Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-29

Sammanträde 2010-11-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

I samband med sammanträdet den 29 november 2010 kl. 18.00-20.00 kommer det att förrättas v Läs mer...al till kongressombud till Sveriges Kommuner och Landsting. Rösträtt har ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (S) om Familjecentraler. RVII

Dnr 325-620/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:24 av Berit Kruse (S) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (S) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RV

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (S) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RV

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:29 av Catharina Tarras-Wahlberg (S) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan. RII

Dnr 314-749/2010 (framställd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:32 av Malte Sigemalm (S) om förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken. RII

Dnr 302-1079/2010 (framställd 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (S) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:36 av Jan Valeskog (S) om försämrade kommunikationer mellan T-Centralen och Djurgården genom stadens godkännande av nedläggning av busslinje 47 till följd av NK-expressen. RII

Dnr 314-1290/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:37 av Roger Mogert (S) om den ökade orättvisan i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1291/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:39 av Ann Mari Engel (V) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti. RII

Dnr 329-1293/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:40 av Ann-Margarethe Livh (V) om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygghetsboende. RV

Dnr 327-2502/2010 (framställd 8/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2010:41 av Jan Valeskog (S) om varför moderaterna förbjuder 20-30% av hushållen i Norra Djurgårdsstaden att äga en miljöbil. RII

14 Nr 2010:42 av Jan Valeskog (S) om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen. RII

15 Nr 2010:43 av Mirja Räihä Järvinen (S) om medel från länsstyrelsen för arbetet med förvaltningsområdet för det finska språket. RII

16 Nr 2010:44 av Karin Rågsjö (V) om sprutbyte - en fråga om allas rätt till hälsa. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Utl. 2010:118. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2009 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2010:2).

Rotel VI

23 Utl. 2010:119. Utträde ur CITELEC - CITies interested in ELECtric. Framställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

24 Utl. 2010:120. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen. Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Rotel I

25 Utl. 2010:121. Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Västra samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen. Genomförandebeslut 3. Framställan från exploateringsnämnden.

26 Utl. 2010:122. Bromstens industriområde. Reviderat inriktningsbeslut.

27 Utl. 2010:123. Arvodering av vissa förtroendevalda.

28 Utl. 2010:124. Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2010.

Kommunstyrelsen: Uppdrag att ta fram policy för sponsring i skolan. Kommunstyrelsen: Uppdrag att utveckla ett administrativt stödsystem för avtalsförvaltning. Trafik- och renhållningsnämnden: Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Stadsbyggnadsnämnden: Arvode för ordförande i byggnadsdelegerade. Idrottsnämnden: Upprustning och modernisering av Stadion 2010. Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Stockholms vattenprogram - lägesrapport till kommunfullmäktige. Äldrenämnden: Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen. Äldrenämnden: Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal regi och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL 2009. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden: Förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Dnr 113-2157/2010, 322-3846/2007, 327-1589/2009, 319-1119/2010, 019-2688/2007, 304-2727/2009, 327-372/2009, 326-711/2009, 327-1649/2010

BORDLAGD MOTION

29 Utl. 2010:83. Tillgänglighet. Motion av Abdo Goriya (S) (2009:21). RVII

Dnr 326-1345/2009 (bordlagd 8/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY MOTION, Rotel VII

30 Utl. 2010:125. Livsmedel som köps in till stadens verksamheter ska inte innehålla transfetter. Motion (2009:28) av Stefan Nilsson (MP).

NY INTERPELLATION

31 Nr 2010:45 av Tomas Rudin (S) om upprustningen av Bellevueparken. RI

§2 Interpellation om Familjecentraler (nr2010:23)

Dnr 325-620/2010

Karin Hanqvist (S) hade lämnat in en interpellation om Familjecentraler.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Hanqvist och borgarrådet König Jerlmyr.

