Ewa Samuelsson (kd) om föräldraenkät om barnomsorg
Dnr 321-5173/2005.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.