Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-04-20

Sammanträde 2015-04-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

1 Justering

2 Nr 2015:5 av Erik Slottner (KD) om majoritetens slutsatser av expertgruppens rapport om Nya Slussen. RI

Dnr 107-228/2015 (framställd 16/2)

3 Nr 2015:8 av Madeleine Sjöstedt (FP) om Rådet för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-273/2015 (framställd 16/2)

4 Nr 2015:10 av Joakim Larsson (M) om Platschefen. RIX

Dnr 107-408/2015 (framställd 9/3)

5 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (framställd 9/3)

6 Nr 2015:12 av Bo Sundin (M) om ökat antal olagliga bosättningar i ytterstaden. RVI

Dnr 107-410/2015 (framställd 9/3)

7 Nr 2015:13 av Cecilia Brinck (M) om åtgärder för att säkra tryggheten i skolan. RIV

Dnr 107-440/2015 (framställd 30/3)

8 Nr 2015:14 av Cecilia Brinck (M) om Stockholm Business Alliance. RI

Dnr 107-441/2015 (framställd 30/3)

9 Nr 2015:15 av Cecilia Brinck (M) om den så kallade vita jobb- modellen. RI

Dnr 107-442/2015 (framställd 30/3)

10 Nr 2015:16 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-443/2015 (framställd 30/3)

11 Nr 2015:20 av Maria Danielsson (SD) om tiggeriförbud. RVI

Dnr 107-497/2015 (framställd 30/3)

12 Nr 2015:21 av Lotta Edholm (FP) om lärares och skolledares arbetsmiljö. RIV

Dnr 107-536/2015 (framställd 30/3)

13 Nr 2015:22 av Bo Sundin (M) om skrotat idrottsprojekt i Järva. RIII

Dnr 107-540/2015 (framställd 30/3)

Nya interpellationer

14 Nr 2015:23 av Richard Bengtsson (FP) om idrottsytor i Hagastaden. RIII

21 Valärende: Ny mandatperiodsval: lekmannarevisorer till European Cities Against Drugs (ECAD)

22 Valärende: Nominering av ledamöter och suppleant i Stockholms Terminal AB

23 Valärende: Val av representanter i övervakningskommittén för Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead)

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

24 Utl. 2015:34. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2014 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2015:1)

Fråga om ansvarsfrihet
Dnr 183-606/2015

25 Utl. 2015:35. Årsredovisning 2014 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Dnr 182-18/2015
Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2014, fråga om ansvarsfrihet, dnr
182-424/2015
Hälso- och sjukvårdsinsatser avseende LSS-verksamhet - organisation efter
övertagande från Stockholms Läns Landsting, dnr 326-895/2014
Initiativ på EU-nivå för en hållbar lösning av alla EU-medborgares försörjning och
bostad, skrivelse av Ann-Margreth Livh (V), dnr 325-77/2014
Human behandling av romer, skrivelse av Ann-Margrethe Livh (V), dnr 336-
627/2013
Utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut,
skrivelse Karin Rågsjö (V), dnr 325-1243/2013
Huvudmannaskap vid sopsugsanläggningar, hemställan från
exploateringsnämnden och trafiknämnden, dnr 303-783/2010
Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i
Östersjön, motion (2013:4) av Åke Askensten (MP), dnr 307-156/2013
Park istället för parkering på Skeppsbrokajen, motion (2014:6) av Åke Askensten
(MP), dnr 302-517/2014
Slutredovisning avseende projekt Tele2 Arena

26 Utl. 2015:36. Utveckling av stadens vigselmöjligheter (ökat antal vigselförrättare)

27 Utl. 2015:37. Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Utökning av Projekt Slussens investeringsutgifter
Dnr 003-1065/2014

28 Utl. 2015:38. Ändrade villkor för markanvisning samt överens- kommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med Einar Mattsson Projekt AB avseende del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson
Projekt AB och Veidekke Bostad AB inom delar av Vasastaden 1:16 i Hagastaden
inom Norrmalm, Stockholms kommun
Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-266/2015

Rotel I+III

29 Utl. 2015:39. Uppförande av skridsko- och bandyhall

Genomförandebeslut
Förslag från fastighetsnämnden och idrottsnämnden
Dnr 122-395/2015

Rotel VIII

30 Utl. 2015:40. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.

1§ socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2014, äldreomsorg
Dnr 152-449/2015

Nya motioner, Rotel I

31 Utl. 2015:41. Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar

Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M). RI
Dnr 309-1479/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VIII

