Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-12-01

Sammanträde 2008-12-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RI

3 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RI

4 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RI

5 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

6 Nr 2008:25 av Yildiz Kafkas (mp) om att energianpassa det nya Vanadisbadet. RVIII

7 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

8 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

9 Nr 2008:32 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholms med sämre framkomlighet för fotgängare som följd. RII

10 Nr 2008:33 av Ann-Margarethe Livh (v) om stadens internationella arbete. RI

11 Nr 2008:34 av Ann-Margarethe Livh (v) om kompensation för ökade matpriser. RI

12 Nr 2008:36 av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger. RVIII

13 Nr 2008:37 av Jan Valeskog (s) om majoritetens ansvar för avtalsbrott i samband med byggande av Vagnsmuseum vid Roslagstull. RI

14 Nr 2008:38 av Malte Sigemalm (s) om vårdnadsbidrag. RI

15 Nr 2008:39 av Abdo Goriya (s) om spardirektiv och utsatta barn. RI

16 Nr 2008:40 av Leif Rönngren (s) om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter. RVI

17 Nr 2008:41 av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt. RV

18 Nr 2008:42 av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet. RI

19 Nr 2008:43 av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti. RI

20 Nr 2008:44 av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin. RIV

NYA INTERPELLATIONER

21 Nr 2008:45 av Karin Rågsjö (v) om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare. RI

22 Nr 2008:46 av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen "Stockholm i världsklass", till stadens anställda. RI

23 Nr 2008:47 av Jan Valeskog (s) om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man "lappar" bilar. RII

24 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

25 Nr 2008:49 av Mirja Räihä Järvinen (s) om stadens kostnader för långtidssjukskrivna. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

31 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av en ersättare i utbildningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:15, i vad avser val av en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mem. 2008:16, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem.
Mem. 2008:17, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för AB Stokab, en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Utl. 2008:175. Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden. RVI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

33 Nya valärenden.

Mem. 2008:19. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2008:20. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.
Mem. 2008:21. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.
Mem. 2008:22. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VI

34 Utl. 2008:193. Översyn av kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorgen - Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen.

35 Utl. 2008:194. Trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från sluten vård.

36 Utl. 2008:195. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 2 2008, äldreomsorg.

Rotel I

37 Utl. 2008:196. Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med receptfria nikotinläkemedel.

Rotel II

38 Utl. 2008:197. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

39 Utl. 2008:198. Ändrade avgifter för parkering och felparkering.

Rotel III

40 Utl. 2008:199. Namn för gång- och cykelväg inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården - Husarstigen.

41 Utl. 2008:200. Namn för parker inom stadsdelen Stadshagen - Hornsbergs Strandpark samt Stadshagen (park).

42 Utl. 2008:201. Namn för gator inom stadsdelen Riksby - Cirrusvägen, Cumulusvägen, Nimbusvägen och Stratusvägen.

Rotel V

43 Utl. 2008:202. Bildandet av ett gemensamt brandförbund (kommunalförbund) - nytt ärende på grund av ändrade förutsättningar.

BORDLAGDA MOTIONER

44 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

45 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RII

46 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RII

47 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

48 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

49 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

50 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

51 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RI

52 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

53 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

54 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

55 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RI

56 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

57 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

58 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

59 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

60 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

62 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

63 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+I

64 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RI

65 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RI

66 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

67 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

68 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65). RIII

69 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39). RI

70 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

71 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

72 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

73 Utl. 2008:177. Stadens korttidsboenden. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:2). RVI

74 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

75 Utl. 2008:179. Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats). Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1). RI

76 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

77 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

78 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

79 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

80 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

81 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

82 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

83 Utl. 2008:187. Bevarande av stadens front mot vattnet. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (1999:15). RIII

84 Utl. 2008:191. Principer inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Motion av Jan Valeskog (s) (2007:41). RIII

85 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30).RIII

NY MOTION, Rotel I

86 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). Fyrverkerier. Skrivelse till kommunstyrelsen från Ann-Katrin Åslund (fp).

§2 Interpellation om handikappomsorgen i Stockholms stad – tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? (nr2008:11)

Dnr 326-672/2008

Elisabeth Brandt Ygeman (s) hade lämnat in en interpellation om handikappomsorgen i Stockholms stad – tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet?

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Elisabeth Brandt Ygeman och borgarrådet Nordin.

§4 Interpellation om att energianpassa det nya Vanadisbadet (nr2008:25)

Dnr 328-1403/2008

Yildiz Kafkas (mp) hade lämnat in en interpellation om att energianpassa det nya Vanadisbadet.

