Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-06-13

Sammanträde 2011-06-13

Datum
Klockan
12:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 12.00 behandlas interpellationer.
Kl. 13.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 14.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:5 av Carin Jämtin (S) om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm. RI

Dnr 339-424/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:7 av Tomas Rudin (S) om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröjning. RII

Dnr 303-426/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:8 av Malte Sigemalm (S) om nedskärningar inom idrottsförvaltningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen. RIII

Dnr 328-427/2011 (framställd 14/3, bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:9 av Malte Sigemalm (S) om Boultbees dränering av köpcentrum. RI

Dnr 316-428/2011 (framställd 14/3, bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:10 av Åke Askensten (MP) om den dåliga luften i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-429/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:11 av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg. RV

Dnr 327-430/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:12 av Karin Rågsjö (V) om hur det är att vara fattig och arbetslös - en realitet. RII

Dnr 331-621/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:13 av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten. RVII

Dnr 329-622/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:14 av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga - en fråga om allas rätt till värdigt boende. RVII

Dnr 329-623/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-626/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

Dnr 323-629/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

Dnr 328-631/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:22 av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad. RV

Dnr 331-685/2011 (framställd 4/4, bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:23 av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen. RV

Dnr 316-821/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:24 av Karin Rågsjö (V) om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort. RII

Dnr 322-822/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

Dnr 327-823/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

Dnr 325-824/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:27 av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1064/2011 (framställd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

24 Nr 2011:28 av Rana Carlstedt (S) om hemtjänstfusket. RV

25 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

26 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

27 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

33 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2010:19, i vad avser val av åtta nämndemän i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och tjugosex nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:5, i vad avser val av en ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma.
Mem. 2011:8, i vad avser val av tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:9, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden.
Mem. 2011:10, i vad avser val av en ledamot i revisorsgrupp 1, en ledamot i revisorsgrupp 2, en ersättare i revisorskollegiet och en lekmannarevisor i styrelserna för S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB.
Mem. 2011:11, i vad avser val av en ledamot, tillika vice ordförande i idrottsnämnden och ett ombud i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Mem. 2011:12, i vad avser val av en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

34 Mem. 2011:13. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel II

35 Utl. 2011:97. Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel III

36 Utl. 2011:98. Detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen, Dp 2003-16067-54.

37 Utl. 2011:99. Detaljplan för Vattenfallet 2 m.m. i stadsdelen Råcksta, Dp 2009-01446-54.

Rotel I

38 Utl. 2011:100. Redovisning av motioner, inlämnade före den 30 juni 2010, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Rotel I+II

39 Utl. 2011:101. Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut.

Rotel VII

40 Utl. 2011:106. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016.

Dnr 326-2538/2010
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 8 juni 2011)

BORDLAGDA MOTIONER

41 Utl. 2011:24. Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S). RII

42 Utl. 2011:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion (2000:25) av Lars Rådh (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006. RII

43 Utl. 2011:29. Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S). RII

44 Utl. 2011:30. Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S). RII

45 Utl. 2011:31. Ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S). RII

46 Utl. 2011:32. Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). RII

Dnr 303-259/2010 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2011:34. Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. Motion (2009:44) av Roger Mogert (S). RVII

48 Utl. 2011:42. Behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete - inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete. Motion (2010:30) av Paul Lappalainen (MP). RI

49 Utl. 2011:43. Införande av majoritetsstyre i Stockholms stad. Motion (2010:34) av Paul Lappalainen (MP). RI

50 Utl. 2011:56. Restaurering av Stockholms vatten. Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V). RVI

51 Utl. 2011:57. Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand. Motion (2010:37) av Tomas Rudin (S). RI

52 Utl. 2011:61. Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen. Motion (2010:16) av Malte Sigemalm (S). RVIII

Dnr 328-1595/2010 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2011:62. Satsning på mer forskning på stadens museer. Motion (2010:20) av Mats Berglund (MP). RVIII

54 Utl. 2011:63. Att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22) av Yildiz Kafkas (MP). RIII

55 Utl. 2011:64. Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP). RIII

56 Utl. 2011:83. En friare IT-struktur. Motion (2010:9) av Mats Berglund (MP). RI

57 Utl. 2011:84. Införande av en uppförandekod för leverantörer. Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

58 Utl. 2011:85. Uppförande av en vattenorgel i Stockholm. Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP). RI

59 Utl. 2011:86. En fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter. Motion (2010:28) av Paul Lappalainen (MP). RI

