Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-06-21

Sammanträde 2010-06-21

Datum
Klockan
12:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 12.00 behandlas interpellationer.
Kl. 13.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 14.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2008 sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:15 av Abdo Goriya (s) om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010. RI

Dnr 326-458/2010 (framställd 15/3, bordlagd 12/4, 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:20 av Jan Valeskog (s) om stadens undermåliga hantering av energiplanen för Stockholm. RIII

Dnr 315-617/2010 (framställd 29/3, bordlagd 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:21 av Jan Valeskog (s) om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm. RVIII

Dnr 328-618/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:22 av Jan Valeskog (s) om stadens hemlighållande av trafiksäkerhetsrevisionen gällande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm. RII

Dnr 314-619/2010 (framställd 29/3, bordlagd 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (s) om Familjecentraler. RVII

Dnr 325-620/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:24 av Berit Kruse (s) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:25 av Abdo Goriya (s) om stadens reviderade antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar. RI

Dnr 129-623/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4, 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (s) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RVI

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (s) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RVI

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:29 av Catharina Tarras-Wahlberg (s) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan. RII

Dnr 314-749/2010 (framställd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:30 av Ann-Margarethe Livh (v) om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen. RV

Dnr 335-836/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:31 av Ann-Margarethe Livh (v) om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet. RV

Dnr 316-837/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:32 av Malte Sigemalm (s) om förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken. RII

Dnr 302-1079/2010 (framställd 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

15 Nr 2010:33 av Berit Kruse (s) om fortsatta nedskärningar i Kulturskolan. RVIII

16 Nr 2010:34 av Jari Visshed (s) om ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, p.g.a. a-kassa och sjukförsäkring. RVII

17 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om stadens upphandling av tolkar. RVII

18 Nr 2010:36 av Jan Valeskog (s) om försämrade kommunikationer mellan T-Centralen och Djurgården genom stadens godkännande av nedläggning av busslinje 47 till följd av NK-expressen. RII

19 Nr 2010:37 av Roger Mogert (s) om den ökade orättvisan i Stockholms skolor. RIV

20 Nr 2010:38 av Jan Valeskog (s) om alliansens stopp för byggande av bullerskydd på Nynäsvägen. RII

21 Nr 2010:39 av Ann Mari Engel (v) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

27 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:2, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2010:4, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Mem. 2010:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

28 Nya valärenden.

Mem. 2010:7. Fyllnadsval till Mälardalsrådets rådsstämma.
Mem. 2010:8. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Mem. 2010:9. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel IV+VII

29 Utl. 2010:60. Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

Rotel VI

30 Utl. 2010:61. Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg. Förslag från äldrenämnden.

31 Utl. 2010:62. Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Rotel VII

32 Utl. 2010:63. Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad.

Rotel VIII

33 Utl. 2010:64. Ny ridanläggning i Sätra - genomförandebeslut. Hemställan från idrottsnämnden.

Rotel I

34 Utl. 2010:65. Vision Söderstaden 2030. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010.

35 Utl. 2010:66. Projekt Slussen. Genomförandebeslut.

36 Utl. 2010:67. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2009, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Rotel I+II

37 Utl. 2010:68. Förskottering av medel för byggande av spårtunnel under E18.

Rotel+VIII

38 Utl. 2010:69. Överenskommelse med ekonomiska föreningen Aurs-vik Ost och ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall inom fastigheterna Sädesärlan 1 och Sädesärlan 6 på Östermalm.

Genomförandebeslut, förslag från exploateringsnämnden. Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan samt begäran om utökad investeringsbudget. Genomförandebeslut, förslag från idrottsnämnden.

Dnr 302-973/2009, 328-491/2010

Rotel II

39 Utl. 2010:70. Renovering av Nordsydaxeln. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel II+III

40 Utl. 2010:71. Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun.

Rotel III

41 Utl. 2010:72. Namn för kvarter och gator inom stadsdelen Solberga.

Uppbådet bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning, Johan Skyttes Väg bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning, Älvsjö Stationsplan bibehålles som namn på plan med ändrad omfattning, Pendlaren, Perrongen, Stickspåret nya namn på kvarter, Pendlargatan, Perronggatan, Älvsjö Stationsgata nya namn på gator. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010.

