Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-11-06

Sammanträde 2006-11-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RVIII

3 Nr 2006:20 av Lotta Edholm (fp) om skillnader i betygssättning. RIV

4 Nr 2006:21 av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs. RIV

5 Nr 2006:22 av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm. RVIII

6 Nr 2006:23 av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor. RVII

7 Nr 2006:24 av Birgitta Holm (m) om infriat vallöfte av (s). RI

8 Nr 2006:25 av Fredrik Malm (fp) om miljöavgiftskansliets öppethållande. RI

9 Nr 2006:26 av Kristina Alvendal (m) om kompetensfonden. RI

NY INTERPELLATION

10 Nr 2006:27 av Åsa Romson (mp) om våra trängselavgifter. RIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

15 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden och en ledamot i stadsdelsnämnd.
Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.
Mem. 2006:7, i vad avser val av två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 AB och en ledamot i stadsdelsnämnd.
Mem. 2006:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en suppleant i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB.

Mem. 2006:9, i vad avser val av en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant i stiftelsen Wilhelm Govenii minne och två nämndemän.
Utl. 2006:180, i vad avser val av fyra ersättare i kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

16 Nya valärenden.

Mem. 2006:10. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2006:11. Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser.
Mem. 2006:12. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l I

17 Utl. 2006:183. Förlängning av arvodering av deltidsarvoderad förtroendevald.

18 Utl. 2006:184. Bildandet av S:t Erik Livförsäkring AB.

19 Utl. 2006:185. Överenskommelse om exploatering för bostäder och hotell inom fastigheten Marieberg 1:26 (kv. Snöflingan och Iskristallen) på Kungsholmen med Skanska Sverige AB. Genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden.

20 Utl. 2006:186. Exploatering inom Sabbatsberg 16 m.m. i Vasastan. Genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden.

R o t e l I V

21 Utl. 2006:187. Förslag till reviderat ramavtal för skollokaler. Efter överföring av förskolor till SISAB från gatu- och fastighetsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

22 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RI

23 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

24 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

25 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

26 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RVIII

27 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

28 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

29 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:42). RI

30 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

31 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

32 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

33 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RVIII

34 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

35 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RIII

36 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RVIII

37 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RII

38 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14). RVI

39 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17). RI+VI

40 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVI

41 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

42 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

43 Utl. 2006:123. Initiativ från Stockholms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2006:3). RI

44 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:69). RII

45 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

46 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RV

47 Utl. 2006:151. En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:39). RV

48 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RV

49 Utl. 2006:153. Korttidsboende och avlastning utomlands. Motion av Margareta Björk (m) (2004:48). Vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands. Motion av Karl Bern (fp) (2004:51). RVI

50 Utl. 2006:170. Anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2005:39). RVII

51 Utl. 2006:171. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) (2005:69). RVII

52 Utl. 2006:172. Säkerhetschefer och tydliga ramar för säkerhetsarbetet i stadens förvaltningar och bolag. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2005:68). RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (56 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 6 november 2006 kl. 16.00

Justerat den 13 november 2006       Anslaget den 14 november 2006

Bo Bladholm   Kersti Py Börjeson   Hadar Cars

§1 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 13 november 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Avskriven interpellation

Dnr 322-1916/2006

Lotta Edholm (fp) hade återkallat interpellation nr 2006:20 om skillnader i be­tygssättning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 21, 22, 23 och 24 för år 2006.

§6 Avskrivna interpellationer

Dnr 314-2132/2006, 109-2579/2006

Fredrik Malm (fp) hade återkallat interpellation nr 2006:25 om miljöavgifts­kansliets öppethållande.

Kristina Alvendal (m) hade återkallat interpellation nr 2006:26 om kompetens­fonden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationerna från vidare handläggning.

§7 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2006:27.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.10.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Kulturförvaltningen

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om kulturförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Sjöstedt.