60 Utl. 2011:87. Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (V). RII

61 Utl. 2011:88. Möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata. Motion (2010:7) av Yildiz Kafkas (MP). RII

62 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

63 Utl. 2011:90. Snö - något att planera för. Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP). RII

64 Utl. 2011:91. Införandet av begreppet andragenerationssvenskar. Motion (2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP). RII

65 Utl. 2011:92. Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48) av Malte Sigemalm (S). RIII

Dnr 302-2497/2009 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

66 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

67 Utl. 2011:94. Namngivande av täppan vid Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa". Motion (2010:39) av Teres Lindberg (S). RIII

68 Utl. 2011:95. Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet. Motion (2010:32) av Yildiz Kafkas (MP). RV

69 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

NYA MOTIONER, Rotel IV

70 Utl. 2011:102. Exploatering av skolgårdar. Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP).

71 Utl. 2011:103. Gör skolorna i staden tryggare. Motion (2010:17) av Ylva Wahlström (MP).

Rotel VII

72 Utl. 2011:104. Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter. Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S).

Rotel VIII

73 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP).

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2011:5.

§3 Interpellation om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröj­ning (nr2011:7)

Dnr 303-426/2011

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröjning.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarrådet Rudin, Stellan Hamrin, borgarrådet Hamilton samt Åke Askensten.

§4 Interpellation om nedskärningar inom idrottsförvaltningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen (nr2011:8)

Dnr 328-427/2011

Malte Sigemalm (S) hade lämnat in en interpellation om nedskärningar inom idrottsförvaltningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kevius hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Kevius samt Mehdi Oguzsoy.

§6 Interpellation om hur det är att vara fattig och arbetslös – en realitet (nr2011:12)

Dnr 331-621/2011

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om hur det är att vara fattig och arbetslös – en realitet.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2011.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:28) av Rana Carlstedt (S) om hemtjänstfusket
Dnr 327-1217/2011;

2. (2011:29) av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning
Dnr 329-1218/2011;

3. (2011:30) av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden
Dnr 316-1219/2011;

4. (2011:31) av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten
Dnr 327-1220/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Spårväg City

Malte Sigemalm (S) ställde en fråga om Spårväg City.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 2. Cyklisterna

Åke Askensten (MP) ställde en fråga om cyklisterna.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Tillgänglighet i nya Katarina bussgarage

Maria Hannäs (V) ställde en fråga om tillgänglighet i nya Katarina bussgarage.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Maria Hannäs och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 4. Remiss om gårdsförsäljning

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om remiss om gårdsförsäljning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 5. Slussen

Stellan Hamrin (V) ställde en fråga om Slussen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stellan Hamrin och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 6. Utbyggnad av T-banan

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om utbyggnad av T-banan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Enprocentsregeln vid arenabyggen

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om enprocentsregeln vid arenabyggen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 8. Personliga ombud

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om personliga ombud.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och König Jerlmyr.

§10 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 20juni 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem. nr 14 och 19 för år 2010, mem. 1, 5, 8, 9, 10, 11 och 12 för år 2011)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 19 för år 2010 samt mem.1, 5, 8, 9, 10, 11 och 12 för år 2011 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:13)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:13 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Linnéa Haglund (MP) – ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Angela Ardila (MP) – ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Andreas Larses (S) – er­sättare i Östermalms stadsdelsnämnd, Linda Nordlund (FP) – ledamot i utbildningsnämnden, Viktor Morawski (MP) – ledamot i valberedningen, Karin Wanngård (S) – ledamot i arbetsmarknadsnämnden, Kajsa Borgnäs (S) – ersättare i socialnämnden, Teres Lindberg (S) – ledamot i styrelsen för Aktiebolaget Familjebostäder och ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Andreas Bjerke (C) – suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem, Abebe Hailu (S) – suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Familjebostäder, Gunilla Bhur (V) – ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Laila Abdallah (S) – ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Emilia Bjuggren (S) – ledamot i utbildningsnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§15 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Dnr 109-2453/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om revidering av avgifter för upplå­telse av offentlig plats.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Reviderade avgifter för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt bilaga till utlåtandet, att gälla från och med det första månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

2. Med ändring av trafik- och renhållningsnämndens förslag bibehålls re­gleringen med återbetalning med 50 % av avgifterna vid avetablering om tillståndshavaren uppfyllt i givet tillstånd angivna villkor samt erlagt samtliga avgifter till kontoret i tid i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 7 juni 2004, § 21.