Dnr 312-728/2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2010:73. Namn för plats i stadsdelen Norrmalm - Nils Ericsons Plan.

Dnr 312-2700/2007, 312-915/2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2010:74. Namn för park i stadsdelen Årsta - Årstafruns Park.

44 Utl. 2010:75. Namn för plats i stadsdelarna Solhem, Nälsta och Flysta - Karl Vennbergs Plats.

45 Utl. 2010:76. Försäljning av mark till Vallentuna kommun av fastigheterna Bällsta 2:215 och 2:23-2:29, Åsta 1:14, Olhamra 1:2, Lussinge 1:7, Lindholmen 5:58 och 5:60-5:63 samt del av fastigheterna Lövsättra 1:1 och Karby 3:1.

46 Utl. 2010:77. Strategi för förvaltning av markinnehav utanför kommungränsen. Förslag från fastighetsnämnden.

47 Utl. 2010:78. Ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Förslag från stadsbyggnadsnämnden.

48 Utl. 2010:79. Energieffektivisering. Genomförandebeslut.

49 Utl. 2010:80. Renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Genomförandebeslut.

BORDLAGDA MOTIONER

50 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

51 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

52 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

53 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

54 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

55 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

56 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

57 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

58 Utl. 2010:50. Kommunala ingångsjobb. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34). RI

59 Utl. 2010:51. Ett rökfritt Slussen. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4). RII

60 Utl. 2010:52. Bättre information om broöppning. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:16). RII

Dnr 314-1025/2009 (bordlagd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA MOTIONER, Rotel IV

61 Utl. 2010:81. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:45).

62 Utl. 2010:82. En framtidssatsning på skolbarnsomsorgen - utifrån barns rätt till utbildning, artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2009:5).

Rotel VII

63 Utl. 2010:83. Tillgänglighet. Motion av Abdo Goriya (s) (2009:21).

Rotel VIII

64 Utl. 2010:84. Norra Smedjegatan - Gatan som försvann. Motion av Birgit Marklund Beijer (s) (2009:49).

Rotel II

65 Utl. 2010:85. Krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:7).

66 Utl. 2010:86. Miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:17).

67 Utl. 2010:87. Slussen som Stockholms "Circular Quay" - en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:20).

68 Utl. 2010:88. Tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (båda mp) (2009:25).

Rotel III

69 Utl. 2010:89. Uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende. Motion av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda v) (2008:65).

70 Utl. 2010:90. Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus. Motion av Teres Lindberg (s) (2010:1).

§2 Interpellation om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010 (nr2010:15)

Dnr 326-458/2010

Abdo Goriya (s) hade lämnat in en interpellation om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Elisabeth Brandt Ygeman och borgarrådet Nordin.

§3 Interpellation om stadens undermåliga hantering av energiplanen för Stockholm (nr2010:20)

Dnr 315-617/2010

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens undermåliga han­tering av energiplanen för Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Alvendal.

§4 Interpellation om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm (nr2010:21)

Dnr 328-618/2010

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Sjöstedt.

§5 Interpellation om stadens hemlighållande av trafiksäkerhetsrevisionen gäl­lande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm (nr2010:22)

Dnr 314-619/2010

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens hemlighållande av trafiksäkerhetsrevisionen gällande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 och 32 för år 2010.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2010:33) av Berit Kruse (s) om fortsatta nedskärningar i Kulturskolan
Dnr 328-1286/2010;

2. (2010:34) av Jari Visshed (s) om ökade kostnader för ekonomiskt bi­stånd, p.g.a. a-kassa och sjukförsäkring
Dnr 109-1288/2010;

3. (2010:35) av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om stadens upphandling av tolkar
Dnr 125-1289/2010;

4. (2010:36) av Jan Valeskog (s) om försämrade kommunikationer mellan T-Centralen och Djurgården genom stadens godkännande av nedläggning av busslinje 47 till följd av NK-expressen
Dnr 314-1290/2010;

5. (2010:37) av Roger Mogert (s) om den ökade orättvisan i Stockholms skolor
Dnr 322-1291/2010;

6. (2010:38) av Jan Valeskog (s) om alliansens stopp för byggande av bul­lerskydd på Nynäsvägen
Dnr 303-1292/2010;

7. (2010:39) av Ann Mari Engel (v) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti
Dnr 329-1293/2010.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Barnens sommarlov och föräldrarnas semester i stadsdelarna

Abebe Hailu (s) ställde en fråga om barnens sommarlov och föräldrarnas se­mester i stadsdelarna.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Trafiklösningen vid Slussen

Kerstin Wickman (mp) ställde en fråga om trafiklösningen vid Slussen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kerstin Wickman och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Om inte socialarbetarna i Stockholm anser att de kan följa lagen – vad ska du göra åt det?

