Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-06-09

Sammanträde 2008-06-09

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 15.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:6 av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm. RIV

3 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RVII

4 Nr 2008:14 av Leif Rönngren (s) om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre. RVI

5 Nr 2008:15 av Jonas Eklund (mp) om smygavvecklingen av lokalt inflytande i planärenden. RII

6 Nr 2008:16 av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar. RVI

7 Nr 2008:17 av Jan Valeskog (s) om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm. RII

8 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RVII

9 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

10 Nr 2008:20 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus tomt. RVIII

11 Nr 2008:21 av Teres Lindberg (s) om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva. RV

12 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

13 Nr 2008:23 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus. RVIII

14 Nr 2008:24 av Malte Sigemalm (s) om verksamheten i Skulpturens Hus (fest i stället för kultur). RVIII

NY INTERPELLATION

15 Nr 2008:25 av Yildiz Kafkas (mp) om att energianpassa det nya Vanadisbadet. RVIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

21 Utl. 2008:84. Danvikslösen. Överenskommelser med Nacka kommun och Stockholms läns landsting om genomförande och finansiering. RIII

Dnr 314-4909/2007, 314-277/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Utl. 2008:85. Utfyllnad av Värtapiren. Inriktningsbeslut. RIII

23 Utl. 2008:86. Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. RVI

24 Utl. 2008:87. Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad avseende alkoholförtäring. RI

25 Utl. 2008:88. Överlåtelse av mark för bostäder inom kvarteret Tältlägret m.m. till Riksbyggen. RI

26 Utl. 2008:89. Överenskommelse med JM AB om köp respektive upplåtelse med tomträtt för bostäder av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2008. RI

27 Utl. 2008:90. Inrättande av ett centralt ändringsråd (Change Advisory Board). RI

28 Utl. 2008:91. Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. RI+II

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I+II

29 Utl. 2008:100. Försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Parkab Övervakning AB. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 maj 2008.

Rotel IV

30 Utl. 2008:101. Skolplan för Stockholms stad.

Rotel VI

31 Utl. 2008:102. Äldre direkt - kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Rotel VII

32 Utl. 2008:103. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 4 2007, funktionshindrade.

Rotel VIII

33 Utl. 2008:104. Hjulstahallen, reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad investeringsram.

34 Utl. 2008:105. Komplettering av avgifter och regler för Kulturskolan samt avgifter och regler för Rinkeby kulturskola 2008.

Rotel I

35 Utl. 2008:106. Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar.

36 Utl. 2008:107. Vårdnadsbidrag i Stockholms stad.

37 Utl. 2008:108. Uppdatering av Stockholms stads e-strategi.

Rotel I+VIII

38 Utl. 2008:109. Kristinebergshöjden i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen. Program för uppförande av idrottshallar m.m. Inriktningsbeslut avseende exploatering för kontorsändamål.

Rotel II

39 Utl. 2008:110. Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon.

Rotel III

40 Utl. 2008:111. Verksamhetsområden för Stockholm Vatten VA AB.

41 Utl. 2008:112. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll - tillägg.

42 Utl. 2008:113. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

43 Utl. 2008:114. Definition av utrycknings- och specialfordon i Stockholms stads bilpark. Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

44 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

45 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

46 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RIII

47 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RIII

48 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

49 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RVII

50 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

51 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

52 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

53 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RII

54 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RV

55 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

56 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

57 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

58 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RVII

59 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+III

NYA MOTIONER, Rotel I

60 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7).

Rotel II

61 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38).

62 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40).

NY INTERPELLATION

63 Nr 2008:26 av Inger Stark (v) om skolgårdar. RIV

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll.pdf (688 kb)

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm (nr2008:6)

Dnr 322-402/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Edholm, Susanna Brolin, borgarrådet Mogert samt Cecilia Brinck.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:11.

§5 Interpellation om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre (nr2008:14)

Dnr 327-798/2008

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Leif Rönngren, borgarrådet Samuelsson samt Margareta Björk.