§4 Interpellation om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan (nr2010:29)

Dnr 314-749/2010

Catharina Tarras Wahlberg (S) hade lämnat in en interpellation om konse­kvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§6 Interpellation om försämrade kommunikationer mellan T-Centralen och Djurgården genom stadens godkännande av nedläggning av busslinje 47 till följd av NK-expressen (nr2010:36)

Dnr 314-1290/2010

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om försämrade kommunika­tioner mellan T-Centralen och Djurgården genom stadens godkännande av ned­läggning av busslinje 47 till följd av NK-expressen.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr37, 39 och 40 för år 2010.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 31 på fö­redragningslistan före punkt nr 17.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2010:41) av Jan Valeskog (S) om varför moderaterna förbjuder 20-30% av hushållen i Norra Djurgårdsstaden att äga en miljöbil
Dnr 314-2532/2010;

2. (2010:42) av Jan Valeskog (S) om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen
Dnr 314-2533/2010;

3. (2010:43) av Mirja Räihä Järvinen (S) om medel från länsstyrelsen för arbetet med förvaltningsområdet för det finska språket
Dnr 337-2536/2010;

4. (2010:44) av Karin Rågsjö (V) om sprutbyte – en fråga om allas rätt till hälsa
Dnr 325-2537/2010;

5. (2010:45) av Tomas Rudin (S) om upprustningen av Bellevueparken
Dnr 328-2636/2010.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Personlig assistans

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om personlig assistans.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 2. Snöröjning

Anders Wallner (MP) ställde en fråga om snöröjning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Wallner och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Upphandling

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om upphandling.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Vasens vård- och omsorgsboende

Tara Twana (S) ställde en fråga om Vasens vård- och omsorgsboende.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tara Twana och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Uppföljning av bidrag till frivilligorganisationer

Jackie Nylander (V) ställde en fråga om uppföljning av bidrag till frivilligorgani­sationer.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 6. Magneten

Karin Hanqvist (S) ställde en fråga om Magneten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 7. Fullmäktiges datorer

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om fullmäktiges datorer.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Förskoleklass i Hammarby Sjöstad

Stefan Hansson (S) ställde en fråga om förskoleklass i Hammarby Sjöstad.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Hansson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 9. Wallenstams respektive stadens prissättningar vid ombildningar

Teres Lindberg (S) ställde en fråga om Wallenstams respektive stadens prissätt­ningar vid ombildningar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 10. Juridiskt stöd till företagare i Boultbees centrumanläggningar.

Mikael Magnusson (S) ställde en fråga om juridiskt stöd till företagare i Boultbees centrumanläggningar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mikael Magnusson och borgarrådet Nordin.

§11 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 6december 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2009 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:118 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2009 för vissa insti­tutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§15 Utträde ur CITELEC – CITies interested in ELECtric

Framställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2010:119)

Dnr 301-894/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:119 behandlades. Utlåtandet gäller en framställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om utträde ur CITELEC – CITies interested in ELECtric.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utträde ur organisationen CITELEC god­känns.

§16 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2010:120)

Dnr 303-1551/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:120 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Karin Wanngård samt borgarrådet Bolund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Revidering av taxa för nämndens verk­samhet enligt miljöbalken, livsme­delslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot männi­skors hälsa och strålskyddslagstiftningen, bilaga 1, 1A-D, 2, 3, 4, 5 och 6, fastställs att gälla från den 1januari 2011.

2. Taxa för SLB-analys upphör att gälla från den 1 januari 2011.

§17 Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detalj­planen Västra samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen

Genomförandebeslut 3

Framställan från exploateringsnämnden (utl.2010:121)

Dnr 302-806/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:121 behandlades. Utlåtandet gäller en framställan från exploateringsnämnden om överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Västra samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs och Emilia Hagberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom de­taljplanen Västra i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden, omfattande inve­steringsutgifter om 653,0 miljoner kronor och investeringsinkomster om 39,0 miljoner kronor.

2. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra och upphandla en stationär sopsuganläggning i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden, omfat­tande investeringsutgifter om 110,0 miljoner kronor och investeringsin­komster om 110,0 miljoner kronor.