Karin Rågsjö (v) ställde frågan ”Om inte socialarbetarna i Stockholm anser att de kan följa lagen – vad ska du göra åt det?”

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Moderaternas vallöfte om förskolan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om moderaternas vallöfte om förskolan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 5. Ytterligare nedskärningar på S:t Örjans resursskola

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om ytterligare nedskärningar på S:t Örjans resursskola.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.


Fråga nr 6. Love Stockholm

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om Love Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Servicehusen

Berit Kruse (s) ställde en fråga om servicehusen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berit Kruse och borgarrådet Nordin.

Sammanträdet ajournerades kl. 13.55 – 14.00.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 21 maj 2010

Beslut (21 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (20 april 2009) avseende Godkännande av förslag till översiktsplan för Nationalstadspar­ken – stockholmsdelen.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 311-249/2009

Beslut (21 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7september 2009) avseende Försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 Botkyrka kommun. Genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-1205/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 28 maj 2010

Beslut (28 maj) med anledning av klagomål mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-514/2010


Hyresgästföreningen Kristallens skrivelse

av den 27 maj 2010

Skydda Solbergaskogen från bebyggelse samt andra liknande ingrepp.

Dnr 302-1419/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 3 juni 2010

Beslut (3 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (22februari) Angående långsiktig ekonomi och begäran om underskottstäck­ning.

Förvaltningsrätten prövar inte överklagandet.

Dnr 149-2402/2009

Regeringsbeslut

av den 3 juni 2010

Beslut (3 juni) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (11 juni) i fråga om detaljplan för Såningsmannen 7 och 8 i stadsdelen Gamla Enskede i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Skrivelse från Finska föreningen i Stockholm

av den 9 juni 2010

Synpunkter med anledning av hur den nya minoritetslagen efterlevs.

Dnr 337-385/2010

Skrivelse från Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening

av den 15 juni 2010

Synpunkter angående den lokala ordningsstadgan för torghandeln i Stockholm.

Dnr 667-392/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 8 juni 2010

Beslut (8 juni) med anledning av överklaganden av kommunfullmäktiges beslut (15 mars) i fråga om Förslag till detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16.

Länsstyrelsen avvisar/avslår överklagandena.

Dnr 311-2714/2009

§10 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 8 juni 2010 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ersättare efter Johan Steenhoff Eriksen (m) hade utsetts Peter Cederholm (m).

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum onsdagen den 30juni 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem. nr 2, 4, 5 och 6 för år 2010)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2, 4, 5 och 6 för år 2010 be­handlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Kommunförbundet Stock­holms län (KSL) (mem. 2010:2), en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stads­delsnämnd och en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (mem. 2010:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:2

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Tara Ahanian (m);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Mahin Kindberg (fp), Gadha Makdesi-Elias (s);


Memorial 2010:4

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Elin Stenblom (m);

Memorial 2010:6

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Zozan Bozarslan (v);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Karin Jonsson (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Fredrik Stenblom (m).

§14 Fyllnadsval till Mälardalsrådets rådsstämma (mem. 2010:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:7 avseende fyllnadsval till Mälardalsrå­dets rådsstämma behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att mandattiden för de som nu är valda till ledamöter och ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte förlängs till och med ordinarie råds­möte 2011.