§6 Interpellation om smygavvecklingen av lokalt inflytande i planärenden (nr2008:15)

Dnr 015-923/2008

Jonas Eklund (mp) hade lämnat in en interpellation om smygavvecklingen av lokalt inflytande i planärenden.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jonas Eklund, Cecilia Obermüller, Maria Hannäs, borgarrådet Söderlund, Jan Valeskog, samt Teres Lindberg.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 för år 2008.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 63 på före­dragningslistan före punkt nr 16.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2008:25) av Yildiz Kafkas (mp) om att energianpassa det nya Vanadisbadet
Dnr 328-1403/2008;

2. (2008:26) av Inger Stark (v) om skolgårdar
Dnr 322-1436/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Spårvagnarna och moderaternas prioriteringar i infrastrukturen

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om spårvagnarna och moderaternas priorite­ringar i infrastrukturen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Asplunds huvudbibliotek

Kerstin Wickman (mp) ställde en fråga om Asplunds huvudbibliotek.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kerstin Wickman och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 3. Omvandling av hyresrätter

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om omvandling av hyresrätter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Senaste nytt vad gäller Amman i äldreomsorgen

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om senaste nytt vad gäller Amman i äldreom­sorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 5. Varför fungerar signalprioriteringen (ofta inte alls) så dåligt för blåbussarna i Stockholms innerstad?

Eie Herlitz (mp) ställde en fråga om varför signalprioriteringen fungerar (ofta inte alls) så dåligt för blåbussarna i Stockholms innerstad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eie Herlitz och borgarrådet Söderlund.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 22 maj 2008

Beslut (22 maj) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av fastig­heten Gubbängen 1:1 (ny bussdepå vid Målkurvan) i stadsdelarna Gubbängen, Svedmyra och Stureby, kommunfullmäktiges beslut (12 juni 2006)

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-2065/2006


Regeringsbeslut

av den 22 maj 2008

Beslut (22 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (31 maj 2007) i fråga om fastighetsplan för Lillskogen 60-62, s:63 och s:64 inom stadsdelen Bromma kyrka i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 22 maj 2008

Beslut (22 maj) avseende överklagande i fråga om detaljplan för Studentbostä­der i Albano (del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2) i stadsdelen Norra Djurgår­den i Stockholm, kommunfullmäktiges beslut (5 mars 2007).

Regeringen upphäver länsstyrelsens beslut den 18 juni 2007 och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Dnr 311-4312/2006

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 4 juni 2008

Beslut (4 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 april) avseende Förslag till detaljplan för kv. Margretero m.m. i stadsdelen Mariehäll i Stockholm.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-565/2008

§12 Upprop

Kl. 16.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum onsdagen den 18juni 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Danvikslösen. Överenskommelser med Nacka kommun och Stockholms läns landsting om genomförande och finansiering (utl.2008:84)

Dnr 314-4909/2007, 314-277/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:84 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om överenskommelser med Nacka kommun och Stock­holms läns landsting om genomförande och finansiering av projekt Danvikslö­sen.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Cecilia Obermüller och Eie Herlitz.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Principöverenskommelse med Nacka kommun och Stockholms läns landsting om genomförande av Danvikslösen, bilaga 3 till utlåtandet, godkänns.

2. Överenskommelse med Nacka kommun om finansiering av projekt Dan­vikslösen, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

3. Ovan nämnda överenskommelser villkoras av och ska ersättas av särskilt genomförande- och finansieringsavtal som planeras tecknas och godkän­nas av parterna 2008 dock senast 2009.

4. Stockholms stads andel i finansieringen av projektet får maximalt uppgå till 1100 mnkr i 2007 års prisnivå, motsvarande ca 1300 mnkr i löpande prisnivå.

5. Investeringsutgifterna får inrymmas i exploateringsnämndens investeringsplan för kommande år.

§15 Utfyllnad av Värtapiren

Inriktningsbeslut (utl.2008:85)

Dnr 302-5292/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:85 behandlades. Utlå­tandet gäller ett inriktningsbeslut om utfyllnad av Värtapiren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Fortsatt utredning ska ske med inriktning på utfyllnad av Värtapiren samt exploatering och utveckling inom kvarteret Valparaiso m.m. till beräknade investeringsutgifter i storleksordningen 2 mdkr.

2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet inom ramen för avsatta medel i exploateringsnämndens investeringsplan och därvid ha inriktningen att projektet ska uppnå ekonomisk lönsamhet.

