Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-06-16

Sammanträde 2014-06-16

Datum
Klockan
10:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:5 av Rana Carlstedt (S) om storleken på barngrupperna i förskolan. RIV

Dnr 321-265/2014 (framställd 10/3, bordlagd 5/5, bordlagd 26/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2014:10 av Eivor Karlsson (MP) om korta vårdtider och lång väntan i hemmet. RV

Dnr 327-516/2014 (framställd 5/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2014:11 av Ann-Margarethe Livh (V) om undermåliga arbetsvillkor för anställda i vissa företag inom privat hemtjänst. RV

Dnr 210-648/2014 (framställd 26/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2014:12 av Torun Boucher (V) om behovet av tydliga rutiner för hemtjänst vid stamrenovering av lägenheter. RV

Dnr 329-649/2014 (framställd 26/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2014:13 av Abebe Hailu (S) om busshållplats vid Järva närsjukhus. RII

Dnr 314-650/2014 (framställd 26/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Valärenden, fyllnadsval.

Bordlagt beslutsärende (exkl. motioner), Rotel VI

13 Utl. 2014:55. Klimatförändring och Stockholms stad

Delrapport 1 Inventering av Stockholms stads klimatanpassnings-arbete
Delrapport 2 Riskbild: Klimatförändringar och Stockholms stads sårbarhet
Handlingsplan för klimatanpassning
Dnr 125-1901/2013

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel V

14 Utl. 2014:71. Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Rotel VI

15 Utl. 2014:72. Förnybar energi i stadens egna fastigheter - riktlinjer m.m.

16 Utl. 2014:73. Fossilbränsleoberoende organisation 2030

Rapport från stadsledningskontoret
Dnr 310-1508/2013

17 Utl. 2014:74. Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 303-1952/2013

18 Utl. 2014:75. Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller Stockholms stad 2014 - 2018 enligt förordningen om omgivningsbuller

Rotel VIII

19 Utl. 2014:76. Upprustning och utveckling av fastigheterna Riddaren 3 (Östermalmshallen) och Riddaren 13

20 Utl. 2014:77. Ombyggnad och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stadsmuseet (Södra stads-huset)

Rotel I

21 Utl. 2014:78. Ändringar i reglemente för servicenämnden och instruktion för stadsledningskontoret

22 Utl. 2014:79. Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, servicenämnden, socialnämnden, valnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna

23 Utl. 2014:80. Överföring av dagvattenanläggningar och VA-huvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

24 Utl. 2014:81. Förordnande av borgarråd för tiden 16 juni 2014 - 20 oktober 2014

25 Utl. 2014:82. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2013, som inte behandlats av kommunstyrelsen

26 Utl. 2014:83. Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl. i Hjorthagen med Gasklockor 3 AB och Oscar Properties Gasklockor AB

Genomförandebeslut Dnr 302-284/2014

27 Utl. 2014:84. Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål och förskola inom Liljeholmen 1:1 m.fl. vid Nybohovsbacken, i Liljeholmen, med Besqab Strandängarna III AB, Besqab Strandängarna VIII AB, Besqab Strandängarna IX AB, AB Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB

Genomförandebeslut Dnr 302-420/2014

28 Utl. 2014:86. Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson Projekt AB och Veidekke Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom delar av Vasastaden 1:16 (blivande kv. Cellen och kv. Enzymet) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun

29 Utl. 2014:87. Överenskommelse om exploatering med försäljning om cirka 160 mnkr och tomträtt för bostäder, förskola och kommersiella lokaler inom fastigheten Södermalm 9:1 m.fl. i Södermalm med JM AB och AB Stockholmshem

Genomförandebeslut Dnr 302-603/2014

30 Utl. 2014:88. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden Genomförandebeslut

Rotel I VI

31 Utl. 2014:85. Strategi för ökad cykling i Stockholms stad

Rotel I VIII

32 Utl. 2014:89. Internationell gästspelsscen i Gasklocka 2 i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden

Inriktningsbeslut
Dnr 328-556/2014, 328-608/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Bordlagda motioner

33 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti.

Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII
Dnr 328-950/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

35 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

36 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

37 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

Dnr 336-1610/2012 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

39 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

Dnr 329-384/2013 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

41 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

42 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

43 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

44 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

45 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

46 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar.