§15 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB (mem. 2010:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:8 avseende nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att nominera


i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2010 till och med ordinarie bolagsstämma 2011:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (m);

till ledamöter: Mats Hulth (s), Bo Bladholm (m), Joakim Larsson (m), Kerstin Källander Öhrling (s);

till suppleanter: Lennart Rydberg (fp), Gogos Spiridon (s).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:9)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:9 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning att

  1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Niclas Sannerheim (mp) – ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Carl-Eric Aroseus (opol) – le­damot i styrelsen för utrednings- och statistikkontoret AB – och förrätta i memorialet föreslagna val
  2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Linus Fhärm (mp);

i styrelsen för utrednings- och statistikkontoret AB för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot: Lars Brogren (opol);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Victor Bravo Vicuna (m), Alvar Alaperä (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Thomas Erlandsson (fp), Kurt Frediksson (s).

§17 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa (utl.2010:60)

Dnr 325-2740/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:60 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar fara illa.

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Karin Rågsjö, Inger Stark, Kerstin Wickman, borgarrådet Samuelsson, Elisabeth Brandt Ygeman, Ylva Wahlström, Erik Slottner, borgarråden Mogert och Kristersson samt Lillemor Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (s), Kerstin Wickman (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med stödmaterialet.

3. I övrigt beaktas vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.

§18 Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Förslag från äldrenämnden (utl.2010:61)

Dnr 327-194/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:61 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från äldrenämnden om anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äld­reomsorg.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Lillemor Samuelsson, Eivor Karlsson, Berit Kruse, Olle Andretzky och Helen Jäderlund Eckardt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats


dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s), Eivor Karlsson (mp) och Lillemor Samuelsson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg godkänns, bi­laga 3 till utlåtandet.

§19 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen (utl.2010:62)

Dnr 327-390/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:62 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, Berit Kruse, Olle Andretzky, Helen Jäderlund Eckardt, Barry Andersson, Ylva Wahlström, Stefan Nilsson, Jackie Nylander och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till soci­aldemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Berit Kruses (s), Eivor Karlssons (mp) och Karin Rågsjös (v) gemensamma yrkande utom att-sats nr 4. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 4. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.


Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 4 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 4.

Omröstningen utföll med 53 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 31:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 4.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen (bilaga 2 till utlåtandet) godkänns med den ändring av kapitel 8.1.2 om avgiftsfri avlösning som föredragande borgarråd föreslår.

§20 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad (utl.2010:63)

Dnr 337-385/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:63 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till åtgärdsplan för Stockholms stad om nationella minoriteter och minori­tetsspråk.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Livh, Zaida Catalán, borgarrådet Kristersson och Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk – åtgärdsplan för Stockholms stad godkänns, bilaga 2, och i övrigt iakttas vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§21 Ny ridanläggning i Sätra – genomförandebeslut

Hemställan från idrottsnämnden (utl. 2010:64)

Dnr 328-790/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:64 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från idrottsnämnden om ny ridanläggning i Sätra.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Mehdi Oguzsoy, Åsa Romson och Jari Visshed.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Idrottsnämnden medges rätt att uppföra en ny ridanläggning i Sätra till en in­vesteringsutgift om 114,6 miljoner kronor. Utgifter till följd av investeringen ska finansieras inom nämndens budget.

§22 Vision Söderstaden 2030

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010 (utl.2010:65)

Dnr 311-1435/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:65 behandlades. Utlåtandet gäller en åter­remiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010 om vision Söderstaden 2030.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Maria Hannäs, Mirja Räihä Järvinen, Cecilia Obermüller samt borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s), Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Vision Söderstaden 2030 godkänns, bilaga till utlåtandet.

2. Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tra­fik- och renhållningsnämnden samt Stockholms Stadshus AB genom S:t Erik Markutveckling AB ges i uppdrag att inleda utrednings- och pro­gramarbete för Söderstaden. Detta ska ske i samråd med kulturnämnden, idrottsnämnden och berörda stadsdelsnämnder.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med Stockholms Stadshus AB utreda förutsättningarna för att finna en optimal ägandestruktur inom staden inför ett inriktningsbeslut för utveckling av Vision Söderstaden inom Slakthusområdet efter genomfört programarbete.

§23 Projekt Slussen

Genomförandebeslut (utl.2010:66)

Dnr 311-481/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:66 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om Projekt Slussen.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Ruwaida och Jämtin, Maria Hannäs, borgarrådet Hamilton, Per Ankersjö, Kerstin Wickman, Erik Slottner, Cecilia Obermüller, Mats Berglund, borgarrådet Sjöstedt, Ann Mari Engel, Eie Herlitz, borgarrådet Edholm, Teres Lindberg, borgarråden Samuelsson och Alvendal samt Martin Michel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mats Berglund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att, med beaktande av vad föredra­gande borgarrådet anfört, fortsätta genomförandet av projekt Slussen omfattande totala investeringsutgifter om 8000,0 miljoner kronor.

2. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att delta i genom­förandet av projekt Slussen.

3. Exploateringsnämnden medges en utökad budgetram för 2010 med 110,0miljoner kronor för projekt Slussen. Finansiering sker ur Cen­tral medelsreserv: 4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförut­sedda investeringsutgifter i 2010 års budget. Finansiering för kom­mande år får beaktas i samband med budget för år 2011.

§24 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2009, som inte behand­lats av kommunstyrelsen (utl.2010:67)

Dnr 019-993/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2009, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Ordet innehades av Malte Sigemalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2009, som inte be­handlats av kommunstyrelsen, godkänns.

§25 Förskottering av medel för byggande av spårtunnel under E18 (utl.2010:68)

Dnr 314-784/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förskottering av medel för byggande av spårtunnel under E18.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om förskottering av medfinansiering om högst 70 miljoner kronor för byggande av spårtunnel under E18 godkänns.

2. Stadens förskottering av projektet finansieras genom att ta i anspråk av staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infrastrukturåtgärder.

3. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett genomförandeavtal om Tvärbana Norr Kistagrenen mellan Stockholms stad och AB Storstockholms Lokaltrafik.

§26 Överenskommelse med ekonomiska föreningen Aursvik Ost och ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall inom fastigheterna Sädesärlan 1 och Sädesärlan 6 på Östermalm

Dnr 302-973/2009, 328-491/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:69 behandlades. Utlåtandet gäller dels en överenskommelse med ekonomiska föreningen Aursvik Ost och ekonomiska föreningen Aursvik Syd om exploatering för bostäder på Östermalm och dels ett ärende om byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Helena Bonnier, borgarrådet Livh, Maria Hannäs, Billy Östh, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Sjöstedt, Erik Slottner och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

1. Exploateringsnämnden medges att genomföra exploatering inom fastighe­terna Sädesärlan 1 och Sädesärlan 6 omfattande investeringsutgifter om 25,8 miljoner kronor och investeringsinkomster om 128,2 miljoner kronor i enlighet med vad föredragande borgarråden anfört i utlåtandet. Utgifter och inkomster får beaktas i samband med budget för år 2011.

2. Idrottsnämnden medges att genomföra byggnation av en fullstor idrotts­hall vid Engelbrektsskolan omfattande investeringsutgifter om 155,3 mil­joner kronor i enlighet med vad föredragande borgarråden anfört i utlåtan­det. Utgifterna får beaktas i samband med budget för år 2011.

§27 Renovering av Nordsydaxeln

Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut från trafik- och renhåll­ningsnämnden (utl.2010:70)

Dnr 314-1124/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:70 behandlades. Utlåtandet gäller en läges­rapport och reviderat genomförandebeslut från trafik- och renhållningsnämnden om renovering av Nordsydaxeln.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§28 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun (utl.2010:71)

Dnr 667-392/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:71 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Martin Michel, Jackie Nylander, Bengt Sandberg och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) och Martin Michel (mp) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebä­rande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§29 Namn för kvarter och gator inom stadsdelen Solberga

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010 (utl.2010:72)

Dnr 312-728/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:72 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator inom stadsdelen Solberga.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Uppbådet bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Johan Skyttes Väg bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

3. Älvsjö Stationsplan bibehålles som namn på plan med ändrad omfattning enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

4. Pendlaren, Perrongen och Stickspåret fastställs som nya namn på kvarter enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

5. Pendlargatan, Perronggatan och Älvsjö Stationsgata fastställs som nya namn på gator enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§30 Namn för plats i stadsdelen Norrmalm – Nils Ericsons Plan (utl.2010:73)

Dnr 312-2700/2007, 312-915/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:73 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för plats i stadsdelen Norrmalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Nils Ericsons Plan fastställs som nytt namn på plats enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§31 Namn för park i stadsdelen Årsta – Årstafruns Park (utl.2010:74)

Dnr 312-916/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:74 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park i stadsdelen Årsta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Årstafruns Park fastställs som nytt namn på park enligt bifogad karta till ut­låtandet.