3. Utgifterna för år 2010 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Avseende utgifter för år 2011 uppmanas nämnden begära dessa hos kom­munstyrelsen i verksamhetsplan för 2011. Kommunstyrelsen föreslås be­sluta om finansiering ur Central Medelsreserv 4 i samband med ärendet Nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2011.

4. Exploateringsnämndens begäran om en utökad investeringsbudget för år 2010 med 57,0 miljoner kronor avslås.

§18 Bromstens industriområde

Reviderat inriktningsbeslut (utl.2010:122)

Dnr 302-1425/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:122 behandlades. Utlåtandet gäller ett re­viderat inriktningsbeslut om Bromstens industriområde.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, Mirja Räihä Järvinen, Christian Valtersson, Ann-Katrin Åslund, Teres Lindberg, Helen Törnqvist och Emilia Hagberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christian Valtersson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utreda förutsättningarna för exploatering av Bromstens industriområde i enlighet med vad som redovisas i utlåtandet samt med beaktande av vad föredragande borgarrådet anfört.

§19 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl.2010:123)

Dnr 019-2540/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:123 behandlades. Utlåtandet gäller arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Teres Lindberg om 100 procent av helt arvode under perioden 2010-11-01 -- 2014-10-20.

Det antecknades att Teres Lindberg (S) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§20 Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2010

Dnr 113-2157/2010

Kommunstyrelsen: Uppdrag att ta fram policy för sponsring i skolan

Dnr 322-3846/2007

Kommunstyrelsen: Uppdrag att utveckla ett administrativt stödsystem för avtalsförvaltning

Dnr 327-1589/2009

Trafik- och renhållningsnämnden: Upphandling av elenergi för trafikkon­torets elförbrukning

Dnr 319-1119/2010

Stadsbyggnadsnämnden: Arvode för ordförande i byggnadsdelegerade

Dnr 019-2688/2007

Idrottsnämnden: Upprustning och modernisering av Stadion 2010

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Stockholms vattenprogram – lägesrap­port till kommunfullmäktige

Dnr 304-2727/2009

Äldrenämnden: Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreom­sorgen

Dnr 327-372/2009

Äldrenämnden: Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal regi och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL 2009

Dnr 327-1649/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden: Förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (utl.2010:124)

Dnr 326-711/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:124 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av budget 2010 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2010.