3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att tillsammans med Stockholms Hamn AB fortsätta planeringen av projektet inom ramen för i bolaget budgeterade medel.

§16 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre (utl.2008:86)

Dnr 327-4754/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:86 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson, Leif Rönngren och Eivor Karlsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms stads sär­skilda boenden och dagverksamheter för äldre godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Tidigare Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom äldre- och handikappomsorg upphör därmed att gälla endast avseende äldre.

§17 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad avseende alkoholförtäring (utl.2008:87; skrivelse 4)

Dnr 667-3851/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:87 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad avseende alkoholförtäring.

Ordet innehades av Regina Kevius, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund, Per Ankersjö och Abdo Goriya.


Ordningsfråga

Ordet innehades av Zaida Catalán (mp) i en ordningsfråga om lämpligt ordval i debatten.

I den fortsatta debatten yttrade sig Margareta Björk, Ann Mari Engel, Helena Bonnier, Rolf Lindell, Kerstin Wickman, borgarråden Kristersson och Mogert, Stefan Nilsson, borgarrådet Samuelsson samt Elisabeth Brandt Ygeman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Uppföljningen av de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad godkänns.

2. Begränsningen i tid förändras till att gälla mellan 00:00 och 07:00 i de fall förbud i dag gäller mellan vissa tider, bilaga 2 till utlåtandet.

3. Stadsdelsnämnden Södermalms hemställan om att utöka förbudsområ­dena att även gälla ett tidsbegränsat förbud mot alkohol i Skinnarviks­parken godkänns. Förbudet i Skinnarviksparken blir mellan 00:00 och 07:00.

4. Stadsdelsnämnden Spånga-Tenstas hemställan om totalförbud mot alkoholförtäring i Nydalsparken godkänns.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Överlåtelse av mark för bostäder inom kvarteret Tältlägret m.m. till Riksbyggen (utl.2008:88)

Dnr 302-442/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:88 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om överlåtelse av mark för bostäder inom kvarteret Tältlägret m.m. till Riksbyggen.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Cecilia Obermüller samt borgarråden Livh och Nordin.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Avtal mellan Stockholms kommun genom exploateringsnämnden och Riksbyggen avseende försäljning av del av fastigheten Tältlägret 5 samt del av fastigheten Västberga 1:1 för 129,2 mnkr godkänns.

2. Exploateringsnämnden bemyndigas att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra försäljningen.

§19 Överenskommelse med JM AB om köp respektive upplåtelse med tomträtt för bostäder av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2008 (utl.2008:89)

Dnr 302-444/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:89 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om överenskommelse med JM AB om köp respektive upplåtelse med tomträtt för bostäder av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Cecilia Obermüller, Abit Dundar, bor­garråden Livh, Nordin och Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Överenskommelse med JM AB om överlåtelse av mark för bostäder i del av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen godkänns, bilaga 2 till ut­låtandet.

2. Överenskommelser med JM AB om tomträttsupplåtelse för bostäder (hyresrätt respektive bostadsrätt) i del av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen godkänns, bilaga 3-4 till utlåtandet.

§20 Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) (utl.2008:90)

Dnr 033-800/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:90 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board).

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Ett centralt ändringsråd (Change Advisory Board) inrättas i enlighet med utlåtandet.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att svara för genomförande och för fram­tagande av instruktioner och arbetsformer för centrala ändringsrådet.

§21 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektiv-trafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser (utl.2008:91)

Dnr 314-604/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:91 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbygg­nad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Huvudavtal, omfattande bl.a. ansvarsfördelning och fastighetsköp re­spektive försäljningar med Stockholms läns landsting (SLL) och Stor­stockholms Lokaltrafik AB (SL) godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.

2. Trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden bemyndigas att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande.

3. Exploateringsnämnden medges utökad investeringsplan för år 2008 med 128,0 mnkr. Finansiering sker genom utökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen. Konsekvenser för åren därefter får beaktas i kom­mande budgetarbete.

§22 Försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Parkab Övervakning AB

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 maj 2008 (utl.2008:100)

Dnr 023-1001/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:100 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 maj 2008 om försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Parkab Över­vakning AB.