47 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

48 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

49 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

50 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

51 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

52 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

53 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

54 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

55 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

56 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

57 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

58 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

59 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

60 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S). RII

61 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S). RI

62 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

63 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water. Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S). RI

64 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

65 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

66 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

67 Utl. 2014:20. Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city. Motion (2013:51) av Tomas Rudin (S). RIII

68 Utl. 2014:30. Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek. Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S). RIV

69 Utl. 2014:45. Stockholm - En stad i världsklass för dyslektiker. Motion (2013:39) av Kaj Nordquist (S). RI

70 Utl. 2014:46. Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

71 Utl. 2014:47. Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna. Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP). RVII

72 Utl. 2014:48. Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

73 Utl. 2014:49. Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter. Motion (2013:18) av Emilia Bjuggren (S). RVII

§2 Interpellation om storleken på barngrupperna i förskolan (nr 2014:5) Dnr 321-265/2014

§3 Interpellation om korta vårdtider och lång väntan i hemmet (nr 2014:10) Dnr 327-516/2014

§4 Interpellation om undermåliga arbetsvillkor för anställda i vissa företag inom privat hemtjänst (nr 2014:11) Dnr 210-648/2014

§5 Bordlagda interpellationer

§8 Anmälan av ny ledamot och ersättare

§11 Valärenden, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2014-06-16

§12 Klimatförändring och Stockholms stad. Delrapport 1 Inventering av Stockholms stads klimatanpassningsarbete. Delrapport 2 Riskbild: Klimatförändringar och Stockholms stads sårbarhet. Handlingsplan för klimatanpassning (utl. 2014:55) Dnr 125-1901/2013

§13 Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (utl. 2014:71) Dnr 316-573/2014

§14 Förnybar energi i stadens egna fastigheter - riktlinjer m.m. (utl. 2014:72) Dnr 310-1382/2013

§15 Fossilbränsleoberoende organisation 2030. Rapport från stadsledningskontoret (utl. 2014:73) Dnr 310-1508/2013

§16 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl. 2014:74) Dnr 303-1952/2013

§17 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller Stockholms stad 2014 - 2018 enligt förordningen om omgivningsbuller (utl. 2014:75) Dnr 303-1953/2013

§18 Upprustning och utveckling av fastigheterna Riddaren 3 (Östermalmshallen) och Riddaren 13. Genomförandebeslut (utl. 2014:76) Dnr 308-607/2014

§19 Ombyggnad och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stadsmuseet (Södra stadshuset). Genomförandebeslut (utl. 2014:77) Dnr 308-606/2014

§20 Ändringar i reglemente för servicenämnden och instruktion för stadsledningskontoret (utl. 2014:78) Dnr 661-71/2014

§21 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, servicenämnden, socialnämnden, valnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna (utl. 2014:79) Dnr 661-182/2012, 661-1782/2012

§22 Överföring av dagvattenanläggningar och VA-huvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB (utl. 2014:80) Dnr 302-421/2014

§23 Förordnande av borgarråd för tiden 16 juni 2014 - 20 oktober 2014 (utl. 2014:81) Dnr 211-763/2014

§24 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2013, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl. 2014:82) Dnr 019-496/2014

§25 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl. i Hjorthagen med Gasklockor 3 AB och Oscar Properties Gasklockor AB Genomförandebeslut (utl. 2014:83) Dnr 302-284/2014

§26 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål och förskola inom Liljeholmen 1:1 m.fl. vid Nybohovsbacken, i Liljeholmen, med Besqab Strandängarna III AB, Besqab Strandängarna VIII AB, Besqab Strandängarna IX AB, AB Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB Genomförandebeslut (utl. 2014:84) Dnr 302-420/2014

§27 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson Projekt AB och Veidekke Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom delar av Vasastaden 1:16 (blivande kv. Cellen och kv. Enzymet) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun (utl. 2014:86) Dnr 302-466/2014

§28 Överenskommelse om exploatering med försäljning om cirka 160 mnkr och tomträtt för bostäder, förskola och kommersiella lokaler inom fastigheten Södermalm 9:1 m.fl. i Södermalm med JM AB och AB Stockholmshem. Genomförandebeslut (utl. 2014:87) Dnr 302-603/2014

§29 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden Genomförandebeslut (utl. 2014:88) Dnr 023-555/2014

§30 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad (utl. 2014:85) Dnr 329-49/2014

§31 Internationell gästspelsscen i Gasklocka 2 i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut (utl. 2014:89) Dnr 328-556/2014, 328-608/2014

§32 Motion om en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti (utl. 2013:93) Dnr 328-950/2012

§33 Motion om förbättringar av stadens föreningstavlor (utl. 2013:94) Dnr 324-1256/2012

§34 Bordläggning av ärenden