Kommunfullmäktige hade den 9 juni 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Yildiz Kafkas, borgarrådet Sjöstedt och Jan Valeskog.

§6 Interpellation om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholm med sämre framkomlighet för fotgängare som följd (nr2008:32)

Dnr 302-1627/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholm med sämre framkomlighet för fotgängare som följd.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§7 Interpellation om stadens internationella arbete (nr2008:33)

Dnr 016-2015/2008

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om stadens internationella arbete.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh, Nordin och Sjöstedt.

§8 Interpellation om kompensation för ökade matpriser (nr2008:34)

Dnr 309-2034/2008

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om kompensation för ökade matpriser.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh, Nordin och Mogert.

§9 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:36.

§10 Interpellation om majoritetens ansvar för avtalsbrott i samband med byggande av Vagnsmuseum vid Roslagstull (nr2008:37)

Dnr 302-2312/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om majoritetens ansvar för avtalsbrott i samband med byggande av Vagnsmuseum vid Roslagstull.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§11 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 38, 39, 40, 41, 42. 43 och 44 för år 2008.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:45) av Karin Rågsjö (v) om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare
  Dnr 326-2693/2008;

 2. (2008:46) av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildnings­kampanj om visionen ”Stockholm i världsklass”, till stadens anställda
  Dnr 209-2694/2008;

 3. (2008:47) av Jan Valeskog (s) om försämrad parkeringsmoral efter pri­vatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man ”lappar” bilar
  Dnr 314-2696/2008;

 4. (2008:48) av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter
  Dnr 214-2697/2008;

 5. (2008:49) av Mirja Räihä Järvinen (s) om stadens kostnader för lång­tidssjukskrivna
  Dnr 209-2699/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§13 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Dämpa varslen

Elisabeth Brandt Ygeman (s) ställde en fråga om att dämpa varslen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Elisabeth Brandt Ygeman och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Äldrevård

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om äldrevård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 3. Ombildning

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om ombildning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Skriftliga omdömen

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om skriftliga omdömen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 5. Stockholms Stadion

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om Stockholms Stadion.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 6. Cyklopen

Borgarrådet Livh (v) ställde en fråga om Cyklopen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Livh och Sjöstedt.

Fråga nr 7. Kristinehovs Malmgård

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om Kristinehovs Malmgård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 8. Viltvårdsenheten

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om viltvårdsenheten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 9. Aspuddsbadet

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Sjöstedt.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 21 november 2008

Beslut (21 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (17 september 2007) avseende Friköpspris för flerbostadshustomträtter upp­låtna till bostadsrättsföreningar.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-2196/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 14 november 2008

Beslut (14 november) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (12augusti) i mål 6523-08 avseende Motion (2005:59) om användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 334-3825/2008

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 27 november 2008

Beslut (17 november) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (3 november) avseende Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 326-515/2008

§15 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 7.

§16 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, andre vice ord­föranden och Abdo Goriya (s) samt att justeringen kommer att äga rum månda­gen den 8december 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007 samt mem.6, 12, 14, 15, 16 och 17 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007 samt memorial nr6, 12, 14, 15, 16 och 17 för år 2008 behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), en ersättare i utbildningsnämnden, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14) och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2008:15), en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:17).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Memorial 2008:12

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Abdulahi Ismahan (s);

Mem. 2008:16

i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till suppleant: Carl Cederschiöld (m);

i styrelsen för AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till suppleant: Anders Blom (m).

§18 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 33 på dag­ordningen före punkt nr 32.

§19 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2008:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:19 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersät­tare i stadsdelsnämnden Älvsjö, tretton le­damöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm och Östermalm för tiden till och med 2009,

1.2. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio ersät­tare i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med februari 2009,

1.3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i exploateringsnämnden för tiden till och med 2009,

1.4. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med 2009,

1.5. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva er­sättare i idrottsnämnden för tiden till och med 2009,

1.6. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva er­sättare i kulturnämnden för tiden till och med 2009

1.7. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersät­tare i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med 2009,

1.8. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med 2009,

1.9. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem er­sättare i servicenämnden för tiden till och med 2009,

1.10. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med 2009,

1.11. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med 2009,

1.12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med 2009,

1.13. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för tiden till och med 2009,

1.14. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem er­sättare i valnämnden för tiden till och med 2009,

1.15. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i äldrenämnden för tiden till och med 2009,

2. att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i vilken ersättarna ska inträda till tjänstgöring.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ledamöter och ersättare enligt ----------------- Bilaga 8.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som an­mälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersät­tare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ----------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§20 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser (mem. 2008:20)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:20 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2009,

1.2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2009,

1.3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartsho­tell för år 2009,

1.4. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2009,

2. att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser i ovan­nämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna

enligt ------------------------------------------------------------------------------ Bilaga 9.