Ordet innehades av Mats Lindqvist, borgarrådet Nordin, Jan Valeskog, Jonas Nilsson, Ann Mari Engel, Regina Kevius och Anders Broberg,

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Överlåtelsen enligt avtal daterat den 30 januari 2008 av samliga aktier i Parkab Övervakning AB, till Svensk BevakningsTjänst AB, bilaga 2 till utlåtandet, godkännes.

2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Svensk BevakningsTjänst AB med stöd av bestämmelserna i § 1 kap. 9 sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2010.

§23 Skolplan för Stockholms stad (utl.2008:101)

Dnr 322-858/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:101 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om skolplan för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Mogert, Edholm och Ruwaida samt Eivor Karlsson och Inger Stark.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) och Inger Stark (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§24 Äldre direkt – kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm (utl.2008:102)

Dnr 036-3348/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:102 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Ordet innehades av Berit Kruse, borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson, Eivor Karlsson, Karin Hanqvist, Maria Hannäs och Monika Lindh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,


dels av Berit Kruse (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 4 2007, funktionshindrade (utl.2008:103)

Dnr 325-1000/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:103 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 4 2007, funktionshindrade.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, för kvartal 4 2007 godkänns.

§27 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar (utl.2008:106)

Dnr 129-2222/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:106 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar.


Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Abdo Goriya, borgarråden Nordin och Ruwaida, Abit Dundar, borgarråden Samuelsson och Livh samt Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s), borgarrådet Ruwaida (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§28 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad (utl.2008:107)

Dnr 321-5114/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:107 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om vårdnadsbidrag i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Livh och Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Abebe Hailu, Zaida Catalán, Berit Kruse, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Per Ankersjö, borgarrådet Ruwaida, Susanna Brolin, borgarrådet Mogert, Torhild Lamo och Dikran Dison.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Torhild Lamo (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Berit Kruses (s) och Torhild Lamos (v) respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp Berit Kruses (s) och Torhild Lamos (v) respektive yrkanden för bestämmande av kontraproposition i voteringen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att anta Berit Kruses (s) förslag till kontraproposition i voteringen.

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Berit Kruses (s) förslag.

Omröstningen utföll med 52 ja och 34 nej. Såsom voteringslista nr1 utvisar rös­tades ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

1. Vårdnadsbidrag införs i Stockholms stad från och med den 1 juli 2008 i enlighet med vad som anförs i utlåtandet, förutsatt att lagen om kom­munalt vårdnadsbidrag har trätt i kraft.

2. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att besluta om och utbetala vårdnads­bidrag till föräldrar som har rätt till sådant, i enlighet med vad som anges i lagen om kommunalt vårdnadsbidrag och vad som anges i utlåtandet.

3. Vårdnadsbidraget finansieras ur Kommunfullmäktige m.m. Central me­delsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsföränd­ringar i 2008 års budget.

4. Stadsdelsnämndernas budget justeras i tertialrapport 2 och i bokslut med årsredovisningen för 2008 för utbetalda vårdnadsbidrag efter särskild redovisning.

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att justera reglementet för stadsdels­nämnderna med anledning av införandet av vårdnadsbidrag.

§30 Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon (utl.2008:110)

Dnr 314-448/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:110 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Ändring av avgifter i samband med flyttning av fordon godkänns, bilaga till utlåtandet.

2. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att göra framtida änd­ringar av avgifterna enligt förändringen i faktorprisindex i enlighet med utlåtandet.

§31 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:111.

§32 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll – tillägg (utl.2008:112)

Dnr 303-997/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:112 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillägg till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskon­troll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och fo­derlagstiftningen fastställs, bilaga till utlåtandet.

§33 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (utl.2008:113)

Dnr 303-998/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:113 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt strålskydd­slagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt strålskyddslagen fastställs, bilaga till utlåtandet.

§34 Definition av utrycknings- och specialfordon i Stockholms stads bilpark

Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2008:114)

Dnr 314-1064/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:114 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om definition av utrycknings- och specialfordon i Stockholms stads bilpark.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

§35 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 12, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 98 och 99 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr115, 116 och 117 för år 2008.

§36 Motioner

Under tiden 27 maj – 9 juni 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2008:50) av Karin Rågsjö (v) om attityder till våldtäkt
Dnr 325-1496/2008;

2. (2008:51) av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor
Dnr 302-1520/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.40.