Fråga nr 2. Omfattningen av bostadsrättsomvandlingen

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om omfattningen av bostadsrättsomvand­lingen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 3. Jobbgaranti

Mirja Särkiniemi (s) ställde en fråga om jobbgaranti.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Särkiniemi och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Socialbidragtagarnas sociala liv och hälsa

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om socialbidragtagarnas sociala liv och hälsa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 5. Tillgängliga bostäder

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om tillgängliga bostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 6. Arenan

Barry Andersson (v) ställde en fråga om Arenan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Barry Andersson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 7. Stadsdelsnämndssammanslagning

Abebe Hailu (s) ställde en fråga om stadsdelsnämndssammanslagning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 8. Klimatpåverkan från transportsektorn

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om klimatpåverkan från transportsektorn.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Söderlund.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms län

av den 29 september 2006

Beslut (29 september) med anledning av överklagande avseende detaljplan för område vid Lingonrisgränd (del av Hässelby Villastad 28:1) kommunfullmäkti­ges beslut (12 juni).

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 311-2342/2006

Länsstyrelsen i Stockholms län

av den 3 oktober 2006

Beslut (3 oktober) med anledning av överklagande avseende detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 m.m. kommunfullmäktiges beslut (12 juni).

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 311-2425/2006

Regeringsbeslut

av den 12 oktober 2006

Beslut (12 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (20 mars) avseende detaljplan för Torshamnsgatan m.m. i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla.

Regeringen avslår överklagandet

Dnr 311-606/2006

Regeringsbeslut

av den 19 oktober 2006

Beslut (19 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 juni 2005) avseende detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP), i stadsdelen Stora Essingen.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-1688/2005

Regeringsbeslut

av den 19 oktober 2006

Beslut (19 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2005) avseende detaljplan för del av Ulvsunda 1:1 m.m. vid Spannvägen i stadsdelen Åkeslund och Plåtslagarvägen i stadsdelen Abrahams­berg.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-3831/2005

Regeringsbeslut

av den 19 oktober 2006

Beslut (19 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (6 februari 2006) avseende detaljplan för område vid kv. Torkladen i stadsdelen Enskede.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-4921/2005

Regeringsbeslut

av den 19 oktober 2006

Beslut (19 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (6 mars 2006) avseende detaljplan för område vid kv. Glädjen m.m. i stadsdelen Stadshagen.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-604/2006

Regeringsbeslut

av den 19 oktober 2006

Beslut (19 oktober) angående överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (19 januari 2006) avseende detaljplan för del av kv. Reservoaren m.m. i stads­delen Liljeholmen.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 26 oktober 2006

Beslut (26 oktober) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (6 februari) i fråga om detaljplan för kv. Skälderviken m.m. i stadsdelen Årsta.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-4922/2005

§10 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 13 november 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005, mem. 6, 7, 8 och 9 för år 2006 samt utl. 2006:180)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005, mem. 6, 7, 8 och 9 för år 2006 samt utl. 2006:180 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot i stadsdels­nämnden Farsta (mem. 2005:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stock­holm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), en ledamot i stadsdelsnämnden Kista (mem. 2006:7), en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen (mem. 2006:8), en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne, två nämndemän (mem. 2006:9), tre ersättare i kommunstyrelsen (utl. 2006:180).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2005:7

i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Inger Johansson Kjaerbo;

Mem. 2006:6

i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag för tiden till och med or­dinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot tillika ordförande: Gunnar Hedin;

till ledamot: Boris Amsköld;

Mem. 2006:8

i CentrumKompaniet i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ersättare: Annelie Silverstolpe (kd);

Utlåtande 2006:180

i kommunstyrelsen för tiden till och med den 18 oktober 2010:

till ersättare: Ulf Fridebäck (fp).

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:10 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Linda Lindgren (s) – ersät­tare i stadsdelsnämnden Bromma, Christine Blankenburg (fp) – ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Caroline Bexius (mp) – ersättare i stadsdels­nämnden Maria-Gamla stan, Anna König (m) – ersättare i stadsbyggnads­nämnden, Maurice Forslund (kd) – ersättare i marknämnden, Peter Lindén (m) – ledamot i stadsdelsnämnden Bromma, Jan Björklund (fp) – vice ordfö­rande tillika ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ombud i Sve­riges kommuner och landstings kongress samt som ombud i Kommunförbun­det Stockholms län, KSL, Mats Furbacken (fp) – ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, Anita Hillerström Vagli (m) – ersättare i socialtjänstnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot, en ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, en ersättare i Liljeholmens stadsdelsnämnd, en ersättare i Maria-Gamla stans stads­delsnämnd, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i marknämn­den, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, ett ombud i Kommunförbun­det Stockholms län, KSL, en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, en ersättare i socialtjänstnämnden, åtta nämndemän.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

till nämndeman för tiden från och med den 1 december till och med den 31 december år 2006: Theopoula Karanikola (mp).