§21 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser (mem. 2008:21)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:21 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. kommunfullmäktige utser

1.1. fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stock­holm för år 2009,

1.2. sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Water Foundation för år 2009,

1.3. en ledamot och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Eva Bonniers stiftelse för tiden till och med år 2013.

2. att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ledamöter och suppleanter enligt ------------ Bilaga 10.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och suppleanter hos stiftelser i ovannämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna enligt -- Bilaga 10.

§22 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:22; skrivelse 8)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:22 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Cecilia Gardner Larsson (m)–ersättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Cecilia Gardner Larsson (m) – ersättare i kommunstyrelsen, Åsa Wester (s) – ersättare i Farsta stadsdelsnämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i kommunstyrelsen och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Nadia Butt (s);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Salan Ahlgren (s), Lennart Pålhagen (s), Nina Ring (s), Tryggve Rabén (s).

§23 Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden (utl.2008:175)

Dnr 327-1381/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:175 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden.

Ordet innehades av Leif Rönngren, Olle Andretzky, borgarrådet Samuelsson, Eivor Karlsson, Margareta Johansson, Helen Jäderlund Eckardt, Birgitta Holm och Margareta Björk.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och om­sorgsboenden (bilaga 2 till utlåtandet) godkänns med tillägg gällande munhälsobedömning som föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

 2. Äldrenämnden ska vid behov revidera indikatorerna för uppföljning av hälso- och sjukvård inom stadens vård- och omsorgsboenden.

§24 Översyn av kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorgen – Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen (utl.2008:193)

Dnr 327-2032/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:193 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översyn av kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorgen – Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Margareta Björk, Helen Jäderlund Eckardt, Margareta Johansson, Karin Hanqvist och Eivor Karlsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Korttidsvård och avlastning på pensionaten Hornskroken och Kinesen är en insats som erbjuds som en insats enligt socialtjänstlagen.

 2. Verksamheten bedrivs enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdsla­gen och följer det avgiftssystem som gäller i stadens äldreomsorg.

§25 Trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från sluten vård (utl.2008:194)

Dnr 327-2039/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:194 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till rutiner om införande av trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från sluten vård.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson, Eivor Karlsson, Leif Rönngren, Helen Jäderlund Eckardt, Birgitta Holm och Ann-Katrin Åslund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Rutiner för införande av trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från sluten vård godkänns i enlighet med äldrenämndens förslag, bilaga 2 till utlåtandet.

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 2 2008, äldreomsorg (utl.2008:195)

Dnr 327-2250/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:195 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 2 2008, äldreomsorg.

Ordet innehades av Leif Rönngren, Eivor Karlsson, Margareta Björk, Margareta Johansson, borgarrådet Samuelsson, Helen Jäderlund Eckardt och Olle Andretzky.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§27 Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med receptfria nikotinläkemedel (utl.2008:196)

Dnr 329-959/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:196 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med receptfria nikotinläkemedel.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med receptfria ni­kotinläkemedel (bilaga 2 till utlåtandet) fastställs i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

 2. Aktuella reglementen anpassas i enlighet med utlåtandet.

§28 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen (utl.2008:197)

Dnr 303-2268/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:197 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxa för nämndens verk­sam­het enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen fastställs att gälla från den 1 januari 2009, bilaga 2 och 3 till utlåtandet.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens djurskyddstaxa upphör att gälla den 1januari 2009.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämndens intäktskrav justeras i samband med kom­munstyrelsens ärende Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2009.

§29 Ändrade avgifter för parkering och felparkering (utl.2008:198)

Dnr 314-2438/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:198 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrade avgifter för parkering och felparkering.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jan Valeskog, Ulf Fridebäck, Mats Lindqvist, Anders Broberg, borgarrådet Ruwaida, Jonas Nilsson, Lukas Forslund, Eie Herlitz, Berthold Gustavsson och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Parkeringsavgifter i innerstaden och ytterstaden, bilaga 2 till utlåtandet, fastställs enligt trafik- och renhållningsnämndens förslag.

 2. Felparkeringsavgifter, bilaga 3 till utlåtandet, fastställs enligt trafik- och renhållningsnämndens förslag.

 3. De nya avgifterna för parkering och felparkering införs från och med den 1 januari 2009.

 4. Avgifter för parkering och felparkering räknas upp årligen från och med 2010 med förändringen i konsumentprisindex och fastställs i budget. Maj månad 2008 fastställs som basmånad för årlig indexuppräkning.