3. Avgifter för upplåtelse av offentlig plats räknas upp årligen med föränd­ringen i konsumentprisindex och fastställs i samband med stadens budget för nästkommande år, med start från budget för 2012. Maj månad 2010 fastställs som basmånad för indexuppräkningen.

4. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att se över systemet med återbetalning och avgiftsreduktion för byggetableringar i syfte att göra det mer transparent och enklare att administrera.

§16 Detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stads­delarna Kristineberg och Stadshagen, Dp 2003-16067-54 (utl.2011:98)

Dnr 311-934/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:98 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Kristinebergsmotet i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Elina Åberg, borgarrå­den Rudin och Larsson, Björn Ljung, Maria Östberg Svanelind och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elina Åberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stads­delarna Kristineberg och Stadshagen, Dp 2003-16067-54, antas.

§17 Detaljplan för Vattenfallet 2 m.m. i stadsdelen Råcksta, Dp 2009-01446-54 (utl.2011:99)

Dnr 311-953/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:99 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Vattenfallet 2 i stadsdelen Råcksta.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Emilia Hagberg, Björn Ljung, borgarrådet Rudin samt Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande delvis återremiss,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen inne­bärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Emilia Hagbergs (MP) yrkande i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Detaljplanen för Vattenfallet 2 m.m. i stadsdelen Råcksta, Dp 2009-01446-54, antas.

§18 Redovisning av motioner, inlämnade före den 30 juni 2010, som inte be­handlats av kommunstyrelsen (utl.2011:100)

Dnr 019-784/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:100 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 30 juni 2010, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 30 juni 2010, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§19 Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen

Dnr 314-2822/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:101 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungshol­men.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Elina Åberg, borgarrådet Hamilton samt Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elina Åberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Trafikverket avseende ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan, godkänns, bilaga 3 till utlå­tandet.

2. Samordningsavtal mellan Stockholms stad, AB Storstockholms Lokaltra­fik och Trafikverket avseende ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan, godkänns, bilaga 4 till utlåtandet.

3. Investeringsutgifter till följd av investeringar i stadens egna anläggningar om 46,0 miljoner kronor ska inrymmas i exploateringsnämndens inve­steringsbudget för 2011 och kommande år.

4. Stadens kostnad om 354,0 miljoner kronor för medfinansiering av trafik­plats Lindhagensgatan, där Trafikverket är huvudman, finansieras genom att ta i anspråk av staden avsatta medel i tidigare bokslut för infrastruktu­rella åtgärder.

5. Tillkommande drift-, underhålls- och kapitalkostnader för exploaterings­nämnden, trafik- och renhållningsnämnden och Kungsholmens stadsdels­nämnd får beaktas i nämndernas budget för kommande år.

§20 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 – 2016 (utl.2011:106)

Dnr 326-2538/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:106 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 - 2016.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Karin Rågsjö, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Stefan Nilsson, Kaj Nordquist och Ann-Margarethe Livh.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Programmets giltighetstid förlängs till 2016.

3. Formuleringen ”tecknade språk” i programmet ersätts av ”svenskt tecken­språk”.

4. Från 2012 byter stadens samtliga handikappråd namn till ”råd för funk­tionshinderfrågor”.

§21 Motion om inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm (utl.2011:24)

Dnr 316-2499/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:24 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att Stockholms stad inrättar ett Stockholms Handelshus för stöd och kompetensutveckling för små företag och växande entreprenörskap.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Bolund, Karin Rågsjö, Karl Bern, Christer Mellstrand samt borgarrådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S) om ”Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§22 Motion om vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006 (utl.2011:27)

Dnr 424-484/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:27 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Lars Rådh (S) i vilken han framför att samhället måste undanröja hinder som finns för personer med olika förutsättningar att delta i utbildning.

Ordet innehades av Kaj Nordquist, Karin Rågsjö samt borgarråden Hamilton och Mogert.