32 Utl. 2015:42. Frihet inom äldreomsorgen

Motion (2013:76) av Christopher Ödmann (MP). RVIII
Dnr 327-1747/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2015:43. Strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad

Motion (2013:77) av Christopher Ödmann (MP). RVIII
Dnr 327-1748/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Bordlagda interpellationer

§3 Interpellation om Platschefen (nr 2015:10)

§4 Bordlagda interpellationer

§5 Interpellation om åtgärder för att säkra tryggheten i skolan (nr 2015:13)

§6 Interpellation om Stockholm Business Alliance (nr 2015:14)

§7 Interpellation om den så kallade vita jobb-modellen (nr 2015:15)

§8 Bordlagda interpellationer

§9 Nya interpellationer

§10 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkt nr 34 på föredragningslistan före punkt nr 15.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20150420.pdf (199 kb)

§11 Nya interpellationer

§13 Anmälningar

Skrivelser som har inkommit till kommunfullmäktige och delgetts berörda organ anmäls, bilaga 5.

§14 Närvaro

Närvaro antecknas enligt----------------------------------bilaga 6.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20150420.pdf (246 kb)

§16 Valärende, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2015-04-20

§17 Valärende Valärende i kommunfullmäktige 2015-04-20 Ny mandatperiodsval: Lekmannarevisor til European Cities Against Drugs (ECAD)

§18 Valärende Valärende i kommunfullmäktige 2015-04-20 Ny mandatperiodsval: Nominering av ledamöter och suppleant i Stockholms Terminal AB

§19 Valärende Valärende i kommunfullmäktige 2015-04-20 Val av representanter i övervakningskommittén för Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead)

§20 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2014 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2015:1) (utl. 2015:34)

§21 Årsredovisning 2014 med uppföljning av budget för Stockholms stad (utl. 2015:35)

Dnr 182-18/2015
Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2014, fråga om ansvarsfrihet, dnr 182-424/2015
Hälso- och sjukvårdsinsatser avseende LSS-verksamhet - organisation efter övertagande från Stockholms Läns Landsting, dnr 326-895/2014
Initiativ på EU-nivå för en hållbar lösning av alla EU-medborgares försörjning och bostad, skrivelse av Ann-Margrethe Livh (V), dnr 325-77/2014
Human behandling av romer, skrivelse av Ann-Margrethe Livh (V), dnr 336-627/2013
Utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut,
skrivelse Karin Rågsjö (V), dnr 325-1243/2013
Huvudmannaskap vid sopsugsanläggningar,
hemställan från exploateringsnämnden och trafiknämnden, dnr 303-783/2010
Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön, motion (2013:4) av Åke Askensten (MP), dnr 307-156/2013
Park istället för parkering på Skeppsbrokajen, motion (2014:6) av Åke Askensten (MP), dnr 302-517/2014
Slutredovisning avseende projekt Tele2 Arena

§22 Utveckling av stadens vigselmöjligheter (ökat antal vigselförrättare) (utl. 2015:36)

§23 Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun (utl. 2015:37)

Utökning av Projekt Slussens investeringsutgifter
Dnr 003-1065/2014

§24 Ändrade villkor för markanvisning samt överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med Einar Mattsson Projekt AB avseende del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson Projekt AB och Veidekke Bostad AB inom delar av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun (utl. 2015:38)
Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-266/2015

§25 Uppförande av skridsko- och bandyhall (utl. 2015:39)

Genomförandebeslut
Förslag från fastighetsnämnden och idrottsnämnden
Dnr 122-395/2015

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2014, äldreomsorg (utl. 2015:40)

§27 Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar (utl. 2015:41)

Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)
Dnr 309-1479/2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20150420.pdf (202 kb)

§28 Frihet inom äldreomsorgen (utl. 2015:42)

Motion (2013:76) av Christopher Ödmann (MP)
Dnr 327-1747/2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20150420.pdf (204 kb)

§29 Bordläggning av ärende

§30 Nya motioner

Under tiden den 31 mars - 20 april 2015 väcktes följande motioner:

1. (2015:18) av Joakim Larsson (M) om utbyggnad av Stadsgårdshissen
Dnr 106-634/2015
2. (2015:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla FP) om införandet av program mot hedersrelaterat våld
Dnr 106-647/2015
3. (2015:20) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) om bevarande av Bromma flygplats
Dnr 106-648/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20150420.pdf (200 kb)