§14 Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stads­delsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser (mem. 2006:11)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:11 om avsägelser och fyllnadsval av ord­förande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i trafiknämnden, en ersättare i marknämn­den, en ersättare i kulturnämnden, en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersät­tare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i överförmyndarnämnden, en ersättare i renhållningsnämnden, en er­sättare i utbildningsnämnden, en ledamot och en ersättare i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ersättare i styrelsen för aktiebolaget Familjebostäder, en ersät­tare i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem, en ersättare i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en ersättare i styrelsen för Skolfastig­heter i Stockholm AB (SISAB), en ersättare i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en ersättare i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en ersättare i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en ersättare i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ersättare i styrelsen för AB Stokab, en ledamot i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, en ersättare i styrelsen för Stockholm Busi­ness Region AB, en ersättare i styrelsen för Stockholms Stadsteater Aktiebolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att godkänna avsägelserna som ordförande och vice ordfö­rande samt ledamot och ersättare i berörda stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser och utse

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Kista för tiden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Norrmalm för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Skärholmen för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i trafiknämn­den för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i marknämn­den för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i idrottsnämn­den för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i kulturnämn­den för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i kyrkogårds­nämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i konsument­nämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i överförmyn­darnämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i renhållnings­nämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i fastighets- och saluhallsstyrelsen för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i socialtjänst­nämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i stadsbygg­nadsnämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i stadsmusei­nämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i utbildnings­nämnden för tiden till och med år 2006,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i Stockholm Vatten AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,

ordförande och vice ordförande samt en ledamot och en ersättare i Stockholm Business Region AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ordförande och vice ordförande samt ledamot och er­sättare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:12; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:12 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Per Bolund (mp), Gustav Blix (m) och Ulf Adelsohn (m) – ledamöter i kommunfullmäktige – och hem­ställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de upp­komna vakanserna.

§16 Förlängning av arvodering av deltidsarvoderad förtroendevald (utl. 2006:183)

Dnr 019-4058/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:183 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förlängning av arvodering av deltidsarvoderad förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvodering av viss förtroendevald förlängs längst till den 31 december 2006 i enlighet med utlåtandet.

Det antecknades att Ann-Katrin Åslund (fp) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§17 Bildandet av S:t Erik Livförsäkring AB (utl. 2006:184)

Dnr 023-4328/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:184 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om bildandet av S:t Erik Livförsäkring AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. S:t Erik Livförsäkring AB bildas för att hantera pensioner för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
 2. Förslag till bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB fastställs – bi­laga 2 till utlåtandet.
 3. Verksamhetsplan för S:t Erik Livförsäkring AB godkänns – bilaga 3 till utlåtandet.
 4. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB godkänns – bilaga 4 till utlå­tandet.
 5. Styrelseledamöter i S:t Erik Livförsäkring AB utses – bilaga 6 till utlå­tandet.
 6. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att verkställa registrering av S:t Erik Livförsäkring AB efter beviljad koncession och att teckna aktier motsvarande 100 mnkr i S:t Erik Livförsäkring AB.

§18 Överenskommelse om exploatering för bostäder och hotell inom fastigheten Marieberg 1:26 (kv. Snöflingan och Iskristallen) på Kungsholmen med Skanska Sverige AB. Genomförandebeslut (utl. 2006:185)

Hemställan från marknämnden

Dnr 302-2935/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:185 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse om exploatering för bostäder och hotell inom fas­tigheten Marieberg 1:26 (kv. Snöflingan och Iskristallen) på Kungsholmen med Skanska Sverige AB.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Genomförande av exploatering i Marieberg 1:26 omfattande invester­ingsutgifter om totalt 390 mnkr och investeringsinkomster om 310 mnkr godkänns.
 2. Exploateringsöverenskommelser med Skanska Sverige AB samt avtal med landstinget och SL om överdäckning av tunnelbaneanläggning god­känns.
 3. Investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna för år 2006 får rym­mas inom marknämndens investeringsplan för 2006.
 4. Investeringsutgifterna och investeringsinkomster för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.
 5. Kapitalkostnaderna för marknämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år liksom driftkonsekvenser för trafiknämnden och Kungs­holmens stadsdelsnämnd.