Yrkanden

I ärendet hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2000:25) av Lars Rådh (S) om ”Vuxna dövas, bl.a. döva invandra­res, möjlighet till kommunal vuxenutbildning” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§23 Motion om utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen (utl.2011:29)

Dnr 314-1823/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:29 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting initierar utredningar av nya tunnelbanesträckningar.

Ordet innehades av Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton, Maria Hannäs, Åke Askensten, Björn Ljung, Stina Bengtsson, Emilia Bjuggren, Ewa Samuelsson, Mehdi Oguzsoy, Christer Wennerholm, Stellan Hamrin samt borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S) om ”Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Motion om ekoism framför egoism – källsortera nu! (utl.2011:30)

Dnr 303-1995/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:30 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Wanngård (S) i vilken hon föreslår att taxesy­stemet ska premiera källsorterande och att miljöstugor byggs ut.

Ordet innehades av borgarrådet Wanngård, Katarina Luhr, borgarrådet Hamilton, Stellan Hamrin och Ewa Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas och Vänster­partiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S) om ”Ekoism framför egoism – källsortera nu!” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts av före­dragande borgarråd.

§25 Motion om ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud (utl.2011:31)

Dnr 303-1996/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:31 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Wanngård (S) i vilken hon föreslår att Stock­holm inför dubbdäcksförbud i innerstaden.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård, Bolund och Hamilton samt Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S) om ”Ekoism framför egoism – in­förande av dubbdäcksförbud” anses besvarad med vad föredragande borgar­råd anfört.

§26 Motion om utvidgning av återvinningscentral i Östberga (utl.2011:32)

Dnr 303-259/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:32 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han föreslår att återvin­ningscentralen i Östberga utvidgas för att effektivisera hanteringen av avfalls­produkter samt att säkerställa trygghet för besökare och anställd personal.

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Datevig Mardirossian Lönn, Karin Hanqvist, Stellan Hamrin, Ewa Larsson, Jakop Dalunde, Karl Bern och Maria Östberg Svanelind.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S) om ”Utvidgning av återvinnings­central i Östberga” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§27 Motion om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster (utl.2011:34)

Dnr 326-2292/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:34 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (S) i vilken han föreslår att krav på full tillgänglighet för funktionshindrade ska skrivas in i upphandlingsunderlagen vid alla upphandlingar som staden gör.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Sara Pettigrew, Åsa Jernberg, Kaj Nordquist, Ann-Margarethe Livh, Marie Ljungberg Schött, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Sara Pettigrew (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:44) av Roger Mogert (S) om ”Krav på tillgänglighet vid upp­handling av tjänster” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i ut­låtandet.

§28 Motion om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete - inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete (utl.2011:42)

Dnr 334-2238/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:42 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han före­slår att stadsledningskontoret får i uppdrag att anlita en utomstående konsult för att analysera förekomsten av diskriminering med hjälp av bl.a. diskriminerings­kontroller.

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström, Awad Hersi, Patrik Silverudd, Ann-Margarethe Livh samt borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:30) av Paul Lappalainen (MP) om ”Behovet av att kvalitets­säkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete – inför kvali­tetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete” avslås.

§29 Motion om införande av majoritetsstyre i Stockholms stad (utl.2011:43)

Dnr 019-2359/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:43 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han föreslår att en arbetsgrupp bör tillsättas i syfte att utreda och föreslå riktlinjer som ska leda till att majoritetsstyre införs i Stockholms stad.

Ordet innehades av Per Olsson, Ann Mari Engel, Berthold Gustavsson, borgar­råden Edholm och Mogert, Mats Berglund samt borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Olsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:34) av Paul Lappalainen (MP) om ”Införande av majoritets­styre i Stockholms stad” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 56, 57, 61, 62, 63, 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 och 96 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 102, 103, 104 och 105 för år 2011.

§31 Motioner

Under tiden 24 maj – 13 juni 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:46) av Ann Mari Engel (V) om kulturbussar
Dnr 322-1332/2011;

2. (2011:47) av Karin Rågsjö (V) om reformering av riktlinjer för försörj­ningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning
Dnr 325-1333/2011;

3. (2011:48) av Mirja Räihä Järvinen (S) om ersättningsnivåer inom de­mensvården
Dnr 327-1334/2011;

4. (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP) om utevistelser för äldre
Dnr 327-1335/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.42.