§30 Namn för gång- och cykelväg inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården – Husarstigen (utl.2008:199)

Dnr 312-1311/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:199 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gång- och cykelväg inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Husarstigen fastställs som nytt namn på gång- och cykelväg inom stadsde­larna Hjorthagen och Norra Djurgården enligt bifogad karta till utlåtandet.

§31 Namn för parker inom stadsdelen Stadshagen – Hornsbergs Strandpark samt Stadshagen (park) (utl.2008:200)

Dnr 312-526/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:200 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för parker inom stadsdelen Stadshagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Hornsbergs Strandpark fastställs som nytt namn på park, samt att Stadshagen (park) bibehålles som namn på park med ändrad omfattning enligt bifogad karta till utlåtandet.

§32 Namn för gator inom stadsdelen Riksby – Cirrusvägen, Cumulusvägen, Nimbusvägen och Stratusvägen (utl.2008:201)

Dnr 312-2145/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:201 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gator inom stadsdelen Riksby.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Cirrusvägen, Cumulusvägen, Nimbusvägen och Stratusvägen fastställs som nya namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

§33 Bildandet av ett gemensamt brandförbund (kommunalförbund) - nytt ärende på grund av ändrade förutsättningar (utl.2008:202)

Dnr 307-2552/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:202 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om bildandet av ett gemensamt brandförbund (kommunalförbund).

Ordet innehades av Fredrik Wallén.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Staden ska enligt de principer som redovisas nedan samt i ärendet i övrigt gå in i samverkan inom området skydd mot olyckor genom att ansöka om att antas som medlem i befintligt kommunalförbund med organisations­nummer 222000-0356 fr.o.m. den 1 januari 2009.

 2. Förbundsordning enligt redovisat förslag i ärendet antas.

 3. Fullmäktige medger att det egna kapitalet i kommunalförbundet per den 1januari 2009 uppgår till 40 mnkr med den fördelning och avräkning som redovisas i ärendet.

 4. Modell för andels- och kostnadsfördelning enligt de principer som redovi­sas i ärendet godkänns.

 5. Tillgångar exklusive fastigheter överlåts till kommunalförbundet på sätt som redovisas i ärendet.

 6. Tillämpning vad gäller pensioner i enlighet med redovisade principer 4A och 4B godkänns.

 7. Brand- och räddningsnämnden avvecklas den 28 februari 2009.

 8. Till kommunalförbundets förbundsfullmäktige utses 13 ordinarie ledamö­ter och 13 ersättare från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2010 i enlighet med förbundsordningen --------------- Bilaga 11.

 9. Tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige den 29 september 2008 an­gående utlåtande 2008:159 ”Bildandet av ett gemensamt brandförbund (kommunalförbund)” upphör att gälla.

§34 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2008:57.

§35 Motion om snabbare utveckling av smarta energilösningar (utl.2008:58)

Dnr 315-3845/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:58 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson (mp) i vilken hon bl.a. föreslår att staden bör ligga i framkant när det gäller utveckling av solenergi- och vind­energilösningar.

Ordet innehades av Eva-Louise Erlandsson Slorach, Rebwar Hassan, borgarrådet Hamilton, Stellan Hamrin, Ulf Fridebäck, borgarrådet Ruwaida, Berthold Gustavsson, Jan Valeskog och Mats Lindqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2006:34) av Viviann Gunnarsson (mp) avslås.

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 59, 60, 76, 77, 78, 80, 81, 96, 97, 98, 99, 115, 116, 117, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191 och 192 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2008:203.

§37 Motioner

Under tiden 18 november – 1 december 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:83) av Ann-Margarethe Livh (v) om utveckling av det personal­ekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut
  Dnr 209-2787/2008;

 2. (2008:84) av Ann-Margarethe Livh (v) om bilfria söndagar i Stockholm
  Dnr 314-2788/2008;

 3. (2008:85) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort
  Dnr 314-2790/2008;

 4. (2008:86) av Karin Rågsjö (v) om tillståndet på Sergels Torg – ”Ska vi göra nåt”
  Dnr 325-2791/2008;

 5. (2008:87) av Emma Lindqvist (s) om vegetariska tisdagar
  Dnr 303-2792/2008;

 6. (2008:88) av Malte Sigemalm (s) om avskaffande av vårdnadsbidraget
  Dnr 321-2793/2008;

 7. (2008:89) av Abdo Goriya m. fl. (s) om hemlöshet
  Dnr 325-2794/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.57.