Det antecknades att Regina Öholm (m) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§19 Exploatering inom Sabbatsberg 16 m.m. i Vasastan. Genomförandebeslut (utl. 2006:186)

Hemställan från marknämnden

Dnr 302-2795/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:186 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från marknämnden om exploatering inom Sabbatsberg 16 m.m. i Vasastan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av exploatering i Sabbatsberg 16 m.m. omfattande inve­steringsutgifter om 270 mnkr och investeringsinkomster om 18 mnkr samt markförsäljning om 89 mnkr godkänns.
 2. Investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna för år 2006 får rym­mas inom marknämndens investeringsplan för 2006.
 3. Finansieringen av investeringsutgifter och investeringsinkomster för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investerings­planer.
 4. Finansieringen av kapitaltjänstkostnader för marknämnden samt driftkostnader för trafiknämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd får be­aktas i budgetarbetet för kommande år.

§20 Förslag till reviderat ramavtal för skollokaler. Efter överföring av förskolor till SISAB från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2006:187)

Dnr 308-4336/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:187 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till reviderat ramavtal för skollokaler. Efter överföring av förskolor till SISAB från gatu- och fastighetsnämnden.

Ordet innehades av Åsa Romson, Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ramavtal för skollokaler 2006 mellan staden och Skolfastigheter i Stock­holm AB (SISAB) godkänns enligt bilaga 1 till utlåtandet.

Särskilt uttalande

Åsa Romson (mp), Inger Stark (v): SISAB har en viktig uppgift i att genom an­vändning av ny teknik och genom effektiviseringar minska energiförbrukningen i de lokaler man förvaltar. Här behövs en bättre dialog och en bättre ansvarsför­delning mellan hyresgästerna och SISAB. Både SISAB och hyresgästen ska ha möjlighet och incitament att bidra till minskad energiförbrukning. På det sättet minskar kostnaderna för stadens energiförbrukning och en omställning till ett långsiktigt hållbart energiutnyttjande kan ske.

För alla inblandade ska det vara tydligt att ansvaret för aktiva åtgärder vid upp­täckt av förhöjda radonvärden ligger på SISAB. Förhöjda radonvärden medför en hälsorisk och för miljöpartiet är det helt oacceptabelt att barn vistas i lokaler som staden förvaltar och som kan innebära hälsorisker.

Det är anmärkningsvärt att man fortfarande lägger ansvaret för köks- och av­fallsfrågorna på skolorna. Båda dessa frågor är mycket svåra då det finns lag­bundna krav utifrån ett tiotal olika lagstiftningar. Båda områdena är också inve­steringstunga. För att kunna hantera detta tekniskt och ekonomiskt vettigt krävs samordnade upphandlingar av utrustning och byggentreprenader. Enligt motsva­rande avtal när det gäller stadens äldreomsorgsfastigheter ser Micasa till att det finns den köks- och avfallsutrustning som äldrevården behöver. Likadant borde det vara för SISAB.

I varje klassrum bör anslås en skylt med uppgifter om hur just denna lokal ska städas, samt hur många människor som stadigvarande får vistas i lokalen utifrån vad luftdonen till lokalen är avsedda för. Det bör framgå att överträdelser inne­bär ett brott emot Arbetsmiljölagen.

§22 Avskriven motion (utl. 2006:29)

Dnr 322-1835/2004

Mikael Söderlund (m) hade återkallat motion nr 2004:24 om valfrihet för SFI-studerande.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§23 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2006:30.

§24 Avskriven motion (utl. 2006:32)

Dnr 339-3440/2005

Ewa Samuelsson (kd) hade återkallat motion nr 2005:52 om handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§25 Avskriven motion (utl. 2006:39)

Dnr 327-1018/2005

Ewa Samuelsson (kd) hade återkallat motion nr 2005:24 om utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§27 Avskriven motion (utl. 2006:64)

Dnr 315-1020/2004

Jan Björklund, Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Ann-Katrin Åslund (alla fp) hade återkallat motion nr 2004:6 om ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§29 Avskriven motion (utl. 2006:92)

Dnr 021-1779/2003

Jan Björklund, Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt, Ann-Katrin Åslund och Ulf Fridebäck (alla fp) hade återkallat motion nr 2003:14 om kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§30 Avskriven motion (utl. 2006:93)

Dnr 021-2133/2003

Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) hade återkallat motion nr 2003:17 om sammanslagning av stadens ombudsmän.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§32 Avskriven motion (utl. 2006:123)

Dnr 307-557/2006

Fredrik Wallén (kd) hade återkallat motion nr 2006:3 om initiativ från Stock­holms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§33 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 147, 149, 150, 151, 152, 153, 170 och 171 för år 2006.