§32 Namn för plats i stadsdelarna Solhem, Nälsta och Flysta – Karl Vennbergs Plats (utl.2010:75)

Dnr 312-917/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:75 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för plats i stadsdelarna Solhem, Nälsta och Flysta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Karl Vennbergs Plats fastställs som nytt namn på plats enligt bifogad karta till utlåtandet.

§33 Försäljning av mark till Vallentuna kommun av fastigheterna Bällsta 2:215 och 2:23-2:29, Åsta 1:14, Olhamra 1:2, Lussinge 1:7, Lindholmen 5:58 och 5:60-5:63 samt del av fastigheterna Lövsättra 1:1 och Karby 3:1 (utl.2010:76)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:76 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av mark till Vallentuna kommun.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Bengt Sandberg, borgarrådet Alvendal, Mehdi Oguzsoy och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Försäljning av mark till Vallentuna kommun av cirka 1180 ha omfattande fastigheterna Bällsta 2:215 och 2:23-2:29, Åsta 1:14, Olhamra 1:2, Lussinge 1:7, Lindholmen 5:58 och 5:60-5:63 samt del av fastigheterna Lövsättra 1:1 och Karby 3:1, samtliga i Vallentuna kommun, för en sammanlagd köpeskil­ling om 119 miljoner kronor godkänns.

§34 Strategi för förvaltning av markinnehav utanför kommungränsen

Förslag från fastighetsnämnden (utl.2010:77)

Dnr 302-239/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:77 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från fastighetsnämnden om strategi för förvaltning av markinnehav utanför kommungränsen.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Åsa Romson, Martin Michel, Björn Ljung, Ann Mari Engel och Bengt Sandberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s), Åsa Romson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§35 Ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

Förslag från stadsbyggnadsnämnden (utl.2010:78)

Dnr 119-827/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:78 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag om ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs enligt bilaga 1 till utlåtandet.

2. Taxan gäller från och med det första månadsskiftet efter att kommunfull­mäktiges beslut vunnit laga kraft.

§36 Energieffektivisering

Genomförandebeslut (utl.2010:79)

Dnr 315-978/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:79 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om energieffektiviserande åtgärder av fastighetsnämndens fastighetsbe­stånd.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§37 Renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen

Genomförandebeslut (utl.2010:80)

Dnr 305-1026/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:80 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om renovering och ombyggnad av del av fastigheten Berida­rebanan 10, Hötorgshallen.

Ordet innehades av Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra en ombyggnad och reno­vering av Hötorgshallen, del av Beridarebanan 10, omfattande inve­steringsutgifter om 85,0 miljoner kronor.

2. Utgifterna för år 2010, 10 miljoner kronor, får inrymmas i fastighets­nämndens befintliga investeringsram. Utgifterna för kommande år får beaktas i samband med budget för år 2011.

3. Drift- och kapitalkostnader får inrymmas i fastighetsnämndens budget.

Sammanträdet ajournerades kl. 20.00 – 20.05.

§38 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 23, 11, 12, 13, 22, 31, 32, 33, 50, 51 och 52 för år 2010.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 och 90 för år 2010.

§39 Motioner

Under tiden 25 maj – 21 juni 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (v) om införande av en uppförande­kod för leverantörer
Dnr 125-1294/2010;

2. (2010:14) av Ann-Margarethe Livh (v) om skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark
Dnr 302-1522/2010;

3. (2010:15) av Hadar Cars (fp) om uppförande av en vattenorgel i Stock­holm
Dnr 328-1559/2010;

4. (2010:16) av Malte Sigemalm (s) om upprustning av amfiteater på Häger­stensåsen
Dnr 328-1595/2010;

5. (2010:17) av Ylva Wahlström (mp) om gör skolorna i staden tryggare
Dnr 322-1596/2010;

6. (2010:18) av Ylva Wahlström (mp) om snö – något att planera för!
Dnr 314-1597/2010;

7. (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (mp) om bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur
Dnr 328-1598/2010;

8. (2010:20) av Mats Berglund (mp) om satsning på mer forskning på sta­dens museer
Dnr 328-1599/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.10.