Revisorernas bedömning till kommunfullmäktige över granskning av delårsrap­port – uppföljning av budget 2010 – anmäldes ----------------------------- Bilaga 5.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ann Mari Engel, borgarrådet Bolund, Rebecca Adami, Karin Rågsjö, borgarrådet König Jerlmyr, Mattias Ericson, bor­garrådet Edholm, Mehdi Oguzsoy, borgarråden Rudin, Hamilton och Mogert, Christopher Ödmann, Jari Visshed, Kaj Nordquist, Ann-Katrin Åslund, Måns Almqvist, borgarrådet Larsson, Erik Slottner, Abebe Hailu samt Mirja Räihä Järvinen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Delårsbokslut per 31 augusti 2010 för Stockholms stad godkänns.
 2. Budgetjusteringar enligt kommunfullmäktiges beslut (utl. 2010:93) om Stimulans för Stockholm – en investering i kvalitetsutveckling, revideras och verkställs med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlå­tande.
 3. Revidering av årsmål på indikatorer godkänns enligt bilaga 3 till stads­ledningskontorets tjänsteutlåtande.
 4. Ordförandeskapet för stadens beslutande genomförandegrupp, för ut­byggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning, överförs från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden till kommunsty­relsen.
 5. Uppdraget att utarbeta förslag till policy för sponsring inom skolverk­samheten i Stockholm stad, dnr 322-3846/2007, besvaras med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 6. Uppdraget att utveckla ett administrativt stödsystem för avtalsförvaltning enligt lagen om valfrihetssystem, dnr 327-1589/2009, besvaras med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 7. Trafik- och renhållningsnämndens upphandling av elenergi med elcertifi­kat, dnr 319-1119/2010, godkänns med vad som sagts i stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande.
 8. Arvode för ordförande i byggnadsdelegerade, dnr 019-2688/2007, avslås med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 9. Idrottsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och modernise­ring av Stadion omfattande investeringsutgifter om 74,0 miljoner kronor, inklusive tidigare nedlagda utgifter. Investeringsutgifter för 2010 får in­rymmas i idrottsnämndens befintliga investeringsbudget. Utgifter för ef­terföljande år beaktas i budget.
 10. Idrottsnämnden uppmanas att ta fram en långsiktig underhålls- och inve­steringsplan för Stadion och som tydligt beskriver hur den ska utvecklas med avseende på idrottens och andra verksamheters behov.
 11. Centralupphandling av betalväxeltjänst genomförs med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag, meddela tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald leverantör för betalväxeltjänst.
 12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla e-handel för medborgare i syfte att boka och betala för varor och tjänster som staden erbjuder.
 13. Till följd av förändringar i stadens it-organisation samt ändrade affärs­strategiska överväganden revideras centralupphandlingslistan med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 14. Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri an­givna ramar för total extern upplåning samt intern utlåning och borgens­teckning för bolagen fastställs, bilaga 4 till stadsledningskontorets tjäns­teutlåtande.
 15. Lägesrapport för Stockholms vattenprogram, dnr 304-2727/2009, god­känns.
 16. Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorg, dnr 327-372/2009, godkänns med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänste­utlåtande.
 17. Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom stöd och service till per­soner med funktionsnedsättning, dnr 326-711/2009, godkänns med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 18. Lönekartläggningsverktyget BAS ska inte längre användas till förmån för en samordnad och enhetlig process utifrån Sveriges Kommuner och Landstings analysverktyg Lönelänken med vad som sagts i stadsled­ningskontorets tjänsteutlåtande.
 19. Riktlinjer för distansarbete i Stockholms stad upphör att gälla med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 20. Möjligheten till prenumeration av SL-kort via löneavdrag upphör att gälla från och med den 30 april 2011 med vad som sagts i stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande.

§21 Motion om tillgänglighet (utl.2010:83)

Dnr 326-1345/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:83 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya (S) i vilken han bl.a. föreslår att staden ska fortsätta tillgänglighetsarbetet efter år 2010.

Ordet innehades av Anders Wallner, borgarrådet König Jerlmyr, Karin Rågsjö och Kaj Nordquist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:21) av Abdo Goriya (S) om ”Tillgänglighet” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§22 Motion om livsmedel som köps in till stadens verksamheter ska inte inne­hålla transfetter (utl.2010:125)

Dnr 303-1613/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:125 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Stefan Nilsson (MP) i vilken han föreslår att staden ska kräva av sina leverantörer att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska in­nehålla transfetter.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, borgarrådet König Jerlmyr, Emma Lindqvist, Ewa Larsson och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emma Lindqvist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) och Karin Rågsjö (V) bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:28) av Stefan Nilsson (MP) om ”Livsmedel som köps in till stadens verksamheter ska inte innehålla transfetter” anses besvarad med hän­visning till vad som anförts i utlåtandet.

§23 Interpellation om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti (nr2010:39)

Dnr 329-1293/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann Mari Engel (V) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

På begäran av Ann Mari Engel (V) beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§24 Motioner

Under tiden 9 – 29 november 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

(2010:36) av Tomas Rudin (S) om lokaler för föreningarna - checksy­stem
Dnr 328-2640/2010;

(2010:37) av Tomas Rudin (S) om byggande av gästhamn vid Norr­mälarstrand
Dnr 305-2641/2010;

(2010:38) av Tomas Rudin (S) om bildande av ett Evert Taube museum i Stockholm
Dnr 328-2642/2010;

(2010:39) av Teres Lindberg (S) om namngivande av täppan vid Thorildsplan till ”Bryggar Annas Täppa”
Dnr 312-2643/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.01.