§34 Avskriven motion (utl. 2006:172)

Dnr 309-4457/2005

Fredrik Wallén (kd) hade återkallat motion nr 2005:68 om säkerhetschefer och tydliga ramar för säkerhetsarbetet i stadens förvaltningar och bolag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§35 Avskrivna motioner

Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) hade återkallat motion nr 2004:63 om försäljning av Stokab till kunderna, dnr 023-4364/2004;

Henrik Ehrenberg (kd) hade återkallat motion nr 2004:61 om upplysningsinsat­ser om kommunismens offer, dnr 322-4300/2004;

Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) hade återkallat motion nr 2005:1 om skadestånd till föräldrar som inte får barnomsorg i tid, dnr 321-247/2005;

Nina Ekelund (kd) hade återkallat motion nr 2005:14 om larm även för döva, dnr 326-753/2005;

Abit Dundar, Malin Strid, Ann-Katrin Åslund och Fredrik Malm (alla fp) hade återkallat motion nr 2005:19 om förutsättningar för att inrätta en Ungdomscen­tral, dnr 325-759/2005;

Ewa Samuelsson (kd) hade återkallat motion nr 2005:53 om införande av Nacka/Sollentuna-modellen för en rättvisare barnomsorg i Stockholm, dnr 321-3618/2005, motion 2005:63 om inrättande av kommunal tjänstegaranti i Stock­holm, dnr 306-4239/2005, motion nr 2005:73 om ”Super-Nanny” till barnfa­miljer, dnr 325-4852/2005, motion nr 2005:75 om föräldraenkät om barnom­sorg, dnr 321-5173/2005, motion nr 2006:1 om en förbättrad klottersanering i staden, dnr 329-555/2006, motion nr 2006:18 om utlysande av arkitekttävling för äldreboenden, dnr 327-2402/2006;

Jan Björklund (fp) hade återkallat motion nr 2005:35 om redovisning av skolk i högstadie- och gymnasieelevernas terminsbetyg, dnr 323-1659/2005;

Désirée Pethrus Engström (kd) hade återkallat motion nr 2005:36 om ett Ung­domens hus i Västerort, dnr 324-1739/2005;

Madeleine Sjöstedt (fp) hade återkallat motion nr 2005:55 om möjlighet att på försök ta bort förvirrande trafikskyltar, dnr 314-3620/2005, motion nr 2006:2 om införande av en databas för registrering av klotter, dnr 329-556/2006, motion nr 2006:4 om Stockholm som frikommun för skattelättnader vid uthyrning av delar av sin bostad, dnr 316-841/2006, motion nr 2006:12 om byggande av en ny Ber­waldhall i Stockholm, dnr 328-1549/2006, motion nr 2006:13 om överdäckning av Brommaplan, dnr 314-1559/2006, motion nr 2006:20 om de sista ångbåtarnas räddning, dnr 314-2576/2006, motion nr 2006:21 om möjligheterna att göra sta­dens vatten åtkomligt för stockholmarna, dnr 304-2577/2006, motion nr 2006:28 om ny arbetsförmedling på söder, dnr 331-3524/2006;

Björn Ljung (fp) hade återkallat motion nr 2005:64 om uppkallande av en plats, torg, väg, gata eller dylikt efter Olle Engkvist, dnr 312-4376/2005;

Karl Bern (fp) hade återkallat motion nr 2006:6 om införande av fadderverksam­het mellan gamla och nya svenskar, dnr 333-843/2006;

Madeleine Sjöstedt och Anna Starbrink (båda fp) hade återkallat motion nr 2006:8 om ett minnesmärke över Putte Wickman, dnr 328-850/2006;

Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Anna Starbrink (alla fp) hade återkallat motion nr 2006:9 om stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus, dnr 009-1103/2006;

Helen Jäderlund Eckardt (fp) hade återkallat motion nr 2006:16 om friskvårds­centrum för äldre, dnr 327-2133/2006;

Kristina Axén Olin (m) hade återkallat motion nr 2006:26 om en upplyst stad, dnr 329-3506/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.25.